Archief en Documentatie

Refter 002

In ons documentenarchief vindt u een veelvoud aan onderwerpen in de vorm van documenten, boeken en ander informatiemateriaal. U kunt hieronder vinden over welke onderwerpen stukken in ons documentarchief aanwezig zijn.

Wij maken geen kopieën en verzenden geen uitreksels. Op de eerste en derde dinsdag van de maand, van 13:30 tot 16:30 uur, kunt u zelf de stukken komen inzien in onze werkruimte De Kletterenhoef.

De onderwerpen zijn door oud-voorzitter Jos Kerkhof op een bepaalde manier gegroepeerd: de z.g. ‘Index Kerkhof’ (het onderwerp links verwijst naar meer informatie over de opgeslagen stukken):

1. Algemene geschiedenis
      1.1     ALGEMEEN
      1.2     GESCHIEDENIS MET VERMELDING LOON OP ZAND
      1.3     ARCHEOLOGIE
      1.4     NOORD-BRABANT
      1.5     HEEMKUNDEBEOEFENING
      1.6     HERALDIEK EN GENEALOGIE algemeen
      1.7     TWEEDE WERELDOORLOG
2. Lokale geschiedenis
      2.1     GESCHIEDENIS VAN DE HEERLIJKHEID EN HET KASTEEL
      2.2     GESCHIEDENIS VAN MIDDEN-BRABANT
               2.2.1     Kerkdorp Loon op Zand
               2.2.2     Gemeente Loon op Zand
               2.2.3     Administratief gemeente
               2.2.4     Kaatsheuvel
               2.2.5     Sprang-Capelle
               2.2.6     Waalwijk
               2.2.7     Tilburg
               2.2.8     Udenhout
               2.2.9     Dongen
               2.2.10   De Moer
               2.2.11   Waspik
               2.2.12   Overige omliggende plaatsen
      2.3.    GESCHIEDENIS PERSONEN EN GESLACHTEN
               2.3.1.    Genealogie afzonderlijke families
               2.3.2.    Familiewapens
               2.3.3.    Afzonderlijke personen en geslachten
      2.4.    GESCHIEDENIS HEEMKUNDEKRING
               2.4.1.    Werkruimte
               2.4.2.    Tentoonstellingen
               2.4.3.    Uitgaven
               2.4.4.    Lezingen
               2.4.5.    Fiets- en wandeltochten
      2.5     GESCHIEDENIS TWEEDE WERELDOORLOG
3. Archivalia
      3.1     INVENTARISSEN
      3.2     OUDSCHRIFT EN TRANSCRIPTIES VAN ARCHIEFSTUKKEN
      3.3     METHODIEK HISTORISCH ONDERZOEK
4. Rechtsgeschiedenis en geschiedenis van instellingen
5. Historische demografie
6. Historische geografie
      6.1     LANDSCHAPSONTWIKKELING EN NATUURBEHEER
      6.2     LOONSE EN DRUNENSE DUINEN
      6.3     NEDERZETTINGSGESCHIEDENIS
      6.4     WATERSTAATSGESCHIEDENIS
      6.5     GRENZEN, KAARTEN, KADASTERKAARTEN
      6.6     STRAATBEELDEN, NAMEN, STRAATNAAMGEVING
7. Agrarische geschiedenis
      7.1     LANDBOUW, VEETEELT, GEMENGD BEDRIJF
      7.2     BOERDERIJEN
      7.3     LANDBOUWWERKTUIGEN
      7.4     DUINBOEREN
      7.5     DIEREN, DIERENARTSEN
8. Economische geschiedenis
      8.1.    ALGEMEEN
      8.2.    NIJVERHEID, INDUSTRIE
               8.2.1.    Nutsbedrijven
               8.2.2.    Leerlooierijen
               8.2.3.    Schoenindustrie
      8.3.    HANDEL EN VERKEER
               8.3.1.
               8.3.2     Openbaar vervoer
               8.3.3     Turfvaart
               8.3.4     Horeca
               8.3.5     Middenstand/Midden- en Kleinbedrijf
               8.3.6     Wegen en fietspaden
      8.4.    GELD- EN KREDIETWEZEN
               8.4.1.    Banken
               8.4.2     Belastingen
               8.4.3     Munten en Maten
               8.4.4     Notarissen en Advocaten
               8.4.5     Postkantoor
               8.4.6     Verzekeringswezen
      8.5.    RECREATIE EN TOERISME
      8.6.    INDUSTRIËLE ARCHEOLOGIE
      8.7.    MILIEU EN DUURZAAMHEID
      8.8.    OPENBARE WERKEN
               8.8.1. Kom- en uitbreidingsplannen
               8.8.2. Riolering
      8.9.    WONINGBOUW
9. Sociale geschiedenis
      9.1     VERENIGINGEN
               9.1.1     Koren
               9.1.2     Gilden
               9.1.3     Sport
               9.1.4     Sophia’s Vereeniging
               9.1.5     Jeugdbelangen – De Kuip
      9.2     ONDERWIJS
      9.3     ZORG EN WELZIJN
               9.3.1.    Volksgezondheid
               9.3.2.    Rode Kruis, EHBO, Zonnebloem
               9.3.3.    Welzijn
      9.4     SOCIALE PARTNERS
               9.4.1.   Ondernemers
               9.4.2.   Arbeidersbeweging
               9.4.3.   Boerenorganisaties
      9.5     ARMOEDE, ARMENZORG
      9.6     OVERHEIDSINSTELLINGEN
               9.6.1     Brandweer
               9.6.2     Justitie
               9.6.3     Leger
               9.6.4     Marechaussee
               9.6.5     Politie
      9.7     ONTWIKKELINGSHULP
      9.8.    INTERNATIONALE HULPORGANISATIES
      9.9     OUDERENZORG
      9.10   VROUWENGESCHIEDENIS
10 Geschiedenis van kunsten en wetenschappen
      10.1   ALGEMEEN CULTUREEL LEVEN
    10.1.1. Culturele evenementen
      10.2   MONUMENTEN
      10.3   KUNSTENAARS
      10.4   BEELDENDEKUNST
      10.5   BOUWKUNST
      10.6   KASTELEN
      10.7   LITERATUURGECHIEDENIS/LOONSE SCHRIJVERS
      10.8   MUZIEKGESCHIEDENIS
      10.9   GESCHIEDENIS VAN DE WETENSCHAP
      10.10 KUNST EN AMBACHT
      10.11 FOTOGRAFIE EN FILM
11 Kerkgeschiedenis
      11.1   ALGEMEEN,
               11.1.1.  R.K. wereldkerk
               11.1.2.  Nederlandse kerkprovincie
               11.1.3.  Bisdom Den Bosch
               11.1.4.  Devotionalia
      11.2   PAROCHIE GESCHIEDENIS
               11.2.1.  Bedevaarten en broederschappen
               11.2.2.  Kerkgebouw, kapellen, kerkhof, pastorie
               11.2.3.  Priesters afkomstig uit Loon op Zand
               11.2.4.  Priesters werkzaam in Loon op Zand
               11.2.5.  Kerkkoren en orgel in kerk Loon op Zand
      11.3   KLOOSTERS
      11.4   REFORMATIE, PROTESTANTSE KERKEN
      11.5   OMLIGGENDE PAROCHIES
               11.5.1   Sprang-Capelle
               11.5.2.  Waalwijk
               11.5.3.  Oisterwijk
               11.5.4.  Kaatsheuvel
               11.5.5   De Moer
               11.5.6   Udenhout
               11.5.7   Tilburg
               11.5.8.  Overige omliggende parochies
12 Volkskunde
      12.1   VOLKSKUNDE ALGEMEEN
      12.2   MATERIËLE VOLKSKUNDE
               12.2.1   Volkskunde in / bij woningen
               12.2.2   Huisraad
               12.2.3   Tuinen
               12.2.4   Molens
               12.2.5   Ambachten
               12.2.6   Klederdrachten
               12.2.7   Huishoudelijke benodigdheden / linnenuitzet
      12.3   NIET MATERIËLE VOLKSKUNDE
               12.3.1   Bijnamen
               12.3.2   Carnaval
               12.3.3   Liederen en gedichten
               12.3.4   Feesten en Gedenkdagen
               12.3.5   Spelen
               12.3.6   Verhalen
               12.3.7   Volksgebruiken
               12.3.8   Culinaria
               12.3.9   Volksdans
13 Taalkunde
      13.1   DIALECTOLOGIE
      13.2   NAAMKUNDE
               13.2.1   Genealogie
      13.3   TOPONYMEN
14 Andere onderwerpen
15 Curiosa

 

 

Agrarische geografie

Houtverkoop in 1708

 

Agrarische geschiedenis

Werkstukken over: Sociale zekerheid. Boering: beroep of roeping? Plaats van de vrouw in het agrarisch bedrijf. De bewustwording van de agrarische vrouw in deze tijd. Het leven van de boerin. Doos 3 van het K.V.O. archief

Een eeuw boeren op papier, tentoonstelling over de archieven van drie landbouwcorporaties in het zuiden. 1988

Besluiten van Lodewijk Napoleon over de landbouw (1809)

Landbouw, veeteelt, gemeng bedrijf: 1 envelop

Landbouwhogeschool afd. natuurbeheer. Archief De Twee Kwartieren doos  14

Boerinnenbond, R.K. Archief: 3 dozen

Agrarische Reconstructie van de Oostelijke Langstraat en land van Heusden-Vlijmen  (1959)

Enklaar, Dr. D., Gemeene gronden in Noord-Brabant in de Middeleeuwen 1941 (uittreksel in kopie)

Kappelhof, A.C.M., Ontginningen in de Meijerij van Den Bosch

Jansen, prof. dr. J., en Rutten, drs. W., Geschiedenis van de landbouw in Limburg in de twintigste eeuw (1992)

Winterman, J.J. Geschiedenis van de Noord-Brabantsche Christelijke Boerenbond 1946

Over d’n Boerenstand, een eeuw boerenleven in Udenhout en Biezenmortel. Uit Heemcentrum “t Schoor 2002

Crijns, A.H. en Kriellaars, F.W.K., Het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord Brabant. Deel 1: 1800-1885, deel 2: 1886-1930

Dal, Mr. Drs. A.J.M. van, Artikelen uit de Tijd-Maasbode in de jaren 1937-1939 over boeren in nood, landbouwcrediet

Crijns, Ir. A.H. en Kriellaars, prof. dr. F.W.J., Gemengd landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant 1800-1885. Bijdragen Gesch. Zuid Nederland deel 72

Crijns, Ir. A.H. en Kriellaars, prof. dr. F.W.J., Gemengd landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant 1886-1930. Bijdragen Gesch. Zuid Nederland deel 90

Steneker, Mej. E.S.S., Ontwikkeling Agrarisch Bedrijf in en om Tilburg in de 19e eeuw. Brabantia jaarg. 8 nr. 7-8

Boerenbedrijf in Brabant anno 1819. Br.Heem jaarg. 14

Laurijssens, Karel, Ontwikkeling landbouw in onze streek voor de Middeleeuwen. J.B.

Lee, Ant. vd., De kar als transportmiddel op zandgronden

Bedreigd boerenbestaan: actieve en alerte agrariërs in Midden-Langstraat

Herinneringen aan het boerenleven

Overzicht landerijen en veestapels  ca. 1803

Graslandverpachting diverse jaren 1901-1912, 1915-1917

Pachtcedulle 1391

Kaart van grondpercelen i.v.m. pootrecht

Beschrijving vruchtgebruik van een boerenstee

Controle buitengebied op naleving wettelijke maatregelen.

Landarbeiders.  jaarg. 1

Boerenerven en bakhuizen en Noord Brabant. Zie Brabants Landschap september 2003 blz. 11 en 43 (envelop 6.1.)

Boerderijen: 1 envelop

Het boerenerf als brandpunt van natuur, landschap en cultuurhistorie.

Kortlang, R., Boerderijen in Noord Brabant, oktober 1989

Gids van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem (1978)

Bont, Nico de, c.s., D’n Boer op, karakteristieke boerderijen in Heusden en omgeving. Uitg Heemkundekring Onsenoort 2003

Over hoeven en hoevenaars onder het kasteel van Tilburg. Lindeboom jaarboek I (1977)

Oude boerderijen. Br. Heem jaarg. 14

Laatste Breugeliaanse boerderij. Br. Heem jaarg. 15,

MIP-inventarisatie oude boerderijen in de regio

Op de bres voor het behoud van historische boerderijen

Grondbedeling op het Kraanven in 1764.

Grondverkoop op het Kraanven in 1518.

Beers, P. A. van, Een historisch gebouwtje op de nominatie om te verdwijnen (Bernse Hoef). (verschenen in de Echo vh. Zuiden 11-8-1958, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

B. Moonen, Driehoeve, scharhout, boerderijen

Landbouwwerktuigen: 1 envelop

De groene long – Actum Tilliburgh (1976)

Oude woorden voor landbouwwerktuigen.

Duinboeren: 1 envelop

Artikelen over Duinboeren. Archief De Twee Kwartieren doos  10

Duinboeren.

Overlegplatform.

Open Dag agrarisch natuurbeheer.

Nieuwe kans voor zorg en landbouw.

Boeren beheerders van het land.

Duinboeren werken samen aan gezonde toekomst.

Officieel startsein streekproducten duinboeren.

Informatieavond over landschap rond de Brand en Moleneind.

Duinboeren stippelen beleid uit.

Hemelrijkse Hoeve Open Dag

Duinboeren: presentatie nieuwe folder

Tentoonstelling ‘Duinboeren en natuur’

Culinaire fietstocht

Duinboeren

Faunabeheer/dieren/vogels: 1 envelop

Rieter, Olivier, De vele functies van de koe. Uit Traditie zomer 2003

Het paard in de Middeleeuwen. Brabants Landschap december 2003 (envelop 6.1.)

Pluimveebedrijf G. van Berkel. Archief De Twee Kwartieren doos  14

Ouderwets beestenspul.

Beulen voor de baas, trekhond.

Lee, Ant. v.d., Het paard als trekdier

Houden springstieren (ca.1853 tot ca.1914)

Aandeel jaarwedde veearts veekring (ca.1853 tot ca.1914)

Bericht over dolle honden 16-3-1800

Huishoudelijk reglement: bepalingen voor het weiden van beesten

Verordening tot wering van veeziekte.28-9-1865, Burg. P. van Dortmond en secr. J.C. van Woensel

Verordening op het schutten van vee in de gemeente Loon op Zand A. Verheijen en J. Olislagers

Hondenbelasting 11-12-1920

2 Besluiten tot heffing van schutgeld wegens voeding, oppassing en verzorging van geschut vee 14-5-1873 burg. Van Dortmond secr. Van Woensel

Politieverordening op het schutten van vee in de gemeente Loon op Zand 12-8-1869

Politieverordening op het vee en pluimgedierte 14-5-1873 burg. Van Dortmond secr. Van Woensel

Verordening ter voorkoming van veepest 20-12-1866

Politieverordening op de honden 25-4-1876 burg. Van Dortmond en secr.J.G. Anten

Verordening op het begraven van gestorven of afgemaakt vee 9-8-1862 Burg. A. Verheijen en secr. J. van Woensel

Gemeentelijke informatie over vogelgriep

Dierenwelzijn

Animal Welfare Foundation

Animal Welfare Foundation gevestigd in Loon op Zand

 

 

> Algemene geschiedenis

Nederlandse Historieën. Tijdschrift voor vaderlandse (streek)geschiedenis. Jgr. 16(1982 t/m jg. 33 (1999) (enkele nummers onmtbreken)

Buitenlandse Koningshuizen: 1 envelop

Buitenlandse politieke figuren: 1 envelop

Rijmprent voor het huwelijk van prinses Juliana: 1 envelop

Tweede Kamerverkiezingen 1948-1967: krantenknipsels: 1 envelop

Koninklijk Huis: 1 envelop

Watersnoodramp februari 1953: 1 envelop

Bezoek Koningin Beatrix aan Loon op Zand 1999: 1 envelop

Diverse besluiten van Lodewijk Napoleon (1809)

Enkhuizer Almanak 1981-1983, 1985-1990, 1993-1994, 1997

Meulen, J. van der, Willem den Koppigen ingedrongen koning der Nederlanden. Brussel 1833.

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden (1816)

Hulst, W. vd. en Huizinga, R., Toen en nu. 1961

Knippenberg, H. en Pater, B. de, Eenwording van Nederland. Schaalvergroting en integratie sinds 1800 (1988)

Doorn, Th. van, Het Wilhelmus, ons volkslied (2000)

Huizinga, J., Geschonden wereld, een beschouwing over de kansen op herstel van onze beschaving (1945)

Heijden H. van der Groot geweld in kleine dorpen.

Vier zwarte dagen. Rond de moord op John F. Kennedy 1962

Watersnoodramp 1953 (1953)

Opgraving te Broich: 9de eeuwse versterking tegen de Noormannen

100 jaar Oranjevorstinnen 1880-1980

Peeters, Ronald, Koning Willem II, Opperbevelhebber van het leger, ondernemer en grootgrondbezitter in Tilburg (1999)

Fransen, prof. dr. J., Franchoyse commedianten  in die Haghe in de 17de eeuw. Tijdschriftartikel janauari 1947

Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg (1991)

Keesings Historisch Archief over de jaren 1940-1943.

Bijsterveld A. e.a. Middeleeuwen in beweging.

Niemeyer, Dr. A.C., Onze eeuw (1968)

Dijk, K. van, Nederland in de crisisjaren

Dijk, K. van, Nederland na 1945

Hettema Jr. H. Grote historische schoolatlas. 1947

Heijden P.J. van der Dagboek 1629

De Wachter jaargang 1 deel 1 (1871)

De Wachter, jaargang 1, deel 2 (1871)

De Wachter, jaargang 1872, deel 2

De Wachter, jaargang 2, deel 1 (1872)

De Wachter, jaargang 3 deel 2 (1873)

De Wachter, jaargang 1874, deel 2

De Wachter, jaargang 1874, deel 1

De Wachter, jaargang 1875, deel 1

De Wachter, jaargang 1875, deel 2

De Wachter, jaargang 1876, deel 2

De Wachter, jaargang 1876, deel 1

De Wachter, jaargang onbekend

De Wachter, jaargang 1877

De Wachter, jaargang 1878

De Wachter, jaargang 1879

Moeller, J., Volledig Leerboek der Alg. Geschiedenis voor onderwijs en opvoeding. Deel 1 Oude Geschiedenis (1853)

Moeller, J., Volledig Leerboek der Alg. Geschiedenis voor onderwijs en opvoeding. Deel 2 De Grieken (1854)

Moeller, J., Volledig Leerboek der Alg. Geschiedenis voor onderwijs en opvoeding. Deel 3 De Romeinen (1854)

Moeller, J., Volledig Leerboek der Alg. Geschiedenis voor onderwijs en opvoeding. Deel 4-1 Het christendom tot aan de Kruistochten (1855)

Moeller, J., Volledig Leerboek der Alg. Geschiedenis voor onderwijs en opvoeding. Deel 4-2 Het christendom tot aan de Reformatie (1855)

Moeller, J., Volledig Leerboek der Alg. Geschiedenis voor onderwijs en opvoeding. Deel 5-1 Van 1517-1648 (1856)

Moeller, J., Volledig Leerboek der Alg. Geschiedenis voor onderwijs en opvoeding. Deel 5-2 Van 1648-1789 (1857)

Moeller, J., Volledig Leerboek der Alg. Geschiedenis voor onderwijs en opvoeding. Deel 5-3 Van 1789-1830  (1861)

Kleijntjes J. Het rijk van den tijd.

Nuiver, A, en Reinders, O.J., Tijdrekenkundig overzicht van de Vaderlandsche geschiedenis (1910)

Kleijntjes J. Leerboek der Algemene Geschiedenis

Kleijntjes J. Leerboek der Nederlandsche Geschiedenis. deel 1 (1915)

Brouwers A. Geschiedenis des Vaderlands (1880)

Roothaert A. Die verkeerde  weereldt (1942)

Dal, Mr. Drs. A.J.M. van, Artikelen uit de Tijd-Maasbode in de jaren 1937-1939 over waarden en normen, zedelijkheidsopvattingen, democratische vrijheid, verdraagzaamheid,. werkkampen

Commissaris, Aug. C.J., Leerboek der Nederlandse geschiedenis deel 2: van 1795 tot heden. (1935)

Boer, Dr. M. de, en Hettema, H., Groote Platen-atlas  voor de vaderlandse geschiedenis. (1915)

Bins, P.G., Prisma toeristengids Zeeland-Brabant-Limburg. Reisboek met historische beschrijvingen van steden en dorpen (1965)

Onderweg in Nederland en België, Reisboek met historische beschrijvingen van steden en dorpen (1981)

Geyl, prof. dr. P., Geschiedenis van de Nederlandse Stam. Deel 1 (tot 1581), 2 (1581-1648, 3 (1648-1701), 4 (1701-1751), 5 (1751-1792), 6 (1792-1798). Uitgave Amsterdam/Antwerpen 1961

Lijkplechtigheid van keizer Napoleon. Beschrijving en gravures. Den Haag 1841.

Baron de Los Vallos, Episoden uit het leven van Karel V. Rotterdam 1836

Bosscha, Johannes, Het leven van Willem II. Amsterdam ca. 1850

Meulen, J.B. van der, Willem ingedrongen Koning der Nederlanden, aanleyding gevende tot den Opstand der Belgen in 1830. Brussel 1839.

Cordens, F.J.A.L., Napoleon I, Keizer der Franschen.

Groendijk, Albert, Willem van Oranje. Bussum 1983

Staay, Dr. J.A.M. van, Overzicht der Staatsinrichting van het Koninkrijk der Nederlanden (1938)

Manning, prof. dr., e.a., Spectrum Atlas van Historische Plaatsen en de Lage Landen (1981)

Niemeyer, Dr. A.C., en in ‘t Veld, W., Strijd en samenwerking, geschiedenismethode voor mavo, havo en vwo. (1974). Deel 3 (1800 tot heden voor mavo), Deel 3 H (1800-heden voor havo), Deel 4 (1900-heden voor mavo) deel 4V (1918-heden voor vwo)

Werff, S. van der, en Woudsma, S.H., Historisch Bestek. A: 1e druk 1974, B: 2de druk

Hoeven, Dr. M.B. van der, De Twintigste eeuw (1970)

Reisboek voor Nederland. (met stadswandelingen) ANWB 1965

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (1956)

Meer, F. van der, Keerpunt der Middeleeuwen tussen Cluny en Sens

L.v.B., De  Reysende Mercurius. Reisboek door Europa. Amsterdam 1674.

Albrecht en Isabella en de Nederlanden 1598-1621

Prins Claus overleden

Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedens en Volkskunde. Jg. 1 (1894), 3 (1896), 4 (1897), 9 (1902), 11 (1904), 12 (1905), 16(1909), 17 (1910), 24 (1917): 1 doos

Smit Ben. Een terugblik 2

Vera Jac Wij hebben het begrepen. (   scriptie

Graaf Servaas v.d. Uit Historische Statuten beschrijving Depart. van Brabant 1807

Graaf Servaas v.d.Historische Stat beschrijving van het Koninklijk Holland

Beers, P. A. van, Enkele aantekeningen uit het Rijksarchief van 1685-1690. Cohier 27. (handgeschreven in doos P. van Beers)

Geslacht van Bokhoven: Taxandria 1913 bundel 2 (copie)

Tombes J.W., De Heerlijkheid Bokhoven en Abdij van Berne (copie Taxandria jg. 19)

Hamme J.v.d. De stad Lier en de Heerlijkheden Bokhoven en L.o.Z.en de verschillende adellijke geslachten van 1350 tot 1750) Taxandria jg. 32-33 (copie).  7 delen

Sasse van IJsselt A.v. De oorsprong van het Staatsdomein in de Baronie van Breda (Fam. v. Duivenvoorde) ook bezit in L.o.Z Taxandria jg. 28 (copie)

Hamme N.J. v.d. Charters betreffende L.o.Z, Casteleins en Rentmeesters (uittreksel of copie)

Sasse van IJsselt A.v. De Langstraat in de tachtigjarige oorlog 1624-1625 + aanvulling van J. vd. Hammen (copie uit Taxandria jg. 39, 2 delen)

Graaf, Servaas van de, Beschrijving Departement Brabant (1807), alg. deel, deel Meijerij, deel Loon o. Z.; met diverse tabellen over het jaar 1806 o.a. aantal huizen, bestaansm., gevangenen, kerkleden, runderbeesten, bevolking, scholen, karren.

Brock A.G. De stad en Meierij van den Bosch ca. 1825 (uittreksel in kopie)

Aa, A.J. van der, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden. (uittreksel in kopie)

Dagboek Constantijn Huigens, uitgegeven door J.Anjer 1885 (uittreksel in copie)

Cosijn, Dr. P.J., Bijdragen tot geschiedenis der Heerlijkheid Tilburg-Goirle (1899) Kopie van stukken uit 1791 met tabellen van verpondingen vanaf 1657, predikantenlijst uit 1648.

Almanak voor de Provincie Nrd. Brabant van het jaar 1815 (uittreksel in kopie)

Oudenhoven Jacob  van.  Beschrijving der Stadt ‘s Hertogenbosch 1649 (uittreksel in kopie)

Oudenhoven Jacob  van.  Beschrijving der Meierij van ‘s Hertogenbosch 1670 (uittreksel in kopie)

Leefdael Philips van, Beschrijving der Meierij 1918 (uittreksel in kopie)

Historie der Verenigde Nederlanden (1740) (Uitreksel in kopie).

Cuperinus, A., Die Chronicke van Den Bosch (1540) (uitreksel in kopie)

Heurn Johan van Historie stad en Meijerij 1776 (uittreksel in kopie) 3 delen

Oudenhoven Jacob van. Oudt Holland 1654 (uittreksel in kopie)

De Cantillon, Vermakelijkheden van  Brabant. 1770 (uittreksel in kopie)

Spank O.Praem., X van der, Bijzonder Bokhoven, historie van zeven straeten aan de Maas. Bokhoven 2004

Eerenbeemt v.d. H.F.J.M. Geschiedenis van Noord-Brabant.

Delft, A. van, Uit Brabants Centrum, Plaatsbeschrijvingen van Tilburg en omliggende dorpen. (1930)

Damen, John, Bokhoven, heerlijkheid aan de Maas. 1982

Eeden, Hans van den, Bokhoven beschreven

Het landgoed Coydenberch te Tilburg en Loon op Zand.

Midden Brabant in de Middeleeuwen

Aantekeningen over Loon op Zand door Ribide v.d.Aa.

Aantekeningen over Loon op Zand uit Taxandria 33e jaargang.

Aantekeningen P.v.Beers over Loon op Zand van 1825-1817.

Aantekeningen van P. van Beers over Loon op Zand.

Hanewinkel, Ds., Reizen door de Meijerij van Den Bosch (1798)

Oudenhoven, Jacob van, Beschrijvinge van de Stadt van ‘s Hertogenbosch. Uitreksel blz. 71 en 71.

De slag bij Lekkerbeetjen (Vught) Stripverhaal voor de jeugd uit “Robbedoes” jeugdtijdschrift uitg. Dupuis Sittard 16-1-1975

Verschure, Han, Overleven buiten de Hollandse Tuin (over de rol van het kasteel van Loon op Zand in West-Brabant).

Opgravingen van frater Waldemar, Dagblad van Nrd. Brabant 15-4-1933 (zie 10.1.Kranten (oude))

Archeologie: 2 enveloppen

Archeologische vindplaatsen in Stadsgewest Tilburg. Kaarten van Gemeentelijke archiefdienst Tilburg ca. 1980

Kühn, Herbert, Mensen in de oertijd (1968)

Heemskerck Düker, Ir. W.J., Wat de aarde bewaarde (ca. 1940)

Logboek der aarde. Kühn

Koeningswald, Prof. G. van, Speurtocht in de prehistorie, ontmoetingen met onze voorouders

Beex, G., Archeologisch Overzicht Noord Brabant 1971

Nederlandse Archeologische rapporten (Rijksd. Oudh. Bodemonderzoek)

Oppenheim, R. en Vlugt, Ds R. van der,  Archeologie van Drunen, Loon op Zand e.o.

De onderste steen. De zaak Tjerk Vermaning (1980)

De eerste beschavingen  ( tot 970 v.Chr.)

Kakebeeke, A.D., Cursus Prehistorie en geschiedenis van de omgeving

Behn, Friedriech, Uit de Europese prehistorie

De ontplooing der mensheid. Kühn Herbert

De opgang der mensheid. Kühn Herbert

Gorden Childe, V., De prehistorie der Europese samenleving (1959)

Archeologie in Tilburg en omgeving (1983)

Venetië H. van, Opgraving Korvelplein Tilburg.  (kopie)

Overzicht prehistorische tijdperken en culturen.

Woltering, J.P., Opgraving op Texel.  (kopie)

Klok, R.H.J., Kanttekeningen bij de bescherming van archeologische monumenten in Noord Brabant.

Peeters, R., Twee neolithische bijlen uit Tilburg. (1971)

Nuenen, F. van, Vuurstenen vondsten bij Leike- en Plakkeven

Jaarboek Noordbrabants Historisch Jaarboek 1985

Noordbrabants Historisch Jaarboek 1987

Jaarverslag  A.W.N. afd.  Midden Brab. 1985

Jaarverslag: A.W.N. afd. midden Brabant 1986

Jaarverslag: A.W.N. afd. midden Brabant 1987

Jaarverslag: A.W.N. afd. midden Brabant 1988

Archeologie in stadsgewest Tilburg

Archeologie: Verslag afd. archeologie archiefdienst gem. Tilburg

Archeologie journaal SHEL van de archeologie adviezen werkgr. Nederland

Schaap, Bert, Reisboek voor prehistoriegrotten

Archeologisch onderzoek in Tilburg en omgeving 1770-1845. Lindeboom jaarboek II (1978)

Een hutje op de hei. Lindeboom jaarboek VI (1982)

Archeologie: Beex G. Archeologisch overzicht van Nrd. Brab.

Toorians, Lauran, Studiedag van de archeologische sectie.

Amateur-archeologen doen belangrijke vondsten

Een put met problemen. Br.Heem jaarg. 20

Een vroeg Mesolithische cultuur te Nijnsel Br.Heem jaarg. 20

Een vuurstenen punt met visumieuze schachtingssporen uit de Peel. Br. Heem jg. 20

Laat Palaeolitische Mesolitische vondsten te Westelbeers. Br. Heem jaarg. 20

Urnenvondsten te   ….. en Westelbeers. Br. Heem jaarg 1969

Archeologische Kroniek Nrd. Brab. Br.Heem jaarg.46

Dijken in Brabant. Br.Heem jaarg. 46

Archeologische Kroniek Nrd. Brab. Br.Heem jaarg.   46

Grafheuvels in Noord-Brabant Jg. 52

Graven aan de Grotestraat Waalwijk Jg. 54

De archeologische literatuur over Noord-Brabant

Het zichtbare Brabantse bodemarchief

De eenzijdige wisselwerking tussen historici en archeologen

Archeologische topattracties in Noord Brabant

Stoepker, Drs. H., Zoeken en vinden

Lee, Ant.vd., De eerste prehistorie in L.o.Z.

Lee, Ant. vd., Een gepolijst stenen bijltje van de Kasteellaan

Nuenen, Frans van, Bewoningssporen uit de Late Bronstijd en Vroege Ijzertijd op de Kraanvensche Heide

Hiddink, Henk, Roymans, Nico, Nederzettingssporen uit de bronstijd en de vroege ijzertijd op de Kraanvensche Heide te Loon op Zand

Lee, Anton van der, IJzertijdsaardewerk uit een afvalkuil in de Loonse duinen en het relaas van een restauratie met hindernissen

Steentijd in de Loonse en Drunense Duinen.

Prehistorisch onderzoek in Loonse en Drunense duinen.

Prehistorisch onderzoek in Loonse en Drunense duinen.

Een jong paleolithisch werktuig uit de Loonse Duinen.

Archeologisch onderzoek: Lee Ant.v. Archeologisch onderzoek Loonse en Drunense duinen.

Pijpekoppen, de verschoppelingen van de archeologie.

Opgravingen Kerkenakker in de jaren 50

Resten van vroeg-middeleeuws kerkje in Loon op Zand opgegraven.

Rijkers MSF, pater Joh., Ons Heem in de Romeinse Tijd, (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Rijkers MSF, pater Joh., Praehistorie. (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Rijkers MSF, pater Joh., Praehistorische opgravingen te Loonopzand. Echo vh. Zuiden 6-10-1950

Lee, Anton van der, Loon op Zand in de prehistorie, oude steentijd, middensteentijd,nieuwe steentijd

Graven op de Hoge Steenweg

Archeologie

De eerste inwoners van Loon op Zand

Opgravingen Kerkenakker

Oude vondsten Prehistorie Kaatsheuvel. Str.Z. jaarg. 1

De Midden Steentijd Mesoliticum.  jaarg. 1

Werkhuizen van Neanderthalers. jaarg. 2

Oude Vondsten nabij de Plakke.  jaarg. 2

Archeologisch onderzoek bij het aanleggen Rijksweg 261  jaarg.3

Omroep Brabant Spoorzoeker 19 sept. 2004 Kerk Venloon Opgraving Kerkenakker

Erfgoed Brabant: 1 envelop

Hertogen van Brabant: 1 envelop

Brabantia Nostra. Jg 9 (1950) nr. 1; Brabantia 1956 nr. 10, 1959, nr. 11/12, 1960 nr. 6, 1961 nr. 4, 1963 nr. 3/4, 1975 nr. 1 t/m 6, 1976 nr. 5, 1977 nr. 1-2, 1979 nr.1 t/m 1980 nr. 6, 1982 nr. 1 t/m 1995 nr. 6: 3 dozen

Leader+projecten. Europese subsidies voor heemkundige activiteiten. Zie envelop: Innovatieplatform Duurzame Meijerij.

Bossche Bijdragen doos 1: 1917-1930, 1933-1934 doos 2: 1935-1942, 1947-1951, 1956-1964, 1970-1971

Gemeentelijke herindeling zie 6.3.: kleine kernenproblematiek

Kringnieuws Vrienden van Den Bosch 2003, 2007-    : 1 doos

Noordbrabants Genootschap: 1 envelop

Koning Lodewijk Napoleon op rondreis in Midden-Brabant in 1809: artikelen in Brabants Dagblad 2006: 1 envelop

Streekplan 1969 Provincie Noord Brabant. Archief De Twee Kwartieren doos  2

Rapport “Grensoverschrijdend landschapsbeleid van Tilburg, Loon op Zand, Udenhout en Drunen. Archief De Twee Kwartieren doos  2

Broess, Hans, e.a. Ontwerpen aan Brabant 2050. Januari 2000 2 delen

De centra van het toerisme in Noord-Brabant 1936, deel 1, 2 en 4. Beschrijvingen van diverse Brabantse steden en dorpen oa.   Dongen, Geertruidenberg, Goirle, Den Bosch, Kaatsheuvel, Loon op Zand, Oosterhout, Raamsdonk, Tilburg, Udenhout, Waalwijk enz.

Brabant Magazine jaargang 6 (2003) 1 t/m 6 + 1 special, jg. 7 (2004), 2006-2007: 1 doos

Streekplan 1975 Provincie Noord Brabant. Archief De Twee Kwartieren doos  2

Noordbrabants Historisch Nieuwsblad, uitgegeven door St. Brab. Reg. Geschiedbeoefening en Hist. Ver. Brabant. Doos 1: 1992-2006, Doos 2: 2007-

Algemene geschiedenis Noord Brabant: 3 enveloppen

Innovatieplatform Duurzame Meierij: 1 envelop

Brabantse Almanak 1998-1999, 2002-2005

Tijdschrift voor Noord Brabantsche Geschiedenis 1884-1885

Tijdschrift voor Noord Brabantsche Geschiedenis 1885-1886

Gilze, 1000 jaar (1992)

Kam, Jan vd., De Peel (1973)

Brabantse Almanak 1949

Vink, Peter, Het boek van Gemert (ca. 1966)

Horst, H. van der, Geschiedenis van Brabant, deel 1 van prehistorie tot 1430. (1983)

De Binnendieze in Den Bosch (ca. 1990)

Rondom de Sint Jan in Den Bosch (Gidsje) (ca. 1990)

Rijken, C., Geschiedenis van Oerle

Het nieuwe Brabant. Uitgave Provinciaal Genootschap ( 3 delen)

Panken, De dagboeken van P.N. Panken. Geschiedenis van de Peel enz.

Oudheusden e.a., J. van, Brabantse Biografieën.  (1995) (4 delen)

Gouw, Nico de, Het nieuwe gezicht van Drunen en Elshout

Naaijkens, Jan, Leer mij ze kennen, de Brabanders (1967)

Oirschot e.a., Anton van, Vreemd volk in Brabant (1978)

In verband met Brabant, beschouwingen bij het 50-jarig bestaan van het Prov. Opbouworgaan Noord-Brabant (1997)

Mooren, Piet, Oorlog onderweg, Brabant in de Tweede Wereldoorlog  (1994)

Dries-van der Velden, Ad vd., Het Brabant van toen

De slag bij Lekkerbeetje in 1622. Taxandria jg. 14 nr. 24

Hammen J.van de  Iets betreffende den Nemelaer onder Haren (uittreksel of copie) Taxandria jg. 14. Nr. 23

Schugel van der Does W. Uit de geschiedenis v.d. Patriotten tijd, Den Bosch. Taxandria jg. 7. (uittreksel of copie) Nr. 9

Lijst van Notabelen in Noord-Brabant. (copie Taxandria jg. 25.

Wagner I.D. Bezitters van Nrd. Brab. heerlijkheden in 1846 (copie Taxandria jg. 22)

Rijken, C., Oirschot tussen 1388 en 1904, Taxandria jg. 47. Kopie

Overzicht Brabantse geschiedenis uit de Winkler Prins Encyclopedie.

Gemeentelijke indeling Noord Brabant.

Oirschot, A. van, Literatuur over Noord Brabant.

Beerman V.A.M., Stad en Meierij ‘s Hertogenbosch 1629-1648  (1946) (uitreksel in kopie)

Goossens, Dr. Th., Het Arme Brabant. Diesrede 7-3-1929

Encyclopedie van Nrd. Brabant Boekn.252 a. b. c. d.

Noord Brabant, ook uw provincie 1986

Kempen A.van De afloop van het bestuurlijk deel der heerlijkh. rechten in Nrd. Brabant. Varia Historica Brabantia.

Noordbrabants Historisch Jaarboek 1986

Godding Ph. De opkomst van de Raad van Brabant

Asp. van Staatsbrabant positie t.t.v. de republiek

Jaarboek Noordbrabants Historisch Jaarboek 1990

Jansma, Klaas en Schoor Tweeduizend jaar geschiedenis Nrd. Brabant.

Claasen, Fr. Vict. Vaderlandse Geschiedenis. 2 delen: Voor het 7e leerjaar (1940)), voor het 6e leerjaar A (1939)

Jongh, Piet de, en Pulles, Piet, Landschap met karakter, een tijdsbeeld van de Meierij.(2003)

Schepper Dr. H. de Het Noorden van Brabant 1579

Bastiane, Kees Kent U Brabant ook zo? (Zeist)

Verhulst J. Duizend en een bijzonderheden uit het oude Oosterhout

Kingmans Oud Woudrichem

Cunen Geschiedenis van Os 1932

Bestuursreglement in de Meijerij. Lindeboom jaarboek I (1977)

De Sterfte in Brabant van 1875-1879. Lindeboom jaarboek I (1977)

Oirschot A. van Het land van de Brabanders

Dorpen in Brabant

Beers, P. A. van en Rijkers, pater, Beknopte Gesch. van Nrd. Brabant

Noordbrabants Historisch Jaarboek 1992

Beers, P. A. van, Aantekeningen Nederlandse Algemeene Geschiedenis, Kunst en Letterkunde, Politiek op maatschappelijk en kerkelijk gebied  (ca. 1887-1891)

Beerman V.A.M., Stad en Meierij ‘s Hertogenbosch 1648-1672  (1946)

Nrd. Brab. Historisch Jaarboek 1949

Dal, Mr. Drs. A.J.M. van, Artikelen uit de Tijd-Maasbode in de jaren 1937-1939 over Brabant en het plan Westhoff

Brabantica, Catalogus van publicaties, aanwezig in de bibliotheek van het Prov. Genootschap van kunsten en wetenschappen. Deel 1: 1954, deel 2: 1955-1977

Brabantse bibliografie (opvolger van Brabantica), Catalogus van publicaties, aanwezig in de bibliotheek van het Prov. Genootschap. 1970-1994. 17 delen

Eck A. van De bonte historie van Breda. 1946.

Bijsterveld, prof. dr. A.J., Het maakbare verleden, regionale geschiedenis en etnologie in Brabant op de drempel van de 21ste eeuw. (2000)

Binck, W.J.C., Omzwervingen in de Alphense Praehistorie. (1945)

Cultuurhistorie is een werkwoord, cultuur centraal in Brabant. Nota Provincie 2000

Daams, J. Noord Brabant (uit de serie: Nederland ons aller tuin) ANWB 1952 (met een kaart van alle landgoederen in de provincie)

Bijdragen tot de geschiedenis van Zuid Nederland. (Uitgegeven tussen  1966 en 1995) Delen 5-10, 13-15, 17, 27, 36, 43, 57, 62, 64-72, 74, 77, 81-83, 85, 87-90, 92, 93, 95, 95a, 97,  98, 100a, 100b

Kempen, Dr. A.F.J. van, Gouvernement tussen Kroon en Statenfracties. De positie van 4 gouverneurs in Noord Brabant 1813-1830. Uit de reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. Tilburg 1988.

Gastel, Dr. L., Roosendaal tussen platteland en stad. Deel A 1770-1900, deel B 1900-1970. Bijdragen Gesch. Zuid Nederland deel 100 A en B.

Bijsterveld, Prof. A-J. van, Maakbaar Erfgoed. Perspectieven op regionale geschiedenis, cultureel erfgoed en identiteit in Noord-Brabant.2009

Voort, Frater van de, en Aa, Jos van der, Noord Brabant (ca. 1970)

Beek, Pierre van, Brabants Palet, Vijftien verhalen uit Midden-Brabant (verschenen in het Nieuwsblad van het Zuiden. 1979

Bouwens, Bram en Trommelen, Joep, Metamorfose aan de Donge (geschiedenis van Raamsdonk na de Tweede Wereldoorlog) . 1996

Bouws, Tom, Kijk op Nederland: Noord Brabant (1981)

Noord-Brabant Welvaartbalans – Ontwikkelingsplan 1965. 3 delen: deel 1, deel 2 en samenvatting

Foto-atlas Noord Brabant (Luchtfoto’s 1989)

Provinciaalblad van Noordbrabant over 1866 nr 1-95

Provinciaalblad van Noordbrabant over 1866 bijblad

Provinciaalblad van Noordbrabant over 1898

Provinciaalblad van Noordbrabant over 1911

Provinciaalblad van Noordbrabant over 1912

Provinciaalblad van Noordbrabant over 1896

Rooij, Piet de, Om waarlijk mensch te zijn. Over de lusten en lasten van de (Brabantse) geschiedeniscanon. Den Bosch 2006

Bijsterveld, prof. A-J, c.s. Brabant bestaat niet: Fotografisch onderzoek naar de vermeende identititeit van Brabant. 2006

Cleerdin, Vincent, Zóó is Brabant, haar economische betekenis, haar uiterlijk, haar geschiedenis (1939)

Coppens, Martien, Het oude gelaat van Brabant (1981) Fotoboek

Thelen, Ton, Soevereine Heerlijkheid Commanderije Gemert. De Duitse Orde in Brabant 2009

Den Bosch: Ontwikkeling van het plaatselijk bestuur

Brabant van bronstijd tot Belvedere

Noord Brabant 1915-1940

Vertrouwen in Brabant: presentatie aan GS en PS juni 2007

Prof. H. van de Eerenbeemt neemt afscheid van de KUB

Zorgen om beeld van Brabant

Bronzen legpenning voor Prof H. van de Eerenbeemt

Congres: Cultuur in Laat Middeleeuws Noord-Brabant

De Bossche Schatbewaarders

Velthoven, Dr. H. van, Noord Brabant, een gewest in opkomst (1949). Uitreksel in kopie.

De Vughtse hei 1601-1629. Lekkerbeetjen en Breauté, die in Loon overnachtte van 4 op 5 febr. 1600

Aantekeningen van Cornelis Stooters van Enckevoirt, drossaard van Bokhoven XV-XVIe eeuw.(o.a. over families van Grevenbrouck en van Haestrecht)

Maarten van Rossum. Uittreksel uit vlugschrift heemkundekr. Helvoirt 1950.

De slag bij Lekkerbeetje in 1622 op de Vughterheide. Aantekeningen P.v.Beers en J. Toorians

Beers, P. A. van, De bevolking van de Meijerij e.o. in de Middeleeuwen. (verschenen in Echo van het Zuiden)

Reglement op de politieke reformatie in de Meierij van Den Bosch (fragment) (1729?) Tekst 39

De hertogen in Brabant

Mathlener, Nel, Van nederzetting tot vestingstad. Over Geertuidenberg.

Brabant 900 jaar: 3 zilverlinden in Loon op Zand

Foto’s van Loon op Zand op Internet. Regionaal Archief: 1 envelop

Heemkundekring Dongen: 1 envelop

Campina, drie maandelijks tijdschrift van het streekarchivariaat Noord-Kempenland, nr. 5 (april 1972)  t/m nr. 32 (januari 1979) + index over april 1971 t/m januari 1976: 1 doos

De Kleine Meijerij, tijdschrift.  Jaargang 31(1980) nr. 3) t/m jaargang 58(2008): 2 dozen

Heemkundekring Gilze-Rijen: 1 envelop

De Klopkei, heemkundekring Erstelinghe Waalwijk 1989-2009: 2 dozen

Heemkundekring De vyer Heertganghen Goirle: 1 envelop

Heemkundekring “De Erstelinge”: 1 envelop

Correspondentie met Brabants Heem: 2006 en 2007: 1 envelop

Heemkundekring “De Ketsheuvel”: 1 envelop

Periodiek “Plekbord”” van HKK Onsenoort (vanaf 2007): 1 envelop

Met gansen trou, tijdschrift van Heemkundekring Onsenoort te Nieuwkuyk. 1951-2001 nr. 12; 2002 nr. 10 t/m 2009 nr. 06

De Lancier, nieuwsbrief van het Reg. Hist. Centrum Tilburg. Vanaf 2002: 1 envelop

De Wazerweijen, uitg. Heemkundekring Dongen jg. 20 nr. 81 sept. 2001; jg. 27 (2007) nr. 104 t/m 108. Doos: uitgaven andere heemkundekringen

Geschiedenis Regionaal Historisch Centrum Tilburg: 1 envelop

Heemkundekring Tilborch en Actum Tiliburgis (1979-1982 onvolledig en vanaf maart 2003): 1 envelop

Jaarbericht Heemcentrum “t Schoor Udenhout 2001-2002-2003-2005-2008: 1 envelop

Lezingen en excursies van andere heemkundekringen: 1 envelop

De Kleine Meijerij: Nieuwsbrieven: 1 envelop

Op ‘t goede spoor, uitgave Heemkundekring Waspik. 1998-2008 niet volledig: zie doos met tijdschr.

Toorians, Jan, Aantekeningen en krantenknipsels over Heemkunde in de Langstraat 1948-1949: 1 envelop bij 2.4.

Correspondentie met Brabants Heem in 2004: 1 envelop

Kringnieuws Bossche Heemkundekring jg. 30 (2003), 33 (2007)nr. 1 t/m 6: 1 doos

De Omroeper, uitgave van Heemkundekring Des Graven Moer. Vanaf 2001- 2009 niet volledig in doos: tijdschiften andere heemkundekringen

Archiefbulletin Tilburg jg. 1 (1996), jg. 2(1997) nr.1, 2, jg. 3 (1998) nr. 1, jg. 4 (1999) nr. 1-2, jg. 5 (2000) nr. 1,2,3

Correspondentie met Brabants Heem in 2002-2003: 1 envelop

Brabants Heem, beleidsnota 1992-1996

Brabants Heem, Tijdschrift uitgegeven door Stichting Brabants Heem. Aanwezig Jg. 1 (1948-1949) tot Jg. 60 (2008): 5 dozen. Ontbreken indices van jg. 8 (1956), 12 (1960), 31 (1979), 34 (1982), 36 (1984 en 37 (1985).

Bruggeske, Tijdschrift van Heemkundevereniging Sprang-Capelle, jaargang 1887 nr. 1 t/m 1989 nr. 2, jaargang 2001 nr. 1 Doos: tijdschriften andere heemkundekringen.

Correspondentie met Brabants Heem in 1995 en 1997: 1 envelop

Correspondentie met Brabants Heem in 1996: 1 envelop

Correspondentie met Brabants Heem in 1999-1999: 1 envelop

Correspondentie met Brabants Heem in 2000-2001: 1 envelop

Handleiding voor historische verenigingen om samen te werken met het onderwijs.

Allemans verleden

Heemkunde en erfgoedbeleid

Heemkundig museum St. Paulusgasthuis St. Oedenrode.

Bierens de Haan, Dr., Heemschut (1946)

25 jaar Heemkundekring in Oirschot (1976)

Geerts, Bertie, Repertorium Met gansen Trou 1951-2000. Inhoudsopgave over 50 jaargangen (1951)

Heemkundige Sprokkelingen, 50 jaar Brabants Heem 1947-1997

Vademecum Brabants Heem, Statuten enz. 1988

Heemkundige sprokkelingen

Dal, Mr. Drs. A.J.M. van, Artikelen uit de Tijd-Maasbode in de jaren 1937-1939 over Brabantia Nostra

Slegers, Cees, Mensen uit de kringen van Brabants Heem, Zaltbommel 2004

Eerenbeemt, Prof. dr. H. van den, Driestromenland in het historisch bedrijf. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. Deel 70

Ven, D.J. van der, De Heemliefde van het Nederlandsche Volk, Naarden 1941

Hilvarenbeek in heden en verleden. Heemk.kring Johannes Goropius Becanus 25 jaar (1970)

René Bastiaansen wandelt van Markiezenhof naar Rijksarchief in Den Bosch

Heemkunde tussen ideologie en wetenschap. Brabants Heem 1997 I

Integraal archiefbeheer Oisterwijk

Archivarissen bezinnen zich op de toekomst

Vijftig jaar Brabants Heem

Samengaan archieven Tilburg en Oisterwijk

Vijftig jaar Brabants Heem. Pastoor Binck

Lessenmap voor basisonderwijs over eigen omgeving

Mensen uit de kringen van Brabants Heem

Lee, Anton van der, Met gansen trou jubileum

Heemkundeexcursie naar de herv. Kerk van Sprang

Heemkundige kring Langstraat, Land van Heusden en Altena. Brabants Heem maart 1953

De toekomst van terugkijken, discussie over heemkunde nu en straks 6-10-2007

Genealogie. Kwartaalschrift van het Centraal Bureau voor Genealogie. Jg. 1 nr. 1 (1995); jg. 4(1998) nr. 1, 2 en 3; jg. 5 (1999) t/m jg. 7 (2001) nr. 4

Streekwapens Tijdschrift Genealogie 2001 nr. 4

Juten, W.F., Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroege en latere tijd. Aanhangsel bij Taxandria 11e jg. (1904)

Heraldiek: 1 envelop

Koninklijke P.B.N.A. Wie waren uw voorouders

Vlag: Sasse van Ysselt, A. van, Noord-Brabants Vlag. Taxandria jg. 43.

Het wapen van de gemeente St. Oedenrode. Taxandria jg. 35.

Het zegelen van Bossche Schepenakten. Taxandria jaarg. 47, (copie

Laan, T. van der, Wapens, vlaggen en zegels van Nederland

Tang, Aad van der, Stamboomonderzoek, Speuren naar het familieverleden. Prismapocket 1987

Ham, Willem A. van, De Brabantse Vlag, geschiedenis en betekenis. Uitg Brabants Heem 2003

Het wapen van Tilburg en zijn historie. Lindeboom jaarboek V (1981)

Jaarboek Centr. Bureau voor Genealogie en het iconografisch bureau 1981

Jaarboek Centr. Bureau voor Genealogie en het iconografisch bureau 1982

Jaarboek Centr. Bureau voor Genealogie en het iconografisch bureau 1983

Tentoonstelling Catalogus Delft 1958

Pama-Brouwer, F., Heraldiek, Oorsprong, ontwikkeling en het tekenen van wapens. Alkmaar ca. 1942

Rietstap, Wapenkunde ca. 1910

Sierksma, Kl., De gemeentewapens van Nederland (1962)

Jaarboek 2001 Centraal Bureau voor Genealogie

Heim, Bruno Bernard, Kerkelijke heraldiek van 1270-1979

Vlag: Hoeben, A., Nieuwe vlag voor Noord Brabant. Brabantia jg. 41. nr. 4

Brabantse Dorpswapens en Brabantse Geschiedenis. Br. Heem jaarg. 19

Brabantse Leeuw, 1952-1959; 1971-1973; 1979-1980; 1982-1985; 1987; 1995-1999. Losse nrs. 1966-1968, 2002: 1 doos

Vlag: Brabantse blokvlag moet blijven

Vlag: Noord Brabant heeft een nieuwe vlag nodig

Vlag: Noord Brabant verdient een nieuwe vlag

Wapen- en vlaggenkunde

Nederlandse Leeuw, De, 1978 t/m 1983

Middeleeuwse Wapenschilden, Banieren en zegels van Brabantse dorpen en steden.

Heraldiek (Kerkelijk) Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Polen, Oost Duitsland, Tsjechoslowakije (Jan Hornman)

Ververs, André, Wapenkunde.  jaarg. 1

Kijk. Uitgave van het Amerikaans Ministerie van Voorlichting tijdens de bevrijding van de Lage Landen totdat hun eigen bladen in vrijheid kunnen verschijnen.(1944-1945: de enige jaargang die verschenen is: 1 plastic tas

De Pilotenescapelijn Goirle 1942-1944: 1 envelop

Brabantse Gesneuvelden: 1 envelop

Nieuwe Tilburgsche Courant van 10 juni, 9-22 juli 1943: 1 envelop

Het oorlogsverleden van Pieter Menten, Jozef Mengele en Hans van L.: 1 envelop

Algemene geschiedenis Tweede Wereldoorlog en Politionele acties in Indonesië. 1 doos

Liedjes uit de tijd van orrlog en verzet: 1 envelop

Bergen, Roos van, Nederland in den oorlog, krantenknipsels. Deel 15-16 (1944-1945): 1 envelop

Raatgever jr, J.G., Van Dollen Dinsdag tot de bevrijding. (1945?)

Lavrijsen, Wim, Reusel tijdens Tweede Wereldoorlog (1985)

Gesher, F.M., Het helse einde van Vught (1945)

Doorn, Boud van, 13 maanden Concentratiekamp (1945)

Jong, dr. L. de, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. deel 1: Voorspel

Jong, dr. L. de, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. deel 2: Neutraal

Jong, dr. L. de, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. deel 3: mei 1940

Paape, drs. A.H. e.a. Bericht van de Tweede Wereldoorlog, Amsterdam-Haarlem-Leiden 1970, 6 delen + register

Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Historische Collage 1933-1938, 2 delen.

Kruseman, Mr. J., De “Denkwürdigkeiten”van den Duitschen Rijkskanselier Hohenlohe. Tijdschriftartikel januari 1947

De bevrijding van Eindhoven 18 september 1944

Oorlog onderweg. Brabant in Tweede wereldoorlog. Schoolproject 1994

Oorlog onderweg. Brabant in Tweede wereldoorlog. Schoolproject 1994 (evaluatie)

Mayer, Anita, Als ik Hitler maar kan overleven (1981)

Jong, dr. L. de, De bezetting (3 delen)

Dal, Mr. Drs. A.J.M. van, Artikelen uit de Tijd-Maasbode in de jaren 1937-1939 over de mobilisatie 1938, het Jodenvraagstuk

Brouwers, Piet, Werken in vrijheid 1944-1969. Herdenking van bevrijding van Eindhoven en eerste uitgave van de Philips Koerier

Mooren, Piet en Karen Ghonem-Woets, Oorlog onderweg, Brabant in de Tweede Wereldoorlog. 2 delen: Essay+werkboek voor onderwijs (1994)

Gent, Luc van, De nutteloze strijd om de Bommelerwaard 23-24-25 april 1945 (2002)

De oorlogskranten. Oorspronkelijke dagbladen uit de jaren 1940-1945, uitgegeven in samenwerking met het Ned. Instituut voor Oorlogsdocumentatie 1994.

Whiting, Ch. en Trees, W., Van dolle dinsdag tot bevrijding, ons langste oorlogsjaar (1977)

Boolen, J.J. en van der Does, dr. J.C., Nederlands vijfjarig verzet (1945)

Maas, Joh. C., André de Koerier (1946)

Othmarus OFM.Cap., pater, Van pij en boevenpak (over zijn verblijf in Dachau) 1946

Sulzberger, C.L., Geïllustreerde geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 1966/1980

Monument Brabants gesneuvelden: ‘t Waalres kerkje. 2009

Sipko Boersma beschrijft Kamp Vught

De Bevrijding van Brabant Radioprogramma´s van Omroep Brabant najaar 1991: 2 CD’s

Borsboom, Jos, V2-afvuurplaats

Keep them rolling: Alexander en Frans van Venrooij

 

 

Andere onderwerpen

Foto historisch symposium in Bath: 1 envelop

 

 

Archivalia

Bulldozers in de archiefweide door herindeling

Inventaris van het Archief van de Parochie St. Jans Onthoofding: 1 envelop

Moonen, B., Archief Berry Moonen: 2 dozen + Ordners 24 t/m 32

Overzicht van de Middeleeuwse akten betreffende Loon op Zand, opgemaakt door Wil van Oosterhout 7 juni 1994

Inventaris van het Archief van de Parochie St. Jans Onthoofding, voorzover dit bewaard wordt in het Bisschoppelijk Archief in Den Bosch: 1 envelop

Lijst van artikelen van P.A. van Beers uit “De Echo van het Zuiden”, Krantenknipsels aanwezig in het Parochiearchief

In eigen huis, archieven en collecties in het Gemeente-archief Waalwijk (1990)

Pijnenburg, Cees, Kronkels: artikelen over allerlei onderwerpen met eigen register: 1 enveloppe

Schoenfabriek G. van Lier: Inventarislijst Archiefdozen 1-8: 1 envelop

Taxandria Repertorium 1894-1943

Rijkers MSF, pater Joh., Aantekeningen en kopieën. 1 envelop

Brabant collectie Alles over Brabant

Kerkhof, Jos: Inventaris artikelen volgens codelijst heemkundekring Loon op Zand

Catalogus van boeken over Noord Brabant, over kloosters, heiligen en landbouwhuisdieren,  uitgegeven bij Antiquariaat Dutmala te Liempde.

Met Gansen Trou. Inhoudsopgaven 1951-1980

Archief gemeente Loon op Zand 1811-1937

Beers, P. A. van, Diverse handgeschreven aantekeningen: 1 doos

Voorlopige inventarisatie oud rechterlijk arch. te Loon op Zand

Brabant collectie Gids voor topografisch-historische atlas

Hammen Niczn, J. vd., Inventaris artikelen

Heerlijkheidsarchief. Kopieën verzameld door Emile van Beers (2 dozen onder rubriek 2.1.)

Toorians, Jan, Verzameling van heemkundige geschriften en tijdschriften o.a. i.v.m. zijn correspondentschap van het Nieuwsblad van het Zuiden: 1 doos

Beers, P. A. van, Inventaris op het Oud Archief der gemeente Loon op Zand Cohier 24 (handgeschreven in doos P. van Beers)

Taxandria: Inventaris artikelen

Beers, E. van, Inventaris van mijn archief.

Fondscatalogus Algemeen Rijksarchief Brussel (2002)

Hammen, J. van der, Inventaris Loon op Zand 18 dec. 1610 (copie Taxandria jg. 19 t/m 21) Nr. 1, 11 delen

Vier oude registers of cijnsboeken a.b.c.d. van Venloen Heerlijkheidsarch. (copie Taxandria jg. 33).

Inventaris (1621) oud archief van Heerlijkheid Bokhoven (copie Taxandria jg. 34. 3 delen. )

Boek van allerhande charte concernerende de grondheerlijckheijt Venloon, waarin geschillen tusschen R.v.Grevenbroeck en de ingezetenen van Loon o.Z. betr. de oude Vaert (8-4-1521) en tusschen P.v.Haestrecht en Dirck v.d.Merwede, heer van Baardwijk. Kopie

Zuylen, R. van, Inventaris archieven van Stad ‘s Hertogenbosch 1863 (uittreksels in kopie)

Sasse van Ysselt, Jhr. Mr. A., Oorkonden en handschriften Prov. Genootschap (1915) (uittreksels in kopie)

Formsma, Dr. W. en Van ‘t Hoff, Mr. B., Repertorium inventarissen Nederlandse archieven (1947) (uittreksels in kopie)

Does de Bije, Jhr. Mr. P.J. van der, Analytische catalogus oorkonden en handschriften van het Prov. genootschap (1875) (uittreksels in kopie)

Hermans, C.,Analytische charters van Staatsstukken betreffende Nrd. Brabant van 704-1648 (uitg. 1844)(uittreksels in kopie)

Sassen, Mr. J., Inventaris archieven van Stad ‘s Hertogenbosch 1863 (uittreksels in kopie)

Hoekx, Mr. J., Inventaris archief parochie Bokhoven (1969) (uittreksels in kopie)

Repertorium Met gansen Trou 1951-2000. Inhoudsopgave over 50 jaargangen

Loon, A.J.A. van, en R.M. Peeters en G.J.W. Steijns, Het gemeentearchief van Tilburg (1988)

Oorkondenboek van de Meijerij. Dr. Camps

Inventaris archief gemeente Loon op Zand 1772-1811-1937-1969. W. Bulk

Iersel-Brouwers, Tiny van, Pijnenburg, Kees, Vera, Jan, Inventarisatie De Echo van het Zuiden 1878-1970 Dorp Loon op Zand (1988-1990)

Loonse kalenders 1985 t/m 2005 (1992 ontbreekt)

Dienstencentrum Kloosterarchieven

KUB-bibliotheek, slachtoffer van eigen succes

Het kloosterarchief van St. Catharinadal Oosterhout

Handschriftencatalogus Abdij van Berne bijna voltooid

Cijnsregisters als historische bron

Kerkhof, Jos, Bibliografie van de geschiedenis van Loon op Zand

Beers, P. A. van, Bibliografie

Kerkhof, Jos, Bibliografie van de geschiedenis van Loon op Zand (aantekeningen).

Pijnenburg, C. Artikelen van P.A. van Beers

Ambrosiusgilde. Particuliere verzameling Jan Vera

Handschriften van onbekende herkomst (kopieën): 1 envelop

Toorians, Lauran, Codex Vindobonensis Mexicanus (1984)

Transcriptie: Het Nederlands Handschrift 1600

Brouwer, H., Kennis van het Nederlandse Oude Schrift (1943)

Oudschrift: Gouw, dr. J.L.v.d. Oudschrift Zwollen

Cursus Lokaal onderzoek (o.a. oud-schrift) gegeven in Loon op Zand Stamhuis in 1983

Kok, A.L. Ont-werp der Neder-duitsche letter-konst (1981)

van der Veen, Annemiek, en Wolfs, Rien, Lezen in Brabantse bronnen, begrippenapparaat bij Brabants oud-schrift., Uitg. B.R.G. 1989

Richtlijnen

Lokale geschiedenis in relatie tot bronnenbeheer

Regionale geschiedenis, wetenschap, identiteit en emotie

Kappelhof, zoeken naar eigen verleden

Jappe Alberts, prof. Dr. W., en Steur, A.G. van der, Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis (1968) kopie

Bosch, C.H.M., Bronnen van onze geschiedenis (1970) kopie

Zoeken naar het eigen verleden. Inleiding tot de methodiek van het lokaal- en regionaal historisch onderzoek. Cursus gegeven door Prov. Genootschap voor kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant in 1978-1979 (2 delen)

 

 

Curiosa

Verzameling sigarenbandjes van vóór 1950: 1 envelop

Curiosa: 2 enveloppen

2 Vakantieboeken (1979 en ?)en 2 winterboeken (1975 en 1978)Okki-Jippo-Taptoe: 1 envelop

Driant, kapitein, De vliegmachine van den Stillen Oceaan, Amsterdam 1909

Driant, kapitein, De Schipbreuk van de Libellule, Parijs-Utrecht 1908

De Engelbewaarder 66e jaargang 1954-1955

Zonneland, weekblad voor katholieke kinderen. Jaargang 1949

De Engelbewaarder 61e jaargang 1949-1950

Taptoe, waarin opgenomen De Engelbewaarder jaargang 40, 1958-1959

De Engelbewaarder jaargang 64, 1952-1953

Ligthart, Het prentenboek van Ot en Sien 1909-1974

Okki jaarg. 1958

Provinciaal Blad 1831

De  Engelbewaarder, jaarg. 55

Nieuwe natuurgeneeswijze man (1922)

Nieuwe natuurgeneeswijze vrouw (1922)

Katholieke Illustratie, jaargang 67 (1932)

Katholieke Illustratie, jaargang 86 (1952)

Katholieke Illustratie, jaargang 86 (1952) (jan. tot juni)

Katholieke Illustratie, jaargang 72 (1937)

Katholieke Illustratie, jaargang  62 (1927)

Katholieke Illustratie, jaargang  66 (1931)

Katholieke Illustratie, jaargang  61 (1926)

Ons Zuiden jaarg. 7 (1933) 2 exemplaren)

Katholieke Illustratie, jaargang 56 (1921)

Katholieke Illustratie, jaargang 59 (1924)

Katholieke Illustratie, jaargang 70 (1936)

Panorama 1920

Het Leven Geïllustreerd (27-10-1934)

Zuid, katholiek Weekblad (1949)

Katholieke Illustratie, jaargang 59 (1924-1925)

Katholieke Illustratie, jubileumnummers 100 jaar K.I.. A: 26-11-1966; B: 10-12-1966

Katholieke Illustratie, jaargang 84 (1950) 2 delen

Wereldkroniek 1917

Panorama Ons Zuiden, jaargang 1939

Zonnewijzer 1939, Almanak voor het katholieke gezin. Uitg. Spectrum 1940

Zonnewijzer 1940, Almanak voor het katholieke gezin. Uitg. Spectrum 1940

Bakker, W. en H. Rusch, Onze aarde, atlas van de werelddelen en Indonesië. Zeist afkomstig van de St. Emiliusschool te Loon op Zand

De windroos 1940, Jaarboek voor de katholieke jeugd. Uitg. Spectrum 1940

Baedeker, Paris et ses environs, Leipzig 1896

Weekblaadje voor de Roomsche Jeugd. 14de jaargang 1929 nr. 1-26

Taptoe Weekblad voor de jeugd sept. 1981- jan. 1982

 

 

Economische geschiedenis

Rekening (1928) aan M. vd. Graaf wegens  verschuldigde huur voor gebruik van smalspoor en kipwagen + rekening van den thiende rhogge van Wommelghem. Zie envelop van pater Rijkers in 3.1.

Akkerman, J.B., Het Koopmansgilde van Tiel omstreeks het jaar 1000. Uit het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis  1962 (zie 4.0)

Handelsdrukwerk

Dam, Bernard van, Oud-Brabants Dorpsleven, Wonen en werken op het Brabantse Platteland

Repertorium Met gansen Trou 1951-2000. Inhoudsopgave over 50 jaargangen

Alg. Handelsadresboek van Nederland. Uitg. Misset

Dal, Mr. Drs. A.J.M. van, Artikelen uit de Tijd-Maasbode in de jaren 1937-1939 over economische geschiedenis 1813-1938, handelspolitiek, de status van dienstmeisjes, werkloosheid

Dam, J.P.A. en Diepen, A.L.A., Industrieel en Publicist over economische en sociale vraagstukken. Bijdragen Gesch. Zuid Nederland deel 5

Theunisse, Dr. J.G.L., Vlekke, J.F. 1849-1903 Ethiek en Rentabiliteit in een ondernemersleven. Bijdragen Gesch. Zuid Nederland deel 6

Linssen, Dr. G.C.P., Industriële ontwikkeling 1839-1914 Limburg  Bijdragen Gesch. Zuid Nederland deel 14

Vries, Prof. dr. Joh., Nieuw Nijmegen 1870-1970. Moderne Ec. Gesch. Nijmegen. Bijdragen Gesch. Zuid Nederland deel 15

Slootmans, C.J.F., Paas- en Koudemarkten te Bergen op Zoom 1385-1565. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. Deel 64, 65 en 66

Blondé, B., De sociale structuren en economische dynamiek van Den Bosch 1500-1550. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. Deel 74

Linssen, Dr. G.C.P., Van Spaendonck: een case-study naar bemiddelingsgedrag. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. Deel 97

Pel, J.A., Economische bedrijvigheid in Transitie Boxtel in de 19e en 20ste eeuw. Bijdragen Gesch. Zuid Nederland deel 98

Marx, A.J., Het kantoor in de loop der eeuwen (1980)

Het Hart van Brabant, 100 jaar Kamer van Koophandel Tilburg 1842-1942 (1942)

Ontwikkelingsmogelijkheden naar de sociale en economische ontwikkelingen in Noord-Brabant. Brabants Heem jaarg. 17

Brief en Notahoofden

Kerkhof, J., Handelsdrukwerk uit de dertiger jaren

Bestaansmiddelen in de Meijerij van Den Bosch in 1803-1805

Beers, P. A. van, De economische toestand van Loonopzand rond 1800. (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Beers, P. A. van, Verkopingen in de eerste helft der 16e eeuw. (verschenen in de Echo vh. Zuiden 20-8-1956, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Verscheidene verkoopacten uit 1571

Akte over erfpacht uit 1391

Bekendmaking verkoop van extra schoon schaarhout staande bij de Hoef van Klijn op de Molenstraat en in ‘t Land van Kleef. De verkoping is in de Teerkamer van kastelijn Joseph Janse Brands aan de Kerkstraat 24-2-1805

Bekendmaking publieke verkoop van een huis en vee van Willem van der Schoot op ‘t Craanven 8-2-1800

Bekendmaking openbare verkoping rog en boeckwijt staende op de Vaert van wijlen Hendrik Frijssen 19-7-1778

Bekendmaking openbare verkoping van een stuk zaailand op de Hoge Santschel van Jacobus Snaphaen 16-3-1800

Brand in Spectra Veilinghuis op De Hoogt + sloop in de Kerkstraat

Business Service Centrum

Foto’s handschoenenfabriek Dekkers te Kaatsheuvel. In doos Fa Dekkers

Martens, Dr. P.J.M., De zalmvissers van de Biesbosch 1421-1869. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. Deel 93

Industrieterrein De Hoogt: 1 envelop

Bodemverontreiniging

De oprichting van een schorsmolen in de Heerlijkheid Venloon in 1618

Bedrijventerrein “De Kets”. Archief De Twee Kwartieren doos  14

Fa. Dekkers, Kaatsheuvel: fietskettingkasten, moffen, handschoenen en leren kleding 1936-1975. Materialen, krantenartikelen enz. : 1 doos

Bouwnijverheid

Industrie algemeen: 1 envelop

Drukkerij – Drukkers

Spapens, Paul, Een muis in de melk. Geschiedenis van de consumentenbescherming in Brabant (ca. 1995)

Nederlandse Industriele Gids 1949

De Tilburgse pers en de textielstaking van 1935. Lindeboom jaarboek III en IV (1979-1980)

De industriele gebouwen van de wolnijverheid in Tilburg. Lindeboom jaarboek III en IV (1979-1980)

Een beknopt textielhistorisch overzicht vanaf 1800. (bouwkundige beschrijving en lijst van wollenstoffenfabrieken en aanverwante bedrijven).  Lindeboom jaarboek III en IV (1979-1980)

Een moderne textielfabriek omstreeks 1830. Lindeboom jaarboek VI (1982)

Dal, Mr. Drs. A.J.M. van, Artikelen uit de Tijd-Maasbode in de jaren 1937-1939 over baksteenindustrie

Het textielambacht in de schilderkunst van de 16e tot 20e eeuw.(ca. 1960)

Harkx, Dr. W.J.A.M., De Helmondse Textielnijverheid in de loop der eeuwen.  Bijdragen Gesch. Zuid Nederland deel 8

Eerenbeemt, prof, dr. H. van den, Ontwikkelingslijnen en scharnierpunten in het Brabants Industrieel bedrijf 1777-1914. Uit de reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. Tilburg 1977

Jansen, Dr. F.L., Kledinghandel in transitie een eeuw detailverkoop in Den Bosch. Bijdragen Gesch. Zuid Nederland deel 88

Janssen, Dr. G.B., Baksteenfabricage in Noord-Brabant in de 19e en 20ste eeuw. Bijdragen Gesch. Zuid Nederland deel 92

Muntjewerff, Dr. H.A., Wolspinnerij Pieter van Dooren 1825-1875. Bijdragen Gesch. Zuid Nederland deel 95 en 95a

Janssens, A.J.J.M.(woonachtig in Loon op zand) en Thompson, J., Het Oosterse Tapijt

Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek. Utrecht 1985

Bakkers. St. Aubertus, patroon der bakkers, Brabants  Heem jrg. 17

Industrie Tilburg en omstreken 1940-1941

Lee, Anton van der, Een oliemeulen op de Molenstraat

Bierbrouwerijen. “Van de Swaen tot de Witte Klok” Bierbrouwersgeschiedenis van Waalwijk.

Beers, P. A. van, Het broodbakkersreglement van 1779. (verschenen in de Echo vh. Zuiden 10-2-1958, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Hinderwetvergunning voor exploitatie van een steenoven op de Klokkenberg voor A.J.Baeten, J.M. Brands en nfa C.F. Verschuren te Loon op Zand 28-9-1918

Beers, E. van, Zwavelstokken

Bedrijventerrein De Hoogt.

Koninklijke onderscheiding J. Broeders.

Loon in bedrijf: Draaierij Vermeulen-Adams.

Loonse Kwèkers.

Loon in bedrijf: Van Venrooij Interieurbouw.

Loon in bedrijf: W. van Rooij, aannemersbedrijf.

Loon in bedrijf: Hans van der Mee, rijtuigen.

Loon in bedrijf: Schapendonk, terraxxowerken.

Loon in bedrijf: Verlouw Bouw.

Film over schoen- en ledernijverheid in 19e en 20ste eeuw.

Voormalig Hoorn-terrein wordt bebouwd.

Eerste steenlegging bedrijventerrein De Hoogt II

Bakkers, brood rond 1780.

Telecom: 1 envelop

Waterzuivering: 1 envelop

Vuilnisophaaldienst: 1 envelop

Wetgeving betreffende de aardgas- en aardolieconcessie. Archief De Twee Kwartieren doos  12

Gasbedrijf

Gas – water – licht – radio – luisterbijdrage enz. : 1 envelop

Vuilafvoer Maatschappij V.A.M.. Archief De Twee Kwartieren doos  12

Televisietoren: 1 envelop

Aardolie (gas)

Historie van de P.N.E.M. Archief De Twee Kwartieren doos  13

C.A.I. Centrale Antenne Inrichting: 1 envelop

Koolen, René,  Verdwenen erfgoed: de watertoren van Kaatsheuvel

Dendermonde, Max, Gas-water-licht. Land onder stroom

Kerkhof, Jos, Propaganda Gasverbruik in de dertiger jaren

Gas – water – licht, Gemeentelijk bedrijf Waalwijk.

Acetyleengasfabriek (ca.1853 tot ca.1914)

Straatverlichting (ca.1853 tot ca.1914)

Autogeengasverlichting (ca.1853 tot ca.1914)

Waterleiding (ca.1853 tot ca.1914)

Steenkoolgasfabriek (ca.1853 tot ca.1914)

Straatverlichting (ca.1853 tot ca.1914)

Acetyleengasfabriek (ca.1853 tot ca.1914)

Electriciteit 1914-1915

Voorwaarden van B&W voor de aanbesteding van de straatverlichting in Kaatsheuvel 10-9-1884 13 lantaarns in Loon op Zand en 33 in Kaatsheuvel geplaatst in augustus 1893 door S. Mateijsen en A. Biemans

Aanleg straatverlichting Waalwijk 2-3-1860

Gemeente krijgt toestemming van G.S. om gasverlichting aan te leggen op de provinciale weg 4-9-1912

Verordening tot heffing van een belasting op het gebruik van openbare waterleidingen in de gemeente 3-2-1920

Reglement op schouwbare wegen en waterleidingen 15-7-1817

Verordening toezicht op waterleidingen in de gemeente Loon op Zand, Burg.P. van Dortmond en secr. J.C. van Woensel 31-8-1870

Boren naar gas

Storing in Hellebaardstraat

Prent van de maand: Olieboring

Wateroverlast in Loon op Zand (2 art.)

Looierijen: 1 doos (erfenis J. Kerkhof)

Looierijen 2 enveloppen

Adresboek voor de Nederlandsche Leder-industrie  (ca. 1920?)

Adresboek voor de Nederlandsche Leder- en schoenindustrie  (1931)

Oirschot, A. van, Schoenen en leer

Loonboek 1919-1940 Leerlooierij Verschuren-van Loosdrecht

Seelen, J. en Vogel, A., Geschiedenis van het leerlooien in Noord-Brabant

Baar, X.H.E.S. de, Het looien van leer in Nederland in de negentiende eeuw. In Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek 1985

Een leerrijk verleden, geschiedenis van de leer- en schoenindustrie in Waalwijk en de Langstraat

Vergeten aspecten van de Waalwijkse leder- en schoenindustrie

Wolthuis, E., Ontwikkeling van de leerlooierijen in de Nederlandse gewesten van de middeleeuwen.

Beers, E. van, De Looierij.

Chroomlederfabriek Brabantia BV (Bart Vromans).

Lederbewerkersbond Jg. 16

Een Leerrijk verleden, geschiedenis van de leer- en schoenindustrie in Waalwijk en Langstraat 2002

Schoenfabriek G. van Lier: Inventarislijst Archiefdozen 1-8: 1 envelop bij 3.1.

Die Deutschen Vereinigte Schuhmaschinen Geseelschaft in Frankfurt am Main-R÷delheim (brochure 1933)

Schoenindustrie: 3 enveloppen

Legerorder voor Van Lier Schoenfabriek. De Legerkoerier juli 2003

Het Stamhuis van Goyke van Lier. Tekst en tekeningen van Huub Prins. Uitgave Heemkundekring Loon op ‘t Sandt 1982

Ideaalcursus voor iedereen. Gecombineerde mondeling-schriftelijke vakcursus voor de schoenhandel. Stichting Vakopleiding (na 1950) 2 mappen

Leadership of Footwear, Londen ca. 1950

Mandemakers, C.A., De ontwikkeling van de factor arbeid binnen de Nederlandse schoennijverheid. In Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek 1985

Schoenfabriek Neerlandia. Grootboeken 1: 1909-1912, 2: 1921-1927, 3: 1927-1934, 4: 1934-1940, 5: 1940-1946, 6: 1946-1952, 7: 1952-1957.

Een leerrijk verleden, geschiedenis van de leer- en schoenindustrie in Waalwijk en de Langstraat

Vergeten aspecten van de Waalwijkse leder- en schoenindustrie

Ordonantie over import op laarzen, schoenen, sloffen en muilen in 1674.

Vernieuwingen en Ordonantien op neringe schoenen maken Looyen Huyden kopen en zouten. 1662.

Mathlener, Nel, De geschiedenis van de schoenmaker.

Beers, E. van, Schoenindustrie.

Jubilarissen Fa. H. Brands.

Nieuwe eigenaar schoenfabriek van Lier.

Gebr. van Esch BV.

Schoenfabriek van Esch gedeeltelijk gesloopt

Schoenmakers zonder bijberoep. Jg. 14

Tentoonstelling “De Schoen” in 1949. Jg. 14

Weinig bronnen tot geschiedschrijving over de schoennijverheid in de 19e eeuw. Jg. 15 , 16

De Stikmachine Jg. 15

Over schoenen produceren Good Year-schoen. Jg. 16

Een Leerrijk verleden, geschiedenis van de leer- en schoenindustrie in Waalwijk en Langstraat 2002

Kentekenplaten, een bron voor familiegeschiedenis. Tijdschrift Genealogie 2001 nr. 4

Teuten volk: 1 envelop bij 5.0.)

Autoloze zondag

Teutenvolk: 1 envelop

Egeraat, Dr. L. van, Zeg maar Dag tegen Brabant  1973

Teuten uit de Kempen. Brab. Heem jaarg. 19

Hoven, P.W. vd. Tramramp in Loon op Zand

Iersel-Brouwers, Tiny van, Van Kruidenierswinkel tot Superette J. Maas.

Haven Waalwijk Thuishaven.

Verkeer en vervoer in de Midden-Langstraat.

Jacht. Het einde van de pijp. Eendenkooi  in Oosterlijke Langstraat.

Tolvrij varen onder P. van Haestrecht.(12-8-1406)

Handel zonder vergunning door Kaatsheuvelse ingezetene in Zeeland 1806

Fam. van der Loo, melkveebedrijf.

Verkeer: Broem: verkeersvaardigheidstest voor 50-plussers

Verkeersvaardigheid voor 50-plussers

Wat is “Broem”?

Vrijwilligers 3 Vo

Veilig verkeer Nederland

Marskramers.

Slachthuis der Gemeente Loon op Zand.

Openbaar Vervoer: 1 envelop

Eerenbeemt, Prof. Dr. H. van den, Sporend naar welvaart. De betekenis van de eerste spoorlijn voor Breda en  Midden Brabant. 1964

Verslag Staatsspoorwegen 1912

Leideritz, W.J.M., Zoete lieve Tremmetje. De geschiedenis van het openbaar vervoer in en om Den Bosch 1879-1929-1979 (1979)

Doremalen, Henk van, en Broekhoven, Martin van, D’n Atelier 125 jaar, sporrwegwerkplaats Tilburg (1993)

Pijnenburg, C. De tram door Loon op Zand

Waalwijk, Baardwijk, Besoyen. o.a. Stoomtram door Waalwijk.

110 jaar geleden Waalwijk, Baardwijk, Besoyen.

Trein in de Langstraat.

Beers, P. A. van, De Diligence Tourcar, herbergen en tapperijen. (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Missie van het gemeentebestuur van Loon op Zand aan de drost van het kwartier van Den Bosch over de moeilijkheden met Udenhout m.b.t. leveren van paarden en voerlieden 1-7-1808 W. Brands-Verbeek

ROVER: Aandacht voor lijn 37.

ROVER: Dienstregeling

ROVER: Vrijwiligers gevraagd

ROVER: Buurtbus

ROVER: Busstation Carpoolplaats

ROVER: Bezwaren lijn 136 afgewezen.

ROVER: Buurtbusnieuws.

ROVER: Bericht.

ROVER: Lijndienst 135 eindelijk in procedure.

ROVER: Over ontsluiting Molenwijk.

ROVER: Molenwijk slachtoffer nieuwe BBA-dienstregeling.

ROVER: Lijn 135 toch opgeheven.

Rover: BBA voert nieuwe dienstregeling in.

Deeltaxi Midden-Brabant in 2003 een feit.

Taxibedrijf Vromans-de Leijer stopt.

Openbaar vervoer: Intentieverklaring Infrastruktuur

Nachtbus Tilburg-Waalwijk (Nightliner)

Busverbindingen

Nightliner

Openbaar vervoer Molenwijck

Turfvaart: 1 envelop

Testament (1504) betreffende turf in Loon op Zand. (copie Taxandria jg. 25).

Lee, Anton van der, De Turfvaart van Venloon naar Den Bosch

Langstraatse turf van de Hey- en Moergronden.

Lee, Ant. vd., De Turfvaart naar Den Bosch.

Beers, P.A. van, Van Venloon naar Loon op Zand. De turfvaart naar Den Bosch

Vernielingen aan de turfvaart door Helvoirt. 1553.

Geschil over betalen spuigeld op de turfvaart 1546.

Bijlegging geschil met de Heer van Baartwijk over de Turfvaart 21 mei 1461.

Hertogin Johanna van Brabant geeft verlof tot het graven van een Turfvaart aan P. van Haestrecht 13-12-1396.

Geschillen over de turfvaart 1553.

Verdrag tussen Loon op Zand en Sprang over de Turfvaart in 1652.

De Turfvaart bij Drunen in 1417.

Beers, P. A. van, Venloon als veengebied en de aanleg van de turfvaart. (verschenen in Echo van het Zuiden)

Verklaring van de schepenen van Den Bosch over het recht van Pauwels van Haestrecht om een vaart aan te leggen in Drunen (1418). Tekst 7

Geschil in 1521 tussen Robr. Van Grevenbrouck en zijn vrouw Maria  van Haestrecht over de Turfvaart

Overeenkomst tussen Robr. Van Grevenbrouck, heer van Loon, en de heren van Sprang over de Turfvaart 22-12-1519

Chijns betreffende de Spieringxvaert te Kaatsheuvel in 1526

Geschil tussen P. van Haestrecht de Jonge en D. vd. Merwede, heer van Baardwijk over de Turfvaart 28-8-1451. Uit: Taxandria jg. 42

Turfwinning onder Venloene.

Over turf en de moervaart tussen ‘s Gravenmoer en Loon op Zand ondertekend op 20-2-1653

De (Gouden) Laars/De Heeren van Loon: 1 envelop

Horeca: Kiosk (1 envelop)

Horeca

Horeca Drinken, Eten en overnachting in een herberg

Onzenoord, B. van, Café van Onzenoord

Staat van het te betalen vergunningsrecht voor verkoop sterke drank in het klein 1882-1900

Beers, P. A. van, De Diligence Tourcar, herbergen en tapperijen. (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Huishoudelijk reglement: bepalingen voor het wegens de goede orde sluiten van herbergen

Besluit tot heffing van belasting op gedistilleerd 4-7-1863  Burg. A. Verheijen en secr. J. van Woensel

Verordening belasting op gedistilleerd, vastgesteld op 4-2-1864. Deze verordening zal vóór 1-1-1870 herzien worden.

Politieverordening op de herberg in de gemeente Loon op Zand. 10-12-1856. A. Verheijen en J. Olislagers

Besluit tot heffing van belasting op gedistilleerd 16-11-1861 Burg. A. Verheijen en secr. J. van Woensel

Besluit tot wijziging van de belasting op gedistilleerd 7-12-1864, getekend door E. Wijtvliet en secr. J.C. van Woensel

Politieverordening op de herbergen in Loon op Zand 14-9-1867, getekend Burg.P. van Dortmond en secr. J.C. van Woensel

Besluit tot heffing van belasting op gedistilleerd 10-12-1860 Burg. A. Verheijen. Secr.G. den Ouden

Cenakel wordt hotel.

Opening Eenhoorn.

Bar-dancing Napoleon.

Carnaval: Mededeling Horeca Loon op Zand

Voortzetting Concordia.

Gouden Laars terug.

Cafetaria van de Hoven 30 jaar.

Manege van Loon.

De Eenhoorn 10 jaar.

Castellanie 12 1/2 jaar.

Cafetaria van de Hoven, nieuwe eigenaar.

Bruin café onder kiosk. N

Koninklijke Harmonie wordt Vriendschap.

Echo der Duinen, Einde van Loons volkscafé.

Café Concordia Grand Café.

Café onder kiosk op losse schroeven.

The Blues is here to stay.

Kioskcafé geopend.

Kunstmarkt. bij kioskcafé

Kunstcafé in kioskcafé.

Hoogjassen in kioskcafé.

Rinus van Son, 25 jaar Finanën.

Dorpspomp in kioskcafé.

Ogham in kioskcé.

Vernieuwde Eenhoorn geopend.

Restaurant L’Orientale in Loon op Zand.

Loons Kwartier verandert van eigenaar.

Opening Café Concordia.

Spraakmakende optredens in Concordia.

De Eenhoorn is weer restaurant

Chinees restaurant De Mandarijn 15 jaar in Loon op Zand

‘t Loons Kwartier 10 jaar Blues

Horeca: Castellanie

Gouden Laars

Café Concordia twee jaar

Bistro l’Amitié

Café Concordia

Wokken op de Hoge Steenweg

Uitbreiding Kiosk-café

Kiosk-café 5 jaar

Vriendschap wordt l’Amitié

Loons Kwartier

Boeken gevraagd voor Concordia

Opening Wokrestaurant

De Wetering organiseert “Sneeuwbal”

Winterfair in De Wetering

Nieuwe gezichten in Loons Kwartier

Rinus en Annie van Son stapje terug voor zoon Maarten en Wendy

Bull Frogg Blues Machine in De Wetering

Kids Speelmiddag in De Wetering

Darts Jelle Klaassen

Herberg De Gouden Laars

Barcontest bij Concordia

Fam. Broers 5 jaar in Concordia

Hoedje Wip

Time Out in Concordia

Faute avond in  Concordia

Rookverbod geeft slechts lichte dip in Kioskcafé

Hotel in Loon op Zand

L’Amitié verlegt koers

De Heeren van Loon gaan beginnen

Gouden Laars normaal geopend

Kioskcafé: 10 jaar wordt gevierd met Loonstars

Café Concordia gesloten

Prent van de maand: Café Concordia

Himalaya-avond in de Kiosk

Place du Kiosk Amateurschilders

L’Amitié: aparte rookruimte

Verkooppunten sterke drank in 1880. Jg. 14

Spaarboekje voor een nieuwe fiets van Cornelis L. Janssen, fietsenmaker te Loon op Zand

Middenstand 1 doos

Rekeningen ten behoeve van de bouw van een woonhuis voor C. van Leeuwen in de Tuinstraat. Zie envelop pater Rijkers in 3.1.

Hondenkar-artikelen, verzameld door Bert Willemen: zie envelop 12.2.5

St Nicolaasmarkt: 1 envelop

Briefhoofden van firma’s en ondernemingen (1 envelop)

Rooij, Jan van, De tijd van toen. Belevenissen van een zelfstandige melkboer (ca. 1963)

Webers-de Leyer, Truus, Een echte dorpswinkel: bakkerij De Leijer

Briefhoofden

Rekening van een metselaar aan de Graaf van Bokhoven betreffende werkzaamheden aan het kasteel en het molenhuis (1737-1739).

Najaarsmarkt L.o.Z. (ca.1853 tot ca.1914)

Archief R.K. Middenstandsvereniging Loon op Zand

Beers, P. A. van, Venloon rond 1790 (o.a.middenstand en herbergiers). (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Fragment van de heerlijkheidsrekening over het jaar 1732 (boterverkopen). Tekst 31

Settinge van ‘t brood 1772 A. van Rijseweijk vorster

Politiereglement voor de gemeente Loon op Zand: over handelen bij hand- en spandiensten, broodbakken, slagers en café’s.

Besluit en verordening betreffende de vergunning voor kleinhandel sterke drank 13-12-1881 burg. Van Dortmond en secr.J.G. Anten

Verordening houdende maatregelen tegen het verkopen van onrijp fruit 11-8-1866

Verordening op het bereiden en verkopen van roggebrood. 6-11-1855. Secretaris J.Olislagers

Verordening op de broodzetting en op het vervaardigen en verkopen van roggebrood. 24-6-1867 burg. Van Dortmond secr. Van Woensel

Wie weet waar Waspikse winkels waren?

Waspikse winkels 1920-1970. Themanummer “Op ‘t goede spoor” mei 2004.

100 jaar van Breugel Textiel.

Winkelcentrum Oranjeplein.

Tiende Braderie.

Minimarkt in Loon op Zand.

Zandkastelen of ondernemersperspectief.

Enquête Winkeliersvereniging.

Records op Braderie.

Rijwiel- en Servicebedrijf Recreatief.

Winkeliersvereniging.

Kapsalon Leon.

Kees van de Ven stopt als Centra-ondernemer.

Nieuwe slagerij.

Chris Wijtvliet moderniseert.

Carine Engelen.

Tien jaar Looiershof.

Jonge Ondernemers: Carine Engelen (schoonheidssalon) en Yildiz Pizzeria.

Zaadhuisje 10 jaar.

Van Dongen, nieuw bedrijf.

Opening Menino

Piet Hovers sluit kapsalon.

Cor Mol, 40 jaar kapper.

Braderie.

Bakkerij Smolders.

Cadeaushop Smulders verandert van eigenaar.

Fototips Henri Boer.

Herfstmarkt Looiershof

Looiershof in Franse sferen.

Opening Kadoshop Broers.

Decemberactie

Geen feestverlichting. Nr. 16, Toch nog feestverlichting

Nieuw logo Middenstand.

Looiershof.

Kadoshop Broers.

Heropening Cor Krol

Sientje van de Kippenboer neemt afscheid.

C 1000 heropend.

Lijst Ondernemersvereniging.

Van Klaveren verhuist.

Loon in bedrijf: Installatiebedrijf Hurkmans-Gelderblom.

Klokkenmaker in Loon op Zand.

Eurogifts.

Opening ‘t Sfeertje.

Zaadhuisje stopt.

5 jaar Henri Boer.

Zaadhuisje, vijverspecialist

Caravanbedrijf Martin Beekhuizen.

25 jaar Krol.

Pizzeria Aspendos.

Jan en Els Schouten, kaaswinkel.

Roberts Autobedrijf.

Fauna Birdsproducten.

Actie op reis door Europa.

Harrie drukt al 50 jaar.

Looiershof krijgt face-lift.

Vermeers Transport.

Carclean De Hoogt.

Carolines Kapsalon.

Was- en herstelsalon Rito geopend.

Voogt Montage.

Dag van Loon

Gaby’s Herenhaarsalon verhuisd.

Th. Blaas tandtechniek.

Cocobollo kinderkleding.

Schoenmakerij Hans Jansen.

Optiek Brekelmans, derde lustrum.

René Puts (C1000) terug naar Limburg.

Piet van Leeuwen, beste worstmaker van Brabant.

Loonse Ondernemersvereniging.

Loon in bedrijf: Homepage en Internetsites.

Loon in bedrijf: Kadoshop Hart van Loon.

Loon in bedrijf: Hovenier Marius Nienhuis.

Loon in bedrijf: Ariana Inden Centre.

Loon in bedrijf: Klemo kledingverhuur.

Loon in bedrijf: Frans Smits, audio en videoapparatuur.

Loonse Ondernemersvereniging.

Loon in bedrijf: Voetreflexmasseuse Esther van Straaten.

Loon in bedrijf: Sjef en Jeanne van Loon, bedrijf bestaat 65 jaar.

Loon in bedrijf: Janny en Miriam, kunstenaars met bloemen.

10 jaar Henri Boer.

10 jaar Slagerij Voogt.

Tjeu Eijkemans volgt Pierre van Dommelen op als voorzitter L.Ond.Ver.

Metamorfose Kapsalon Leo.

Rekreatief, 15 jaar actief.

Nieuwe D.A-drogist.

Loon in bedrijf: Ixora bloembinderij.

Dag van Loon.

Feestmaandactie.

Henri Boer onderscheiden.

Fruhshoppen op Looiershof.

Feestmaandactie

C1000 stopt.

Loon in bedrijf: Marga Boutkan, bedrijfsorganisatie.

Loon in bedrijf: De Readshop.

Modeshow na 20 jaar nog spetterend.

Frühschoppen op Looiershof.

Slagerij Voogd ontvangt mooi rapport.

Loon in bedrijf: Albeweging, gezondheidsoefeningen.

Dag van Loon uitlaatklep.

Geslaagde feestmaand.

Loon in bedrijf: 4Uall Kleding voor kinderen en volwassenen.

Sluiting C 1000.

Stempelactie decembermaand.

Loon in bedrijf: Michel Wassenberg, boomverzorger.

Dag van Loon.

Loon in bedrijf: Schoenfabriek van Lier.

Loon in bedrijf: Tijdelijke grafmonumenten.

Prijswinnaars Fotowedstrijd Henri Boer.

Bakkerij Smolders krijgt nieuw interieur

Brekelmans Optiek aangesloten bij Het Huis

Slager Piet van Leeuwen 25 jaar in Loon op Zand

Feestmaandactie Loonse Ondernemers succesvol

Feestmaandactie Loonse ondernemers

Haarzaak in eigen home

Mevr. vd. Wouw neemt afscheid van de zaak

Dag van Loon 2003

Voogt Montagefabriek: kozijnen, deuren en rolluiken

Braderie in Loon op Zand

Loon in bedrijf: Ad van Gorp Toscanair

Mitra-slijterij: Siem de Ridder verkoopsucces met rode wijn

Dag van Loon

Haarstudio Le Jeun

Life Impulse Hair and Beautysalon

Amalia Antiek en Curiosa

Ans de Jong schoonheidsspecialiste

Metamorfose First Lady

Jens Schildersbedrijf

Appeltjes van Oranje

Modeshow

12 1/2 jaar slagerij P. Voogt

Frans Smits audio-video

Feestmaandactie Loonse Ondernemers Vereniging

Overname Autocenter van de Wouw

Nieuwe kledingzaak Dija Fashion

Mitraslijterij

Dag van Loon

Schoenmakerij Mutzers

Afslankcentrum in Loon

Life Impulse vergroot salon

Frans Vromans Fotostudio van start

Keurslager Peter Voogt onderscheiden

Winkel van jaar: Appeltjes van Oranje

Ans de Jong huidverzorging

First Lady ook voor jongeren

Statiegeldactie voor Roparun bij Jumbo

Christ op de ijscowagen

Loonse Uitvaartonderneming

Autocenter van de Wouw

Kapper Leo met personeel op studiereis

Website Reuvekamp

Voorjaarsmodeshow

Hubowinkel

Kinderkleding Leukk

Eindejaarsactie

Regina van Kempen workshops bloemdecoraties

Prent van de maand: Bouwbedrijven

Bureau Broeders terug op het oude nest

Feest op de Looiershof

Financieel adviesbureau S&P

R.O.K. bedrijf

S-thétique, salon van het jaar

Overname B&G Caravans

Harrie en Karin Vastré: Hubo bouwmarkt

Being Fit sportcentrum met pit

Eindejaarsactie 2005 Loonse Ondernemersvereniging

Kerstmarkt Looiershof

Kapsalon Leo 25 jaar

Loonse Ondernemersvereniging

Natascha Tijsma, energiecoach

Brekelmans Optiek

Dag van Loon (2 art.)

Toby van der Heijden opent “Fietsfix”

Kapsalon Leo wordt Ameno

Rob Schats ICT bedrijf

Pand Slagerij van Leeuwen krijgt andere bestemming

Winkelen in Loon op Zand een probleem

Novy maakt plaats voor Marskramer

Kapsalon Gaby sluit

Starlook kapsalon: vluchtelingen uit Afghanistan

Maikel van Noye, zelfstandig vloerenlegger

Prijswinnaars decemberactie

Feestverlichting

Keurmerk Veilig Ondernemen

EmTé in Loon op Zand

Beppe Haarmoderie wordt Sjiek Kappers

Keursalgerij Peter Voogt

Bakker op de Loonse markt

Frans van de Hurck Kinderbakkerij

Kledingmakerij Ali Kuru

Drogisterij Henk van der Doelen

Babyfotoverkiezing bij drogist van der Doelen

Eindejaarsaktie L.O.V.

Bart Wijma Elektrotechniek

First Lady wordt Loonz Womenswear

L.O.V. krijgt donatie Rabobank

Chinees restaurant De Mandarijn

Caravans en campers Fred Heyda

Fietsfix nieuwe zaak Toby vd. Heijden

Dag van Loon 2008

Hoofdprijzen L.O.V. eindejaarsactie

P. vd. Wouw Dierenvoeders (Joost Mutsaers)

Cursussen Marjolein van de Klashorst

Ad van Ierland Interieurbouw

Simone Rol: massages en cursussen

Dag van Loon 2009

Autocenter van de Wouw

Diana Kanters, Quality Living and Stones

Into Touch Praktijk van Petra Doehring

Bozon verhuist naar De Hoogt

Siem de Ridder: zilveren slijter

Fabrieksverkoop bij Friends for Fashion

Pedicure Mirella van Leeuwen

XiXi eigentijdse kindermode

Ans de Jong houdt verwendag voor vrouwen met kanker

Van den Ende Promotions

Jack en Rita Hendriks nemen afscheid van bakkerij Schellens

L.O.V. Eindejaarsactie

Koopzondagen

L.O.V. Terugblik Nieuwjaarsbijeenkomst

Kleermaker Ali Kuru beëindigt werkzaamheden

Appeltjes van Oranje 5 jaar

Muzzo, nieuwe winkel van Sandra Verhoeven voor cadeauartikelen

De Kaatsheuvelse patentverschuldigden in 1880. Jg. 14

Wetsvoorstel Gedwongen winkelnering. Jg. 15

Gedwongen winkelnering. Jg. 16

Leideritz, De Tramwegen in het Hart van Brabant, in: Tilburg, Tijdschrift voor geschiedenis Monumenten en cultuur jg 6, nr. 4 (sept 1988) blz. 100-105

Verkeerscirculatieplannen kern Loon op Zand 2008: 1 envelop

Iersel, Jan van, Straatweg Breda-Den Bosch: over Loon op Zand of Tilburg? In in Tilburg, Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur. 27(2009) nr. 3 december.

Wegen: 1 envelop

Manifestatie tegen Rijksweg 62 (4-6-1983). Archief De Twee Kwartieren doos  11

Informatie inzake tracé-vaststelling Rijksweg 62, gedeelte Loon op Zand-Waalwijk. Archief De Twee Kwartieren doos  11

Artikelen over Rijksweg  (1962) Archief De Twee Kwartieren doos  11

Fietspaden

Procedure voor het reguleren van gemotoriseerd verkeer in bos- en natuurgebieden. Archief De Twee Kwartieren doos  13

Hammen, J. van der, Wegen bijzonderheden omtrent het leggen van de Kei- of Straatweg   te Waalwijk 1533. Copie uit Taxandria jg. 39.

De Bossche Vaert naar Loon. Fragment (copie) uit Taxandria jg. 43.

Oirschot, A. van, Oude banen in Brabant.

ANWB Fietsrouteboek 2005

Pieter van Beerspad in Loon op Zand.

Wegen: Tilburg-Besoyen; Kerkstraat; Bergstraat (ca.1853 tot ca.1914)

Betalingen voor de aanleg van een weg in Loon op Zand in 1769.

Betreffende de aanleg van de heyrbaan van Tilburg op Capelle aanvangende aan het einde van de Dongense dreef. 18-9-1797 onderteekend door J. Bles-Huysman, G. Dekkers, P.J.G. Vogelvanger

Verordening wegen en waterleidingen 10-12-1856

Bestek nen voorwaarden bestrating van de Provinciale weg van Besoijen naar Tilburg beginnende bij de molen op de Vaart, Procesverbaal aanbesteding 27-8-1861

Aanbesteding bestrating stuk Bergeind 16-5-1892

Herstel, vernieuwing, aanleg van wegen, klinker- en keienweg nabij de kerk tot de gemeente Udenhout tussen 1-6-1898 en 1-6-1901

Aanbesteding keiweg Kerkstraat 20-9-1871

Vergunning voor het aanleggen riolering voor de Provinciale weg 28-3-1912 en 12-9-1912

Lijst van personen die grond afstaan ten behoeve van de aanleg van een weg in “De Doelen”oktober 1901

Wijziging in de verordening op openbare wegen, straten, voetpaden, pleinen en wateren enz. 4-9-1877 burg. Van Dortmond en secr.J.G. Anten

Verordening op het beheer van gemeente- en buurtwegen, voetpaden en waterlozingen binnen de gemeente

Verordening op de openbare straten, wegen, voetpaden 27-4-1868 burg. Van Dortmond secr. Van Woensel

Verordening op openbare wegen, voetpaden, straten, stegen en verdere plaatsen 3-7-1872

Reglement op schouwbare wegen en waterleidingen 15-7-1817

Pastoor G. v.d. Heuvel vraagt bisschop Zwijsen toestemming om een klinkerpad aan te leggen tussen de pastorie en het kerkhof naar de nieuwe straatweg 18-7-1872. Goedkeuring bisschop Zwijsen 20-7-1872

Tweede fietspad oude weg Tilburg-Loon op Zand.

Een weg in wording: Loon op Zand-Waalwijk.

Fietspad Loon op Zand- De Moer.

Verkeerssituatie Kraanweg-Heideweg.

Hoof, J.N.W.M. van, Verkeerscirculatie in de kom van Loon op Zand: eenrichtingsverkeer

Marisael, Piet, Ingezonden stuk over verkeer in de Bergstraat.

Zestig kilometerzône buitengebied

Fietsknooppuntennetwerk

Fietsroutenetwerk in Midden-Brabant

3VO

Tracé N261

VVD over N 261

Parkeren voor de Rabobank een probleem

Berkenbomen in de Kasteellaan

Verkeersstruktuur Loon op Zand

Verkeersactie Bergstraat

Ontsluitingsweg Moelnwijck-Zuid

Hoe komen wij in 2010 op de N 261

Oversteekplaats Berkenlaan

Verkeersstruktuur kerkdorp Loon op Zand

Viaduct bij Hoge Steenweg

Ontsluitingsweg Molenwijck

Wandelknooppunten

Fietspad vernoemt naar Pieter van Beers

Vervoer in de Langstraat vroeger

Verdeling van gelden in de 4 kwartieren aan de Regenten, secretarissen, predikanten, diaconie en armenmeesters 21-8-1754

Banken: 1 envelop

Geschiedenis Beekse Boerenleenbank 1916-1983

Het co÷peratieve alternatief. Honderd jaar Rabobank (2002)

Hanzebank: Dekkers, P.J.V., Opkomst en ondergang van de Hanzebank te ‘s Hertogenbosch 1908-1923. in NoordBrabants Historisch Jaarboek 1992

Dal, Mr. Drs. A.J.M. van, Artikelen uit de Tijd-Maasbode in de jaren 1937-1939 over beursontwikkelingen

Uytven, prof. Dr. R. van, e.a., Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen. Uit de reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. Tilburg 1987

Foto’s van de ingebruikneming van de Rabobankgebouwen in Loon op Zand in 1968 en 1993

Kwitantieresolutie uit 1769

75 jaar bestaan Rabobank. + expositie pentekeningen + verlichting kerk

Uitslag spreekwoordenquiz Amrobank.

Jos Segers, 25 jaar bij organisatie Rabobank.

Nieuwbouw Rabobank, aanwinst Loon op Zand.

Betalen met pincode.

Rabobank Loon op Zand schenkt â 1000,- aan naschoolse opvang.

Interne verbouwing Rabobank Loon op Zand.

Jos Segers neemt afscheid als bankdirecteur.

ABN-kantoor in Loon op Zand gesloten.

Rabo-fietstocht

Rabobank doneert vrijwilligersprijs.

Gewijzigde openingstijden Rabobank

Rabobank richt projectenfondsop i.v.m. eeuwfeest.

Rabobank op de Dag van Loon

Rabobank, bruisende bak

Rabobank

Rabobank fuseert

Rabobank Spaarfeest

Banken weg in Loon

Einde Centrale Volksbank

Stimuleringsfonds Rabobank

Rabobank Stimuleringsfonds gift aan De Kuip

Rabobank Stimuleringsfonds gift aan Kwint en L.O.V.

Pinautonaat in De Venloene

Rabobank moderniseert

Openingstijden Rabobank gewijzigd

Tienden: 1 envelop

Belasting op paarden, geheven door Bataafs Brabant in 1796

Register op de legger der verpondingen over de Heerlijkheijt Venloon 1781 en 1806. Zie envelop pater Rijkers in 3.1.

Belastingbesluit van Lodewijk Napoleon 1809

Belastingen: 1 envelop

Belastingformulieren (Cedulle emz.) uit o.m.1684, 1698, 1713, 1722, 1728, 1738, 1740

Breugel, C. van, Belastingstelsel in de Meijerij

Asseldonk, Martien van, Het gezag in de regio Dongen-Drunen omstreeks 1230 en de tol van Venloon. 2002

Kappelhof, Dr. A.C.M., Belastingheffing in de Meijerij van Den Bosch. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. Deel 69

Cijnsregisters als historische bron

Beers, E. van, Een zeer oude vorm van belasting

Verpachting tol Kaatsheuvel (ca.1853 tot ca.1914)

Protesten van Loon op ´t Sandt. Requesten aan de Staten

Erfpacht chijns. 30 dec. 1503.

Jan van Haestrecht, Heer van Tilburg en Goirle over de tienden. 3 april 1499.

Keizer Karel maant de heerlijkheid Venloon aan tot betalen 12 nov. 1533.

Over de Schildtienden 18 juni 1466.

Overeenkomst tussen P. van Haestrecht en Willem van Besoyen over de tienden in 1394.

Overeenkomst tussen P. van Haestrecht en Willem van Besoyen over de tienden in 1379.

Register der verpondingen 1806.

Register der verpondingen 1761

Beers, P. A. van, De Tienden. (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Beers, P. A. van, Over Commerzetters, Gezworens, Eijkmeesters enz. (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Beers, P. A. van, Het heffingsrecht der tienden. (verschenen in de Echo vh. Zuiden 31-3-1958, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden) + reactie van J.H. van Mosselveld 21-3-1958

Beers, P. A. van, De tol van Venloon. verschenen in Echo van het Zuiden 13-9-1956

Beers, P. A. van, De Sprangse Tienden. (verschenen in Echo van het Zuiden 25-2-1955)

Beers, P. A. van, Een zeer oude vorm van belasting. (verschenen in de Echo vh. Zuiden 10-3-1958, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Fragmenten van de akten van verpachting van de korentienden (1669, 1736 en 1757). Tekst 28 en 29

Legger van de verponding, huuropbrengst van onroerend goed van een aantal personen (1649). Tekst 35

Rekening van ontvangsten en uitgaven van het pleitvaren en het spuigeld. Tekst 9

Fragment van de akte van verpachting (1663). Tekst 30

Chijns van Dirck van Grevenbrouck in Kaatsheuvel 20-12-1549

Verkoop Chijns op Cleyn Verlaet in 1542

Chijns betreffende de Spieringxvaert te Kaatsheuvel in 1526

Vergunning en accijnsheffing voor handgrutmolen van Joseph Willemse

Antwoord van Karel V op een smeekschrift van Robbert van Grevenbroeck over de tienden (19-7-1519)

Advies rakende de Tienden over de heer van Loon en de pastoor

Chijns op de Ketsheuvel 1557

Chijns op de Ketsheuvel 1550

Diverse rekeningen uit Rentmeestersboek 1693

Brief over tolgeld en tolboom 15-1-1864

Heffing van tolgeld voor de Keiweg te Kaatsheuvel met tarieflijst. 17-11-1863.Burgemeester A. Verheijen, secretaris J.C. van Woensel

Verpondingen van veenen en moeren (1653)

Verpondingen uit 1786

Raad der gemeente Loon op Zand stelt vast dat de tol per 1-1-1875 wordt afgeschaft

Lijst der gedane aangiften ter bekoming van vrijdoen voor 7 jaren der heffing van Tienden in de gemeente Loon op Zand

Voorwaarden verpachtingen van de tol op de Keiweg te Kaatsheuvel 11-2-1864 Michiel Driessen, A. Brands, H. vd. Wee, burgemeester A. Verheijen en secretaris van Woensel

Staat van den opbrengst der Tienden onder Loon op Zand over de laatste tien jaren, klampsgewijze 1847 t/m 1856

Eerste grosse der tiendverpachting van de oogst over 1903 ten behoeve van de gemeente Loon op Zand. A.G.Mulie,notaris te Kaatsheuvel 13-7-1903

Eerste grosse tiendverkoping voor de gemeente Loon op Zand van aldaar wassende tiendvruchten 17-7-1907

Kwestie Tiend van Laconte gekocht door de Boerenleenbank Udenhout, waarvan Loon op Zand een deel opeist (31-8-1902) getekend door Jan van Lier

Huishoudelijk reglement: bepalingen ter voorkoming van verhindering van passage

Verordening op de invordering belasting op staanplaatsen op openbare jaarmarkten. Voorzitter Verhagen, Burg. A. Verheijen, secr.J. Olislagers

Belasting op standplaatsen op kermissen, week- en jaarmarkten met tarievenlijst 1-1-1850

Verordening op invordering van een tijdelijke hoofdelijke omslag in de gemeente Loon op Zand. 18-2-1862 Burg. A. Verheijen en secr. J. van Woensel

Besluit tot heffing van belasting op gedistilleerd 16-11-1861 Burg. A. Verheijen en secr. J. van Woensel

Verordening op de invordering van de hoofdelijke omslag in de gemeente Loon op Zand over het jaar 1861. 1-5-1961 Burg. A. Verheijen. Secr.J. van Woensel

Verordening omtrent het houden van verlotingen 17-5-1859

Verordening op de invordering van de hoofdelijke omslag in de gemeente Loon op Zand over het jaar 1859

Verordening op heffing van belasting op toneelvertoningen en andere openbare vermakelijkheden 25-9-1920

Verordening op invordering van de hoofdelijke omslag. Voorzitter Verhagen, Burg. Verheijen, Secr. Olislagers 12-6-1856

Besluit tot heffing van belasting op gedistilleerd 10-12-1860 Burg. A. Verheijen. Secr.G. den Ouden

Verordening op de invordering van een tijdelijke hoofdelijke omslag over dienstjaar 1856. 12-6-1856, getekend door voorzitter L. Verhagen, burgemeester A. Verheijen en secretaris J. Olislagers

Besluit tot plaatselijke hondenbelasting en de invordering ervan. 6-11-1855. Burgemeester L. Verhagen en secretaris J.Olislagers

Verordening op de invordering vaneen tijdelijke hoofdelijke omslag over het dienstjaar 1855. Secretaris J.Olislagers 26-3-1855

Verordening op de invordering van de belasting in natura (hand- en spandiensten) tbv. Gemeentewerken. 25-6-1855. Secretaris J. Olislagers

Besluit tot invoering belasting in natura hand- en spandiensten) tbv. Gemeentewerken. 5-9-1855, secretaris J.Olislagers

Besluit heffing belasting voor staanplaatsen kermis, week- en jaarmarkten 22-2-1857, burg. A. Verheijen en secretaris J.Olislagers

Besluit staangeld voor kermis, week- en jaarmarkten 1-1-1853

Verordening op de invordering van de hoofdelijke omslag in de gemeente Loon op Zand over het jaar 1858. 2-5-1858

Besluit hondenbelasting 25-11-1865. Burg.P. van Dortmond en secr. J.C. van Woensel

Besluit tot heffing van een hoofdelijke omslag en verordening tot invordering ervan 20-9-1875 burg. Van Dortmond en secr.J.G. Anten

Besluit invordering hoofdelijke omslag 25-11-1865 burg. Van Dortmond secr. Van Woensel

Besluit tot heffing van gemeentelijke opcenten op hoofdsom grondbelasting 25-11-1865 burg. Van Dortmond secr. Van Woensel

Besluit en verordening tot heffing ven gelden op staanplaatsen op kermissen te Loon op Zand 10-7-1873

2 Besluiten tot heffing van schutgeld wegens voeding, oppassing en verzorging van geschut vee 14-5-1873 burg. Van Dortmond secr. Van Woensel

Besluit tot heffing van belasting in natura. Hand- en spandiensten 1-3-1869 burg. Van Dortmond secr. Van Woensel

Besluit tot heffing van belasting op gedistilleerd 4-7-1863 Burg. A. Verheijen en secr. J. van Woensel

Verordening op heffing van belasting op toneelvertoningen en andere openbare vermakelijkheden 30-6-1919

Besluit opcenten van de gemeente op de rijks personele belasting 24-4-1873 burg. Van Dortmond secr. Van Woensel

Hondenbelasting 11-12-1920

Besluit tot wijziging van de belasting op gedistilleerd 7-12-1864, getekend door E. Wijtvliet en secr. J.C. van Woensel

Verordening belasting op gedistilleerd, vastgesteld op 4-2-1864. Deze verordening zal vóór 1-1-1870 herzien worden.

Verordening op de invordering van een tijdelijke hoofdelijke omslag in de gemeente Loon op Zand over het jaar 1860 28-3-1860 Burg. A. Verheijen. Secr.G. den Ouden

Wijziging in de heffing van de hoofdelijke omslag 11-12-1920

Instructie voor den deurwaarder der gemeente Loon op Zand 2-12-1851, ondertekend door burg. Van den Hummel en secretaris A. van der Wee

Verordening tot heffing van een belasting op het gebruik van openbare waterleidingen in de gemeente 3-2-1920

Besluiten tot heffing van belasting in natura. Hand- en spandiensten 6-2-1868 en 5-4-1868 burg. Van Dortmond secr. Van Woensel

Plaatselijke hondenbelasting 7-11-1844. Ondertekend door burg. Van de Hummel, C. vd. Broek, C. de Beer, W. Broeders, J. Nouwens, H. Elias, C.W. Couwenberg, secr. Ijpelaar. Goedkeuring van koning Willem II en Minister Schimmelpenninck van Binnenlandse Zake

 

Munten en maten: 1 envelop

Juten, L.F.J., Muntwaardenlijst in klooster Huybergen (copie Taxandria jg. 3) Nr. 8

Waarde van muntspeciën 1595 (copie Taxandria jg. 24)

Vroomans, Sjef, Tilburg met mate (kopie)

Kerkhof, Jos; Poel, Cees van de, en Vera, Jan,  De Muntvondst in De Moer in 1908

Beers, P. A. van, Munteenheden in en rond Venloon

Munteenheden in en rond Venloon.

Maten en gewichten in de heerlijkheid van Loon op Zand in 1757

Beers, P. A. van, Munteenheden in en rond Venloon. (verschenen in de Echo vh. Zuiden 9-5-1958, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Beers, P. A. van, Over Commerzetters, Gezworens, Eijkmeesters enz. (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Maten en gewichten uit Den Bosch en Hilversum

Memorie over maten en gewichten van 24-mei-1757

Brief van Van Santvoort over  de ijkmeester 21-9-1757

Notarissen: 1 envelop

Grootswagers, Kees, Notarissen, van Pennenveer tot PC

Grootswagers, Kees, Gedicht aan een notaris

Grootswagers, Kees, Notarissen

Notaris van Tilburg benoemd.

Notariskantoor Dierckxsens-van Tilburg en Lijsen in nieuw pand.

Juridisch spreekuur in Loon op Zand

Spaarkaarten met zegels

Gelevert, Erik, postkantoor en de mensen die daar werkten in Loon op Zand 1.

Veldhoven, C. van, Postkantoor en de mensen die daar werkten in Loon op Zand 2.

De mythe van het posthuis te Haaren

Telegraafkantoor Kaatsheuvel (ca.1853 tot ca.1914)

Departement van Posterijen aan Gemeente Loon op Zand over wijzigingen postbezorging 21-9-1806

Nieuw postkantoor.

Nieuwe locatie postkantoor.

Telefoonhistorie van Loon op Zand

Jos Muijzelaar laatste werkdag als postbode in Loon op Zand

Postkantoor weg uit Loon

Bungalowpark “Het Kraanven”: 1 envelop

Recreatie Gemeente en V.V.V.: 1 envelop

Blauwe Meer

Bestemmingsplan Efteling. Archief De Twee Kwartieren doos  5

Rustbanken 1 envelop

Startnotitie Milieu-Effect-Rapportage uitbreiding Efteling. Archief De Twee Kwartieren doos  14

Brief bewonersgroep Camping Duinlust aan gemeente Loon op Zand over parkeerplaatsen. Archief De Twee Kwartieren doos  13

Efteling: 3 enveloppen

Efteling: Artikelen over Python, Hinderwet, Structuurplan, Golfbaan. Archief De Twee Kwartieren doos  4, 5 en 6

Efteling: Milieu-effect-rapporten. Archief De Twee Kwartieren doos  4

Efteling: Python. Archief De Twee Kwartieren doos  14

De Efteling

Diepstraten, H. vanden, Efteling, Kroniek van een sprookje 1952-2002

Grijping, J., Gesprek met creatief directeur Efteling. Brabantia jaarg. 41 nr. 8

Carrousels te gast in de Efteling

Efteling van Middeleeuws gehucht tot uitgaanscentrum

Een integrale muziekcompositie voor de Efteling door Maarten Hartveldt

Toorians, J., Loon op Zand-Kaatsheuvel als woon- en toeristenplaats (1957)

Blauwe Meer.

Blauwe Meer.

Blauwe Meer.

Rustbanken.

Blauwe Meer.

Kampeerbedrijven.

Rustbanken.

Rustbanken.

Rustbanken.

VVV-trofee voor Loon op Zand.

Rustbanken.

Blauwe Meer.

Blauwe Meer.

Nieuwsbrief VVV Loon op Zand.

Loon in bedrijf: Stichting Vrienden op de fiets.

Blauwe Meer.

Efteling Musical Doornroosje.

VVV fietsroute en map Noord Brabant

VVV wandelroutes

VVV doet mee aan landelijke fietsdag

Fietsroute Brabants Landschap

Een jaar op reis door Afrika

VVV Loon op Zand Kaatsheuvel

VVV mededelingen

Picknickplaatsen

Met de huifkar naar het verleden

Website kampeerbedrijven

VVV-servicepunt in De Wetering

Lokaal Toeristische Adviesraad

Kampeerboerderijen: 1 envelop

Bulletin van de vrienden van de Stichting tot behoud van monumenten van bedrijf en techniek in het zuiden van Nederland. Jg. 1981 nr. 14 – jg. 1989 nr. 32: 1 doos

Industriële archeologie: 1 envelop

Nieuwsbrief van de vrienden van de Stichting tot behoud van monumenten van bedrijf en techniek in het zuiden van Nederland. Jg. 1982 nr. 11 – jg. 1990 nr. 34: 1 doos

Nijhof, Drs. P., Monumenten van bedrijf en techniek

Monumenten van de Arbeid. Brabants Heem jaarg.48,

Afvalverwerking: 1 envelop

Wateroverlast in Loon op Zand 2005 (zie envelop “Openbare Werken bij 2.2.2.)

Archief Milieuvereniging De Twee Kwartieren: Stukken Provincie Noord Brabant: Streekplan 1969 en 1975, Talud 1996:  doos 2 en 3

Archief Milieuvereniging De Twee Kwartieren: Stukken betreffende Efteling: doos 4, 5 en 6

Milieuvereniging De Twee Kwartieren, interne stukken archief penningmeester. Archief De Twee Kwartieren doos  9

Arbeid en Milieu. Archief De Twee Kwartieren doos  12

Besluitvorming over scheiding chemisch afval. Archief De Twee Kwartieren doos  8

De bestrijding van ratten en muizen in het verleden. In: Bijdragen en Mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum.  1979 nr. 1 (zie doos bij 12.1.)

Educatieve Programma’s 1980-1981 en 1981-1982. Archief De Twee Kwartieren doos  12

Handleiding voor Natuur en Milieugroepen. Archief De Twee Kwartieren doos  12

Milieubeleid in de gemeente Loon op Zand. Archief De Twee Kwartieren doos  10

Programma Inzameling Schadelijke Stoffen. Archief De Twee Kwartieren doos  12

Milieuvereniging De Twee Kwartieren, interne stukken o.a.Statuten. Archief De Twee Kwartieren doos  7

Milieuvereniging De Twee Kwartieren. Interne stukken: Statuten+oprichting, Ledenlijst, Jaarverslagen 1980, 1981, 1982, 1983. Financiën kasstukken 1980, Notulen ledenvergaderingen, Educatief Programma. Archief De Twee Kwartieren doos  11

Statuten Brabantse Milieufederatie. Archief De Twee Kwartieren doos  13

Voorschriften Hinderwetvergunningen. Archief De Twee Kwartieren doos  12

Wetgeving over mestverordening. Archief De Twee Kwartieren doos  13

Wolvenplaag in het verleden: 1 envelop

Milieu en Bodemverontreiniging: 1 envelop

Beers, P. A. van, Wolven, de plaag der dorpen. verschenen in Echo van het Zuiden 6-1-1956

Eerste duobak.

Spinder wordt uitgebreid met GFT-vergistingsinstallatie.

Gemeentehondenwachter.

Start afgraving grond Willibrordusstraat.

Stinkende biobak, ongezond en omstreden

Gemeentelijke afvalkrant

Bodemonderzoek

Vliegenoverlast

Houtwal verdwenen

Overlast bij Blauwe Meer

Gevaar voor myxomatose

Themaavond over waterbeheersing

Afvalstoffenplan

Rattenplaag

Afvalstoffenplan

Gebitscontrole bij dieren

Plan Molenwijck-Zuid: 1 envelop

Groenvoorziening: 1 envelop

Plan Castellanie: 1 envelop

Komplan bureau Poederoyen. Archief De Twee Kwartieren doos  10

Komplan. Nr. 12

Kaart situatie Oranjeplein. Archief De Twee Kwartieren doos  13

Komplan: 3 enveloppen

Volkshuisvesting Woningbouw, uitbreidingsplannen: 1 envelop

Toorians, J., Het uitbreidingsplan van het kerkdorp Loon op Zand. Echo van het Zuiden 22-1-1961, over de straatnamen tussen Doelen en van Hornestr.

Tekening affiche dorp- en stadsanering Loon op Zand – Udenhout

Platform Loon op Zand en Belangengroep Kasteellaan 1990-2005

Gemeentelijke begroting, bouwplan sportzaal en uitbreiding Molenwijk + forumavond

Bestemmingsplan 1974, o.a. Molenwijk

Hoof, Jan van, Historische beschouwing over het Oranjeplein te Loon op Zand

Komplan

Komplan.

Hoof, Jan van, Het Komplan nader bekeken

Komplan.

Bijeenkomst Komplan, persbericht herstructurering

Komplan.

Komplan.

Komplan.

Komplan.

Komplan (omleidingsroute)

Komplan.

Komplan (omleidingsroute)

Komplan (omleidingsroute)

Komplan.

Komplan.

Uitbreidingsplan Moleneind

Bestek en voorwaarden aanleg riolering in Loon op Zand en Kaatsheuvel met keien bestraten van de Kattensteeg (Jan de Rooijstr.) tot aan de gasfabriek

Waterzuivering in Loon op Zand + overzicht

 

 

Geschiedenis van kunsten en wetenschappen

Radio-amateurs en piraten: 1 envelop

De Duinkoerier, weekblad vanaf 5-11-2008: 1 envelop

Loonse cabaretiers: 1 envelop

Bloemenmarkt Kasteelwei en De Wetering: 1 envelop

Amante en Ministry of Darkness, twee projecten van Frans van Dongen: 1 envelop

De Hoorn: 1 envelop

Lauret, Dr. A., Verkenningen in de Tilburgse Perswereld.  (1977): 1 envelop Nieuwsblad+Echo vanhet Zuiden

Laatste Echo van het Zuiden (1970) zie envelop Nieuwsblad+Echo van het Zuiden

Bibliotheek: 1 envelop

Kioskraok: 1 envelop

Cultuurhistorie, algemene artikelen: 1 envelop

Kranten (oude): o.a. Weekjournaal: correspondenten: 1 envelop

De Werft: 1 envelop

Loon kiekt Loon: 1 envelop

Treveris: 1 envelop

De Wetering: 1 envelop

Van drieluik tot Wetering (1993) 1 envelop

Cultureel Centrum: 1 doos

Verbouwing van parochiehuis naar De Hoorn (1972-1973) Commissie Huybregts: 1 envelop

Stuip Zand: 1 envelop

Verbouwing van parochiehuis naar De Hoorn (1972-1973) Bouwtekeningen: 1 envelop

LTV-3 en Maasstad-TV: 1 envelop

Tijdschrift Cultureel Erfgoed (doos)

Rond de Toren: 1 envelop

De musealisering van de Nederlandse volksdans.

Jubileumtentoonstelling Oude Kunst in Brabants bezit (1948)

Kranten in Tilburg. Lindeboom jaarboek III en IV (1979-1980)

De Tilburgse pers en de textielstaking van 1935. Lindeboom jaarboek III en IV (1979-1980)

Bremer, Frederica, Inleiding tot de Kunstgeschiedenis (1967)

Fles, Etha, en T. Westerwoudt, Handboek der Kunstgeschiedenis Den Bosch 1946 derde druk

Oord, Dr. C.J.A. van den, Twee eeuwen Bosch Boekbedrijf 1450-1650. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. Deel 62

Ons Speeluur, theoretisch-praktisch handboek bij de leiding van het Openluchtspel (1942) Deel 2: voor de rijpere jeugd

Bibliotheek van de toekomst heeft vele gedaantes.

Bibliotheek: Ook Bieb staat aan de vooravond van een revolutie.

Treveris: Marja van Trier die geen glazen muiltjes aan zal trekken.

Bibliotheek: Kanttekeningen bij B.C.onderzoek van auteurs en bieb.

Verdere reacties op bibliotheek-onderzoek.

Koppeling tussen Brabantse Letteren en Bibliotheekbeleid ontbreekt.

P.B.C. stuurt bibliotheek naar school.

Heeft de openbare bibliotheek nog toekomst?

Over cultuur en cultuurbeleid in Den Bosch

Trier, M. van, In het Parijs van de jaren dertig

Tilburgse striptekenaars

Nico Arts wint Jan Naaijkensprijs

Cultuureducatie versus heemkunde (met citaat uit Straet en Vaert 2005)

Het cultuurlandschap als volwaardig erfgoed

Cultuurhistorie voor de 21ste eeuw

Cultuurhistorie is een werkwoord

De culturele biografie van Noord-Brabant

Cultureel erfgoed van etnische minderheidsgroepen

Hamers, Jan, Van parochiehuis naar De Hoorn

De Hoorn: Pijnenburg, Cees, Van Openbare School tot De Hoorn

Verordening op heffing van belasting op toneelvertoningen en andere openbare vermakelijkheden 30-6-1919

Verordening op heffing van belasting op toneelvertoningen en andere openbare vermakelijkheden 25-9-1920

Rond de Toren over Rond de Toren:

Cultureel Centrum

Rond de Toren over Rond de Toren

Rond de Toren over Rond de Toren:

Cultureel Centrum

Bibliobus in Loon op Zand

Vernieuwing Cultureel Centrum

Bibliotheek

Rond de Toren over Rond de Toren

Cultureel Centrum De Hoorn

De Hoorn

Rond de Toren over Rond de Toren

De Hoorn

Bibliotheek

Rond de Toren over Rond de Toren

De Hoorn

Bibliotheek

Rond de Toren over Rond de Toren

De Hoorn

De Hoorn

De Hoorn

De Hoorn:  Praatshow

De Hoorn

TV-omroep Venloene

De Hoorn:  Derde praatshow

Rond de Toren over Rond de Toren: 12 1/2 jarig bestaan

Loons cabaret: Het rijke Loonse leven

De Hoorn:  Tweede praatshow

De Hoorn

Sprangcity TV: eerste porno in Loon

Bibliotheek

De Hoorn:  Afscheid Jan van Hilst

De Hoorn

Rond de Toren over Rond de Toren

Loonse revue

Rond de Toren over Rond de Toren

Bibliotheek:  Komt er een bibliotheek?

De Hoorn

Rond de Toren over Rond de Toren

Schoolcabaret van de Blokkendoos

Loonse revue: Het rijke Loonse leven

Rond de Toren over Rond de Toren

De Hoorn:  De Hoorn 12 1/2  jaar

Bibliotheek

De Hoorn

Rond de Toren over Rond de Toren

Drieluik

De Hoorn:  Frans en Hetty 12 1/2 jaar

Drieluik:  Vraagtekens bij drieluik

Drieluik

Bibliotheek

Rond de Toren over Rond de Toren: koperen jubileum Tiny van Hooren en Els Coolegem

LTV-3

De Hoorn:  15 jaar

Gemeente kunstbeleid

Rond de Toren over Rond de Toren

LTV-3: eindelijk in de lucht

De Hoorn:  Gerard Barten neemt afscheid

Bibliotheek: 1 jaar

LTV-3

Rond de Toren over Rond de Toren: Harrie van Dongen, huisdrukker

LTV-3: eerste keer in de lucht

De Hoorn: In memoriam Jan de Beer

Rond de Toren over Rond de Toren

Kioskkraok:  Om sloop te voorkomen

Rond de Toren over Rond de Toren: Jan Clarijs 10 jaar

Treveris: De gouden traan

LTV-3

Rond de Toren over Rond de Toren in het zilver

De Hoorn:  Programmaraad

Bibliotheek:  Festival cultureel gekleurd

Rond de Toren over Rond de Toren

Treveris

Drieluik

De Hoorn:  Laatste Hoornseizoen

LTV-3: Artiestengala

Bibliotheek:  Jaarverslag 1992

De Hoorn wordt Wetering (naam E. van Beers)

Kioskkraok-festival

De Hoorn:  Bestuur treedt af

Bibliotheek:  Vakantietips den -spelregels

De Hoorn:  Programmaraad legt functie neer

De Hoorn:  Seizoenstart

Ogham:  Nieuwe CD

Bibliotheek: 55+abonnementen

Bibliotheek:  Tentoonstelling over de jaren 30

De Wetering

Treveris: CD

De Hoorn:  Laatste Carnaval

Loons cabaret: Première

Kioskkraok-festival

De Hoorn:  20 jaar

Bibliotheek:  Bezorgdienst boeken

Drieluik

Rond de Toren over Rond de Toren

Bibliotheek:  Verhuizing

Treveris

De Hoorn:  Afscheid

Kioskkraok: Vierde festival

De Wetering

De Wetering

Kioskconcert

De Wetering: Nieuwe directeur W. van Amelsfoort

Kioskkraok

Rond de Toren over Rond de Toren

Kioskkraok

Stuipzand: Stapje terug

Lijfelijk Theater.

Bibliotheek:  Toveren met kleuren

Bibliotheek:  Kom je koffer vullen

De Wetering

Ogham speelt bij Elastiek Muziek in Hilvarenbeek

Rond de Toren over Rond de Toren: Yvonne van Hoof overleden

Rond de Toren over Rond de Toren: Jan van Hoof in redactie

Bibliotheek:  Uitslag Kinderjury

Stuipzand: Schooljeugd deed stapje terug

Stuipzand: Loonse revue

Omroep Brabant.

Kiosk

Winterpret in Natuurmuseum.

Bibliotheek:  New Age

Kiosk:  Gemeentebestuur verkoopt muziekkiosk

Rond de Toren over Rond de Toren

Kiosk: Totstandkoming muziekkiosk

Kiosk: Cultuur en dorpspolitiek naïef

Bibliotheek:  Kinderjury

Kiosk:  Dorpsplein wordt verkocht

De Wetering

Stuipzand

Kioskkraok-festival

Rond de Toren over Rond de Toren

Bibliotheek

Rond de Toren over Rond de Toren

Kioskkraok-festival

Bibliotheek

De Wetering

Kioskkraok-festival

Verhalenvertelgroep EDIN

Treveris

Loonse revue

Bibliotheek

Ogham

Rond de Toren over Rond de Toren

De Wetering

Bibliotheek: Sinterklaas in de bieb

Bibliotheek: Verkoop afgeschreven boeken en tijdschriften

Bibliotheek: Thematentoonstelling Willem-Alexander en Maxima.

Bibliotheek: Kinderboekenweek

Rond de Toren over Rond de Toren: Bestuursmutatie

Kioskkraok-festival

Bibliotheek: Fototentoonstelling: Zoom in op vrouwen

Bibliotheek: Gebruikersonderzoek

Rond de Toren over Rond de Toren: Zakjesactie

Bibliotheek:  Inloopochtend senioren

De Wetering: 60-70-jaren-feest

De Wetering: Cabaret

De Wetering: Expositie 1940-45

De Wetering: Kerstmarkt

De Wetering: Presentatieverenigingen

De Wetering: Programmaraad afgestreden

De Wetering: S.M.C. gaat politiek

De Wetering: Seizoenprogramma

De Wetering: Sierduivententoonstelling

De Wetering: Stillekrachten

De Wetering: Weteringrock

Bibliotheek:  Grootste CD-collectie te leen

Disco Perleeij.

Bibliotheek: 400 jaar V.O.C.

Kunstcafé in kiosk.

Bibliotheek:  Feestelijke kinderjury

Bibliotheek:  Wie wordt voorleeskampioen?

Bibliotheek: (Liefdes)gedicht maken

Ogham:  Nieuwe CD

Bibliotheek: Workshop Internet

Bibliotheek: Blind-date actie

Bibliotheek

Rond de Toren: zakjesactie

S.M.C. organiseert carnavalsconcert.

Vertelgroep “Edin” in bibliotheek.

Kraokfestival 2003

Wetering: voorjaarsconcert.

Tiny van Hooren en Els Coolegem 25 jaar bij Rond de Toren.

Wetering: programmaraad stopt.

Bibliotheek: De lezerskast van….

Bibliotheek: Juni maand van het spannende boek

Bibliotheek: Lezing Anja Meulenbelt.

Bibliotheek: openingstijden in de vakantie

Bibliotheek: uitslag fotowedstrijd

Bibliotheeknieuws

Bieb: Viering 50-jarig jubileum Jip en Janneke

De Wetering: La Jeunesse treedt op

Bibliotheek: Foto-expositie Stichting Wereldwijd

Krista Lommers nieuwe penningmeester Rond de Toren.

Perleejj varieté-disco

Bibliotheek gebruikersonderzoek.

Bibliotheek luistert naar zijn gebruikers

Bibliotheek ook op zaterdag open

Bibliotheek: een koffertje boeken voor logeerpartijen

Cabaretier Jochen Otten

The Shaking Arrows in Concordia

Kraokfestival

Rond de Toren Zakjesaktie

Openbare Bibliotheek

Bluespromotion Loons Kwartier

Rond de Toren nieuw redactielid

Loon kiekt Loon

Disco Perleejj

Gerard van Maasakkers in De Wetering

Hollandse avond Café De Vriendschap

Jazzconcert in De Eenhoorn

Kindermiddag

Toneelstuk over Henk Visser

Lezersonderzoek Rond de Toren

Tejater Spot

Kraokfestival

Cabaretier Jochen Otten

Rond de Toren: afscheid Marina Fijen

Rond de Toren: zakjesactie

Tekenclub Molenwijck

Rond de Toren: nieuw hoofd bezorging: Cees van den Dries

Rond de Toren: Jaaroverzicht 2005

Loonse Kunstenaars

Treveris

De Wetering

Bibliotheeknieuws

Kunstcommissie

Rockmuziek met Loonse medewerking

Bezorgers Rond de Toren

Toneelvereniging Het Moers Verzetje

Een nieuwe stichting Ministry of Darkness

Kraokfestival

Voorjaarsmodeshow in De Wetering

Tekstschrijver voor Kraokfestival gezocht

De Gouden Mix

Fusie Bibliotheek

Bibliotheek

Kraokfestival

Werkgroep “Feest in Loon op Zand”

Festival Wereldwijd

Bluesoptreden in De Kiosk

Kods-speeldag in De Wetering

Zakjesactie Rond de Toren

Programmaraad De Wetering

Voorjaarsmodeshow

Optreden Gouden Mix in ServiceResidentie

DVD-opname Ogham

Rond de Toren 40 jaar

Indoorvliegenkampioenschap in De Wetering

“Sneeuwbal” in De Wetering

Dansschool EuroStyle

Temptation Summer Party in De Wetering

Winterfair in De Wetering

Guido van Gorp nieuw bestuurslid Rond de Toren

Zakjesactie Rond de Toren

Bibliotheek

Herinrichting Bibliotheek

Winterfair in De Wetering

Danscenter EuroStyle 15 jaar

Bezorging Rond de Toren

Project Zandloper

Streetdance in De Wetering

Bloemenmarkt met klankkleur

Bundelaars Rond de Toren

Kraokfestival

Top DJ’s in De Wetering

Himalaya-avond in de Kiosk

Jochen Otten, Loonse cabaretier

Stichting Stuipzand Theater over bende Witte Veren

Rond de Toren zakjesactie

Bloemenmarkt/bloemendichters

Bibliotheek

Toekomst van De Wetering

Kinderspeeldag in De Wetering

Helen Logister stopt bij Rond de Toren

EuroStyle dansen

Werelddansen

Kraokfestival

Cabaret: Einde van de groep “Brabants Volk”Jg. 14

Religieus Erfgoed in Brabant: 1 envelop

Wetgeving Monumentenzorg, brochures van R.A.C.M.: 1 envelop

Fabrieksschoorstenen. Brochure R.A.C.M. 2008-10

De modernisering van Monumentenzorg (MoMo) in Nieuwbrief RACM maart 2008 + aparte brochure

Monumentenhuis Brabant: Nieuwsbrieven: 1 envelop

Moons, mevr. Ir. M., Restauratie en hergebruik van monumenten, lezing Serviceresidentie Molenwijck 19-11-2008: 1 envelop

Een orgel is een geschiedenisboek in Nieuwsbrief RACM maart 2008

Open Monumentendag: 1 envelop

Brabants Heem en monumenten: 1 envelop

Inventarisatieproject Monumenten

Gemeentelijke Monumentenbeschrijving: 2 enveloppen

Gegevens Waterstaatskerk te Kaatsheuvel: 1 envelop

Beschrijving van Monumenten

Raak, Cees van, Dodenakkers, Kerkhoven en grafmonumenten in Nederland (1995)

Nederlands Bouwkundig Erfgoed, jaarboek 2002

Oirschot, A. van, Grafmonumenten in Brabant.

St. Jan, ‘s Hertogenbosch

Brabantse Monumenten vroeger en nu

Huijbregts, Ir. J. e.a., Toekomst voor religieus erfgoed in Noord-Brabant Uitg. Monumentenhuis Brabant 2005

Kentekens in stad en land (culturele monumenten) (1978)

Gorkum, Jan van, Tastbaar Verleden. Over het slopen van oude gebouwen in de kern van Loon op Zand (1989)

Verheul, Gé, De oude Dorpskerken boven de grote rivieren

Autenboer, E. van, De dekanale sint Pieterskerk van Turnhout. Turnhout 1973

Klinkende Monumenten. Beleidsnota monumentale orgels van Rijksdienst ACM 2007

Presentatie Gemeentelijke Monumenten Kees Stadhouders 21-8-2006

Beschrijving Monumenten in Loon op Zand en Kaatsheuvel uit Landelijke Voorlopige lijst der Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en Kunst. Deel X Noord Brabant.

Toorians, J., In Loon op Zand wordt druk gerestaureerd: kerk en kasteel. In Echo van het Zuiden

Monumentenbeleid in de gemeente Loon op Zand vanaf 1998

Monumentale panden in ‘s Gravenmoer op de lijst gezet.  2 art., Nr. 26 (juli 2002) en Nr. 27 (dec. 2002)

Monumentale panden in ‘s Gravenmoer op de lijst gezet.  2 art., Nr. 26 (juli 2002) en Nr. 27 (dec. 2002)

Kapellen in Brabant: hobby van Marius Kemmeren

Historisch panden.

Monumentencommissie in de gemeente Loon op Zand. Jg. 14

Monumentencommissie in de gemeente Loon op Zand. Jg. 15

Monumentale elementen Jg. 15

Monumentencommissie in de gemeente Loon op Zand. Jg. 16

Loonse Kunstenaars: 1 envelop

In de ogen van Reinier Mieris

Iersel, Tiny van, Louis Maas, beeldend kunstenaars

Loonse Kunstenaars

Loonse Kunstenaars: 15 jaar expressie

Loonse Kunstenaars

Loonse Kunstenaars: Stille Krachten

Loonse Kunstenaars: Lisette van Hest

Loonse Kunstenaars: Els Smulders schildert burgemeester Fievez

Loonse Kunstenaars: Corry van Laarhoven

Loonse Kunstenaars: Dorothé Geerts, calligrafie

Loonse Kunstenaars: Diny van Oss, expositie Molenwijck

Loonse Kunstenaars: Tweede expositie Els Smulders

Loonse Kunstenaars: Twan Broeders

Loonse Kunstenaars: Rina Moonen maakt poppen

Loonse Kunstenaars: Wandkleden

Loonse Kunstenaars: Thomas de Hond

Loonse Kunstenaars: Didi Pijpe

Loonse Kunstenaars: Expositie Louis Keeris

Loonse Kunstenaars: Stille Krachten

Loonse Kunstenaars: Tien Loonse kunstenaars

Loonse Kunstenaars: Lapjesschilderij Lisette van Hest

Rose des Roses

Loons Palet

Laatste oproep Stille Krachten

Piet Borsten zaliger. Strol Zaand jaarg. 13, nr. 1

Pentekeningen Jos van de Velden: 1 envelop

Beeldende Kunst: 1 envelop

Calligrafie: 1 envelop

Prins, Hub, Prentenkabinet: 1 envelop

Luc van Hoek, Goirle 1986

Horst, Peter van der, Nederlandse standbeelden (1983)

Eerenbeemt, prof. dr. H. van den, Vincent van Gogh als H.B.S.leerling van 1866-1868 in Tilburg. 1971

Steenhoff, W.J., Nederlandsche schilderkunst in het Rijksmuseum 1920

Spaendonck, A.J.C. van, De schilder Gérard van Spaendonck Tijdschriftartikel januari 1947

Dal, Mr. Drs. A.J.M. van, Artikelen uit de Tijd-Maasbode in de jaren 1937-1939 over Noord Brabantse Schilderkunst

Openbaar Kunstbezit jg. 1 (1957) en jg. 2 (1958)

Eysselsteijn, Ben van, Anton Pieck, zijn leven, zijn werk. (1981)

Speltz, The Styles of Ornament (1910)

Toorians, L., Iconen sinds jaren 1960 in plaats van hedendaagse kunst

Toorians, L., Bossche klucht rond Jeroen Bosch

Theo Kuijpers (Kaatsheuvel), schilder van het Paradijs

Toorians, L., Rubensfiguur

Naaldkunst en batiks 1900-1930

Textiellaboratorium geopend in Textielmuseum Tilburg

Tentoonstelling Loonse kunstenaars

Anton Pieck-expositie

Beeldende kunst: Plaatsing en onthulling beeld “spelende kinderen”

Beeldende kunst: Kunstenaar Nic Jonk

10 jaar schildersclub Scorpissimo

Beeldende kunst: Expositie Loonse Belg Pierre Goffa

Corrie Gommers.

Schilderes Ingrid Cruyssen valt buiten de prijzen.

Els Smulders in Tanzania.

Loonse Kunstenaars: zomertentoonstelling

Expositie bij Els Smulders.

“Kunst en Ambacht” exposeert in De Wetering.

Kunstmarkt

Joop Hendriks: Gerard de Nijsprijs

Expositie Loons Palet

Expositie Eduard Linders

Expositie Dinie van Osch

Loons kunstenaarscollectief

Expositie cursisten Els Smulders

Jacques Bogaert exposeert in bibliotheek

Expositie Loonse Kunstenaars

Expositie Jacques Bogaert

Expositie leerlingen van Els Smulders

Tentoonstelling Henny Spijker in de bibliotheek

Schilderen in de natuur

Schilderen op Kioskterras

Workshop schilderen van Sandra Verhoeven

Tentoonstelling Els Smulders

Kunstmarkt

Schilderen voor kinderen

Expositie Simone Rol

Schilderworkshop in Portugal (Els Smulders)

Amateurkunstenaars

Jacques Pepping kunstwerk Meander bij De Venloene

Elisa van Uitregt exposeert

Workshops Schilderen in Portugal van Els Smulders

Place du Kiosk Amateurschilders

Loonse kunstenaars o.a. zomerexpositie

Expositie beroepskunstenaars

Jeanne Klijn exposeert

Bouwkunst: 1 envelop

Zanstra, A., Lieven de Keij en de schoonheidscommissie (1951)

Documenten betreffende waterstaatsstijl

50 jaar  waterstaatsstijl

Melle, Marius van, Villa Le Blaireau te Loon op Zand, een vermetel project in steen (2001)

Erens, A., Bestek voor het herstel van de toren van Groot Zundert in 1661. Uit Taxandria jg. 35 .

Repertorium Met gansen Trou 1951-2000. Inhoudsopgave over 50 jaargangen

Bouwgeschiedenis van Monumenten (1992)

Strijbos, Herman, Kerken van heren en boeren. Bouwhistorische verkenningen  naar de middeleeuwse kerken in het kwartier Kempenland. Den Bosch 1995

Speltz, The Styles of Ornament (1910)

Middeleeuwse bakstenen. Br. Heem jaarg. 8,

Strijbos, Herman, Teken van tegenspraak. Inventarisatie van oude tekens op gevels in de zuidelijke Nederlanden. Br. Heem jaarg. 41,

Moskee, monument: islamitisch erfgoed in Noord Brabant

Prins, Hub, Waterstaatsarchitectuur

Kerkhof, Jos, Klokgevels in de gemeente Loon opZand

Knippenberg, W.H.Th., Merkwaardige ingemetselde tekens in de kerk van Loon op Zand

Waalwijk: cultureel erfgoed van stadsarchitect A.J.Kropholler

Het Brabantse Kasteel, tijdschift in doos bij 1.4

Vestingwerken: thema van Open Monumentendag 2004 zie rubriek 10.2.

Kastelen van Brabant: Het Brabants Kasteel jg. 16 (1993) nr. 1, jg. 17 nr. 2-3-4, jg. 18 nr. 1-2-3, jg. 19 nr. 1-2-3, jg. 20 nr. 1-2-3, jg. 21 nr. 1-2-3, jg. 22 nr. 1-2-3, jg. 23, febr., jg. 24, april: 1 doos

Het Brabants Kasteel, uitgave van de vereniging Vrienden van Brabantse Kastelen. 1994 (2/3/4), 1997 (1/2/3), 1998 (1, 2/3), 2002 (1/2), 2006. Doos bij 1.4.

Kastelen: 1 envelop

Jansen, H., Kasteel De Haar (Ned. Kastelenstichting) 1986

Kastelen van Brabant: Schoenmakers, A., Een tocht langs Brabantse Kastelen in de 18e eeuw (uittreksel in kopie)

Oirschot, A. van, Fragment over kasteel Loon op Zand en kasteel Nemelaer.

Win, J. Th. H. de, Kastelen in Limburg. (1978)

De oorsprong van het kasteel van Tilburg. Lindeboom jaarboek V (1981)

Boven c.s., Margriet van, Kastelen in Brabant. Van burcht tot landhuis, Tentoonstellingsgids Nrd Brabants Museum 1982

Toorians, Lauran, Het kastyeel van Asten

Een kasteel in Dongen

Kasteel Grimhuijsen te Ulvenhout

De Grafelijke burcht van Geertruidenberg

Kasteel Heeswijk en Nemerlaer

Het graafschap Loon in Belgisch Limburg

Een middeleeuwse versterkte Hofstede bij Geertruidenberg.

Literatuurgeschiedenis: 1 envelop

Bernheze verbeeld. Stichting Markant

Snoeren, Loes, Recht uit het hart, gedichten. 2002

Brabantia Nostra De gedichten van 1935-1950

Oude Kinderrijmen voor jonge ouders. De Toorts Heemstede 1936

Dal, Mr. Drs. A.J.M. van, Artikelen uit de Tijd-Maasbode in de jaren 1937-1939 over literatuur (Pearl Buck, H.M. van Randwijk)

Calis, Piet e.a., Het spel en de knikkers, Literatuurgeschiedenis van 1880 tot heden. (1973)

Erasmus, D., Lof der Zotheid.Vertaald door J.B. Kan (1912)

Het katholieke nummer, relatie tussen katholicisme en literatuur. Sic, letterkundig tijdschrift voorjaar 1989

Jan Naaijkensprijs naar Amerika

Toorians, L., Culturele kaart van Deurne

Toorians, L., Middeleeuws Den Bosch teruggevonden

Toorians, L., Een dappere dame uit Lith

Toorians, L., Theatre Turbulent

Toorians, L., Romeinse ruiterhelm met een verhaal

Toorians, L., Drie Brabanders genomineerd voor Jan Naaykensprijs 2006

Toorians, L., Strips en cartoons uit Tilburg

Toorians, Lauran, Volkspoëzie (2 dl.)

Database voor Noord-Brabantse drukken

Camé, Leo, Archidos

Jochem Otten, dichter, cabaretier

Gedichtenbundel van Loes Snoeren

Gedicht van Piet van Beers

Jansen, Karel, Wimpelmars, Mars “De Victorie” en mars “Avec Elan: 3 composities (bladmuziek): 1 envelop

Programma Kamermuziekuitvoering in De Hoorn 18-12-1971

Muziekgeschiedenis: 1 envelop

Os, Drs. J.F. van, Langs Nederlandse Orgels, Overijssel en Gelderland  (1978)

Bouman, Mr. A. Orgels in Nederland

Hub Houët, Brabantse Organistenmaker

Jespers, F. en Sleuwen, A. van, De Orgelmakers van Hirtum

Carillon: Catalogus boeken over beiaards van de Openbare Bibliotheek Tilburg 1979

Dijk, dr. Hans van, Panorama van drie eeuwen muziek in Limburg (1991)

De historie van Tilburgse orgels. Lindeboom jaarboek III en IV (1979-1980)

Jespers, dr. F.P.M., “Loflyk werk der engelen”, kerkmuziek in Noord-Brabant 17e-19e eeuw. Uit de reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. Tilburg 1988.

Klinkende Monumenten. Beleidsnota monumentale orgels van Rijksdienst ACM 2007

Jos van Amelsfoort 76 jaar blijft componeren. Brabantia jaarg. 35 nr. 4

Brabantste Harmonieorkesten o.a. Sophia. Brabantia jaarg. 27 nr. 4

Gerard van Maasakkers, Brabantse zanger

Zestiende eeuwse muziekcultuur in Den Bosch

Een integrale muziekcompositie voor de Efteling door Maarten Hartveldt

Brabantse liedjes mogen niet verdwijnen

Stichting Oude Muziek Brabant, troubadours en draailisten.

Monumentale orgels in Noord Brabant. Br. Heem jaarg. 33

Brabants Orgelrepertorium, aanvullingen op. Brabants Heem jaarg. 37,

Het Vughtse orgel in de St. Willibrorduskerk te Esch

Subsidie muziekgezelschappen (ca.1853 tot ca.1914)

Kerkorgels in Brabant (Jan van Hoof)

Kerkconcert in Loon op Zand

Kerkconcert in Loon op Zand

30 maart Muziekkraak van de Nieuwe Doelen

Loon in bedrijf: Muziekschool in Loon op Zand.

Martijn van de Hoek op solo-tour

Muziek uit een verdwenen wereld (over Joodse muziek)

Pianoconcertjes van leerlingen van Janine Lamm

Franse CD van Marja van Trier

Coverband Indigo

Muzikaal hoogtepunt: Jan van Hoof speelt op wereldberoemd Müllerorgel in Haarlem

Proms of Loon

Martijn van Hoek: een leven vol muziek

CD Martijn van de Hoek

Eindexamen Oude Muziek in Loonse kerk

Bluesnight

Black Wooow’s Loons orkest

Ogham in Drunen

Zangeres Marie Christine in De Kiosk

Uitvoering Cantus Modalis in Loonse kerk

Back in business Loonse rock-and-rollband

Sil de Veer speelt in musical “Ciske de Rat”

Kerstconcert door Tilburgs mannenkoor St Caecilia

Annet van Veggel speelt piano

The midnight Ramblers in De Kiosk

CD-presentatie Black Wooow’s

Muziekproject basisscholen

Black Wooow’s

Muziekavond door harmonieorkesten uit gemeente Loon op Zand

Coverrock in De Wetering

Hopeloons 10 jaar

Feestband “Pleej”

Cantus Modalis in Loonse kerk (middeleeuwse muziek)

Blues in Loon op Zand

Jamsessie in Manege

Henk Sebregts

Klassieke muziekserie K.B.O.

Gitaarles en muziek op schoot

Kerkkoren, zie rubriek 11.2: Kerkkoren

Sterrenkijken Orion: 1 envelop

Storig, Hans Joachim, Geschiedenis van de wetenschap in Oudheid en Middeleeuwen

Störig, H.J., Geschiedenis van de Filosofie. (1959)

Sterrenwacht Orion

Sterrenwacht Orion

Sterrenwacht Orion

Sterrenwacht Orion

Sterrenwacht Orion: Landelijke Sterrenkijkdagen

Sterrenkijkdagen 2003.

Orion: De planeet Mars dicht bij de aarde

Sterrenwacht Orion

Sterrenkijkdagen Orion

Sterrenwacht De Orion

Sterrenkijkdagen

Sterrenkijkdagen

Sterrenkijkdagen Orion

Uurwerken in de Loonse toren (Frans Reith): 1 enveloppe

De Klokkengieters van Loon op Zand (krantenartikelen uit 1943)

Luiken, Johannes en Caspaares, 100 verbeeldingen van Ambachten

Hest, Joost van, De neobarokke preekstoel in de St. Lambertuskerk te Udenhout

Raak, Cees van, Verstilde stad; de oude begraafplaatsen van Tilburg (1991)

Speltz, The Styles of Ornament (1910)

Noord Brabant Beiaardland

Zilversmeden en zilversmedenfamilies in Noord Brabant. Br. Heem jaarg. 17,

Loon in bedrijf: Handgemaakte kaarten R. Basters.

Osiris Bloemschikkunst

Regina van Kempen geeft workshops natuurlijk materiaal.

Kunsttentoonstelling Odi Vennix

Stoomdag Zuid

Voorjaarsstoomdag in De Wetering

Tentoonstelling “Kunst in Ambacht”

Voorjaarsstoomdag

Film en Fotografie o.a.: “Welte Komt” geschiedenis van Welte’s cinematograph: 1 envelop

Fotografie en Volkscultuur.

Het belang van de fotografie.

Jong gezinsleven op foto’s

Brabantse mensen door de lens van Swinkels en Coppens

Fotografie in de 20ste eeuw

In gesprek met een onzichtbare fotografe

Fotobank Noord-Brabant van start

CreatiVision

Fotografie Dianne van Gestel

Foto-expositie in De Venloene

 

 

Historische demografie

Migranten in Nederland (aflevering van tijdschift Spiegel)

Lijst van neringen en hanteringen… uit 1665 (wie woonde er in de Molenstraat,Kraanven, Straats kwartier, westerloon, Efterlingh, Roestelberg, Vaart, Moerstraat: 1 envelop

Huygens, Pastoor, 1789-1796

Inwoners adresboek Loon op Zand 1971

Teuten volk

Lijst huiseigenaren Straatquartier en Loon op Zand 1719, 1729, 1730, 1736, 1806, 1822, 1830 en 1855

St. Jan de Doper anno 1780-1789 manuscripten

Spierings, pastoor

Huygens Trouwboek anno 1796

Ondertrouwen en trouwen in Loon op Zand 1679-1750

Huwelijken te Loon op Zand, personen uit de kleine Meijerij

Geregistreerde beroepen en de beoefenaars in Loon op Zand 1810

Gedeelte trouw- en doopboek. Eigendom Pastorie

Servaas de Graaf. Stat. Gegevens Loon op Zand 1803-1804-1805-1807

Brabant, Jan van, Bevolking in vroegere eeuwen

Suys, pastoor

Adreslijst van het dorp Loon op Zand naar de toestand op 20-1-1957

Doop en trouwboek 1780-1790 Pastoors Loon op Zand

Inwoneradresboek Loon op Zand 1971

Hammen, J. van der, Ondertrouwen en Trouwen in Loon Op Zand (copie uit Taxandria jg. 40)

Huwelijken te Loon op Zand 1608-1811

Stekelenburg, Dr. H. van, Landverhuizing als regionaal verschijnsel 1820-1880 (o.a. emigratie, missie, zending). Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. Deel 87

Stekelenburg, dr. H.A.V.M. van, “Hier is alles vooruitgang”, Landverhuizing van Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1880-1940. Uit de reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. Tilburg 1996

Brink c.s., G.J.M. van den, Werk, kerk en bed in Brabant. Demografische ontwikkelingen in oostelijk Noord Brabant 1700-1920. B.R.G.1989

Teuten uit de Kempen. Brab. Heem jaarg. 19

Kerkhof, J. v.d. Familienamen in de gemeente Loon op Zand

Poel, C. vd., Bevolkingsregister 1810 Gemeente Loon op Zand

Beers, P. A. van, Beroepentellingen 1810-1830-1853

Veldhoven-van Esch, Corry van, Terugblik in een verleden tijd

Veldhoven-van Esch, Corry van, Terugblik in een verleden tijd 2.

Beers, P. A. van, Uitreksels uit Doop- en Trouwboeken van  Loon op Zand 1793-1910: zie 11.2. Parochiegeschiedenis

Juten, G.C.A., De Geldersen in Brabant (1388) uittreksel

Lijst van overledenen DTB 1657-1658 R.K. Loon op Zand

Huwelijken Vlijmen 1606-1811 o.a. van de Wiel

Statistische gegevens van Servaes de Graaf over Loon op Zand 1801, 1803, 1804, 1805

Overledenen 2004

Overledenen tusen 2/11-2004 en 2/11-1005

Overledenen in 2007-2008

Namen en getallen uit het jaar 1776,  jaarg. 1

Namen en getallen uit het jaar 1776,  jaarg. 3

 

 

Historische geografie

Kleine kernen problematiek: 1 envelop

Geografie of Aardrijkskunde

Spiegel van steden, dorpen en landschappen. Zuid-Holland, Zeeland en de Deltawerken

Spiegel van steden, dorpen en landschappen. Overijssel, Gelderland en het Rivierenland

Spiegel van steden, dorpen en landschappen. Groningen, Friesland, Drente en de Wadden

Spiegel van steden, dorpen en landschappen. Noord-Holland, Utrecht en het IJsselmeer

Spiegel van steden, dorpen en landschappen. Noord-Brabant, Limburg en het Grensland

Vries, Drs. G.J. de, Kingatlas van de gehele aarde. (1958)

Paddestoelen in De Brand. Brabants Landschap 157 winter 2007

Oude Loonse gracht: De Kommer: 1 envelop

Maes, Bert, Autochtone bomen en struiken in Duinen en Brand. In: Brabants Landschap 167 zomer 2010

Ruilverkaveling Moersche Heide: 1 envelop

Veen, De Geschiedenis van een streek en voorbije tijd

Ruilverkaveling Moerse Heide. Archief De Twee Kwartieren doos  9 en 13

Brabants Landschap. Periodiek van de Stichting Het Noordbrabants Landschap. Nr. 121, 126 en vanaf nr. 140: 1 doos

Rapport “Grensoverschrijdend landschapsbeleid van Tilburg, Loon op Zand, Udenhout en Drunen. Archief De Twee Kwartieren doos  2

Landschapsvisie TALUD (Tilburg Loon op Zand, Udenhout, Drunen). Archief De Twee Kwartieren doos  14

Vloeivelden: 1 envelop

Lobelia Huis ter Heide: Envelop in doos 6.2. Loonse en Drunense Duinen

Wildviaduct: 1 envelop

Romeinse invloeden in zompig zwier land.

Hendrix, Ir J.A., De Brabantse Zandgronden. Landschap van Nederland (ca. 1979)

Lobelia, natuurmonument (1992)

Het landschap rondom Kaatsheuvel (Project Mollercollege 2000)

Vijftig jaar Natuurbescherming in Nederland

Avifauna van Noord Brabant

Brinke, Wim ten, en Jong, Chris de, Het Nederlandse Landschap (1987)

Handboek Brabants Landschap (1992)

Gids veenmuseumdorp in Barger Compascuum (Drente)

Veen…zolang het er nog is (Drente)

Repertorium Met gansen Trou 1951-2000. Inhoudsopgave over 50 jaargangen

Polen, Bert van, Brabant achter de coulissen, een blik op het natuurbehoud. Eindhoven 1981

Ontginning Landgoed De Utrecht

Jong, Piet de, Van Den Bergh tot Den Bosch

Brinkhof, Rob, e.a., De Brand, historie en ontwikkeling van bijzonder Brabants landschap. Haaren 2004

Handboek Gods van de natuurgebieden in Noord Brabant Brabants landschap (1999)

Verschuren, Ger, Historie van een Landschap. Het landgoed Plantloon (1986)

Houtwallen in ‘t Landschap. Brabants Heem jaarg. 33

Archief van Staatsbosbeheer in 1994 versnippert

Oude bomen in Brabant

Beers, E. van, Bomen en struiken op ons Heem

Lee, Ant. van der, Ze hebben mijn karresporenn weggehaald.(Kraanven)

Verschuren, G. en Grootswagers K., Schaapskuil gerestaureerd

Landschapsgezicht

Historische tuinen en parken in Noord-Brabant

Flora en Fauna.

Zandwallen.

Het einde van de pijp. Het eendenkooibedrijf.

Beers, P.A. van, De gevolgen van het ontstaan der Drunense Duinen voor Loon op Zand. Brabants Heem 1959

Waar zand en winbd blonde duinen schiepen

Verkoop heyveld door R. van Grevenbrouck in 1523.

Hertogin Johanna van Brabant over vereffening in 1394.

Beers, P. A. van, Venloon als veengebied.(verschenen in Echo van het Zuiden)

De ligging der Egmontse Moeren (concept)

Betreffende een evnetuele vernieuwing van de overeenkomst van 26-6-1741 tussen regenten en de heer van Loon over het gebruik van heide en woeste gronden door de ingezetenen Lambertus Ackerdijcken

Huishoudelijk reglement: bepalingen wegens poten en planten, steken van turf enz. op gemeentegronden

Gemeente koopt stuk brond van E.J.B. Verheijen voor poting of beplanting

Zijlmans, Theo, Ecologische hoofdstructuur West-Brabant.

Zijlmans, Hellen, Brabants Landschap in de (s)maak.

Verschure, Han, Veilig achter hoge sterke dijken.

Lobelia

Lobelia

Huis ter Heide

Lobelia

Huis ter Heide

De Brand

Huis ter Heide

De Brand, ontwerp inrichtingsplan

De dag van het Landschap

De groene mal geldt voor 15 jaar.

Natuurmonumenten.

Sloop MOB-complexen voltooid

Huis ter Heide

Sprokkel (natuurhistorische rubriek)

Sprokkel, rubriek over natuur in omgeving Loon op Zand

Huis ter Heide

Loon aan Zee

Kapteijns, Frans, Sprokkel

Loonse Natuurverkenners

Nieuwe cursus schoolgidsen

Bijzondere uitkijktoren

Vreemde kasten aan bomen

Sporen uit het verleden

Mobilisatiecomplex maakt plaats voor plant en dier

Herstel heidevelden

Prijs voor Piet Smeekens

Sprokkel, rubriek over natuurhistorie

Sprokkel over natuurbeheer

Open Dag Bloemenboerderij

Extra toezicht van Natuurmonumenten op overtredingen

Uitdunning Loonse bossen

Vrijwilligers gevraagd voor Natuurmonumenten

Landschap als erfgoed (Waalwijk en omgeving) 49 min.

Maas, Vivian, Scriptie over Loonse en Drunense Duinen 2005

Dagrecreatie in Loonse en Drunense Duinen. Archief De Twee Kwartieren doos  13

Zandzegge, nieuwsbrief Nat. park

Rapport “Grensoverschrijdend landschapsbeleid van Tilburg, Loon op Zand, Udenhout en Drunen. Archief De Twee Kwartieren doos  2

Recreatiegeleiding in de Loonse en Drunense Duinen. Archief De Twee Kwartieren doos  13

Militaire oefeningen in Loonse en Drunense Duinen. Archief De Twee Kwartieren doos  13

Loonse en Drunense Duinen: 1 doos + Lobelia

Loonse en Drunense Duinen. Archief De Twee Kwartieren doos  1

Oostrum, F. van, De Loonse en Drunense Duinen (ca. 1960)

Sanden, Martijn van der, Loonse en Drunense Duinen (2000)

Peters, Henk, Oorlogsmonumenten in het Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Udenhout 2009

Toorians, L., Zandloper, lndschap en geschiedenis van het Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen en omgeving. Tilburg 2008

Kranendonk, P.M. van, Volksverhaal ontstaan Loonse en Drunense Duinen. Br. Heem, jaarg. 11,

Correspondentie tussen Boswachter Jan Peijnenburg en Directie Natuur Monumenten

Lee, Anton van der, De landschappelijke ontwikkeling van de Loonse en Drunense Duinen

De Loonse en Drunense Duinen.

De Loonse en Drunense Duinen.

De vegetatie van de Loonse en Drunense Duinen.

Noodkreet behoud Loonse en Drunense Duinen.

Duinvormen in de Loonse en Drunense Duinen.

Ontstaan Loonse en Drunense Duinen.

Kevers van de Drunense Duinen.

Kevers van de Drunense Duinen.

De das, Loonse en Drunense Duinen en omgeving.

De das in de Loonse en Drunense Duinen

Beers, P. A. van, Gevolgen van het ontstaan der duinen.

Beers, P.A. van, De gevolgen van het ontstaan der Drunense Duinen voor Loon op Zand. Brabants Heem 1959

P.v.Beers, Een volksverhaal over de Drunense Duinen

Brabants Landschap over de Loonse en Drunense Duinen (1939)

Lee, Anton van der, Landschapsontwikkeling Loonse en Drunense Duinen.

Beschrijving van de vlucht voor het zand

Jong, Piet de, De Loonse en Drunense Duinen in beeld

Militairen weg uit de Loonse en Drunense Duinen

Schuur Westloon

Bosbeheer Loonse en Drunense Duinen

Bosbeheer Loonse en Drunense Duinen

Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen

Loonse en Drunense Duinen Stiltegebied

Loonse en Drunense Duinen Natuurtheater

Loonse en Drunense Duinen Natuurgericht recreëren

Loonse en Drunense Duinen Vrijwilligers Schoolgidswerk

Loonse en Drunense Duinen Zandsporen zoeken

Loonse en Drunense Duinen: Gidsenwerk

Loonse en Drunense Duinen: Duinen beleven vanuit de stoel

Loonse en Drunense Duinen: Creatie door mens en cultuur

Loonse en Drunense Duinen: Nationaal Park

Loonse en Drunense Duinen Verzamelwoede

Loonse en Drunense Duinen: Speuren naar sporen

Loonse en Drunense Duinen

Loonse en Drunense Duinen: Herfstvakantie

Loonse en Drunense Duinen: Loslopende honden

Inrichtingsgebied bij de Duinlaan.

Open Dag Nationaal park Looonse en Drunense Duinen

Duinen: Gemeente geeft waarderingssubsidie

Duinen: Geneeskrachtige kruiden

Groot onderhoud Loonse en Drunense Duinen.

Vereniging Natuurmonumenten vraagt vrijwilligers

Vroege Vogelwandeling

Natuurmonumenten zoekt vrijwilligers.

Frans Kapteijns, boswachter, schrijft rubriek “Sprokkel”.

I.V.N. organiseert excursie in de Duinen

IVN gezinswandeling

Loonse en Drunense Duinen I.V.N. Nationaal Park

Herfstwandeling en I.V.N. excursie (2 art.)

Vrijwilligers gevraagd voor de Duinen

Vliegeren verboden

G.P.S. workshop

I.V.N. Fietstocht

Herfstwandeling

Ruitervergunningen

Knapzakroute

Aanpak bospest

Actie: “Mooiste plekje van Nederland”

Excursie over paddestoelen

Forumdiscussie over Nationaal Park

Cultuurhistorische wandeling

Project Zandloper

De Das

Kleinde beestjes

De meerkoet

Kruidenwandeling

De bunzing

Natuurreünie

Digitale zuilen

Das

Dwalen in de Duinen

CDA over de Duinen

Braakballenpluizen

Knotwilgen

Paddenstoelenexcursie

Bosuitdunning

De das in de Duinen

Duinboeren; culinaire fietstocht

Vrijwilligers in de Duinen

Telling bezoekers in de Duinen

Project Zandloper: boek over de Duinen

Dassenstand in de Loonse en Drunense Duinen

Spionnentraining in de Duinen

Houtwallen Loonse en Drunense Duinen.  jaarg. 1

Artikelen over de archeologie van de Loonse en Drunense Duinen: zie rubriek 1.3.: archeologie

Eenzame torens in het landschap: verschuiving van dorpen zie map: Nederzettingsgeschiedenis

Nederzettingsgeschiedenis: 1 envelop

Ruilverkaveling Moerse Heide: Archief Twee Kwartieren (8.7.) doos 8

Het Brabantse Zanddorp. (kopie Brabants Heem 1978)

Cleerdin, Vincent, Het Brabantsche Dorp (1944)

Lee, Ant. van der, De eerste praehistorische boeren in Loon op Zand

Houtverkoop in 1708

Grondbedeling op het Kraanven in 1764.

Grondverkoop in 1437.

Grondverkoop op het Kraanven in 1518.

Beers, P. A. van, Wolven, de plaag der dorpen. verschenen in Echo van het Zuiden 6-1-1956

Sauvegarde van Frederik Hendrik voor Nederhemert (1623-1628) + verdere correspondentie

Beers, P. van, De Loonse Berg

Waterschapsberichten 1982. Archief De Twee Kwartieren doos  12

Waterstaatsgeschiedenis: 1 envelop

Repertorium Met gansen Trou 1951-2000. Inhoudsopgave over 50 jaargangen

Joode, Ton, en Bernard, Peter, De mens en het water. Bruggen, sluizen en kanalen in Nederland en België. (1989)

Noort, Jan van den, Langs de rand van het zand. Waterstaatsgeschiedenis in de Brabantse Delta. 2009

St. Elisabethsvloed en de gevolgen. Br. Heem jaarg. 48

De Baardwijkse Overlaat: een uniek waterstaatkundig monument

Waterschappen, Waalwijk, Baardwijk en Besoyen.

Tolvrij varen onder P. van Haestrecht.(12-8-1406)

Zijlmans, Hellen, 25 jaar Overdiep (Waspik) bewoond.

5 enveloppen

Bastingius, J. Verklaring van de kaart van de Langstraat (1658) (origineel handgeschreven in doos P. van Beers)

Kuyper, J., Gemeenteatlas van Noord-Brabant

Hammen, J. van der, Eerste officiele grensscheiding tussen Holland en Brabant. 1388 (copie Taxandria jg. 8) Nr. 12

Scheffer, A., De landmeting in de Meijerij anno 1792-1793 (uittreksel in kopie)

Vereyken, H.M., Over historische land- en stedenkaarten. Tilburg 1971

Atlas van Limburg, Noord Brabant en Zeeland in opdracht  van het Kabel- en leidinginformatiecentrum Zuid. Uitg. Topografische Dienst Emmen 1988

Kaart van de Meijerij. Lindeboom jaarboek I (1977)

Kuyer, Chr., Kaarten van Noord-Brabant afl. I 1558-1932

Kuyer, Chr., Kaarten van Noord-Brabant afl. II  1633-1956

Kuyer, Chr., Kaarten van Noord-Brabant supplement 1-2-3

Kuyer, Chr., Kaarten van Noord-Brabant afl. III   1629-1973

Bakker, W. en Rusch, H., Onze Aarde, Atlas van de werelddelen en Indonesië. Uitg. Dijkstra

Fietsroutes Hart van Brabant, uitgegeven door Streek-VVV Tilburg 1991

Toorians, Lauran, Spoorzoekersatlas herdrukt. Noord-Brabant stond als eerste op de stafkaart.

Grens Holland en Brabant onder de heerlijkheid Venloon. Br. Heem jaarg. 37,  blz. 146

Dorpsgrenzen in de Meijerij van Den Bosch

Luige/ Stegeman. De Wereld. Nonnekens/Hoogvorst zesde druk P.Noordhoff

Eibergen, P. Eenvoudige wandkaart van Nederland. Uuitg. J.B. Wolters

Bakker, W. en Rusch, H., Kaart van België en Luxemburg. Uitg. Dijkstra

Bakker, W. en Rusch, H., Kaart van Italië. Uitg. Dijkstra

Opbouwkaart Nederland, geplastificeerd

Bakker, W. en Rusch, H., Kaart van de landen rond de Donau. Uitg. Dijkstra

Bos-Zeeman, Kaart van Noord-Brabant. Uitg.P. Noordhoff 5de druk

Kloosterman, Koekoek, van Mourik, Kaart van Europa staatkundig

Kloosterman, Koekoek, van Mourik, Kaart van Europa.

Kaart van Aardrijkskundige grondbegrippen. Kaart 2. Staakmann moderne leermiddelen. Uitg. Dijkstra

Kaart van het Nabije Oosten, Handelsonderneming van Beekum, Waddinxveen

Bakker, W. en Rusch, H., Kaart van Duitsland en Polen. Uitg. Dijkstra

Nieuwe Wandkaart van Europa

Nieuwe Wereldkaart. Uitg. J.B. Wolters 5de druk

Luinge/Stegeman, Eenvoudige schoolkaart van Nederland, Nonnekens/Hoogvorst. Uitg. P. Noordhoff

Bos, R. en Ley, M. vd., Kaart van Europa. 5de druk Uitg. P. Noordhoff

Bos-Zeeman, Ley, M.L. vd., Kaart van Groot-Brittanië en Ierland, 6de druk Uitg. P. Noordhoff

Bakker, W. en Rusch, H., Kaart van Spanje en Portugal. Uitg. Dijkstra

Bakker, W. en Rusch, H., Kaart van Rusland. Uitg. Dijkstra

Bakker, W. en Rusch, H., Kaart van Denemarken. Uitg. Dijkstra

Bakker, W. en Rusch, H., Kaart van Sandinavië en Finland. Uitg. Dijkstra

Bakker, W. en Rusch, H., Kaart van Griekenland – Albanië – Turkije. Uitg. Dijkstra

Bakker, W. en Rusch, H., Kaart van Groot-Brittanië en Ierland. Uitg. Dijkstra

Bos-Zeeman, Ley, M.L. vd., Kaart van Scandinavië, 5de druk (gevernist) Uitg. P. Noordhoff

Kaart van Nederland, gemaakt door Europees Kartografisch Instituut te Brussel.

Bakker, W. en Rusch, H., Kaart van Zwitserland. Uitg. Dijkstra

Gemeenteherindelingen in 1331 en 1453 (Bergeijk, Westerhoven en Achel) (De naam “Loon” komt hierin voor, niet Loon op Zand)

Beers, E. van, Grenskwesties rond 1400

Vaststelling grens Gem. Loon op Zand – Grondeloze Meerken – Crommen Elleboog – Moermansput.

Paalscheiding 1396.

Grensaanduiding Loon op Zand.

Beers, E. van, Over grenzen en paalafscheidingen in de gemeente Loon op Zand

Beers, P. A. van, Grensincidenten (verschenen in Echo van het Zuiden)

Rijkers MSF, pater Joh., Grensincidenten tussen Loon op Zand (Kaatsheuvel) en Waalwijk in 1410. (2 delen) (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Beers, P. A. van, Over grenzen en paalafscheidingen (2 delen verschenen in Echo van het Zuiden)

Stukken betreffende het samenstellen van een “Caarte figuratief”in opdracht van de heer prins Louis Otto van Salm Salm. (1773) Teksten 2 en 3.

Ruwaard Albracht van Beieren stelt personen aan om grenspalen tussen Loon op zand en graafschap Holland vast te leggen (1388). Tekst 5

Lijst van percelen en oppervlakten met copiën van Oud Rechterlijk Archief Loon op Zand

Landkaartjes L.o.Z. Tilburg Udenhout en kasteel

Copieën van kaarten betreffende de grens van Venloon

Landkaarten en beschrijving herkomst familienamen

Copie Zuidzijde van Loon op zand en noordgrens met Tilburg, Molenstraat met genummerde huizen

Getekende kaart van Loon op Zand

Landkaartjes Land van Heusden en Altena, Loon op Zand, Berkel, Tilburg

Bloot uitreksel des kadastrale kaart van de gemeente Loon op Zand

Stichting Hendrik Verhees in Loon op Zand,

Cooperatiekaart van Nederland (Handelskamers)

Kaart situatie Oranjeplein. Archief De Twee Kwartieren doos  13

Straatnaamgeving: 1 envelop

Straatbeelden: 2 enveloppen

Straatbeelden Kaatsheuvel: 1 envelop

Straatbeeld Hoge Steenweg 1 met legertank in 1987

Lijst van huizen van het Straatskwartier te Loon op Zand verdeelt volgens de Corporaalschap…(ca. 1800) Cohier 23 (handgeschreven in doos P. van Beers)

Kiosk: 2 enveloppen

Beers, E.J.M. van, en Elshout, P.J. van, Loon op Zand en Kaatsheuvel in oude ansichten. Zaltbommel 1979

Prins, H., Oranjeplein zoals het was.

Kerkhof, J., Straatnaamgeving, heemkundig gezien

Kerkhof, Jos, Uit de fotocollectie van de Heemkundekring

Rooij, Jan van, Loon op Zand in vroeger jaren (wie woonde waar)

Beers, E. van, Het Spinnerspad

Plaatsen naamborden (ca.1853 tot ca.1914)

Beers, P. A.van, Lijst der huizen van het Straatskwartier te Loonopzand, verdeelt volgens de Corporaalschappen in de wijken onder de Letters en nummers zoals hieragter volgt met bijvoeging de Eigenaren en tegenw. bewoners. Ca.1800. Cohier 23, duplic. 1822

 

Lijst of qohier van alle personen in de heerlijkheid Venloon ivm. Betaling aan een gemaal (1716-1729)

Lijst of quohier van alle de huijsen en wooningen welke gevonden worden de heerlijkhijt Ven Loon geformeert ingevolge de resolutie van haar Ed.Mogenden Heeren Raden van Staaten der Vereenigde Nederlanden 20 september 1736.

Minuutlijst van het Hoofdgelt van het gemaal op de Heerlijkheid op het Straatkwartier ingaande 3 april 1719.

Lijst van huiseigenaren te Loon op Zand, genoteerd door de respectievelijke Korporaals op 15-16-17 september 1806.

Beers, P. A. van, Noermansputten. (verschenen in Echo van het Zuiden)

Kiosk: Toorians, J., In gebruik genomen muzieknis te Loon op Zand. In Nieuwsblad van het Zuiden 2-10-1951

De kiosk: een aanwinst van enorme betekenis. (over o.a. de Wetering/waswetering) (verschenen in Echo van het Zuiden 1951)

Dorpsgezichten en klederdrachten

Lijst van huizen van het Straatskwartier te Loon op Zand verdeelt volgens de Corporaalschap…(ca. 1800)

Verordening op de wijkindeling en de huisnummering van de gemeente. 7-2-1854. Burg. Vd. Hummel en secretaris J.Olislagers

Zijlmans, Hellen, straatbeelden in Waspik,

Zijlmans, Hellen, straatbeelden in Waspik,

Sporthal definitief

Opening Sporthal

Ons mooie dorp, reactie op verzoek oude foto’s

Beschrijving Sterrenbeelden, waarnaar straten genoemd zijn

Plattegrond Molenwijk

Hoof, J.N.W.M. van, Reconstructie Oranjeplein

Structuurschets 1978.

Kerkhof, Jos, Red het Zaadhuisje

Zaadhuisje hersteld.

Winkelcentrum Oranjeplein.

Nieuw Winkelcentrum

Nieuwbouw Dr. van Kesselstraat

Straatnaamgeving: Pieter van Beerspad.

Woningen Willibrordusstraat.

Werkgroep Straatnamen Molenwijk

Protest tegen straatnamen sterrenbeelden.

Molenwijk-Zuid.

Molenwijk.

Persbericht Gemeente.

Sloopbeleid.

Nieuwe linden Willibrordusstraat.

Semibungalows Kloosterstraat.

Flat op plaats van Sporthal.

Bouwplan Tuinstraat.

Pand De Leyer blijft.

De Kanterij.

De toekomst van de kiosk.

De Kiosk.

De Kanterij.

De Kanterij.

De Kiosk, 50 jaar.

Herinrichting Andromeda-wijk.

Buitenlamp van Hornestraat.

Boerderij van den Hoven, Hooge Steenweg.

Storm raasde over Loon.

5000e lantaarnpaal Dr. v. Kesselstraat.

Loon-op-Zand-Strasze in Dodenau

Frans Oosterwaal: Prent van de maand (Loonse straatbeelden enz.)

Bouwactiviteiten in de Kerkstraat

Prent van de maand: Bergstraat

Prent van de maand: Volvogarage

Prent van de maand: Boerderij Moleneind

Prent van de maand: Caf’é de Efteling

Naamgeving appartementencomplex terrein C1000

Zaadhuiske Prent van de maand

De Chinees. Prent van de maand

Bouwerij aan de Kerkstraat

Oosterwaal, F., Prent van de maand

Oosterwaal, F. Prent T.V. toren

Oosterwaal, F. Prent van de maand: De Financien

Land van Kleef (prent)

Bergstraat 10

Louwkes Straotje Prent

Prent van de maand: Café Concordia

Google-streetview in Loon

Prent van de maand: De Nieuwe Doelen

Willibrordusstraat NuNormterrein

Prent van de maand: van SalmSalmstraat

Prent van de maand: Ijsbaan

Prent van de maand: De Bijentuinen

Fietsenwinkel Kerkstraat gesloopt

Plan Castellanie

Vooraanzicht Inverte en sloop boerderij Swaans voor nieuwe Wetering 1993

 

 

Kerkgeschiedenis

Kerkgeschiedenis  algemeen: 2 enveloppen

Het Rijke Roomse Leven: 1 envelop

Bontamps, W.S.H., Thomas ß Kempis, de navolging van Christus. Venlo 1890

Kloosterman, B., Jezus van Nazareth. (schoolboekje)

Keulers, Dr. J., en Mgr. J. Olav Smit, Bijbelse Geschiedenis. (1953)

Graduale Romanum (Antwerpen 1712)

Biblia Sacra. Oude en Nieuwe Testament, geredigeerd door de theologische faculteit van Loven, herdruk Antwerpen 1713

Antiphonarium Romanum, Antiphoonen en Vesperen voor alle tijden des jaars. (Amsterdam 1769)

Besluit van schout en schepenen van Loon op Zand uit 1803 over Joodse begrafenissen

Paus Benedictus XVI: 1 envelop

Paus Pius X: 1 envelop

Paus Johannes Paulus II (o.a. bezoek aan Nederland in 1985): 1 envelop

Paus Pius XI: 1 envelop

Paus Johannes XXIII: 1 envelop

Paus Pius XII: 1 envelop

Paus Paulus VI: 1 envelop

Liturgie: Cantus ad Processiones et Benedictiones Sacramenti

Heiligen en hun symbolen: 1 envelop

Paus Leo XIII: 1 envelop

Gorkum, L.E.N. van, Zouaven uit de gemeente Loon op Zand

De Veldtocht van 1867 in de Pauselijke Staten (1869)

Jong, Kard. J. de, Handboek der Kerkgeschiedenis, 4 delen + register

Constituties en Decreten van het 2e Vaticaans Concilie (1967)

Paus Johannes Paulus II, Over de drempel van de hoop. vertaling uit het Italiaans door Arie van Heck 1994

Eigentijdse Katholieke rituelen

Wiseman, Nicolaus kardinaal, Fabiola of de Kerk der Katacomben. Leiden 1880.

Zaal, Wim,  De vuist van de Paus (Zouaven) (1980)

Encyclieken Rerum Novarum en Quadragesimo Anno (1938)

Grundmayer, F., Liturgisch Woordenboek der Roomsch-Katholieke Kerkgebruiken. Den Bosch 1865

Thomas a Kempis, Navolging van Christus (1890) Catechismusprijs voor Adriana Brands.

Liturgie: Vesperale Romanum. Regensburg 1882

Romeins Brevier (1948)

Handboekje der Romeinsche Liturgie ten dienste van Kosters, lagere assistenten en koorzangers

Beelen, Het nieuwe testament uit de Vulgaat vertaald. Deel II Handelingen der Apostelen en Brieven van Paulus. 1891

Biblia Sacra De heilige boekenb van het Oude Verbond. (Latijnse en Nederlandse tekst) Uitgave Den Bosch 1895. Deel 4 (Psalmen), 6 (Grote Profeten), 7 (Kleine Profeten en Machabeën)

Johannes XXIII, paus, Geestelijk Dagboek (1965)

Kemenade, Kees van en Paul Spapens, 365 heiligendagen Eindhoven 1993

Roeck: Jef de, De man uit Polen. Over Paus Johannes Paulus II (1978)

Sacramenten: Sloot, Drs. J.B. Het verdwenen sacrament. Brabantia jaarg. 37, nr. 8

St Willibrord: 1 envelop

Vastentijd-katechese: 1 envelop

Gedachtenisprentjes priester- en kloosterfeesten: 1 envelop bij 11.3

Tesser OFM, pater C., Denk om uw kind; wat ouders van opvoeden moeten weten.(1946)

Tekeningen van St. Willibrord, verzameld door Hub. Prins: 1 envelop

Kerkboeken en katechismussen: 2 dozen

Liturgie: Breken en delen, gebeden en gezangen, zie doos: kerkboeken

Gezangenboeken: 1 doos

Catechismus met platen opgeluisterd (1909) in doos: erkboeken en katechismussen”)

P.A.K. Vuile papen

P.A.K. De misdaden van de katholieke kerk

Harkx, Dr. P., De Oud-Bisschoppelijke Cleresie en Rome

Wie viel oudtijds onder de benaming “Klopjes”, Taxandria 29 (1922) pag. 138-139 bundel 3 (copie)

Bespreking dissertatie Dr. R. Post over eigen kerken en bisschoppelijk gezag in het diocees Utrecht tot de 13de eeuw. Copie uit Taxandria jg, 36

Het Rijke Roomsche Leven

Duhayon S.J., Ferdinand, De Ware goudmijn, voor bestuurders van H. Familiën, Xaverianen, Werkmanskringen, Congregatiën, Patronaten, zondagsscholen, derde orden enz. 1884 2 delen.

Catechismus der Nederlandse Bisdommen. (1948)

Rogier, L.J., Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw (1945) 2 delen

Katholiek Nederland Encyclopedie, deel 1-2-3

Het verzet der Nederlandse Bisschoppen, ingeleid en uitgegeven door Mag. Dr. S. Stokman O.F.M.

Rogier, L.J., Geschiedenis van hat katholicisme in noord-nederland in de 16e en 17e eeuw (5 delen)  ca. 1950

Weeler, Dr. A.C. en andere, Geschiedenis van de Kerk in Nederland

Molina, C., Den oprechten schriftuerlijcken Roomsch-Catholycken Mondt-stopper tegen o.m. Andreas Essenius, Calvino Gommarist Predicant tot Utrecht. Antwerpen 1739

Post, B.J., Roomsch-Leven. Schetsen en taferelen uit de vaderlandsche kerkgeschiedenis. Beverwijk 1915

Randag o.f.m., pater H., Luistert naar Hem, prentenboek bij de eerste katechismus. 1954

Het Nieuwe Testament 1929

Melief, Dr. P.B.A., Joannes van Hooydonk, eerste bisschop van Breda 1827-1867. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. Deel 71

Stekelenburg, Dr. H. van, Landverhuizing als regionaal verschijnsel 1820-1880 (o.a. emigratie, missie, zending). Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. Deel 87

Peijnenburg, dr. J.W.M., Joannes Zwijsen, bisschop 1794-1877. Uit de reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. Tilburg 1996.

De Nieuwe Katechismus Geloofsverkondiging voor volwassenen in opdracht de Bisschoppen van Nederland (1966)

Doornik, Dr. N. van, De Kleine Triptiek, handboek van de katholieke leer. Utrecht Antwerpenj 1953

Groot S.J., J. F. de, Handleiding bij het katholiek godsdienstonderwijs voor gymnasia, H.B.S. en kweekscholen. Hilversum 1930

De kerk van Oudenbosch (replica van St. Pieter, Rome)

Een beeld van de communieviering in Geertruidenberg 1830-1960

Gebedenboek “De Godvruchtigen Landman” (ca. 1830)

Sluiten en slopen van kerken; nieuw leven voor oude kerken.

Schijndel, Franciscus P. van, Het ontstaan van het parochiewezen.

Pastoraal Concilie:

Pastoraal Concilie

Pastoraal Concilie

Pastoraal Concilie:

Bisdomblad: 1 envelop

De oprichting van de bisdommen (o.a. Den Bosch)  in 1559: 1 envelop

Sint Jansklokken, Weekblad van het Bisdom Den Bosch januari tot maart 1940: 1 envelop

Bluyssen, Mgr. Drs. J.W.M., Bisschop van Den Bosch, Brochures: Pastoraatsgroep (1983), De Opbouw van de kerk (1972), De vele wegen en de éne Weg (1978), Naar 1985 Bouwstenen voor de pastoraal inhet bisdom Den Bosch (1978): 1 envelop

Peijnenburg, Dr. J., Zij maakten Brabant katholiek. (uitreksel)

Kleine katechismus: zie doos kerkboeken

Bekkers, Mgr. W.M., Bisschop van Den Bosch: 1 envelop

Sint Jansklokken, weekblad van het Bisdom Den Bosch (1 envelop)

Parochie St. Joseph (Heuvel) te Tilburg van 1874-1974. (1974)

Boeren, Dr. P., St. Willebrord, apostel van Brabant (1939)

Bekkers, Mgr. W.M., Godsvolk Onderweg

Harkx, Dr. P., Grepen uit het leven van een Brabantse Pastoor

Beekvliet 175 jaar. Kroniek 1965-1990 van het klein seminarie van het bisdom Den Bosch in St. Michielsgestel

Knippenberg, Drs. W., 150 jaar klein seminarie van het bisdom Den Bosch

125 jaar Domklok, studentenblad van de theologische opleiding Groot Seminarie Haaren

Bannenberg, G., Frenken, A. en Hens, H., De oude Dekenaten Cuyk, Woensel, Hilvarenbeek ( 2 delen)

Visser, R.W.A.M. de Visser, Beelden van Bisschop Bekkers. St. Oedenrode 2002

Juten, J.G.A., Kerkelijke beneficiën in het dekenaat Hilvarenbeek. Copie Taxandria jg. 26. Nr. 25 (2 delen)

Commissaris, Aug. C.J., Van toen wij (katholieken in Nederland) vrij werden (deel 1), met tweede deel van onbekende auteur over hetzelfde onderwerp (kopie)

Hoekx, Mr. J., Inventaris archief parochie Bokhoven (1969) (uittreksels in kopie)

Wichmans, A., Brabantia Mariana 1632 (uitreksel in kopei)

Velde, Steven van de, Liefhebbers der Outheit, Oudheden en Gestichten Bissch. Stadt en Meierij 1749 (uittreksel in kopie)

Goossens, Dr. Th., Kerk- en kloostervisitaties in het bisdom Den Bosch in de 16e eeuw + andere gedeelten uit Bossche Bijdragen. (uitreksels in kopie) .

Analecta van Gijsbert Coeverinckx. Oprichting van het Bisdom, relatie met abdij Tongerloo, het seminarie enz.  (uittreksel in kopie)

Erens, A.M., Tongerloo en ‘s Hertogenbosch (scheidingsgeding bisschop Metsius) 1559-1596. Uitreksel in kopie uit Historisch Contact.

Benoemingen Bisdom Den Bosch 1931-1932.

Goossens, Dr. W., Verslag over vikariaat Grave aan de Minister van Eredienst 1809 (o.a. over klooster Nazareth te Waalwijk) Uitreksel uit Bossche Bijdragen II (1918).

Buch, Dr. W.J.M., Dagboek van Antonius van Gils (1797-1801) Uitreksel uit Bossche Bijdragen XII (1934)

Stoks CssR, Martin, Een man van vorstelijk karakter, levensschets van Mgr. Joannes Zwijsen (1938)

Heesbeen, Frater Remigius, Korte studie over de gemeenzame gesprekken van Mgr. Zwijsen in 1864. (1977)

Cornelissen, Pieter, Schoon Rooms Brabant

Hest, W. van, De laatste Witheren op het Goirke in Tilburg. (1971)

Peijnenburg, Dr. J., Zij maakten Brabant katholiek, schuurkerk, catholisatie

Hurk, Alph. v.d., Norbertijnse Zielzorg in Noord Brabant. Noord Brabants Historisch Jaarboek

Knippenberg, L., Broederschappen in Noord Brabant. Noord Brabants Historisch Jaarboek

Adriaanssen, Bossche Klokkengietersfamilie Moer 1450-1570. Noord Brabants Historisch Jaarboek nr. 6 (1989)

Boeren, John, Godsvrucht, deugdzaamheid, Godsdienst in Tilburg door de eeuwen heen.

Diepen, Mgr. A.F., Kleine Katechismus (1920)

Foppens, J.F., Historia Episcopatus Silvaeducensis continens Episcoporum et Vicariorum Generalium Seriem et Capitulorum, Abbatiarum et Monasteriorum fundationes. Brussel 1721

Catechismus: Woord- en Zinverklaring ten dienste van religieusen en onderwijzers. (1897)

Groothuis, Dr. L.H.A., De Brabantse Bisschoppen Bekkers en De Vet. Deel 27 van de Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland 1973

Giebels, dr. H.M.T.M., Katholicisme en Socialisme in Eindhoven 1885-1920. Uit de reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. Tilburg 1994.

Spapens, Paul, Kapellen in Midden-Brabant (1987)

Adriaanse, Drs. W., en anderen, 125 Heiligenbeelden in de St. Jan te Den Bosch  (1984)

Parochiewezen: Pastoors in Noord Brabant in de 15e en 16e eeuw. Brabants Heem, jaarg. 47,

Testament van de pastoor van Middelbeers, overleden 13 september 1756

Sasse van Ysselt: Resolutie uit 1771 over de daken van R.K. kerkhuizen en -schuren in Brabant

Plan van schikking met de Roomse kerk en de Gereformeerde Cornelis Klijn, Willem Verhoeven, Laurens Brans Wouter de Leeuw 25-2-1811

Peerke Donderskalender

Mijn Album De Evangelien van den zondag. Uitgegeven onder goedkeuring van den keurraad  voor Roomsche Jeugdlectuur 1927

Communieprentjes (eerste en plechtige communie): zie enveloppen D.T.B. bij 2.3.3.)

Diverse religieuze gedachtenisprentjes (heiligen enz. geen priester- en kloosterfeesten): 1 envelop in doos “Prentjes”

Bidprentjes: 1 envelop

Devotieprentjes: 1 envelop in doos “Prentjes”

Devotionalia: 1 envelop

Huiszegeningen: 1 envelop

Kuypers, Jehan, Lieve Vrouwkes van Brabant (1940)

Bijgeloof als steun in de onveilige wereld

Eusebius, Pater, Gemma Galgani. 1933

Levensschets van den zaligen Gerardus Majella, leekebroeder. (1893)

Zaal, Wim, Heiligenlevens voor niet-gelovigen verteld.(1976)

Thomas a Kempis, Navolging van Christus (1890) Catechismusprijs voor Adriana Brands.

Knippenberg, Drs. W.H.Th., Devotionalia. Religieuze voorwerpen uit het katholieke leven, deel 2

Stolpen. Brabants Heem los nr. 6 en 8

Een huiszegen uit onze eeuw. Brabants Heem los nr. 7

Enige nieuwe huiszegeningen. Brabants Heem jaarg. 16,

Over allen, die in het kistje liggen. Brabants Heem jaarg. 19

Exvoto’s in Noord Brabant. Brabants Heem jaarg. 43,

Gevoelsuiting op Brabantse bidprentjes. Brabants Heem jaarg. 47

Interview met prof. vd. Eerenbeemt over heiligenbeelden

Beers, E. van, en Gelevert, E., Bid- en Devotieprentjes  1.

Vera, Jan, en van Beers, E., Beschermtegels op huizen in Loon op Zand

Beers, E. van, en Gelevert, E., Bid- en Devotieprentjes  2.

Notulen Parochievergadering 1977-1989 (1 doos)

Fusie Parochies Loon op Zand – Kaatsheuvel – De Moer: 1 envelop

Inventaris van het Archief van de Parochie St. Jans Onthoofding, voorzover dit bewaard wordt in het Bisschoppelijk Archief in Den Bosch: 1 envelop bij 3.1.0.

Helvoort, Mgr. H. van, Beschrijving van de Parochies in de gemeente Loon op Zand 1966

Inventaris van het Archief van de Parochie St. Jans Onthoofding: 1 envelop bij 3.1.0.

Hernieuwing der Doopbeloften: 1 envelop

Liturgieboekjes vieringen met de K.V.O. KVO-archief (7.1.1.) doos 1

Kosters: 1 envelop

Tongerlo: 1 envelop

Kerkbestuur/Kerkmeesters: 1 envelop

Venloon onder protectie der Zeven Verenigde Gewesten (over de opvolging van pastoor van Kessel door predikanten) zie 11.4.

Columbarium: 1 envelop

Zouaven: 1 envelop

Kerkepad 1988: 1 envelop

Kerkenakker: 1 envelop

Jubileum 600 jaar kerk: 3 enveloppen: 1: krantenknipsels, 2: kindertekeningen, 3:notulen en kasverslag

Ziekentriduüm: 1 envelop

Liturgische teksten en liturgieboekjes: 1 doos

Ramen voor de oorlog (gebrandschilderde ramen): 1 envelop

Geloofsbeleving, gebeden: 1 envelop

Sacramentsdag: Commissie voor Sacramentsdag van Loon op Zands Belang.(1946): 1 envelop

Misdienaars: 1 envelop

Parochiegidsen: 1 envelop

M.O.V.: 1 envelop

Administratie Doop- Trouw en Begrafenisboeken, copieën van ziel- trouw en doopboeken, handgeschreven door pastoors van Rossum, van Rijckevorsel, Sperings, Dominicus Suys en Huygens: 1 envelop

Michielsen, Jan, Kerkelijke geschiedenis van Loon op Zand in het Bisdom Den Bosch tot 1821 (Heeswijk 1942)

Tienden: Stukken  betr. tiendkwestie tussen Loonse pastoors en de Heeren. Taxandria jaarg. 18(1911) pag. 159 (uittreksel of copie) (uittreksel of copie)

Tienden: 2 brieven van Engelbert van Immerselle voorzien van aantekeningen van Benedictus van Kessel over tiendkwesties 16-7-1641 en 24-7-1641. Taxandria jaarg. 18(1911) pag. 159 (uittreksel of copie)

Tongerlo: Loon op Zand in 1233 met Waalwijk en Drunen aan Tongerlo geschonken. Taxandria jaarg. 30(1923) (uittreksel of copie)

Kerkteruggave in 1805 Kopie van de Resolutie van het Departement Brabant met bijlagen.

Beers, E. van, Geschiedenis van kerk en parochie Loon op Zand. (ca. 1965) Nr. 2

Patronaatsrecht: Velden, J.vd. Patronaatsrecht van Bokhoven (uittreksel of copie)

Velden O.Praem., G.M. vd., De kosterij van Bokhoven van 1369 tot 1969. (1976) Bijdr. tot de geschiedenis van Zd. Nederland Nr. 36

Velden O.Praem., G.M. vd., Het patronaatsrecht over Bokhoven en het proces daarover te Brussel in 1769-1770. (1978) Bijdr. tot de geschiedenis van Zuid Nederland Nr. 43

Bankenverpachting o.a. brief  P.A. van Beers, Bisschoppelijk Archief Den Bosch. 1 beige doos

Videofilms: Klokkengieten 1997, Klokken geschonken door L. Brands, Kerststallententoonstelling 1999

Parochiefeest 19-6-1994 Mis door Bisschop ter Schure

Oorkonde 1267: Kerkhof, Jos: Paus Clemens IV bevestigt schenking patronaatsrecht van o.a. Loon op Zand aan Tongerloo

Oorkonde 1298: Kerkhof, Jos, Jan II van Brabant neemt Tongerloo in bescherming

Oorkonde 1233: Kerkhof, Jos, Hendrik I, Hertog van Brabant schonk patronaatsrecht van o.a. Loon op Zand aan Tongerloo

Zouaven: Iersel, Tiny van, Zouaven in Nederland en Loon op Zand

Visitatie: Brekelmans, Toon, Kerkvisitatie te Loon op Zand, 11-4-1572

Pijnenburg, Cees, Ziekentriduüm

Pijnenburg, Cees, Loon op Zand zijnen koning

Janssen, Louis, Zorg voor de armen

Janssen, Louis, Communicatie niet alleen van de kansel: Rond de Toren

Hamers, Jan, Pijnenburg, Cees, Luisterrijke Sacramentsprocessies

Hamers, Jan, Onder de Kromstaf, Katholiek Verenigingsleven

Hamers, Jan, De dag des Heren

Pijnenburg, Cees, Ziekentriduüm, een weldaad

Janssen, Louis, Met missie meer kerk

Pijnenburg, Cees, Misdienaar zijn, een voorrecht

6e eeuwfeest Loonse parochiekerk

Doorn, Theo van, Gelevert, E., Janssen, Louis, De kosterij

Doorn, Theo van, Leken werken in en om de kerk

Beers, E. van, Hamers, J., Onze Lieve Vrouw van Loon op Zand in kerk en veldkapel

Jubileum 6oo jaar Loonse kerk: Janssen, Louis, 6e eeuwfeest Loonse parochiekerk

Financiën: Boeren, John, en Moonen, Berry, Financiën van de Loonse kerk 1640-1652

Kerkwijding: Toorians, Lauran, De wijding van de kerk St. Jans Onthoofding

Tongerlo en Waalwijk.

Handtekeningen Pieter Schuil, rentmeester geestelijke goederen kwartier Oisterwijk.

Beers, P. A. van, Uitreksels uit doopregister parochie Loon op Zand 1793-1799 en 1811-1833, Doopsels van katholieke kinderen uit Sprang 1792-1795. Huwelijken 1811-1833, Doopsels 1834

Hammen, J. van der, Verplichtingen van Loon op Zand aan de kerk van Besoyen in 1613.

Coppens, J.A., Geschiedenis van de parochies Kaatsheuvel en Loon op Zand kopie uit een naslagwerk (1843)

Beers, P. A. van, Uitreksels uit Trouwboek Loon op Zand 1887-1910.

Overlijdensregister van pastoor Otten over zij die in 1625 stiervan aan de pest.

Ordonantiën van Filips van Bourgondië rakende de kapel te Sprang en hare tienden ten behoeve van heer Jan van Beringen, pastoor te Venloon.

Beers, P. A. van, Uitreksels uit trouwregister parochie Loon op Zand 1811-1833.

Aantekeningen van E. Schuil, Rentmeester der Geestelijke Goederen in het Kwartier van Oisterwijk, over de Paep op het Loonse kasteel.

Extract uit het register der Resolutiën van het Departementaal Bestuur van Brabant 25-4-1805 (over de teruggave van de Loonse kerk aan de katholieken) met bijlagen

Beers, P. A. van, Biscoppelijcke kerckvisitatie tot Loon op ‘t Sant alias Venloon (1572). Latijnse tekst

Brief van paus Julius aan abt Streyters van Tongerloo en Theodoricus van Grevenbroeck. September 1553

Hoe Loon op Zand zijn tweede parochie kreeg 21-2-1950

Brief van pastoor Huygens aan de Bisschop 14-6-1796.

Twist tussen de Loonse kasteelheer en de pastoor in 1643.

Brieven van pastoor Huygens  aan de Bisschop 24-8-1789 en 16-3-1796.

Grondverkoop aan de pastoor van Loon in 1632.

Brief van pastoor Huygens aan de Bisschop 20-4-1796.

Beers, P. A. van, Hoe voor 1648 een pastoorsbenoeming tot stand kwam.(over het patronaatsrecht) (verschenen in Echo van het Zuiden)

Beers, P. A. van, Patronaatsrecht.(verschenen in Echo van het Zuiden 27-5-1957)

Beers, P. A. van, Biscoppelijcke kerckvisitatie tot Loon op ‘t Sant alias Venloon (1572). (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Koster: Akte van opdracht van Dirc van Grevenbroeck aan meester Arndt Geritssoon van Boxtel om de kosterij  van Venloon te bedienen.(1546) Tekst 25

B. Moonen, Stukken over R.K. kerk

Tarieven en opbrengsten van trouwen en begraven en collecten (17de eeuw)

Uitreksels uit Staten Generaal over de religie in Loon op Zand in 1667 (overgenomen uit “De Katholiek van 1869)

Fundatie Lucia van Vugt 18-11-1878.Pastoor Klijsen en bisschop A. Godschalk

Verzoek aan de bisschop om de grond te kopen waarop de school en de onderwijzerswoning gestaan heeft 10-2-1935. Toestemming bisschop Diepen 15-2-1935

Twee brieven waarvan 1 in Latijn: Pastoor Muré schrijft dat de kerk de nieuwe gebouwen van de zusters wel kan betalen. Ondertekend pastoor E. Muré, voorzitter, Joh. Beunis secretaris, C. Basters, J. vd.Heuvel en J. Verschuren

Requeste door Cornelis van Abeelen en Hendrik Beerens, kerkmeesters te Loon op Zand

Begeleidende brief en handtekeningen bij request Willem Span en Jan de Weert januari 1796

Brief over patronaatsrecht in Kaatsheuvel

Verzoek van pastoor Schoenmakers aan bisschop Mutsaerts een stukje grond te kopen van 7 x 3 meter van mej. C. Schoenmakers-Kroot 19-11-1942. Toestemming 28-11-1942

Pastoor G. v.d. Heuvel vraagt bisschop Zwijsen of hij een huis van de kerk mag ruilen tegen twee andere, gelegen naast het kerkhof of van Joh. Verhoeven en een pand mag kopen van Hendruk Beunis 12-12-1874.Goedkeuring 14-12-1874

Memorie op het antwoord van de bisschop van Doornick 19-8-1786

Memorie wegens het request van de heer van Loon om de nodige permissie te bekomen voor een tweede kapelaan te Loon op Zand 11-9-1787

Brief aan de hoofdschout Bigot i.v.m. request van J.B. Verheijen over een vaste kapelaan te Kaatsheuvel. Eerste verzoek gedaan in 1786

Memorie: Vaertkwartier (Ketsheuvel) onder Loon

Copie van brief waarin gezegd wordt dat de Raad niet op het verzoek van Kaatsheuvel zal ingaan

Memorie op de verklaringen van de kerkmeesters van Loon

De zaak Schrijvers en Hoefnagels 1-1-1841 o.a. een brief van D. Sporenberg

Brief van Beltens, Antwerpen, 29-5-1796, tegen de nieuwe parochie

Antwoord op een brief door pastoor J.B. van Pelt, Hoogstraten 10-6-1790

Brief van Bigot dat hij het request van de heer van Loon op Zand ondersteunt 1788

Prins Constantin Alexandre Joseph van Salm Salm wil derde priester mede financieren

Schrijver (?) staat achter het request van vicaris Aarts. juli 1786?

Gespreksgroepen.

Missie. Parochieel Missiecentrum:

Pastorale gesprekken

Huwelijksgesprekken.

Honderd jaar geleden pauselijke zouaven uit Loon op Zand

Missie. Parochieel Missiecentrum:

Statistiek van de Parochie Loon op Zand.

Kerkbalans: gezinsbijdrage

Gespreksgroepen.

Parochievergadering

Liturgische Werkgroep

Kerkbestuur:

Missie. Parochieel Missiecentrum:

Gespreksgroepen.

Koster: Mari Leermakers

Ziekentriduüm in het fraterhuis:

Kerkbalans

Liturgische Werkgroep

Kerkbestuur

Missie. Parochieel Missiecentrum

Ziekentriduüm

Ziekentriduüm: verslag

Gespreksgroepen.

Missie. Parochieel Missiecentrum

Missie. Parochieel Missiecentrum

Gespreksgroepen.

Gespreksgroepen.

Missie. Parochieel Missiecentrum

Kerkbalans

Missie. Parochieel Missiecentrum

Missie. Parochieel Missiecentrum

Missie. Parochieel Missiecentrum

Ziekentriduüm in Huize Inverte

Missie. Parochieel Missiecentrum

Begrafenisvereniging St. Willibrordus

Ziekentriduüm, verzorgd door Pastor C. Remmers uit Hilvarenbeek

Missie. Parochieel Missiecentrum

Ziekentriduüm, verzorgd door Pastor C. Remmers uit Hilvarenbeek

Missie. Parochieel Missiecentrum

Kerkbalans

Missie. Parochieel Missiecentrum

Ziekentriduüm

Koster: Mari Leermakers 25 jaar koster

Ziekentriduüm: verslag

Parochievergadering

Ziekentriduüm verzorgd door pater van Rooij

Missie. Parochieel Missiecentrum

Ziekentriduüm: collecte

Begrafenisvereniging St. Willibrordus

Missie. Parochieel Missiecentrum

Ziekentriduüm in gewijzigde vorm

Pastoriehuishouding: Toos van de Broek 12 1/2 jaar op de pastorie

Parochievergadering

Missie. Parochieel Missiecentrum

Kerkbalans

Eerste communie in kleine kring.

Missie. Parochieel Missiecentrum

Begrafenisvereniging St. Willibrordus

Missie. Parochieel Missiecentrum

Begrafenisvereniging St. Willibrordus

Kerkbalans

Missie. Parochieel Missiecentrum

Liturgische Werkgroep

Vormsel

Kerkbalans

Kerkbestuur

Avondwake

Begrafenisvereniging St. Willibrordus

Vormsel

Eerste communie

Kerkepad 1988

Parochievergadering

Missie. Parochieel Missiecentrum

Kerkbalans

Missie. Parochieel Missiecentrum

Kerkbestuur dient ontslag in.

Parochievergadering

Koster: Mari Leermakers 35 jaar koster

Koster: Mari Leermakers onderscheiden

Missie. Parochieel Missiecentrum

Kerkbalans

Jubileum 600 jaar Loonse kerk

Ziekendag

Koster: Mari Leermakers op de radio

Missie. Parochieel Missiecentrum/M.O.V.groep

Jubileum 6oo jaar Loonse kerk

Begrafenisvereniging St. Willibrordus: Liquidatie

Missie. Parochieel Missiecentrum/M.O.V.groep

Kerkbalans

Jubileum 600 jaar Loonse kerk

Kerkbalans

Koster: Mari Leermakers 40 jaar koster

Kerkbestuur

Missie. M.O.V.groep

Gedachteniskruisjes in gedachteniskapel.

Kerkbalans

Missie. M.O.V.groep

Sfeervolle Kerst in Loonse Parochiekerk.

Kerkbestuur

Missie. M.O.V.groep

Koster: Mari Leermakers neemt afscheid

Missie. M.O.V.groep

Gerlachus: Rusten bij St. Gerlachus

Missie. M.O.V.groep

Kerktarieven.

Kerkbalans

Missie. M.O.V.groep

Kerkbalans: Kerktarieven aangepast

Ziekendag

Missie. M.O.V.groep: Vastenactie: Drinkwater voor Mindana

Kerkbalans.

Parochiegids vernieuwd

Vrijwilligersavond van de parochie

Vastenaktie 2004

Tarieven kerkelijke diensten en begraafplaats

Bezinningsochtend dekenaat

Kerkberichten

Parochiebedankavond

Ziekendag

Tarieven kerkelijke diensten

Kerkbalans

Kerkberichten

Gezinsviering

Kerstgezinsviering

Kerkbelans

Kerkbalans

Tieners zetten zich in

Eerste Communie

Kindercatechese

Vastenactie

Jan van Beers: afscheid als lector

Allerzielenviering

Tarieven kerkelijke dienstverlening

Parochie heeft eigen website

Parochiebedankavond

Nieuwe kerkbestuursleden

Kindercatechese-Kinderkerk

Website van de parochie

Vacature kerkbestuur

Dorothé van der Aa- Aarts 10 jaar kosteres

Kerkbalans Financieel verslag 2008

Diacon Action 2008

Kerkbalans

Kinderkerk

Parochiefusie

Bonde avond voorparochievrijwilligers

Katholiek Jongerenwerk

Overledenen in 2009

Tarieven kerkeljke dienstverlening

Loonse kerk 600 jaar Pontificale H. Mis 19-6-1994

Nederlandse dag in Rome in Heilig Jaar 2000: 1 envelop

Bedevaartprentjes: 1 envelop in doos “Prentjes” bij 11.1.4.

K.V.O. bedevaartboekjes. KVO-archief (7.1.1.) doos 1

Bedevaarten: 1 envelop

Het lied van St. Gerlachus (zie doos 12.3.3.)

Broederschappen: 1 envelop

Gerlachus: 1 envelop

Repertorium Met gansen Trou 1951-2000. Inhoudsopgave over 50 jaargangen

Hamers, Jan, Verslag Romereis K.A.J.

De H. Willibrordus in beide Limburgen

Hoe O.L. Vrouw Koningin van de meimaand werd. Brabants Heem jaarg. 38,

Brabantse bedevaartsplaatsen in kaart gebracht

Gerlachus: Iersel, Tiny van, Gerlachus, kluizenaar

Pijnenburg, Cees, Voetprocessie naar Den Bosch

Pijnenburg, Cees, Gerlachus, “tweede patroonheilige”

Elshoutse meibedevaart.

De H. Cornelius van Bokhoven.

Lee, Ant. v.d., en Mommersteeg, Kees, Hakendover legende of werkelijkheid? .

Bedevaart naar Elshout anno 1920.

Bedevaart naar Den Bosch

Bedevaart naar Scherpenheuvel

Bedevaart naar Beauraing

Gerlachus: Herrie rond St. Gerlachus in Houthem.

Bedevaart naar Beauraing

Bedevaart naar Scherpenheuvel.

Bedevaart naar Thorn.

Bedevaart naar Wittem

Bedevaart van De Zonnebloem naar Elshout

Bedevaart naar Scherpenheuvel.

Bedevaart naar Scherpenheuvel

Bedevaart Santiago de Compostella

Bedevaart Scherpenheuvel

Stille Omgang 2004

Jan Verheijden naar Santiago de Compostella

Bedevaart Scherpenheuvel

Opheffing augustusbedevaart Scherpenheuvel

Met Zonnebloem naar Elshout

Gerlachus houdt de wacht

Cor Krol en Ad van Loon fietsen naar Compostella

Parochiebedevaart naar Roermond

Bedevaart naar Compostella

Gelevert, E., Rondleiding in de Loonse kerk (voor Open Monumentendag): 1 enveloppe

Monstrans: o.a. Brief van Pastoor Muré over verkoop van kostbare monstrans 13-3-1913: 1 envelop

Kerkenakker: 1 envelop

Aantekeningen over Pothuys en Pastorie: 1 envelop

Hamers, J.J.M., De kerk van Loon op Zand, doctoraal bijvakscriptie Raamsdonk 1980

Kerkhof nieuw: 1 envelop

De Klokkengieters van Loon op Zand (krantenartikelen uit 1943) (zie 10.10.)

Inventaris interieur kerk: 1 envelop

Kerkhof oud: 1 envelop

Carillon: 1 envelop

Pastorietuin: 1 envelop

Patronaat: Lijst van bijdragen van de parochianen (envelop)

Inventarisatie kerkelijk kunstbezit Bisdom Den Bosch: St. Jans Onthoofding Loon op Zand 24-5-1976

Klokken Loon op Zand: 1 envelop

Schuurkerk: 1 envelop

Mariakapel Tilburgseweg: 1 envelop

Pastorie: 1 envelop

Mariakapel Kraanven: 1 envelop

Toren: 1 envelop

Vermeer-Lijding, Laura, De kerk van Loon op Zand. Scriptie Alphen 1979

Kerkgebouw: 2 enveloppen

Geschiedenis van eeuwen. De Kerk van St. Jan, Loon op Zand (1979)

Kerkhof oud: Kerkhof St. Jans Onthoofding

Juten: Besluit van de Staten Generaal over de bouw van Roomsche kerken uit 1761 (uittreksel of copie)

17e eeuwse bouwgeschiedenis Kerk van Terheyden. Taxandria 27 (1920) (copie)

Knippenberg, W.H. Th., Rechtstekens in bakstenen kerkmuren (kopie)

Carillon: Catalogus boeken over beiaards van de Openbare Bibliotheek Tilburg 1979

Leeuwen, Wies van, Langs de Oude Brabantse kerken II (uittreksel in kopie)

Hammen, J. van der, Twee inventarissen van de ornamenten toebehorende de R.K.Kerk te Loon op Zand: 15-5-1634 en 20-9-1635.

Kerkepadgids 1988 (o.a. Parochiekerk Loon op Zand)

Kerkgebouw na de oorlog: Schoenmakers: correspondentie herstel na de oorlog 9 april e.v.; correspondentie over herstel kerktoren na de oorlog 10 aug. 1949: Archief in Den Bosch doos 1 beige

Parochiehuis: Correspondentie over stichting Parochiehuis in verbouwde voormalige openbare school 8 juni 1937: doos beige

Muré, Correspondentie over verwarming na uitbreiding 1930: doos 1 beige

Mariakapel: doos 1 beige

Monstrans: Brief van Pastoor Muré over verkoop van kostbare monstrans 13-3-1913 doos 1 beige

Past. Schoenmakers, Kerkgebouw voor de oorlog: 29 nov. over event. nieuwe parochie als inl. op verzoek uitbr. kerk; 1920 uitbr. door arch. Valk; 23-3-1928, 19-12-1930 en 14-8-1933  over herst. kerk; 1934 afwikkelingen subs. herstel en uitbr.: 1 doos

Klokken: correspondentie over klokken door Pastoor Schoenmakers 14 febr. 1949: doos 1 beige

Klokken in Loon op Zand: Loon-van de Moosdijk, Elly, Tussen hemel en aarde. Decoraties op klokken uit de Middeleeuwen en Renaissance in en om het hertogdom Brabant.

Kerkhof, Jos, Het oude kerkhof van Loon op Zand

Hamers, Jan, Van parochiehuis naar De Hoorn

Pijnenburg, Cees, De monstrans, uniek meesterwerk

Gelevert, E. van, De Klokken

Gelevert, E. van, L. Janssen, De Loonse kerkkoren

Hamers, Jan, Bankenverpachting, een zitplaats bij opbod

Pijnenburg, Cees, Een oud uurwerk in ere hersteld

Gelevert, E. van, Zes eeuwen Sint Janskerk

Janssen, Louis, Opmerkelijk feit….de klokken moesten het laten afweten

Knippenberg, W.H.Th., Merkwaardige ingemetselde tekens in de kerk van Loon op Zand

Mariakapel Tilburgseweg: Janssen, Louis, Veldkapel van Loon op Zand

Janssen, Louis, De veldkapel van Loon op Zand

Pastorie: Boeren, John, Gelevert, Erik en Janssen, Louis: Pastorie 100 jaar oud

Beers, P. A. van, Aantekeningen over Mariabeeld in de kerk van Loon op Zand.

Beers, E. van, Aantekeningen over Mariabeeld in de kerk van Loon op Zand.

Aantekeningen over de kerk van Loon op Zand. Uit: Geschiedenis van Kunsten en Wetenschappen Prov. Noord Brabant.

Keulers MSC., C., Een merkwaardig kerkgebouw. Uit: Het huis oud en nieuw 1911.

Kerkenakker Land van Kleef: brief over afbraak kerk aldaar.

De Huiskapel in Loon op Zand 1483.

Inventaris van ornamenten toebehoirenden aan der kercke van St. Jans Baptist van Venloon (1635)

Carillon: Jaarwedde klokkenist (ca.1853 tot ca.1914)

Lijkenhuis kerkhof (ca.1853 tot ca.1914)

Leveranties en werkzaamheden toren (ca.1853 tot ca.1914)

Toorians, J., Restauratie van de 6 eeuwen oude kerktoren van Loon op Zand. Echo v.h. Zuiden 4-9-1964

De klokkengieters van Loon op Zand

Resten van vroeg-middeleeuws kerkje in Loon op Zand opgegraven.

Beers, P.A. van, Huiskapel te Loon op Zand

P.v.Beers: Aantekeningen over de kerk van Loon op Zand.

Beers, E. van, De geschiedenis van de kerk.

Begroting reparatie kerk Loon op Zand door Fr. de Weyer, Boxtel en timmerman Adrianus Schoenmakers uit Venloon.

Bestek een aanbesteding verbouwing Loonse kerk 1769.

Beers, P. A. van, De schuil- of schuurkerk (verschenen in de Echo vh. Zuiden 23-12-1957, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Rijkers MSF, pater Joh., Vroegmiddeleeuwse kerk van Loon op Zand teruggevonden. verschenen in Echo vh. Zuiden

Beers, P. A. van, De vroegste kerk van Loon. (verschenen in Echo van het Zuiden)

Het vroeggothische kerkgebouw van Loon op Zand in zijn ruimte van voor de oorlog hersteld. In Echo van het Zuiden gepubliceerd.

Beers, P. A. van, Een merkwaardig monument  (kerk van Loon p Zand). (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Brief aan bisschop Metsius over het kerkhof van Venloon

Aanvulling van de begroting van de kerkrestauratie van 1 juni 1770 over nieuwe muurplaten

Begroting voor de restauratie van de kerk. Merkteken van Adriaan Schoenmakers en handtekening van Jan van de Weijals 1 juni 1770

Pastoor Reabel en kerkmeesters W. Elias en J. Beunis vragen omklokken te mogen luiden 1-7-1823 en 20-5-1823 11-8-1823

Vernieuwing van glas met het nodige hout- en ijzerwerk in de gereformeerde kerk 1769

Vergadering over de vorig ontwerp en voor nieuwe bank in de kerk ƒ 430,- 4-7-1770

Een brief over de bezwaring van de reparatiekosten aan de kerk 21 juni 1770

Brief van rentmeester Versterre over het voorval van de muurplaten, ondertekend door Ackersdijk 23-6-1770

Antwoord op de brief over de muurplaten aan de kerk van Ackersdijk 30-6-1770

Bestek en voorwaarden inrichting kerktoren Loon op Zand als hoofdingang tot de kerk en orgelkoor van architect Weber 4 september 1879

Er was nog niet gereageerd over de nieuwe muurplaten ivm. Kerkrestauratie 1770

Bestek en voorwaarden Inschrijvingen Proces verbaal van aanbestedingen kleine reparaties en vernieuwingen o.a. aan de toren 21-3-1823

Bestek en voorwaarden van herstelling en vernieuwingen van de toren 5-8-1824

Verordening betreffende het begraven van lijken en de begraafplaatsen in de gemeente Loon op Zand 31-8-1870

Brief over het recht van de kasteelbewoners op een eigen bank in de kerk 12-4-1949

Brief van Mgr. Mutsaerts over de z.g.Kasteelbank in de kerk

Brief van pastoor Schoenmakers aan de bisschop met de vraag of deken A. vd.Brekel de nieuwe klok (van Fritsen) kan wijden 3-8-1949. Antwoord 5-8-1949

Over de inzegening van het nieuwe kerkhof aan de Kloosterstraat en toestemming van de gemeente 8-6-1955

Pastoor Schoenmakers vraagt toestemming voor het plaatsen van een gebrandschilderd raam geschonken door de EHBO bij zijn 40-jarig priesterfeest 7-7-1953

Pastoor G. v.d. Heuvel vraagt bisschop Zwijsen toestemming om een klinkerpad aan te leggen tussen de pastorie en het kerkhof naar de nieuwe straatweg 18-7-1872. Goedkeuring bisschop Zwijsen 20-7-1872

Verhandeling van Mr. Dr. J.J.Loeff over het recht op een eigen plaats in de kerk 8-3-1949

Pastoor Schoenmakers vraagt of hij fl.800,- mag aannemen van de kinderen Verbaandert voor een nieuwe preekstoel.  20-12-1933 Toestemming 21-12-1933.De tekening van de verplaatsbare preekstoel (architect Meylente uit Vught) wordt goedgekeurd op 21-10-1934

Brief van Mgr. Mutsaerts aan dhr. Van Bladel, Tilburg over de grafkruizen op het kerkhof 16-2-1948

Pastoor Schoenmakers vraagt of het nieuwe gedeelte van het kerkhof ingezegend moet worden 4-2-1946. Toestemming mgr. Diepen 5-2-1946

Mgr. Diepen schrijft pastoor Muré i.v.m. de aflossing, schuld en subsidie nieuwbouw 1-8-1929

Pastoor Muré verzoekt bisschop A. Diepen om op zondag drie missen te doen, omdat de kerk te klein is. Assistentie en plaatsengeld 2/4/1920. Toestemming van bisschop Diepen 14-4-1920

Pastoor Muré vraagt aan de bisschop of het nieuwe gedeelte van de kerk ingewijd moet worden. 25-4-1929

Mariakapel

Kerkgebouw

Geschiedenis van de Loonse kerk door J. Hamers en E. van Beers

Mariakapel Tilburgseweg: opknapbeurt

Hamers, J., De Loonse kerk

Kerkrestauratie: Welke mankemanten?

Kerkgebouw Restauratie

Kerkgebouw

Kerkgebouw Verlichting

Kerkhof oud

Hamers, J., Historische grond: het oude kerkhof (+2 tekeningen)

Kerkgebouw Restauratie (o.a. over titelblad tentoonstellingsgids)

Kerkrestauratie: Openingsfestiviteiten.

Mariakapel Tilburgseweg: opknapbeurt

Kerkhof nieuw

Mariakapel Tilburgseweg:Kapellenboek

Mariakapel Tilburgseweg: opknapbeurt

Kerkgebouw Nieuw altaar

Mariakapel Tilburgseweg: 50 jaar

Kerkgebouw Wijzerplaat in revisie

Menorah-kandelaar.

Kerkgebouw: Uurwerk in ere hersteld

Kerkgebouw Inspraakavond kergebouw en omgeving.

Kerkgebouw: Restauratie stucwerk

Mariakapel Tilburgseweg: opknapbeurt

Columbarium: Jubileum-monument

Columbarium bekritiseerd.

Columbarium: bank geplaatst.

Mariakapel Tilburgseweg: ANWB-bord

Mariakapel Tilburgseweg door bisschop Ter Schure ingezegend

Kerktoren: twee nieuwe luidklokken.

Kerktoren: restauratie

Mariakapel Tilburgseweg: renovatie en feestelijke herinzegeing

Kerkhof nieuw: perikelen na herinrichting

Carillon: Loon op Zand krijgt carillon

Carillon

Carillon

Toorians, Lauran, Pestkerkhof.

Kerkhof oud

Carillon

Pastorie aangewezen als beschermd monument.

Pastorie: werkzaamheden.

Kerkhof nieuw

Kerkhof: onderhoud

Onderhoud kerkhof maandelijks ritueel

Kerkhof: Aanpassing tarieven begraafplaats

Restauratie kerkgebouw en pastorie

Loonse Klokken

Monument gestorven ongedoopte kinderen

Verzekeringen rond kerkhof en grafmonumenten

Aanpassingen begraafplaats

Tarieven begraafplaats

Prent van de maand: Kerkhof

Werkgroep onderhoud Kerkhof

Loonse kerk Leycentrum

Nieuw Mariabeeld in kapel Tilburgseweg

Toekomst kerkgebouw

Kruisweg gerestaureerd

Open Kerkweekend

Een kerk in Loon Documentaire over de kerk (Ben Smit 1979): 2 caroussels met dia’s en geluidsband.

Omroep Brabant Spoorzoeker 19 sept. 2004 Kerk Venloon Opgraving Kerkenakker

Kerkepad 1988

Klokkengieten en Inzegening van klokken geschonken door Leo Brands 1997. Kerststallententoonstelling 1999

Smit, Ben, Kerk in Loon op Zand, band diaserie

Priesters, afkomstig uit Loon op Zand: 1 envelop

Pijnenburg, Cees, Loonse Bisschop: Michel Coomans

Akte van transport van 2 maart 1437 door Dirc van Haestrecht aan zijn zoon van 6 bunder moer op voorwaarde dat hij priester wordt (1650). Tekst 15

Anecdote Pastoor Beunis, geboren in L.o.Z. en wonend in Hoogwoud (Noord-Holland)

Pater Jos Beerens: 25 jaar priester

Michel Coomans

Pater Harrie v.d. Steen:

Pater Willy Wagemakers:

Michel Coomans: dankbetuiging

Michel Coomans: P. van Vugt op bezoek

Pater Harrie Vermeulen

Michel Coomans

H. Vermeulen, M. Brands en P. Hornman: 3 missionarissen op verlof.

Pater Marius Brands

Pater Harrie v.d. Steen

Pater Arie van Deudekom overleden.

Pater Harrie v.d. Steen

Michel Coomans

Pater Harrie v.d. Steen: 40 jaar priester

Michel Coomans

Pater Piet Hornman.

Pater Harrie Vermeulen

Michel Coomans, doctor in de godgeleerdheid

Michel Coomans

Pater Jos Beerens: 40 jaar priester

Michel Coomans

Michel Coomans, 25 jaar priester

Pater Piet Hornman overleden

Michel Coomans

Pater Harrie v.d. Steen: plotseling overleden

Pater Harrie v.d. Steen: 50 jaar priester

Michel Coomans wordt bisschop

Pater Marius Brands: 25 jaar priester

Mgr. Michel Coomans

Pater Jan van Veldhoven 50 jaar priester

Mgr. Michel Coomans overleden

Mgr. Michel Coomans

Mgr. Michel Coomans-fonds

Pater Jos Beerens: 50 jaar priester

Mgr. Michel Coomans-fonds

Jan van Loosdrecht, 50 jaar priester

Pater Gerard Nijkamp 50 jaar priester.

Mgr. Michel Coomans-fonds

Pater Gerard Nijkamp, afscheid van de Venloene

Pater Marius Brands overleden

Pater Jos Beerens overleden

Pater Gerard Nijkamp overleden.

Mgr. Michel Coomans-fonds

Mgr. Michel Coomans-fonds

Pater Jan van Veldhoven 60 jaar priester

Mgr. Michel Coomans-fonds

Mgr. Michel Coomans-fonds

Pastoor van Rossum: 1 envelop

Past. J. Branten: 1 envelop

Past. H. Schoenmakers: 1 envelop

Past. G. Stegeman: 1 envelop

Past. G. Otten: 1 envelop

Past. A. Huigens: 1 envelop

Past. B. van Kessel: 1 envelop

Past. J. Simons: 1 envelop

Pastoorslijst van Loon op Zand: 1 envelop

Past. E. Muré: 1 envelop

Past. Klijsen, brief aan de bisschop 16-2-1880

Past. Ooninckx: 1 envelop

Past. Peter Luijckx: 1 envelop

Past. Reabel: 1 envelop

Past. René Aarden: 1 envelop

Past. van de Hummel: 1 envelop

Kapelaans Loon op Zand: 1 envelop

Pastoraal werkster Petra de Gouw: 1 envelop

Past. Spierings: 1 envelop

Beers, P. A. van, Lijst van Pastoors, Kapelaans, Predikanten en Burgemeesters van Loon op Zand (Cohier 26) (handgeschreven in doos P. van Beers)

Diaken-stagiaires in de Loonse parochie: 1 envelop

Zegel van schepen H. Stiercken (1342) (uittreksel of copie) Taxandria jg. 13

Past. B. van Kessel, genoemd in geschiedenis van Sprang. Taxandria jaarg. 18 (uittreksel of copie)

Past. H. Stiercken, genoemd in geschiedenis van Sprang. Taxandria jaarg. 18 (uittreksel of copie)

Joannes Abels, kapelaan te Loon op Zand (1817). copie Taxandria jg. 26.

Martinus van Aart, kapelaan te Loon op Zand 1859-1863. Taxandria jaarg. 24 (copie)

Past. G. Panhuijsen, Taxandria jaarg. 27 1920 (copie)

Lijst van kerkelijke beneficiën in Venloen en Sprang,pastoors en vervangers van 1400-1558 (o.a. Stierckens-Masschereel). Taxandria jg. 30 (1923) (copie)

Past. F. Rijckevorsel. Taxandria jaarg. 32(1925) (copie)

Kapelaan W. van der Pas, Taxandria jaarg. 27 1920 (copie)

Kapelaan Lichthart overleden 9-12-1738. Taxandria jaarg. 32 (copie)

Juten, J.C.A., Pastoor Balthasar Masschereel. Taxandria jg. 42(1935) (copie )

Beermann, Dr. V., Pastoor B. van Kessel: Een avontuurlijke Brabantse priester uit de 17e eeuw (uittreksel in kopie)

Hens, H., Pastoors van Loon op Zand tot 1971 + lijst kapelaans

Past. Klijsen: Brief aankoop grond voor pastorie 3-2-1892: doos beige

Past. Panhuijsen 11 en 12 juni 1900: doos beige

Past. H. Schoenmakers: Correspondentie met het bisdom Den Bosch II: Geschonken speelterrein 18-12-1946; Correspondentie over de klokken 14-2-1949; Correspondentie over herstel kerktoren 10-8-1949: doos beige

Past. H. Schoenmakers: Corr. met het bisdom Den Bosch I: Corr. over afw. subs. herstel en uitbr. kerk onder pastoor Muré; Nieuw orgel 1941; Pastorie voor Duitse Wehrmacht;  Parochiehuis in vm. Openb.school; herstel kerk na de oorlog: doos beige

Past. G. Panhuijsen, Brief van kapelaan Kamp over ziekte van pastoor Panhuijsen juni 1900: doos beige

Past. Klijsen: Brief aankoop grond Gerlachusgesticht 30-1-1892: doos beige

Kapelaan Kamp, brief toestemming om de sacramenten toe te dienen bij de zusters van Schijndel

Kapelaan Kamp brief ziekte doos beige

Past. E. Muré: Correspondentie met het Bisdom Den Bosch II: 29-11-1927 over event. nieuwe parochie of uitbr. kerk; 1928 over uitbr. door  architect Valk; Brief P. van Beers 1929; kerkverwarming: 1 doos beige.

Past. E. Muré: Correspondentie met het Bisdom Den Bosch I: 7-5-1920 Verpachting banken; 16-3-1922; Te stichten nieuw gebouw Zrs van Schijndel; 27-4-1922 Over ink. en uitg. o.a. gebouwen Zrs. van Schijndel; 3-6-1922 over contract Zrs. V. Sch.: doos 1 beige

 

 

 

 

Past. E. Muré: Correspondentie met het Bisdom Den Bosch III: Brieven 1930 over noodzakelijke herstellingen van de kerk; Brieven 1933 herstel kerk; 1934 afwikkelingen subsidie herstel en uitbreiding: 1 doos beige

Beers, E. van, en Bree, Fr. van, Pastoors van Loon op Zand

Past. E. Muré: Kerkhof, Jos, Pastoor Muré, een kleurrijk figuur

Beers, P. A. van, Pastoor B. van Kessel: Een zonderlinge pastoor.

Past. H. Schoenmakers: Iersel, Tiny van, Gedeelte uit het parochiearchief tijdens de bezetting. Transscriptie.

Past. A. Huigens: diverse brieven ca. 1796)

Coppens, J.A., Lijst van pastoors en kapellanen van Loon op Zand van 1732-1842.(1843)

Aantekeningen Parochie Venloon over pastoors (1400-1485) Uitreksel uit Taxandria (1932)

Brieven over de ruzie tussen de Loonse pastoor en zijn kapelaan in 1831.

Schutjes: Beschrijving van kerkgeschiedenis van Loon op Zand + Pastoors- en Kapelaanslijst (1873)

Pastoorsbenoemingen in 1600 en 1608 vanuit de Abdij Tongerloo.

De uitvaart van pastoor Klijsen

Een zonderlinge pastoor Benedictus van Kessel. Niwe Tilb. Courant 6 tot 10 aug. 1954

Fragment uit brief met zegel van pastoor H. Stierken (1392)

Toorians, J., Afscheid pastoor Schoenmakers, Benoeming en installatie van pastoor Joh.Simons (Echo van het Zuiden 1965)

Toorians, J., Pastoor Schoenmakers overleden

Toorians, J., Priesterjubileum van pastoor Mommers te Loon op zand. In Echo v.h. Zuiden 12 en 15-6-1959

Pastoors van Loon op Zand van 1400-1933.

Beers, E. van, Kapelaans van het kerkdorp Loon op Zand

Beers, E. van, Chronologische lijst van pastoors te Loon op Zand vanaf 1380

Beers, P. A. van, Chronologische lijst der pastoors sinds 1380. verschenen in Echo van het Zuiden (ws. 1957)

Beers, P. A. van, Een militant figuur: Pastoor van de Hummel. (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Fragment van de Resolutie van de Raad van State over de benoeming van kapelaan van der Biestraten tot pastoorvan Loon op Zand. (1740). Tekst 27

Verzoekschrift van Rentmeester B. Gijsels aan vicaris van Asdonk om kapelaan Joannes van der Biestraten tot pastyoor van Loon op Zand te institueren. (1740) Tekst 24

Resolutie van het dorpsbestuur om de woning van de aan pest overleden kapelaan Jan Havens te laten zuiveren (1626). Tekst 19

Akte van collatie door Dirc van Immerseel voor meester Gerardt Otten als pastoor van Loon en Sprang als opvolger van Balthasar van der Hoeve (1608) Tekst 26

Beermann, V. Pastoor van Kessel, een episode uit de 80-jarige oorlog, overgenomen uit Stad en Meijerij van den Bosch, samenvatting van P. van Beers

Brief van Jan Baptist Verheijen 9-10-1796 over het vertrek van pastoor Huijgens

Dagboek van pastoor Branten van mei 1797 tot 1808

Beltens, Antwerpen op 24-8-1789: Huijgens wordt pastoor

Kapelaan Paulus Dominicus Suys, assistent van pastoor Antonius Spieringhs, zal zich houden aan het Placaat art. 3.

Brief van pastoor A. Huijgens te Loon op Zand 16-3-1798

Pastoorslijst H. Hens medewerker van het bisschoppelijkarchief.8-10-1971

Request Cornelis Kleijn en Adriaan Borsten, kerkmeesters van de Roomsche gemeente van het Straetskwartier, 15-8-1796. Pastoor Huijgens moet terug naar het Straetskwartier

Legaat van pastoor G. Panhuijsen en schenking van fl. 200,- 28-1-1901 (zie O 56 6f2)

Brief van pastoor Huijgens aan de vicaris

Brief van Beltens (of Deltens) uit Antwerpen aan de vicaris 21-2-1788 over prins van Salm Salm en pastoor Ooninckx, die diensten gaat doen in ‘t Vaertskwartier

Fundatie van pastoor Antonius Spierings

Brief van bisschop Diepen: Fraters van Tilburg mogen zich vestigen in Loon op Zand. Er komt nog geen tweede kapelaan. 31-3-1926

Past. F. Mommers, 50 jaar priester

Beers, E. van, de geschiedenis van de Loonse pastoors van Kessel en van den Hummel

Past. F. Mommers overleden

Kapelaan van Waesberghe: 65 jaar

Kapelaan van Waesberghe 40 jaar priester

Past. J. Simons: 40 jaar priester

Past. J. Simons 65 jaar

Kapelaan van Waesberghe naar Effen

Past. F. Mommers 10 jaar overleden

Past. G. Stegeman: Installatie

Past. J. Simons: Afscheid en emeritaat

Past. G. Stegeman: 25 jaar priester

Past. J. Simons verhuisd

Past. J. Simons overleden

Kapelaan van Waesberghe overleden.

Past. G. Stegeman met ziekteverlof

Past. G. Stegeman beslist over zijn toekomst

Past. René Aarden

Past. René Aarden: Eerste H. Mis

Past. René Aarden: Priesterwijding

Bericht van oud-pastoor René Aarden

Past. Luijckx en diaken Wouter Koopmans: dankwoord

Past. René Aarden benoemd tot pastoor in Boekel

Past. Peter Luijckx, nieuwe pastoor

Vertrek Wouter Koopmans

Peter Hagenbeek, nieuwe stagiaire in de parochie

Reactie op vertrek pastoor Aarden

Pastoor Luijckx 12 1/2 jaar priester

Afscheid pastoor Simons 1987

Dameskoor St Jan: 1 envelop

Restauratie orgel 1985-1986

Kerkkoren St Cecilia en St. Jan en Gospelkoor: 1 envelop

Kerkorgel: Archief Orgelcommissie1942-1999: 2 ordners in doos

Orgel: 1 doos

Orgelcommissie Archief: 1 doos

Hoof, Jan van: Het Loonse orgel

Pastoor Schoenmakers, Brief over aanschaffing van een nieuw orgel 7-8-1941: doos 1 beige

Kado van eigen bodem Ouderenkoor “Venloene”Kinderkoor “Sjaloom” en Jeugdhoarmonie Sophia (0opname uit 1984)

Inspeling gerestaureerde orgel Loon op Zand door Ad van Sleuwen 23-3-1986

Kerkkoor St. Caecilia Opname uit 2000

Gelevert, E. van, Janssen, L., Pijnenburg, Cees, De Loonse kerkkoren

Pijnenburg, Cees, Het Orgel

Ledenlijst Kinderkoor Sjaloom (De Blokkenzangers) 1981-1991

Hoof, Jan van, Overwegingen rondom het orgel in de kerk van Loon op Zand. Advies voor restauratie. 1-7-1979

Bestek en voorwaarden inrichting kerktoren Loon op Zand als hoofdingang tot de kerk en orgelkoor van architect Weber 4 september 1879

Fijen, Max: diaserie restauratie orgel 1985

Kerkkoren: Dameskoor St. Jan

Kerkkoren: Dameskoor St. Jan

Kerkkoren: Dameskoor St. Jan

Kerkkoren: Dameskoor St. Jan

Kerkkoren: Dameskoor St. Jan bestaat tien jaar

Kerkkoren: Dameskoor St. Jan

Kerkkoren: Dameskoor St. Jan

Kerkkoren: Dameskoor St. Jan  12 1/2 jaar

Hoof, J. van, Oude pijpen in Loons orgel

Kerkkoren: Herenkoor St. Caecilia

Kerkkoren: Dameskoor St. Jan

Kerkkoren: Kinderkoor De Blokkenzangertjes/Sjaloom

Kerkkoren: Herenkoor St. Caecilia: Gust van Hest

Kerkkoren: Kinderkoor De Blokkenzangertjes/Sjaloom

Orgelrestauratie

Kerkkoren: Herenkoor St. Caecilia 50 jaar lid

Kerkkoren: Dameskoor St. Jan

Kerkkoren: Kinderkoor De Loonse Krekels

Orgelrestauratie/orgelfonds

Kerkkoren: Dameskoor St. Jan: Een gedicht bij 20-jarig bestaan

Orgelrestauratie/orgelfonds/orgelconcerten

Kerkkoren: Kinderkoor De Blokkenzangertjes/Sjaloom

Orgelconcerten

Kerkkoren: Herenkoor St. Caecilia te gast in Duitsland

Kerkkoren: Herenkoor St. Caecilia: Drie leden gehuldigd

Orgelconcerten

Kerkkoren: Herenkoor St. Caecilia: Jaarfeest

Orgelconcerten

Kerkkoren: Kinderkoor De Blokkenzangertjes/Sjaloom

Kerkkoren: Herenkoor St. Caecilia: Jan van Wees, 50 jaar

Kerkkoren: Dameskoor St. Jan: 25 jaar

Orgelconcerten

Kerkkoren: Herenkoor St. Caecilia

Orgelconcerten

Kerkkoren: Herenkoor St. Caecilia: In memoriam Gust van Hest

Kerkkoren: Kinderkoor De Blokkenzangertjes/Sjaloom

Kerkkoren: Herenkoor St. Caecilia

Kerkkoren: Herenkoor St. Caecilia: Gouden jubilarissen

Kerkkoren: Kinderkoor “Loonse keeltjes”

Kerkkoren: Herenkoor St. Caecilia

Nieuw koororgel

Kerkkoren: Herenkoor St. Caecilia

Kerkkoren: Gospelkoor

Kerkkoren: Herenkoor St. Caecilia: Jubilerende leden

Kerkkoren treden op bij afscheid René Aarden

Muziek en kerk.

Mannenkoor in de Concertzaal Tilburg

Gospelkoor Swing Loon

Kerkkoor: In memoriam Jan van Wees

Mannenkoor heeft nieuwe dirigent

Gospelkoor

Herenkoor twee jubilarissen

Dameskoor 40 jaar

2 jubilarissen bij herenkoor

Gospelkoor Swing Loon

Swing Loon gospelkoor

Swing Loon Gospelkoor

Prent van de maand: Gospelkoor

Afscheid dirigent Gospelkoor

Kerkkoor St. Caecilia

Gospelkoor Swing Loon

Gospelkoor Swing Loon

Plattegrond Kloosterkerkhof Missiehuis van de Paters van de H. Familie te Kaatsheuvel: 1 envelop

Gouden Kloosterfeest 4-8-1984 Zr. Michaella Friedrich (zusters van Schijndel) (Familie Kroot): 1 envelop

Gedachtenisprentjes priester- en kloosterfeesten: 1 envelop

Broeder Isidoor, passionist: 1 envelop

Foto’s en documenten van het St. Gerlachusgesticht, Fraters en Zusters, Onderwijs enz. 1899-1974

Missiehuis “St. Antonius” Kaatsheuvel. Prospectus uit ca. 1945

Fraters: 1 enveloppen

Zusters van Schijndel: 1 envelop

Antoon van Noije: 1 envelop

Peerke Donders: 1 envelop

Horsten, Fr. M.Th., De Fraters van Tilburg van 1844-1944. (1946) 3 delen

Honderd jaar Fraters in Reusel (1984)

Uit de Kroniek van het Fraterhuis St. Eligius te Loon op Zand 1926-1971

Urs von Balthasar, Vijf bronnen van christelijke geest. Orderegels van Benedictijnen, Franciscanen, Jezuieten en Augustijnen. 1957

Caroline, Zr., Een spoor van liefdadigheid. De Zusters van Liefde in Hilvarenbeek

Hezenmans, J.C.A., Drie abdijen uit de 12de eeuw (1874)

Loon, Maurits van, Klooster Nazareth te Waalwijk, Waalwijk 1983

Goossens, Dr. W., Verslag over vikariaat Grave aan de Minister van Eredienst 1809 (o.a. over klooster Nazareth te Waalwijk) Uitreksel uit Bossche Bijdragen II (1918).

Goossens, Dr. Th., Kerk- en kloostervisitaties in het bisdom Den Bosch in de 16e eeuw + andere gedeelten uit Bossche Bijdragen. (uitreksels in kopie)

Riel, pater Flavius van, Honderd jaar Kapucijnen in Tilburg (1982)

Geschiedenis van Mgr. Zwijsen en de stichting van Fraters en zusters van Tilburg. Nov. 2000

Fraters: Bisschoppelijke Kweekschool ‘s Hertogenbosch

Twee abdijhoeven te Tilburg onder de kromstaf van Tongerlo. Lindeboom jaarboek II (1978)

De tweede stichter van de abdij van Tongerlo Evermodus P.H. Backx. Lindeboom jaarboek V (1981)

De afgedwaalde grafzerk van Adriaan Geerincx Tongerlo. Lindeboom jaarboek VI (1982)

Verheyen O.S.B., Jan, Middeleeuwse Nederlandse Kloosters

Mõhler, M., De Sint Paulusabdij van Oosterhout 1907-1941. Bijdragen Gesch. Zuid Nederland deel 85

Merks-van Brunschot, Ineke, Broeders Penitenten, 300 jaar “burgers in pij”. Uit de reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. Tilburg 1996.

Fraters: Correspondentie vestiging Fraters van Tilburg 18-3-1926 en sept. 1926: doos 1 beige

Zusters van Schijndel: Corr. over de zrs. met het Bisdom: Kap. van Kamp 11-6-1900 en 12-6-1900; Past. Muré over te stichten nieuwe gebouwen 16-3-1922; over ink. en uitg. i.v.m. gebouwen 27-4-1922; over contract met zrs.: 1 doos beige

Toekomst voor kloosters

Zusters: Zusters van de Choorstraat ‘s Hertogenbosch. Br. Heem, jaarg. 48,

Missiehuis Paters H. Familie Kaatsheuvel en Oudenbosch film uit 1944

Reünie: TV-programma waarin hoofdrol voor Anton van Noije (2005)

Het kloosterarchief van St. Catharinadal Oosterhout

Zusters van Schijndel: Mieris, Reinier, Zuster Aniceta, wijkverpleegster

Zusters: Mieris, Reinier, De zusters van Oirschot en Huize Bethlehem

Gelevert, E. van, De Fraters van Tilburg

Pijnenburg, Cees, De Zusters van Schijndel

Abdij: Beers, Emiel van, en Gelevert, Erik, Abdij- en kloostergoederen in Loon op Zand

Zusters: Veldhoven, Corrie van, Terugblik in kloosterleven van 3 Loonse Zusters

Velden O. Praem., pater, De 38 abten van de abdij van Berne die in Bern geresideerd hebben van 1134 tot 1584.

Honderd jaar Cisterciensers op Abdij Onsenoort in Nieuwkuyk.

De abdijen in Brabant in de Middeleeuwen

Beers, P. A. van, Abdij en kloostergoederen in Venloon tussen 1300 en 1700. verschenen in Echo van het Zuiden 1-4-1957

Brief met wapen Jezuitenorde (1690) fragment

Het graf van Zr.Margaretha in de fraterstuin mag geruimd worden 7-12-1942

Fundatie Spierings en hypotheek op het nieuwe klooster van de zusters 14-7-1927

Brief van bisschop Diepen: Fraters van Tilburg mogen zich vestigen in Loon op Zand. Er komt nog geen tweede kapelaan. 31-3-1926

Twee brieven waarvan 1 in Latijn: Pastoor Muré schrijft dat de kerk de nieuwe gebouwen van de zusters wel kan betalen. Ondertekend pastoor E. Muré, voorzitter, Joh. Beunis secretaris, C. Basters, J. vd.Heuvel en J. Verschuren

Kanunniken van St. Jan van Lateranen op Castellanie

Frater Angelico over diamanten frater Benedictus

Fraters: Frater Angelico “Muzikale Loonse Hoek”

Fraters: Frater Gaudinus van de Nieuwenhuizen  50 jaar in het klooster

Fraters: Frater Ewaldus van Hoof 50 jaar in het klooster

Fraters: Frater M. Cunibert 40 jaar in het klooster

Fraters: In memoriam frater Angelico

Afscheid zusters van het Gerlachusgesticht

Fraters: Frater M. Cunibert 40 jaar in het onderwijs

Fraters: Actie om fraters in Loon op Zand te houden

In memoriam Frater Accursius

Fraters verlaten Loon op Zand na geschiedenis van bijna 50 jaar

Zusters van Schijndel: Afscheid Zuster Roberta van  de basisschool

Fraters: In memoriam frater Jeremias Guitjens

Fraters: Frater Cunibert 50 jaar frater

Zusters van Schijndel: Zuster Bernarda (Sjaan Moonen) 25 jaar in klooster

Broeder Anton van Noije: Aankondiging eeuwige geloften

Fraters: Frater Cunibert overleden

Zusters van Schijndel: Zuster Laetitia Spapens 60 jaar in klooster

Zusters van Schijndel: Zuster Egbertha van Noije 50 jaar in klooster

Zusters van Schijndel: Zuster Paschalia (Gerdina van de Velden) 60 jaar in klooster

Broeder Anton van Noije vertrekt naar Brazilië: Loon op Zand een missionaris rijker

Broeder Anton van Noije: een idealist temidden van armoe

Broeder Anton van Noije: Bericht uit Brazilië

Broeder Anton van Noije: Actie bruidsjurken

Broeder Anton van Noije onder indruk van Loonse steun

Broeder Anton van Noije: Stichting Anton van Noije

Broeder Anton van Noije: Onderdak aan Aidskinderen

Broeder Anton van Noije: Actie NorbertusMavo

Broeder Anton van Noije: Bericht uit Brazilië

Zusters van Schijndel: Zuster Egbertha van Noije 60 jaar in klooster

Broeder Anton van Noije: Sponsorloop

Broeder Anton van Noije: Aanwezig op open dag

Broeder Anton van Noije: Gift van de gemeente

Broeder Anton van Noije popelt om terug te gaan

Broeder Anton van Noije: Sponsiorloop Nacht van Loon op Zand

Broeder Anton van Noije: Kerstactie

Broeder Anton van Noije: werving bestuurslid voor Stichting

Broeder Anton van Noije: Bericht uit Brazilië

Broeder Anton van Noije: Ponyclub ROS helpt

Broeder Anton van Noije: landelijk bekend

Broeder Anton van Noije: Kerstgroet

Broeder Anton van Noije: Stichting Vrienden van Anton van Noije

Broeder Anton van Noije: Bericht uit Brazilië

Broeder Anton van Noije: Sponsorloop Nacht van Loon

Broeder Anton van Noije: Moeder ontvangt cheque

Broeder Anton van Noije: Brief uit Brazilië

Broeder Anton van Noije: Kerstwens

Broeder Anton van Noije: Inzameling buitenlandse munten

Broeder Anton van Noije: Mededelingen van de Stichting

Broeder Anton van Noije: Loonse jeugd in de weer voor Anton van Noije

Broeder Anton van Noije: Actie van de Stichting

Broeder Anton van Noije in De Wetering

Broeder Anton van Noije 25 jaar Monfortaan

Zusters van Schijndel: In memoriam Zuster Alexia

Broeder Anton van Noije: Kerstwens

Antoon van Noije Held van 2003

Opening opvanghuis van Antoon van Noije door koningin Beatrix.

In memoriam zr. Egberta (Janske van Noije)

Antoon van Noije

Stichting Anton van Noije

Vrienden Anton van Noye

Vrienden Antoon van Noije

Frater Lucidius overleden

Wilde ganzen vliegen voor Anton van Noije

Zuster Roberta 80 jaar geprofest

Zuster Roberta overleden

De missionarissen van de H. Familie in de gemeente Loon op Zand. Jg. 14

Kerk te ‘s Gravenmoer: 1 envelop

Reformatie: 1 envelop

Nederl. Herv. Kerk Kaatsheuvel: 1 envelop

Meder, Ds. H., Jubelpredikatie gehouden te Embden 1801

Ds van Rooyen, predikant te Loon op Zand, Taxandria 1894 nr. 21

Ds Joh. Brun, predikant te Loon op Zand, Taxandria jg. 10  nr. 15

Portentius, Ds., Pogingen tot reformatie in de Meijerij in de jaren 1629 en 1633. Taxandria jaarg. 17(1910) (uittreksel of copie) Nr. 26

Ds Verster de Balbian, predikant te Loon op Zand. Taxandria jg. 10 Nr. 15

Ds van der Hoeven, predikant te Loon op Zand. Taxandria jg. 11 Nr. 20

Graf- en opschriften in de Nederlands Hervormde Kerk Loon op Zand. Taxandria jaarg. 24(1917) (copie )

Verwiel, Ds. predikant in Loon en Sprang. Taxandria jg. 46. Copie

Loos, J.C. van der, Uit de kerkraad van de R.C. gemeente van D’Hage bij Breda. (Loon op Zand wordt genoemd) (copie uit Taxandria jg. 39)

Prins, Floris, De schrikkelijke jaren van de retorsie 1632-1642. Taxandria jaarg. 39(1932) (copie )

Namen der predikanten in Loon op Zand (1668-1809) Taxandria jaarg. 40(1933) (kopie )

Visser, A.J. De vroeg-christelijke sekten. Taxandria (kopie)

Kok, M. De Oud-Katholieken in Nederland. Taxandria (kopie)

Nijenhuis: Het Calvinisme. Taxandria (kopie)

Visser, A.J., Antichristelijke Polemiek in de eerste eeuwen (kopie)

Vervolging: Kerkelijk Placaatboek 1735-1760 (uittreksel in kopie)

Bachiene, W.A., Kerkelijke Geografie (over de situatie van de protestantse kerken in de Langstraat) ca. 1768. (uitreksel in kopie)

Namen der predikanten in Loon op Zand (1629-1947) Aantekeningen van P. van Beers uit Taxandria jg. 10 (kopie N)

Vroegindewei, Uit de geschiedenis van de gemeente Loon op Zand + Afscheidspreek 5-10-1947

Meerendonk O.Praem., Dr. L., Tussen Reformatie en Contra-reformatie. Bijdragen Gesch. Zuid Nederland. deel 9

Gast, dr. C. de, De afscheiding van 1835 in Almkerk en Emmichoven; Godsdiensttwisten in het land van Heusden en Altena. Uit de reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. Tilburg 1984

Gast, dr. C. de, Afscheiding en doleantie in het land van Heusden en Altena (1834-1900). Uit de reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. Tilburg 1989

Gast, dr. C. de, Afscheiding en doleantie in het land van Heusden en Altena (1900-1981). Uit de reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. Tilburg 1993

Bijbel in de Statenvertaling van 1618-1619

Hervormde gemeente van Sprang 375 jaar (1985)

Calvijn, Johannes, Institutie (1958)

Paapse poppen, rituelen en gebruiken. Br. Heem jaarg. 43,

Protestantse beschaving. Brabants Heem jaarg. 43,

Nederl. Herv. Kerk: Mieris, Reinier, De Nederlands Hervormde Kerk Zuid-Hollandse Dijk

Grootswagers, Kees, Ontstaan van de Nederl. Hervormde kerk aan de Zuid-Hollandse Dijk

Gereformeerd Boskerkje in Oisterwijk gesloten

Velthoven, Dr. H. van, Het Bossche diocees in de XVII en XVIIIde eeuw tijdens de overheersing van de Reformatie. Artikelen uit de St. Jansklokken.

Predikanten der Ned. Herv. Gemeente Loon op Zand van 1629-1947.

Beers, P.A. van, Venloon onder de protectie der 7 verenigde gewesten.verarming der bevolking en eerste poging tot invoering der reformatie.

Beers, P. A. van, Hoe Jan Schoenmakers een godsdienstoefening verstoorde.

Beers, P. A. van, Venloon in zijn verhouding tot Sprang. (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Beers, P. A. van, Venloon onder protectie der Zeven Verenigde Gewesten. Over de opvolging van pastoor van Kessel door predikanten. 4 delen (verschenen in de Echo vh. Zuiden 1958, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

B. Moonen, Predikant Balbian Verster

Plan van schikking met de Roomse kerk en de Gereformeerde Cornelis Klijn, Willem Verhoeven, Laurens Brans Wouter de Leeuw 25-2-1811

Tuchtmaatrelen van de gereformeerde kerkenraad van Venloon (1762)

Brief van de gequalificeerden van het gereformeerd kerkgenootschap binnen Loon op Zand aan de Municipaliteit aldaar (1798)

Memorie van belang van Jan de Laat en Wouter Ophorst van de gereformeerde kerk van Venloon

Brief over obligatie van de gereformeerde kerk uitbetaald door N. de Getter en J.L.Hendoel 26-2-1805

Oudste geschiedenis van de hervormde gemeente van ‘s Gravenmoer. Nr. 24 (juli 2001)

De kerk aan de haven in Waalwijk

De St. Nicolaaskerk in Helvoirt

De katholieken in Sprang 1731

Over assistentie Roomse Diensten te Sprang en ‘s Grevelduin 1773

kerk Sprang: 2 enveloppen

Doop-, trouw- en begrafenisboeken Sprang

Geschiedkundige bijzonderheden betreffende het dorp Sprang. Taxandria jaarg. 18 (uittreksel of copie)

Geschiedkundige bijzonderheden betreffende het dorp Sprang. Taxandria jaarg. 18 (uittreksel of copie)

Roy-van Zuidewijn, B. de, De katholieke inwoners van Sprang. Taxandria jaarg. 19(1912) (copie)

Smit, J.P., Herstel Sprangse toren in 1612. Taxandria (copie)

Ordonantiën van Filips van Bourgondië rakende de kapel te Sprang en hare tienden ten behoeve van heer Jan van Beringen, pastoor te Venloon.

Beers, P.A. van, Een excursie naar de herv. Kerk te Sprang

Heemkundeexcursie naar de herv. Kerk van Sprang

Beers, P.J. van, Sprang

Kosten voor een muur om het kerkhof in Sprang 22-5-1739 Jac Scholt

Waalwijk: kerk: 1 envelop

Kerkgeschiedenis van Waalwijk. Taxandria.

Zouaven uit Waalwijk Baardwijk en Besoyen.

Oisterwijk: 1 envelop

Bolsius, Mevr. Oisterwijkse Zouaven

Kerk St Jan, Kaatsheuvel: 1 envelop

Pastoors: 1 envelop

Deken-pastoor A.J. van den Brekel gouden priesterjubileum 9-6-1950

Inventarisatie kerkelijk kunstbezit van het bisdom Den Bosch St Jozefkerk Kaatsheuvel 1977

Kerken St Jozef en Berndijk: 1 envelop

Hammen, J. van der, Aantekeningen over de kerk van Kaatsheuvel tussen 1729 en 1737

Aantekeningen o.m. over inkomsten Roomse Gemeente te Ketsheuvel 1729

Ven, Cees van de, Grafschrift Deken van de Brekel

Boxtel, Pierre van, en Grootswagers, Kees, 1895-1995 100 jaar Kerk Berndijk (1995)

Joannes Goossens, priester, geboren in Kaatsheuvel. (copie Taxandria jg. 25)

Cornelis Janssens, pastoor te Kaatsheuvel (1870). copie Taxandria jg. 25.

Schuurkerk Kaatsheuvel in 1736 in gebruik genomen. Taxandria boek jaar 1925 nr. 32, blz. 131-132 (uittreksel of copie) Nr. ?

Parochie St. Jozef 50 jaar, 1936-1986

Kerkhof, Jos, en Prins, Hub, Waterstaatskerk Kaatsheuvel 1834-1913

Beers, E. van, en Bree, Fr. van, De pastoors van Kaatsheuvel

Beers, P. A. van, Eerste Parochie Kaatsheuvel

Mieris, Reinier, Emiel Rietra, pastoor te Kaatsheuvel

Materiaal over parochiescheiding Loon op Zand/Kaatsheuvel en aparte pastoor voor Kaatsheuvel 1787-1796.

Briefwisseling tussen inwoners van Kaatsheuvel en Bisdom Den Bosch over aparte pastoor voor Kaatsheuvel ca. 1740.

Toorians, J., De eerste parochiekerk van Kaatsheuvel, St. Janskerk, kwam 50 jaar gelden gereed. In Echo van het Zuiden 11-11-1963.

Beers, P. A. van, Stichting 1e Parochie Kaatsheuvel. (8 delen, verschenen in Echo van het Zuiden 17-2-1956, 16-3-1956, 6-4-1956, 4-5-1956, 25-5-1956, 20-7-1956, 28-7-1956, 27-7-1956)

Kaatsheuvel St Jozefkerk vanaf 2005

Als er een kapelaan te Kaatsheuvel komt, blijft de pastoor van Loon op Zand de baas. Hij ontvangt 50 gulden per jaar en voor zijn paard 20 gulden. Geen ondertekening of datum

Vicaris Aarts heeft de heer van vErp benoemd tot kapelaan in Kaatsheuvel aug. 1796

Raad van State keurt een vaste kapelaan te Kaatsheuvel goed. Kerkmeesters Paijmans en Dankers. 1-7-1789

Huijgens schrijft aan de vicaris de situatie in Kaatsheuvel 20/22 april 1796

Brief van Willem Span en Jan de Weert, kerkmeesters Kaatsheuvel, aan vicaris van Alphen met het verzoek om een permanente pastoor in Kaatsheuvel 21-1-1796 en 11-2-1796

Reglement van bestuur parochie Kaatsheuvel, ondertekend door pastoor Huijgens, kerkmeesters Span, van Dalen, Dekkers en Klijn 13-6-1796

Brief van Beltens (of Deltens): er kan een vaste kapelaan komen. Antwerpen 1-5-1788

Pastoor Huijgens accepteert ambt in Kaatsheuvel

Brief over de aanstelling van de pastoor in Kaatsheuvel en de rol van van Salm Salm daarbij

Beschijving van pastoor Hijgens over reglement en zijn verhuizing naar Kaatsheuvel

Inkomsten van de Roomsche gemeente van den Ketsheuvel in 1787. Ook de uitgaven. Conclusie (1788) wij kunnen wel een kapelaan betalen.

Vicaris van Alphen over de requesten over Kaatsheuvel 11-2-1796

Geheimzinnig verslag uit Den Bosch van 18-9-1796 over de pastoor van Kaatsheuvel waarin representant de heer Storm en Boxtel genoemd worden

Steenbergen, E., De schuurkerk in Kaatsheuvel.  jaarg. 3

Grootswagers, Kees, Klokken en uurwerk in de St. Jozefkerk Kaatsheuvel

60-jarig bestaan van parochie St. Jozef.  jaarg. 11

200-jarig bestaan parochie St. Jan. jaarg. 11

100-jarig bestaan van de parochie Berndijk.  jaarg. 12

Grootswagers, Kees, Het orgel in de St. Jozefkerk Kaatsheuvel

Grootswagers, Kees, Collectenten in de St. Jozefkerk Kaatsheuvel

De beeldhouwer Piet van Donk (of Verdonk?) en de pastoor. Jg. 14

In memoriam Kapelaan Verheyen Jg. 14

Grootswagers, Kees, Bankenpacht in de St. Jozefkerk Kaatsheuvel

In memoriam Kapelaan van Oort Jg. 15

In memoriam Kapelaan Schellekens Jg. 15

Bankenpacht St. Jozefparochie Jg. 15

De Moer: kerk: 1 envelop

Jonerenkoor “Catalpa” De Moer

55 jaar parochie St. Joachimmoer. Pioniersarbeid van pastoorke Kamp

Bisschop van de Ven van Den Bosch geeft toestemming voor nieuwe parochie in De Moer. Kerkmeesters: Henricus Beunis, Martinus Snoeren, Henricus Hamers en Cornelis de Kok 30-10-1894

In memoriam pastoor Wim Lunter. Jg. 15

Udenhout: 1 envelop

Udenhout: Over de Unentse kerk. (2003)

Over de Unentse Paroche. Geschiedenis van de Udenhoutse Sint Lambertusparochie. Udenhout, ‘t Schoor 2006

Over heeroom en tante zuster. Overzicht van alle priesters, broeders, fraters en zusters uit Udenhout en Biezenmortel. ‘t Schoor Udenhout 2006

De schuurkerk van Udenhout

Poëzie over een rijke pastoor uit Udenhout

Pentekeningen Tilburgse kerken in: De centra van het toerisme in Noord-Brabant 1936, deel 2 blz. 127 (in A. doos 1.4)

De parochie Tilburg en de abdij van Tongerlo. Lindeboom jaarboek II (1978)

Kerkrestitutie in Tilburg 1795-1823. Lindeboom jaarboek VII (1983)

Overige omliggende parochies: 1 envelop

 

 

Lokale geschiedenis

Brief van A. Brekelmans aan Notaris Vroemen naar aanleiding van houtverkoop op kasteel

Toorians, Paulus van Haestrecht en Goirle. In: Tilburg, Tijdschrift voor geschiedenis Monumenten en cultuur, jg. 21, nr. 1 (mei 2003) blz. 12-20

Haastrecht, van: Diverse aantekeningen o.a. genealogie: 2 enveloppen

Immerseel, R.H.M. van, Dirck van Immerseel. Scriptie ca. 1993. Zie envelop Immerseel

Kasteelweide: 1 envelop

Kasteel: verkoop inboedel door Christie’s veilinghuis: 1 envelop (doos Verheyen)

Kopieën van handschriften afkomstig uit het archief van het kasteel te Loon op Zand: 1 envelop

Krantenartikelen over gouden jubileum Mr. J. Verheyen als onderwijsinspecteur: 1 envelop (doos Verheyen)

Kasteel: 3 enveloppen

Immerzeel, J.C., Familieregister van Immerzeel/Immerseel 1985. Zie envelop Immerseel

Immerseel (diverse documenten o.a. genealogie): 2 enveloppen

Heren van Loon op Zand: 1 envelop

Heerlijkheidsarchief. Kopieën verzameld door Emile van Beers (2 dozen)

Heerlijkheidsarchief over fam. Verheyen: 1 envelop (doos Verheyen)

Hammen, J. van der, Oirkonden betreffende het geslacht van Immerselle in verband met de stad Lier en de heerlijkheden Bokhoven en Loon op Zand. Zie envelop Immerseel.

Chartularium der Heerlijkheid Loon op Zand. Door de heer Ouwerling in 1906 op een paar na overgeschreven na waarschijnlijk alle verwoest en verloren. Zie envelop pater Rijkers in 3.1.

Dagboek J.B. Verheyen (zie doos Verheyen)

Krantenartikelen uit 1883 en 1886 over J. B. Verheyen en over overlijden Agnes Verheyen-Dumonceau februari 1893: 1 envelop (doos Verheyen)

Verheyen: genealogie: 1 envelop (doos Verheyen)

Heerlijkheid: 1 envelop

van Horne: 1 envelop (doos Verheyen)

Aantekeningen over fam. van Grevenbrouck. o.a. genealogie: 2 enveloppen

Verheyen: 1 envelop (doos Verheyen)

Rentmeesterboeken 5 delen: 1650, 1655, 1673-1674, 1692-1693, 1695: 1 doos

Doopattest Arnoldus Gerbrandus Verheyen 1770 (zie doos Verheyen)

Ruine: 1 envelop

Montmorency wapen: 1 envelop

Familie de Roy van Zuidewijn. Taxandria.

Paulus van Haestrecht. Taxandria jg.17.

Adriaan van Malsen en Venloon. Taxandria

Immerseele. Opvolging Kasteelheren. Taxandria jg. 3(uittreksel of copie)

Sasse van IJsselt,van, De kasteelheren van Loon op Zand vanaf de fam. Grevenbrouck. Genealogische gegevens en zegels (uittreksel of copie uit Taxandria) 5 delen.

Hamme, J.vd., Huwelijkse voorwaarden tussen Jas Bastaard van Nassau en Adriana van Haastrecht. Taxandria 24-1917 (copie). Nr. 10 en 15

Akte tussen Prins Willem van Oranje en Johanna van Renesse. (Copie Taxandria jg. 25) Nr. 21

Slotkapel: Huiskapel in L.o.Z. Taxandria jg. 25 bundel 2 (copie)

Juffrouw Agnes van Haestrecht. Copie Taxandria jg. 19. Nr. 4

Juten, G.C.A. , Anna El. van Grevenbrouck, Taxandria  jg. 26. (copie) Nr. 26

Overlijden Antoine Schets van Grobbendonck (copie Taxandria jg. 19)

Oorkonden geslacht van Renesse. Taxandria jg. 25 (copie) Nr. 18, 4 delen

Willem van Duvenvoorde beleent in 1330 grond tussen Tilburg en Loon. (copie Taxandria jg. 34)

Jan van Nassau, kastelein van Heusden en zijn geslacht (o.a. Anna van Haestrecht) Copie uit Taxandria jg. 40.

Hammen, J. van der, Charters betreffende Loon op Zand. Copie uit Taxandria jg. 42.

Paulus van Haestrecht: Hertogshuis en hoeve De Stroobol te St. Oedenrode. Copie uit Taxandria jg. 38

Familie van Bokhoven. Taxandria jg. 46. Copie

Oorkonden betreffende Zuijdewijn. Taxandria jg. 46, 2 delen. Copie

van Horne: Het huis te Giessen. Taxandria jg. 42. Copie

Beers, P. A. van, Opvolging der heren in de heerlijkheid Venloon. Aantekeningen.

Immerseel, R.H.M. van, Dirck van Immerseel, een katholiek edelman en zijn kasteel in het Brabantse, begin 17de eeuw. (scriptie ca. 1992)

Film 45 minuten over de laatste freule van Loon op Zand: 1 DVD

Soelen-de Kamp, drs. E. van, Het Kasteel van Loon op Zand.

Kerkhof, Jos en Gelevert, Erik, De oudste oorkonden betreffende Loon op Zand

van Horne:

Heerlijkheid: Vera, Jack, Het reglement voor de Heerlijkheid 1686

Muré, Pastoor E., De Heren van Venloon

Robide v.d. Aa, C.P.E.,Het Kasteel van Loon op Zand

Heerlijkheid: Vera, Jack, Troebelen in 1797

Beers, E. van, Hoe de Heerlijkheid Venloon bestuurd werd

Aarts, Bas, Kasteel Loon op Zand, een vertekend beeld?

Gelevert, E. van, Het merkwaardige bouwproject van een bijzondere jonker; de Ruine

De heren van Drunen uit het geslacht van Haestrecht.

Praalgraf van Immerseel-Montmorency te Bokhoven.

De heren van Drunen uit het geslacht van Haestrecht.

Over de grafkelder van de fam. Verheyen.(deel 1.)

De heren van Drunen uit het geslacht van Haestrecht.

Over de grafkelder van de fam. Verheyen.(deel 2)

Rentmeester Verheyen te Bokhoven.

De familie Verheyen

Het geslacht van Grevenbrouck.

Het geslacht van Grevenbrouck.

Robbrecht van Grevenbrouck.

Praalgraf van Immerseel-Montmorency te Bokhoven.

Het wapen van Jozef van Grevenbrouck

Het testament uit 1621 van Engelbert van Immerseel, baron van Bokhoven.

Huwelijksvoorwaarden van de echtverbintenis tussen Floris van Grevenbrouck en Cornelia van Harff in 1551

Thomas-Ignatius van Immerseel, graaf van Bokhoven.

De heren van Drunen uit het geslacht van Haestrecht. (kopieën van P.A. van Beers) 8 delen

Kerkhof, Jos., Aantekeningen over de heren van Loon op Zand.

Verkoop van de villa van Loon door Hertog Jan III van Brabant en de Heer van Oirschot in 1329

Loon op Zand in de Generaliteit. Graaf van Immerseel’s verdiensten.

Beers, P. A. van, Giselbertus van Rhodus.

Beers, P. A. van, Hoogadelijk geslacht Salm Salm.

Contract Nationale Militie voor Jhr. J.B. Verheyen in 1872.

Over het zaadhuisje, brief van 1954.

Beers, P. A. van, Aantekeningen over Pauwels van Haestrecht.

Beers, P. A. van, Aantekeningen over het Loons kasteel vanaf 1200.

Beers, E. van, Uit de Loonse geschiedenis: de familie Verheyen.

Beers, P. A. van, Geschil tussen de heren van Venloon en Baardwijk over de Turfvaart in de 16de eeuw.

De romantische ruine van Loon op Zand zal na kort bestaan gesloopt worden.

Het geslacht van Grevenbrouck

Beers, P.A, van. Het adellijk geslacht van Salm Salm

Keizer Karel V als gast op het kasteel van de Heerlijkheid Venloon

De opvolging der Heren in de Heerlijkheid Venloon

Beers, P.A. van, De heren van Drunen uit het geslacht Haestrecht

Het oude Venloon kende roerige tijden

Kasteelbelegering in Loon op Zand

Beers, P.A. van, Huiskapel te Loon op Zand

Aantekeningen over van Immerseel.

Anthonius, Hertog van Brabant en Lotharingen neemt P. van Haestrecht in bescherming tegen lastige buren 20 dec. 1410.

Ruzie over de opvolging Heerlijkheid Venloon door de zonen van P. van Haestrecht. 10 nov. 1497.

Oorkonde geslacht van Immerseel 1350 over Bokhoven, Loon op Zand en Lier.

Leenbrief Willem van Horne 1269 .

Robide v.d. Aa, C.P.E.,Het Kasteel van Loon op Zand. Uittreksel

Jaargetijde P. van Haestrecht bij de Minderbroeders in Schoonhoven 11-5-1378.

Beers, P. A. van, Aantekening over het kasteel van Loon op Zand.

Oorkonde geslacht van Renesse.

Leenbrief D. van Haestrecht 1485

Het Kasteel van Loon op Zand. Uit: Buiten 13-2-1915.

Brief Anthonius van Brabant aan D. van Haestrecht.

Gebeden voor P. van Haestrecht en Elsebeen van Dalem, zijn vrouw bij de Minderbroeders Den Bosch 8-5-1466.

Jaargetijde Elsebeen van Dalem, vrouw van P. van Haestrecht bij de Minderbroeders Den Bosch 8-5-1402.

Aantekeningen familie van Renesse.

Beleningsbrief P. van Haestrecht (1440)

Aantekeningen over familie van Haestrecht.

Aantekeningen over familie van Haestrecht. Uittreksel uit Alg. Fam.blad 4e jaargang.

De Heerlijkheid Venloon 5-1-1446.

Bijlegging geschil tussen P. van Haestrecht en Willem van Horne 2 okt. 1394.

Het praalgraf van Immerzeele-Montmorency te Bokhoven,

Het praalgraf van Immerzeele-Montmorency te Bokhoven, Uit: Buiten 26-2-1927.

Aantekeningen over familie van Haestrecht.

Dirck van Haestrecht wordt in bescherming genomen door Anthonius van Brabant 25-1-1447.

Transport goederen onder D. van Immerseel.

Inventaris heerlijkheidsarchief van 24 april 1624.

Ruzie tussen Hertogin Johanna van Brabant en P. van Haestrecht. Uit: Onze Wachter 1876

Inventaris Kasteel van Loon op Zand 18 dec. 1610. Uittreksel uit Taxandria.

Goederenverkoop door mej. Maria Philiberta van Immerselle.

Schutjes, Beschrijving Venloon.

De Rechter van ‘s Hertogenbosch en de heren van Grevenbrouck in 1603.

Getuigenis van de Heer van Venloon voor de schepenen van Dongen in 1688.

Pad Wit Kasteel niet openbaar.(1994)

Beek, Pierre van, Loon op Zand en zijn kasteel.

Grondverkoop van Pauwels van Haestrecht bij notaris J.H. van Loon in 1394.

Busching, Aantekeningen over Venloon (1777).

Specificatie van het werkloon van de molenaar van het kasteel te Loon op Zand. 1737.

Het kasteel van Loon op Zand. Uit:

Betalingen van de kasteelheer van Loon op Zand in 1739 aan dakdekkers.

Betaalcheque aan toonder Cornelius de Cort in 1756.

Het kasteel van Loon op Zand, handgeschreven samenvatting.

Het Kasteel van Loon op Zand. Uit: een aardrijkskundig woordenboek? .

Twist tussen de Loonse kasteelheer en de pastoor in 1643.

Hoof, Mr. J.F.R. Beschrijving Venloon (1918).

Belastingvordering van de schepenen te Loon op Zand in 1605?.

Aarts, Bas, Het Brabantse Kasteel, De donjon van Meldert en het kasteel van Loon op Zand.

Aa, A.J. vd., Aardrijkskundig Woordenboek. Uitreksel passage “Loon op Zand”.

Betalingen van de kasteelheer van Loon op Zand in 1739 aan de timmerman enz.

Toorians, J. Venloon van 1500 tot 1600. 12-8-1947

Beers, P. A. van, De bestuursopvolging in de Heerlijkheid Venloon. (verschenen in Echo van het Zuiden 1952)

Beers, E. van, De opvolging der Heren in de Heerlijkheid Venloon

Rijkers MSF, pater Joh., De grenzen van de Heerlijkheid Venloon.(3 delen) (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Beers, P. A. van, Het leenverhef van 1633. (verschenen in de Echo vh. Zuiden 3-5-1957, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Beers, P. A. van, Hoe de Heerlijkheid Venloon bestuurd werd. (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Beers, P. A. van, Slotkapel van het Loons kasteel. (verschenen in Echo van het Zuiden)

Beers, P. A. van, Broedertwist om het bezit van de Heerlijkheid in 1470. (van Haastrecht)  (verschenen in de Echo vh. Zuiden 14-10-1957, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Beers, P. A. van, De verbondenheid van Venloon met het Huis van Nassau. (verschenen in Echo van het Zuiden 1956)

Beers, P. A. van, De heren van Venloon met Goirle en Drunen uit het geslacht Haestrecht. (verschenen in Echo van het Zuiden)

Beers, P. A. van, Een stukje genealogie der familie van Haestrecht. (verschenen in Echo van het Zuiden)

Beers, P. A. van, De Heerlijkheid Loonopzand ene eeuw in handen der adelijke familie Verheyen. verschenen in Echo van het Zuiden 1957

Beers, P. A. van, Regent uit het oud archief van de heerlijkheid LoonopZand.(verschenen in Echo van het Zuiden)

Fragment van de verklaring van Marie vanden Dale, weduwe van Philips van Immerseel, en Philiberta van Immerseel, vrouwe van Venloon en weduwe van Dirck van Grevenbrouck (1570). Tekst 6

Fragment van de heerlijkheidsrekening over het jaar 1732 (boterverkopen). Tekst 31

Fragment van de akte van uitgifte door Hertog Jan I van Brabant aan Willem van Hoorne van de heerlijkheid Loon op Zand (1269). Tekst 8

Fragment uit leenregister van de hertog van Brabant inzake lenen onder Venloon (1400-1410). Tekst 1

Bijlagen bij de rekeningen van de rentmeester van de heer van Venloon (1620 tot 1687) Tekst 17

Uitreksel uit een opsomming van de leven van Robert van Grevenbroeck in Loon op zand. (1554). Tekst 22

Stukken betreffende het samenstellen van een “Caarte figuratief”in opdracht van de heer prins Louis Otto van Salm Salm. (1773) Teksten 2 en 3.

Akte van transport van 2 maart 1437 door Dirc van Haestrecht aan zijn zoon van 6 bunder moer op voorwaarde dat hij priester wordt (1650). Tekst 15

Erfbrieven uit 1567 weduwe Loijs Frarijn

Beschrijving erfenis van Dirck Grevenbroeck (1544)

Gegevens uit het geslacht Renesse

Schuldbekentenis E. van Immerseel

Gedenkteken E. van Immerseel

Verkoping van grond te Bokhoven

Drie brieven i.v.m. pastoor van Bokhoven, patronaatsrecht

Schepenakte Boxtel over onderhoud weduwe Clara van Renesse (fragment)

Afrekening van Gravin Montmorency te Bokhoven (1698)

Beleningsbrief Pauwels van Haestrecht (1440)

Leenbrieven van Wilner Jan Willems (over Enschot) en van Diercke van Haestrecht aan Robbrecht van Grevenbroeck (over Venloon) 1495

Getuigenverklaring van de schepenen van het graafschap Bokhoven in 1670

Leenverhef Zweeder van Horne (1383)

Contract E. van Immerseel en Art. Quellin over de graftombe te Bokhoven

Briefwisseling tussen graaf Thomas van Bokhoven en Mademoiselle Hoockstraete over verlof i.v.m. afstuderen

Beleningsbrief van P. van Haestrecht (1386)

Overeenkomst tussen de prelaat van St. Michiels en de voogden van de minderjarige graaf van Bokhoven (1685-1688)

Briefwisseling over de heerlijkheid Grevenbroek en bisdom Luik (1380)

Brief van de heer van Brederode (Vianen) aan Dierick van Grevenbroeck (1530)

B. Moonen, het kasteel

De brouwerij van het kasteel alleen voor eigen gebruik

Toorians, Lauran, Paulus van Haastrecht, Heer van Loon op Zand, Tilburg, Goirle, Drunen en Gansoyen.

Anne Auguste de Montmorency, Ridder van het Gulden Vlies, luit.-generaal van het koninklijk leger

De Kasteelweide vanaf 1993

Verkoping van grond in Bokhoven in 1769

Heren van Baerdwijck (volgens Oudenhoven)

Loon op Zand in 1269, ged. Uit C.R. Hermans, Bijdragen over Braband 1e deel 1845

Request uit het oud archief van Bokhoven 20-3 t/m 24-4-1624

Namen van Rentmeesters van de Heren van Loon op Zand (1413-1767)

Namen van schepenen der Heerlijkheid Venloon

Artikel over de heren van Loon op Zand uit de Dietsche Warande jaargang 1876

De familie Verheijen (o.a. uit Taxandria 3e jaargang blz. 205)

De Prins van Salm Salm en het administreren van Franse goederen in deze republiek

Extract uit het register van actens der grondheerlijkheit Venloon 18-4-1763 en 24-4-1764 (14 blz.)

Uitreksel uit de arresten van het departement van de “Deux Nethes” over emigranten en hun bezittingen waarin prins Constantin van Salm Salm wordt genoemd

Brief over het recht van de kasteelbewoners op een eigen bank in de kerk 12-4-1949

700 jaar heerlijkheidsrechten en het nieuwe gemeentehuis

Beers, E. van, Het Loonse kasteel en zijn heren

Beers, E. van, De familie Verheyen

Kasteelwei

Discussie over de toekomst van de Kasteelweide.

Toorians, L. Over de toekomst van de Kasteelweide.

Kasteelweide.

Kasteelweide

Kasteelwei

Kasteelweide

Witte Kasteel

Kasteelweide

Brief van Mgr. Mutsaerts over de z.g.Kasteelbank in de kerk

Het Weekjournaal (vanaf 1-1-2006)

Verschure, Han., Overleven buiten de Hollandse Tuin. Over de geschiedenis van Raamsdonk, Waspik, ‘s Gravenmoer, Sprang Capelle en Besoyen tijdens de 80-jarige oorlog. (2004)

Sasse van Ysselt, A. van, Frederik Hendrik in de Langstraat. Kopie uit Taxandria 39(1932).

Het raadhuis van Loon op Zand. Echo van het Zuiden 19-12-1952 tot 12-1-1953

Hoe het dorp Loon op Zand zijn raadhuis verloor. Nwe Tilburgse Courant 11-12-1952

Beers, E. van, Geschiedenis van Loon op Zand in de Romeinse tijd, Loonse mysteries

Boekje Tentoonstelling: Van Venloen tot Loon op Zand: 1 envelop in doos St. Jeugdbelangen De Kuip 1945-1984

Rond de Toren, dorpsblad van Loon op Zand: 1968 tot 2007: 17 dozen

Contact, dorpsblad voor Loon op Zand 1967: doos 1 van Rond de Toren

Toorians, Jan, Artikelen in Nieuwsblad van het Zuiden, geschreven door Jan Toorians als correspondent. 1974-1980. 6 enveloppen in doos Jan Toorians

Lier, Hans van, Loon op Zand, Verleden, heden en toekomst, geschiedenissamenvatting ivm. gelijknamige expositie (1976) in envelop 2.2.1.

Beers, P. A. van, Lijst van Pastoors, Kapelaans, Predikanten en Burgemeesters van Loon op Zand (Cohier 26) (handgeschreven in doos P. van Beers)

Geschiedenis dorp vóór 1811: 1 envelop

Buurtschap: Gouden bruiloft Pijnenburg-Kuijpers in 1986. Voorbereidingen door de vd. Hummelstraat. Zie doos 2.3.3. onder P.

Compier, pater en P. van Beers, Geschiedenis van Kaatsheuvel en omgeving (eerste versie 13 blz.): 1 envelop

Beers, P. A. van, Enkele Ordonantiën en Resolutiën van Schout en Schepenen der Heerlijkheijd Loon op Zand, 1752-1768, berustend archief Loon op Zand Cohier 12, 13, 14, 15 (origineel handgeschreven in doos P. van Beers)

Buurtschap: Hertog van Brabantweg: 1 envelop

Buurtschap: Keizersplein: 1 envelop

Buurtschap: Kraanven: 1 envelop

Buurtschap: Pleintje – Kasteellaan: 1 envelop

Geschiedenis (algemeen) van Loon op Zand: 1 envelop

Beers, P. A. van, Enkele fragmenten uit stukken van schepenen van Loon op Zand uit 1759-1762 (handgeschreven in doos P. van Beers)

Register der Resolutiën van Schout en Schepenen van Venloon 1795-1798 Cohier 19, 20 (origineel handgeschreven in doos P. van Beers)

Afbraak zomerhuisjes Vermeer in 1962: 1 envelop

Archief van de buurtvereniging Willibrordusstraat

Register der Resolutiën van Schout en Schepenen van Venloon 1780-1795 Cohier 16, 17, 18 (origineel handgeschreven in doos P. van Beers)

Rekening Bewijs ende Reliqua van de Heerlijkheid Venloon 1700. Cohier 9 (origineel handgeschreven in doos P. van Beers)

Cijnsboek 1664. Cohier 8 (origineel handgeschreven in doos P. van Beers)

Beers, P. A. van, Enkele Ordonantiën en Resolutiën van Schout en Schepenen der Heerlijkheijd Loon op Zand, 1732-1753, berustend archief Loon op Zand Cohier 11 (origineel handgeschreven in doos P. van Beers) 2 delen

Beers, P. A. van, Geschiedenis van Loon op Zand (scriptie) (1954)

Monumenteninventarisatie gemeente Loon op Zand (Provincie Noord Brabant 1992)

Verleden heden en toekomst, expositie 1976

Tentoonstelling van Venloen tot Loon op Zand

Vergadering gehouden bij Drossaert en Scheepenen. Schepenbenoemingen – Rentmeesterboek Loon op Zand 1761-1810

Riel-Dekkers, M.J. van,  Het Kraanven en de Duikse Hoef, Profiel van een buurtschap (ca. 1980)

Lier, Hans van, Loon op Zand rond 1900 in een oud schoenmakers Stamhuis (1982)

Beers, P. A.van, De heerlijkheid Venloon. Uit de geschiedenis van Loon op Zand tot circa 1850. Uitg. Stichting StuipZand 1999

Beek, Pierre van, Venloon op de vlucht voor het zand. In: Brabants Palet blz. 71-77, 107 (1970)

Kaart Hendrik Verhees Loon op Zand 1773.

Caerte figuratief, Loon op Zand in 1773, Kaart van Hendrik Verhees 1794

Loon op Zand 1959, muziek toegevoegd 2004

Loon op Zand gemaakt van oude videobanden

Loon op Zand 1959

Kraanven 40-jarig bestaan Buurtschap 1944-1984 Marie-José van Riel 1984

Dorpsfilm uit 1959 van J.W.L. Adolfs, opnieuw uitgegeven door Echo en Sophia 2006

Videofilms Spporzoeker 19-9-2004, Kerkepad 1988, Loonstars 1992, 10 jaar Heemkundekring, Sloop Fraterstuin en boerderij Swaans

Videofilms: Afscheid pastoor Simons, bevrijding van Tilburg, Ben Smit: kerk, Pieter van Beerspad

Gelevert, Erik, De oudste oorkonden betreffende Loon op Zand

Smit, Ben, Schoenendozen en oude foto’s

Lee, Ant. v.d., Mensen van het Kraanven en Duiksehoef 20e eeuw

Vera, Jack, Troebelen in 1797

Kerkhof, Jos, en Smit, Ben, Loon op Zand in 17de eeuwse bronnen

Kerkhof, Jos, en Smit, Ben, Loon op Zand in 18de eeuwse bronnen

Janssen, Louis, Communicatie niet alleen van de kansel: Rond de Toren

Beers, P. A. van, Uit de rijke historie van Loon op Z. Het oude Venloon kende bewogen tijden. Deel 1: De oorsprong van de naam. Deel 2: Van kasteelbelegering en Venery (gepubl. 28-1-1948) Verdere losse fragm. over allerlei Loonse historische onderwerpen.

Beers, P. A. van, gemeentelijke functionarissen in de zeventiende eeuw.

Vermelding “Loon op Zand” in Winkler Prins Encyclopedie.

Beers, P. A. van, Aantekeningen in Taxandria 33e jaarg. over de geschiedenis van Loon op Zand (o.a. de naam Loon op ‘t Sandt)

Beers, P. A. van, Enkele Ordonantiën en Resolutiën van Schout en Schepenen der Heerlijkheijd Loon op Zand, vanaf 1771, berustend archief Loon op Zand Cohier 15

Rekening Bewijs ende Reliqua van de Heerlijkheid Venloon 1700. Cohier 9 (kopie)

Register der Resolutiën van Schout en Schepenen van Venloon 1780-1795 Cohier 16 (kopie)

Beers, P. A. van, Uittreksels uit Schepenprotocol, Rentmeestersboeken en Cijnsboeken 1504-1658 Cohiers 2 t/m 7

Beers, P. A. van, Enkele Ordonantiën en Resolutiën van Schout en Schepenen der Heerlijkheijd Loon op Zand, 1752-1768, berustend archief Loon op Zand Cohier 12 en 13 (kopie)

Beers, P. A. van, Uittreksels over Loon en omstreken uit: Bossche Protocollen 1382-1391, Schepenprotocollen Oisterwijk 1418-1631, Aantekeningen uit het leenhof van Brabant, Archieven van D’ Oultremont, kasteel Nieuwkuijk. Cohier 1 (kopie)

Cijnsboek 1664. Cohier 8 (kopie)

P.v.Beers, Geschiedkundige bijzonderheden betreffende de dorpen Venloon, Sprang enz., vrij naar J. vd. Hammen in Taxandria jaargang 8 met aantekeningen

Losse aantekeningen Venloon en omstreken.

Een grondverhuurovereenkomst in Loon op Zand uit 1769.

Beers, P. A. van, Venloon, Sprang en omgeving. (verschenen in Echo van het Zuiden)

Rijkers MSF, pater Joh., Geschiedenis van Loon op Zand tussen 1269-1397.(van Horne) (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Beers, E. van, Geschiedenis van Loon op Zand ca. 1975

Beers, E. van, Lijsten van Schouten, drosden en burgemeesters, rentmeesters, schepenen in Loon op Zand

Beers, E. van, Loon op Zands Verleden (ca. 1977)

Beers, E. van, Venloon en omstreken tussen 1400 en 1650. (januari 1991)

Beers, P. A. van, Venloon bij de komst der Fransen (1793). (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Rijkers MSF, pater Joh., Geschiedenis van Loon op Zand tussen 1191-1269. (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Rijkers MSF, pater Joh., Geschiedenis van Loon op Zand tussen 1383-1400.(van Haestrecht) (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Beers, P. A. van, Loon op Zand van 1400-1550. (verschenen in de Echo vh. Zuiden 16-9-1957, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Beers, P. A. van, Venloon rond 1790 (o.a.middenstand en herbergiers). (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Beers, P. A. van, Venloon en omgeving tijdens de Tachtigjarige oorlog.(verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Beers, P. A. van, Hoe Loon op Zand z’n raadhuis verloor. 5 delen. (verschenen in de Echo vh. Zuiden 1952, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Beers, P. A. van, Loon op Zands verleden (1233-1857) 9 blz.

Beers, P. A. van, Uit de burgemeestersrekeningen vanaf 1388. (verschenen in de Echo vh. Zuiden 11-6-1957,21-6-1957, 22-7-1957, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Beers, E. van, Uit Loon op Zands verleden, 64 blz. + Een terugblik in de Loonse historie blz. 65-70.

Brief van schepenen enz. van Loon op Zand over het declareren door de officier of de drossaard van kosten van persoonlijke aard. Tekst 12.

Certificatie van drossaard en schepenen van Loon op Zand over de grote afstand tussen de woningen der bestuurders en de griffie in de kerk (1667). Tekst 13

B. Moonen, Stukken over de V.O.C. (i.v.m. Gijsbert Cornelis Beunis

Een Loonse jongen bij de V.O.C. (zie archief B. Moonen)

Oorkonde betreffende familie van Noort over het water gevlucht van Heusden naar Venloon

Verzuchting van het dorpsbestuur en processtukken van Venloon

Profiel van de buurten Kraanven en Duikse Hoef

Losse aantekeningen over Venloon en omstreken 1207, 1252, 1267, 1300, 1390-1600, 1624-1625, 1536, 1639, 1781, 1792, 1818

Rekening uit 1882 voor het dorp Loon op Sant

Studentendispuut Charlemagne bezoekt Loon op Zand

Loonse gids: adressen verenigingen enz.

700-jarig bestaan kerkdorp Loon op Zand

Beers, E. van, Waar lag het oude Venloon?

Beers, E. van, Uit de geschiedenis van Loon op Zand: hoe Loon op Zand zijn  raadhuis verloor. Mariabeeld, Godsdienstoefening verstoord, deken van Rijckevorsel, oude sagen, de ru´ne

Steen, H. van der, Loon vroeger

Beers, E. van, Uit de Loonse geschiedenis: kwade ziekten, wezen, verpleging, brandweer, wolven, mulders en malen, bedevaarten

Beers, E. van, uit de geschiedenis van Loon op Zand: criminaliteit en en rond Venloon, Buitengericht, Patronaatsrecht, Het Duyckse goed, de diligence., beknopte geschiedenis

Vernieuwingen verbeteringen in Loon op Zand

Beers, E. van, Uit de geschiedenis van Loon op Zand: Munteenheden in en rond Venloon, de boerenovertrek, brandweer, naam heemkundekring, sterven en begraven.

Beers, E. van, Uit geschiedenis van Loon op Zand: wolvenplaag, straffen in vroeger tijden, pastoor van de Hummel, nachtroepers, van Salm Salm, tol van Venloon, slag van Lekkerbeetje, Venloon onder projectie der Ver. Provincies.

Beers, E. van, Uit de geschiedenis van Loon op Zand: de kapper, kinderspelen, de tienden, Graard van Sientjes.

Buurtvereniging De Hoge Kaai

Krantenbak: kort nieuws uit Loon op Zand

Krantenbak: kort nieuws uit Loon op Zand

Krantenbak: kort nieuws uit Loon op Zand

Het jaar 2002 in vogelvlucht

Krantenbak: kort nieuws uit Loon op Zand

Buurtvereniging Willibrordusstraat na 10 jaar opgeheven

Reünie Bergeind

Loons jaaroverzicht 2004

Krantenbak: kort nieuws uit Loon op Zand

Den Hooge Kaai 25 jaar

Krantenbak:  Loon op Zand in regionale pers

Buurtvereniging Tijsmansstraat

Reünie Bergeind

Fietscafé

Krantenbak Loons nieuws

Krantenbak: Loon op Zand in de regionale pers

Jaaroverzicht Loon op Zand in 2006

Succes Lijst Loon op Zand

Bart van Drunen in de politiek

Terugblik op Loon op Zand in 2007

CDA geeft masterclass in politiek

Lokaal nieuws uit Loon op Zand De Krantenbak

Afscheid Els Coolegem als raadslid

Wijkgericht werken in kerk Loon op Zand

Bestemmingsplan actualiseren kern Loon op Zand

Buurtvereniging De Hoge Kaai

Krantenbak

Jaaroverzicht 2008

Kerkdorp stemt voor Europees parlement

Koolen, R., De oudste bewoning in Loon op Zand

Het verleden van Loon op Zand Film uit ca. 1959 (Echo)

Diverse opnamen van Loon op Zand (o.a. vanuit de lucht) 2002

Oude films van Loon op Zand (Kerk, J.v.Beers: bijnamen, Sophia Fledermaus, Anton vd.Lee in praatshow, Gilde Ambrosius 200 jaar 1984)

Kees Stadhouders: Beelden van Loon op Zand (o.a. vanuit de lucht) 2000

Gemeenteraadsverslagen 1814-1855: 1 envelop

Raadsverkiezingen 2010: 1 envelop

Notulen Gemeenteraad Loon op Zand 1941-1947: 3 enveloppen

Raadsverkiezingen 1982: 1 envelop

Financiele administratie 1875-1913: 1 envelop

Financiele administratie 1853-1913: 1 envelop

Burgerjaarverslagen: 1 envelop (doos Brochures)

Special Brabants Dagblad over de drie kerkdorpen van de geemnte Loon op Zand in 2008

Gemeentebegrotingen: 1 envelop

Gezandt, Bode voor alle inwoners van de gemeente Loon op Zand. Verschijnt vanaf januari 2008 vier maal per jaar: 1 envelop

Gemeentelijke berichten in het Weekjournaal van 1990-1991: zie doos Weekjournaal 2008

Openbare Werken: 1 envelop

Stembureau (samenstelling) in Loon op Zand,Dagblad van Nrd. Brabant 15-4-1933 (zie 10.1.Kranten (oude))

Staking gemeentelijke werkverschaffing, Dagblad van Nrd. Brabant 15-4-1933 (zie 10.1.Kranten (oude))

Gemeentelijke archeoloog: 1 envelop

Financiele administratie gemeente Loon op Zand 1875-1913: 1 envelop

Voorlopige inventaris van het administratief archief van Loon op Zand 1358-1822: 1 envelop

Samenwerking met andere gemeenten in de regio: 1 envelop

Burgemeester Mallens: 1 envelop

W.M.O. (Wet Maatsch. Ondersteuning)

Burgerparticipatiebijeenkomsten: 1 envelop

Gemeentelijke gegevens over 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 ( 1 envelop in doos brochures)

Gemeentelijke gegevens over 1964 en 1982 ( 1 envelop in doos brochures)

Gemeentelijk Vrijwilligersbeleid: 1 envelop

Gemeentehuis naar Kaatsheuvel: 1 envelop

Gemeentehuis in Kaatsheuvel: opening 1969: 1 envelop

Gemeentelijke Financiën, Artikelen en stukken over: 1 envelop

Gemeentebrochures (o.a. Gemeente :Loon op Zand van 1975 naar 1985) : 1 doos met gemeentegidsen

Gemeentebegrotingen: 1 envelop

Gemeente: logo,  vlag en website: 1 envelop

Cultuurnota maart 1989 + Sociaal Culturele Planning 1991-1994: 1 envelop in doos brochures

Gemeenteraad: 1 envelop

Resolutieboek 1732-1753: 1 envelop

Candidaatstelling gemeenteraad 15 mei 1935. bericht in de Prov. NoordBrabantse ‘s Hertogenbossche Courant.(zie envelop Gemeenteraad-verkiezingscampagnes)

Burgerlijke stand: 1 envelop

Compier, Geschiedenis van Loon op Zand: eerste versie 13 blz.: 1 envelop bij 2.2.1.

Gemeenteraadsverkiezingen campagnes: 2 enveloppen

Gemeentesecretarissen: 1 envelop

Gemeentevoorlichters: 1 envelop

Gemeentewinkel: 1 envelop

Herziening Structuurplan fase 2 (1981). Archief De Twee Kwartieren doos  10

Informatiebulletin voor de gemeente Loon op Zand 1972 ( in envelop “gemeentegidsen”)

Jaaroverzicht van Loon op Zand 1964 (verschenen in Echo van het Zuiden) en 1982 (verschenen in het Weekjournaal): 1 envelop

Politieke partijen: 1 envelop

Sociaal Cultureel Plan 1982-1985. Archief De Twee Kwartieren doos  12

Stadsgewest Tilburg 1967-ca.1990: 1 envelop

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. Archief De Twee Kwartieren doos  10

Wethouders

Gemeentegidsen 1972, 1985, 1989, 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003: 1 doos met brochures

Burgemeester Weierink: 1 envelop

Nagedachtenis burgemeester Mallens.

Ambtenaren: 1 envelop

Burgemeester Geus, J. de, : 1 envelop

Beers, P. A. van, Burgemeestersrekeningen van 1710-1759. Cohier 10 (origineel handgeschreven in doos P. van Beers)

Bestemmingsplan Efteling. Archief De Twee Kwartieren doos 15 en 16

Burgemeester C. Leijten: 1 envelop

Bestemmingsplan Loonse Vaert. Archief De Twee Kwartieren doos  13

Bestemmingsplan Buitengebied. Archief De Twee Kwartieren doos  12

Bestemmingsplan 1982. Archief De Twee Kwartieren doos 15 en 16

Burgemeester Fievez, F.: 1 envelop

Bestemmingsplannen: 1 envelop

Beers, P. A. van, Lijst van Pastoors, Kapelaans, Predikanten en Burgemeesters van Loon op Zand (Cohier 26) (handgeschreven in doos P. van Beers)

Burgemeester Erp, L. van,: 1 envelop

Algemene artikelen over de gemeente en haar geschiedenis: 1 envelop

Burgemeester Besouw: 1 envelop

Burgemeester Mevr. Ria van Hoek-Martens: 1 envelop

Burgemeester Dun, J. van: 1 envelop

Gemeentehuis in Kaatsheuvel: opening 1989: 1 envelop

Bestemmingsplan 1997. Archief De Twee Kwartieren doos 15 en 16

Feiten en schandalen als uitvloeisel van rechtstreekse verkiezingen in Loon op Zand en Kaatsheuvel (1853)

Poel, C.W.M. v.d., Bevolkingsregister 1810 Gemeente Loon op Zand (1980)

Het zegelen van Bossche Schepenakten. Taxandria jaarg. 47, (copie )

Verreyt, Ch.C.V., De schepenen van Loon op Zand op de vingers getikt in 1544. (copie uit Taxandria jg. 36)

Beers, E. van, en Elshout, P.J. van, Kent U ze nog de Loonse en Kaatsheuvelse. Zaltbommel 1974

Compier, Geschiedenis van Kaatsheuvel en omstreken. 2e versie 68 blz.

Grootswagers, Kees, Uit de schaduw van het verleden. Historie van Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. De Hil 2005

Foto’s Vrijwilligersfeestavond van de gemeente L.O.Z. in De Werft te Kaatsheuvel 2001

Ontmoet het verleden in het heden. DVD HKK Ketsheuvel 2008

Vrijwilligersevenement 2009 Gemeente Loon op Zand

Vera, Jack, Het dorpsbestuur in de 2e helft van de 17de eeuw.

Vera, Jack, Het tragisch einde van een radicaal bestuur in 1798

Grootswagers, Kees, Gemeente “Loon op Zand en Kaatsheuvel”

Moonen, Berry, Uit het archief van Schepenbank en Dorpsbestuur.

Archief K.V.P. Loon op Zand ledenlijsten

Archief K.V.P. Loon op Zand 1948-1969

Archief K.V.P. Loon op Zand 1963-1973

De Heerlijkheid Loon op Zand wordt een zelfstandige gemeente.

Krantenartikelen (Nieuwe Rotterdamsche Courant 1853) over de overplaatsing van het gemeentehuis.

Functionarissen Gemeente Loon op Zand in 1820.

Schepenprotocol Loon op Zand 1804-1811.

Geschiedenis van het Raadhuis.(1840-1852)

Resolutie Gemeentebestuur Loon op Zand vanaf 1804

Beers, E. van, Waarom het Gemeentehuis van Loon op Zand in Kaatsheuvel staat

Beers, P. A. van, Over Commerzetters, Gezworens, Eijkmeesters enz. (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Politieke Partij Lijst Loon op Zand 1974-1978 en 1989-1994

Politieke Partij Lijst Loon op Zand 1995-2000

Hanewinkel, Ds. Stephanus, Reize door de meijerij van ‘s Hertogenbosch (1799): fragment over Loon op Zand.

Pijnenburg, Cees, Schouten (drosten) en burgemeesters van Loon op Zand

Bokhoven, A.J.L. van, Loon op Zand ca. 1600 onder staats gezag gekomen kopie uit Brabants Heem 1974

Uitvoering resolutie 1768

Contract van de gemeente met Diels als nachtwaker-klapperman uit 1821

Pijnenburg, C. Gemeentelijke stukken vanaf 1852-1990 deel 1, 2 en 3

Pijnenburg, C. Gemeentelijke stukken. deel 4: 1850-1906

Brief van de prefect van het departement in Den Bosch aan de burgemeester van Loon op Zand 17-4-1812

Hendrik Lombarts aanvaardt benoeming tot commissielid 14-7-1854

Brief van de prefect van het departement in Den Bosch aan de burgemeester van Loon op Zand 15-10-1810, 16-10-1810, 10-11-1810,

Extract uit het register der besluiten van de gedeputeerde staten der provincie over de splitsing van Loon op Zand en Kaatsheuvel

Pijnenburg, C. Gemeentelijke stukken. Deel 5:

Stemming op 13-7-1854 van de Hummel, P. Couwenberg, L. Verhagen

Stand van zaken in de gemeente Loon op Zand in verband met voorgenomen splitsing (1854?)

Brief aan G.S. van de provincie Noord-Brabant: Splitsingsvoorstel wordt door Kaatheuvel niet aanvaard. 12-10-1854

Commissievergadering voorzitter van de Hummel. A. van Beek, M. Vermeulen, H.J. van Woensel en A. vd. Wee

Afschrift proces verbaal betreffende art. 67 wet kiesrecht. Pieter van de Hummel, voorzitter, Peter Couwenberg en Laurentius Verhagen, stemopnemers en raadsleden. Volgt lijst gekozenenen (1854?)

Verklaring van Hendrik Lombarts betreffende benoeming commissieleden art. 131 van 12-7-1854

Wijze en voorwaarde der splitsing na verhoor van de burgemeester en wethouders door gedep.Staten

Brieven over begrotingsprocedure van secretaris Tusselmans-Verster-Ackersdijk juli-augustus 1770

Stemming in de commissievergadering betreffende de splitsing 12-10-1854

Brief van Willem Cornelis Ackersdijck en de heer Verster 21-9-1771

Brief aan de Raad van State uit gemeente Loon op Zand ca. 1625

Rekening aan de gemeente debet aan Jan Pijnenburg, metselaarbaas H.D. Word, Eng. Tijsmans-van der Lee-Moonen 23-1-1800

Brieven van 1 maart en 3 mei 1853 worden behandeld in een vergadering van 10 mei over de splitsing van Loon op Zand en Kaatsheuvel. De commissie ondertekent op 30 juni 1853 P. van Dortmond, H. Stravers, en Van den Hoek

Memorie van Consideratie over collecteur Jan Couwenberg, A. van Rijsewijk vorster 29-12-1768

Brief van Burgemeester Tijsmans  en de heer Verster (in het Frans) uit 1812

Pijnenburg, C. Gemeentelijke stukken. Deel 6

Verandering plaats voor inleveren van stembriefjes ivm. Verplaatsing raadhuis, ondertekend door burg. Vd, Hummel en secretaris J.Olislagers

Besluit over bekendmaking van verordeningen, burg. vd.Hummel en secretaris J. Olislagers 5-12-1853

Verordening op het houden van verlotingen 14-9-1867 Burg. P. van Dortmond en secr. J.C. van Woensel

Verdeling der gemeente in twee afdelingen i.v.m. gemeenteraadsverkiezing 17-1-1852, ondertekend door burg.van den Hummel en secretaris J.Olislagers

Pijnenburg, C. Gemeentelijke stukken. Deel 7

Bestemmingsplan 1968,

Raadhuisfeesten 1969, (incl.terugblik)

Gemeentenieuws

Gemeentenieuws

Afscheid burgemeester van Erp

Beers, E. van, Grenskwesties rond 1400

Burgemeester F. Fievez begint ambtstermijn

Bestemmingsplan 1982,

Wethouders,

Burgemeester F. Fievez

Gemeentevoorlichter

Burgemeester F. Fievez

Burgemeester J. van Dun

Burgemeester J. van Dun

Hulpsecretarie

Burgemeester F. Fievez

Bestemmingsplan 1991

Hulpsecretarie

Hulpsecretarie

Burgemeester J. van Dun

F. Mikkers, gemeentesecretaris overleden

Burgemeester J. de Geus

Bestemmingsplan 1997

Gemeentevoorlichter

Lijst Loon op Zand

Jan Brekelmans, raadslid Lijst Loon op Zand verhuisd.

Wisseling bestuur C.D.A.

Lijst Loon op Zand

Illegaal bezit gemeentegrond.

Start gemeentelijk jeugdbeleid

Controle buitengebied op naleving wettelijke maatregelen.

Burgemeester Weierink herbenoemd.

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2002,

Wethouder Ad Moonen 20 jaar bij de gemeente werkzaam

Wethouder Hans Waijers

Afschaffen zorgvervoer onverantwoord

Informatiebijeenkomst over het buitengebied

Opening Gemeentewinkel

Educatie en Inburgering. Overeenkomst gemeente

Papierinzamelkosten

Gemeenteraad verleent griffier ontslag

Lijst Loon op Zand blijft met u in gesprek

Handhaving buitengebied wordt voorgezet.

C.D.A. houdt algemene ledenvergadering

C.D.A.

Gemeentelijke ombuigingen

Gemeentewinkel open

Lijst Loon op Zand

Burgemeester Weierink met F.P.U.

Meldingen volgsysteem openbare ruimten

Nieuwe burgemeester C. Leijten

Nieuwe burgemeester mevr. van Hoek-Martens

Nieuwe milieustraat

Vertrek Herman Bleekendaal

CDA-fractie

Gemeentenieuws

Milieustraat

PvdA-fractie

Geluidsbeleid

Nieuwe gemeentesecretaris W. Verkuijlen

Monumentencommissie

Lijst Loon op Zand

Vrijwilligers in het zonnetje

PvdA kandidaat Tweede Kamer

Gemeenteraadsverkiezingen: propaganda politieke partijen

Gemeenten LoZ en Waalwijk gaan samenwerken

Gemeentebelangen neemt initiatief coalitiebesprekingen

Deeltaxigebruikers tevreden

Seniorendienst voor klussen in en om het huis

Minister Verdonk in Kaatsheuvel

Lijst Loon op Zand

Tweede Kamerverkiezing

Cascade Woondiensten

Gemeente investeert in communicatie

Huurbescherming

Vrijwilligersprijzen

Servicepunt Wonen en Zorg

Politiek café Socialistische Partij

Nightliner voor stappende jeugd

Politiek café Lijst Loon op Zand

Gmeentelijk bodembeheerplan

Groenonderhoud door de gemeente ( 2 art.)

Gemeente stelt archeoloog aan

Portretten oud-burgemeesters Van Dun en Weierink

CDA

Lijst Loon op Zand op de Dag van Loon

Gemeente krijgt extra geld van het Rijk

Partij van de Dieren

Partij van de Arbeid

Burgemeester van Hoek tijdelijk in Huis ter Heide

Bart van Drunen in politiek

Afscheid Els Coolegem als raadslid

Lijst Loon op Zand op Dag van Loon

Burgemeester van Hoek tijdelijk vervangen

Procedures bij afdeling Ruimtelijke Ordening

GroenLinks

Gemeentebegroting 2009

VVD

Waterschapsverkiezing

Tijdelijke huisvesting gemeentekantoor

Kinderklankbordgroepen

Partij van de Dieren

PvdA-fractie

Lijst Loon op Zand

Wethouders

CDA

Woonvisie

Beursvloer: bedrijven – vrijwilligers

Vrijwilligersbeleid

Benoeming nieuwe burgemeester

GroenLinks

VVD

Gemeenteraad

Gemeenteraadsverkiezingen 2010

Afscheid burgemeester van Hoek

Pro3 nieuwe partij

Hummel, Schout van den. jg. 4

Burgemeester Mallens,  jaarg. 13

Gemeentelijk Verslag 1876-1900 (en samenvatting). Jg. 15

Burgemeester Jhr. A.A.J.M. Verheyen Jg. 16

Uitvoerig beredeneerde verslagen van de toestand in de gemeente. Jg. 15

Gemeente Logo: 1 envelop

Presentiegeld Raad (ca.1853 tot ca.1914)

Gemeenteontvanger

Jaarwedde bode (ca.1853 tot ca.1914)

Jaarwedde burgemeester (ca.1853 tot ca.1914)

Jaarwedde klapwaker/nachtwaker (ca.1853 tot ca.1914)

Jaarwedde klerk (ca.1853 tot ca.1914)

Jaarwedde klokkenist (ca.1853 tot ca.1914)

Jaarwedde secretaris (ca.1853 tot ca.1914)

Jaarwedde wethouders (ca.1853 tot ca.1914)

Salaris voor schatting lokaliteiten sterke drank (ca.1853 tot ca.1914)

Veldwachters (ca.1853 tot ca.1914)

Voor bijhouden registers burgerlijke stand (ca.1853 tot ca.1914)

Vacatie- reisgelden (ca.1853 tot ca.1914)

Jaarwedde telefonist (ca.1853 tot ca.1914)

Vergoeding overbrenging stembus (ca.1853 tot ca.1914)

Zegels aanplakken huwelijksafkondigingen (ca.1853 tot ca.1914)

Marechausseekazerne  Kaatsheuvel (ca.1853 tot ca.1914)

Nummeren der huizen (ca.1853 tot ca.1914)

Verversingen leden stembureaus (ca.1853 tot ca.1914)

Kadaster (ca.1853 tot ca.1914)

Briefporto’s en vrachtloon (ca.1853 tot ca.1914)

Raadhuis: leveranties en reparaties (ca.1853 tot ca.1914)

Raadhuis: lucifers, zwavelstokken, mastappelen, steenkool (ca.1853 tot ca.1914)

Lijkenhuis kerkhof (ca.1853 tot ca.1914)

Zaken i.v.m. verkiezingen (ca.1853 tot ca.1914)

Wegen: Tilburg-Besoyen; Kerkstraat; Bergstraat (ca.1853 tot ca.1914)

Raadhuis: Schrijfbehoeften (ca.1853 tot ca.1914)

Zegels burgerlijke stand (ca.1853 tot ca.1914)

Uitsteken der vlag ( 3 x in 1901) (ca.1853 tot ca.1914)

Gedrukte stukken (ca.1853 tot ca.1914)

Aanleg 50 nrs Bergstraat (ca.1853 tot ca.1914)

Acetyleengasfabriek (ca.1853 tot ca.1914)

Wetering + pomp Kerkstraat (ca.1853 tot ca.1914)

Recognitie aan van Salm Salm uit 1857

Bevelschriften tot betaling (ca.1853 tot ca.1914)

Tienden + processen (ca.1853 tot ca.1914)

Autogeengasverlichting (ca.1853 tot ca.1914)

Straatverlichting (ca.1853 tot ca.1914)

Brandweer (ca.1853 tot ca.1914)

Gezondheidscommissie (ca.1853 tot ca.1914)

Grondbelasting + personele belasting (ca.1853 tot ca.1914)

Ziekenhuis Kaatsheuvel (ca.1853 tot ca.1914)

Dreggen drenkeling Galgewiel in 1913

Leningen door gemeente in 1873, 1889 en 1891

Werkzaamheden spuitgasten (ca.1853 tot ca.1914)

Leveranties en werkzaamheden toren (ca.1853 tot ca.1914)

Werkzaamheden school (huis) (ca.1853 tot ca.1914)

Werkzaamheden politie (ca.1853 tot ca.1914)

Werkzaamheden toren (ca.1853 tot ca.1914)

Verstrekken woningen aan onvermogenden (ca.1853 tot ca.1914)

Salarissen onderwijzers (ca.1853 tot ca.1914)

Vroedvrouw (ca.1853 tot ca.1914)

Waterleiding (ca.1853 tot ca.1914)

Schoolbehoeften (ca.1853 tot ca.1914)

Amanuensis burgerlijk Armbestuur (ca.1853 tot ca.1914)

Armbestuur subsidie (ca.1853 tot ca.1914)

Krankzinnigen (ca.1853 tot ca.1914)

Gemeentearts (ca.1853 tot ca.1914)

Jaarwedde Armmeester (ca.1853 tot ca.1914)

Doodschouw lijken (ca.1853 tot ca.1914)

Commissie wering schoolverzuim (ca.1853 tot ca.1914)

Commissie leerplichtwet (ca.1853 tot ca.1914)

Schoolcommissie (ca.1853 tot ca.1914)

Kosten deskundig vergelijkend onderzoek onderwijzers (ca.1853 tot ca.1914)

Nieuwe school Kerkstraat (ca.1853 tot ca.1914)

Onderhoud armlastigen aan andere gemeenten (ca.1853 tot ca.1914)

Pensioenbijdrage onderwijs (ca.1853 tot ca.1914)

Plaatsen naamborden (ca.1853 tot ca.1914)

Riolering (ca.1853 tot ca.1914)

Sophia (ca.1853 tot ca.1914)

Belgische vluchtelingen 1914

Acetyleengasfabriek (ca.1853 tot ca.1914)

Electriciteit 1914-1915

Geneeskundige hulp buiten L.o.Z. (ca.1853 tot ca.1914)

Aandeel jaarwedde veearts veekring (ca.1853 tot ca.1914)

Houden springstieren (ca.1853 tot ca.1914)

Kazernering Marechaussee Tilburg (ca.1853 tot ca.1914)

Drankmisbruik Hanze (subsidie) 1913-1914

Aandeel gemeente kosten Huis van Bewaring te Waalwijk (ca.1853 tot ca.1914)

Steenkoolgasfabriek (ca.1853 tot ca.1914)

Najaarsmarkt L.o.Z. (ca.1853 tot ca.1914)

Subsidie muziekgezelschappen (ca.1853 tot ca.1914)

Telegraafkantoor Kaatsheuvel (ca.1853 tot ca.1914)

Reisgelden nationale militie (ca.1853 tot ca.1914)

Straatverlichting (ca.1853 tot ca.1914)

Aandeel gemeente kwade posten (ca.1853 tot ca.1914)

Rustende schutterij (ca.1853 tot ca.1914)

Verpachting tol Kaatsheuvel (ca.1853 tot ca.1914)

Staat van het te betalen vergunningsrecht voor verkoop sterke drank in het klein 1882-1900

Diverse betalingen door gemeente inzake sociale zaken in 1869

Begroting inkomsten en uitgaven 1869 Verzamelstaat ontvangsten. Verzamelstaat bevelschriften

Graslandverpachting diverse jaren 1901-1912, 1915-1917

Register van drossaarden, schepenen, kerk- en armmeesters (1761-1810). Tekst 14

Losbladige verantwoording van de gemeente inkomsten en uitgaven 1603 t/m 1657

Aangiften bij verhuizing 9-8-1862 A. Verheijen, J.C. van Woensel secr.

Instructie voor de gemeentesecretaris 25-10-1862

Instructie van de ontvanger der gemeente Loon op Zand 11-2-1871

Besluit tot het heffen van leges ter gemeentesecretarie. 6-11-1855 Secretaris J. Olislagers

Gemeentelogo

Stichting STERK Kaatsheuvel: 1 envelop

Kaatsheuvel: 2 enveloppen

Grootswagers, Kees, Van het Vaartskwartier tot Kaatsheuvel

Bestek voor het Post- en Telegraafkantoor te Kaatsheuvel  (1874) ( 2 exemplaren)

Grootswagers, Kees, Historie van het Loonse kerkdorp Kaatsheuvel

Kaatsheuvels Almanakske

Grootswagers, Kees, Pannenhoef “40 jaar bij-me-kaar”

Velden, Abraham vd., De geschiedenis van mijn Dorp

Expositie van ‘t Vaartskwartier tot Kaatsheuvel

1913 een belangrijk jaar.  jaarg. 3

Ververs, T., Loonse en Kaatsheuvelse twisten.

Ververs, T., Loonse en Kaatsheuvelse twisten.

Tijdsbeeld Kaatsheuvel 1899-1999. Jaarg. 14

Sprang Capelle: 1 envelop

Iets omtrent de oudste geschiedenis van ‘s Grevelduin-Capelle ▒ 1200 – ▒1650. Taxandria 1922 (copie)  4 delen

Kermis in Sprang (copie uit Taxandria jg. 31)

De oliemolen van Sprang (copie uit Taxandria jg. 28).

Aantekeningen uit de geschiedenis Sprang.

Een markante plek in de Langstraat.

Het Huis Zuydewijn (o.a. foto’s)

Beers, P. A. van, De Sprangse Tienden. (verschenen in Echo van het Zuiden 25-2-1955)

De historische ontwikkeling der gemeente Sprang-Capelle.

Beers, P. A. van, Aantekeningen over Sprang. (verschenen in Echo van het Zuiden)

Waalwijk: 1 envelop

De griffier op otterjacht (Waalwijk) 1990

Lee, Anton van der, Graven in de prehistorie van de Langstraat (1999)

Geschiedenis democratie in Waalwijk (1991)

Vercauteren, Dr. Frans e.a., Waalwijk, 700 jaar kloppend hart van de Langstraat, Waalwijk 2002

Hoe het dorp Besoyen een eigen school en schoolmeester kreeg. Taxandria.

Pullens, Wout, Borruk 80 jaar geleden (2003)

Toorians, L., Waalwijk 700

De Langstraat in de 80-jarige oorlog 1624-1625,

De strijd om de elfstandigheid van Besoyen.

Heren van Besoyen.

Waalwijk tijdens de Belgische Opstand.

Kasteel van Besoyen,

Internationale Tentoonstelling S.L.E.M.

De geschiedenis van de parochies Waalwijk, Baardwijk en Besoyen.

Waalwijk, Baardwijk en Besoyen 100 jaar geleden.

De betekenis van de namen Baardwijk en Waalwijk.

Besoyen, Periode uit de 80-jarige oorlog.

Voorgeschiedenis van Waalwijk.

Waalwijk: cultureel erfgoed van stadsarchitect A.J.Kropholler

Ontstaan van de Plaats Waalwijk.

Waalwijkse expansiedrift 1946-1947,  jaarg. 11,

Actum Tilliburgis. Uitgave Heemkundekring Tilburg. Als driemaandelijks tijdschrift: jg. 10(1979) nr. 4 en jg. 12 (1981) nr. 3/4 t/m jg. 13(1982); als mededelingenblad: (jg. 34) maart 2003 t/m (jg. 35)december 2004: 1 envelop

Tilburg, Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur. Aanwezig(grotendeels) doos1: Jg.4 (1986) t/m 1999, doos 2: 2000-  22 (2004) en losse nummers daarna.

Dijk, Hans van, Prehistorische routes in Tilburg in Tilburg, Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur. 27(2009) nr. 3 december.

Tilburg: 3 enveloppen

De Armhoefse Akkers in Tilburg (1983)

Breedveld, De culturele ontwikkeling van Tilburg. (ca. 1960)

Becx, J.A.J. en Drijvers, P.F., De Kasteelhoeve te Tilburg. 1974

Reijnders, Frater Jos, Arts, Mr A.C.B. en Weijers arts, Jan G.M., Gedenkboek St. Elisabeth-Gasthuis 1837-1912 (1912)

Gedenkboek Stichting het R.K. Gasthuis St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg (1954)

Put, C. vd., Volksleven in Tilburg rond 1900 (1971)

Delft, A. van, Tilburg met omgeving

Sint Odulphuslyceum, Gedenkboek 60-jarig bestaan van het gymnasium (1959)

Dit St. Elisabeth Ziekenhuis (1982)

Schurink, Tilburg in oude ansichten

Tilburg, Stad met een verleden (2001)

Ga er eens langs. Zwerftocht door Tilburg (1975)

De Tongerlose Hoef en Tilburg (1969)

Herdgangen in Tilburg (1973) (kopie)

Smulders, F., Tilburg rond 1450 (uitreksel in kopie)

Becx, Over hoeven onder het kasteel van Tilburg. Uitreksel in kopie.

Tilburg in 1765. (Uitreksel in kopie)

Delft, A. van, Tilburg met omgeving 1931 (uitreksel)

Wijs, Lamb. G. de, De Lindeboom op de Heuvel (1937)

Mosselveld, J.H. van, De Oude Warande te Tilburg (1954)

Puijenbroek, Dr. F.J.M. van, Eeuwen en uren in de Hasseltse Kapel (1972)

Bruijn, Martin de, Tilburg in de Tachtigjarige oorlog (1568-1648). (1976)

Vromans, Sjef, Korvel ontstaan uit Korvelo? (1976)

Smulders, Ferd., Tilburg rond 1450. (1976)

Bruijn, M.W.J. de, Het ontstaan van de Tilburgse Schepenbank. (1971)

Raak, Cees van, Verstilde stad; de oude begraafplaatsen van Tilburg (1991)

Verweij, Jan, c.s., Het Theresialeven – gevoel; 75 jaar Theresialyceum Tilburg. maart 2001

Schurink, H.J.A.M. en Mosseveld, J.H. van, Van heidorp ot industriestad, Verkenningen in het verleden van Tilburg (1955)

Sint Odulphuslyceum, Gedenkboek 40-jarig bestaan van het gymnasium (1939)

Over hoeven en hoevenaars onder het kasteel van Tilburg. Lindeboom jaarboek I (1977)

Tilburg in de Patriottentijd. Lindeboom jaarboek I (1977)

Lindeboom jaarboek I (1977)

Lindeboom jaarboek II (1978)

Twee abdijhoeven te Tilburg onder de kromstaf van Tongerlo. Lindeboom jaarboek II (1978)

Archeologisch onderzoek in Tilburg en omgeving 1770-1845. Lindeboom jaarboek II (1978)

De historie van Tilburgse orgels. Lindeboom jaarboek III en IV (1979-1980)

De industriele gebouwen van de wolnijverheid in Tilburg. Lindeboom jaarboek III en IV (1979-1980)

Een beknopt textielhistorisch overzicht vanaf 1800. (bouwkundige beschrijving en lijst van wollenstoffenfabrieken en aanverwante bedrijven).  Lindeboom jaarboek III en IV (1979-1980)

Kranten in Tilburg. Lindeboom jaarboek III en IV (1979-1980)

De Tilburgse pers en de textielstaking van 1935. Lindeboom jaarboek III en IV (1979-1980)

De kleermakerij van Jac. van den Brekel. Lindeboom jaarboek III en IV (1979-1980)

Lindeboom jaarboek III en IV (1979-1980)

De oorsprong van het kasteel van Tilburg. Lindeboom jaarboek V (1981)

De Huizinge Moerenburg en haar bewoners. Lindeboom jaarboek V (1981)

De tweede stichter van de abdij van Tongerlo Evermodus P.H. Backx. Lindeboom jaarboek V (1981)

Lindeboom jaarboek V (1981)

Het wapen van Tilburg en zijn historie. Lindeboom jaarboek V (1981)

Monopoly op de Heuvel. Lindeboom jaarboek VI (1982)

Armenzorg en armoede in Tilburg vóór 1800. Lindeboom jaarboek VI (1982)

Een hutje op de hei. Lindeboom jaarboek VI (1982)

Lindeboom jaarboek VI (1982)

De afgedwaalde grafzerk van Adriaan Geerincx Tongerlo. Lindeboom jaarboek VI (1982)

Sociale onrust onder de arbeidende bevolking van Tilburg 1825-1875. Lindeboom jaarboek VI (1982)

Een moderne textielfabriek omstreeks 1830. Lindeboom jaarboek VI (1982)

Kerkrestitutie in Tilburg 1795-1823. Lindeboom jaarboek VII (1983)

Een kijkje in de keuken van een 17e eeuwse molenaar. Opgraving aan de Molenstraat in Tilburg. Lindeboom jaarboek VII (1983)

Lindeboom jaarboek VII (1983)

Schoenmakers, H., Oud Tilburg vanuit de lucht (1996)

Loon c.s., A.J.A. van, Het gemeentearchief van Tilburg (1988)

Peeters, Ronald, Koning Willem II, opperbevelhebber van het leger, ondernemer en grootgrondbezitter in Tilburg. (1999)

van Dijk c.s., Bernard, Ach Lieve Tijd, de boeiende geschiedenis van Tilburg en de Tilburgers (1993)

Leeuw, Kitty de, Leven met de dood, 25 jaar crematorium voor Tilburg en omstreken. Tilburg 2009

Ven, Jace van de, gedichten ‘Marietje Kessels’,  ‘De Lindeboom’, ‘Tilburg’

Gedichten over Tilburg

Industrie Tilburg en omstreken 1940-1941

Harmonie van een gemeenschap, Tilburg in 1955 (2004)

Stadsgeschiedenis in Brabant o.a. Tilburg

Tilburg, moderne industriestad. Interview met Henk Kuyper

De grensoverschrijdende website van het Tilburgs gemeentearchief

Nieuwe opzet voor geschiedschrijving van Tilburg

Marietje Kessels

Marietje Kessels krijgt maar geen rust

De oorsprong van de naam Tilburg

Leget, J.N., Sociale Leven in Tilburg

Tilburg en de oude ansichten, deel 1, Zaltbommel 1978 (Jan van Hoof)

Udenhout: 1 envelop

Son, Frans van, Udenhout hartverwarmend uniek (1996)

Hest, Joost van, De neobarokke preekstoel in de St. Lambertuskerk te Udenhout

Over d’n Boerenstand, een eeuw boerenleven in Udenhout en Biezenmortel. Uitgave Heemcentrum “t Schoor 2002

Over d’n oorlog, Udenhout en Biezenmortel tussen bezetting en bevrijding. Uitgave Heemcentrum ‘t Schoor Udenhout 1994

Over de school, 44 opstellen over onderwijs in Udenhout en Biezenmortel. Uitgave Heemcentrum ‘t Schoor 2001

Unentse Sprokkels 1, Jaarboek Heemcentrum ‘t Schoor 2003

Unentse Sprokkels 2, Jaarboek Heemcentrum ‘t Schoor 2004

Unentse Sprokkels 3, Jaarboek Heemcentrum ‘t Schoor 2005

Unentse Sprokkels 4, Jaarboek Heemcentrum ‘t Schoor 2007

Unentse Sprokkels nr. 5 (maart 2008)

Unentse Sprokkels nr. 6 (maart 2009)

Gemeentelijke herindeling Udenhout

Quatre Bras de poort van Udenhout

Een boerenfamilie in de Biezenmortel

De dorpsschool in Udenhout in 1774

Huize Vincentius te Udenhout, bouwkundige geschiedenis architect J.J.M. van Halteren

De Wazerweijen, uitgave Heemkundekring Dongen, zie onder 1.5

Dongen: 1 envelop

Diverse artikelen o.a. Weekblad Contact 1e jg.(1972) nr. 1-9, Moerassigheden 1e jg.(1973) nr. 10 tot 2e jg.(1974) nr. 6: 2 enveloppen

Aanstelling en ontslag van M.A. Meijer op de openbare lagere school in De Moer: 1 envelop

Hoven, J. vd., Kemmeren J., en pastor Gijzelaars, Moerse Historie 5 deeltjes. Maart 1988-maart 1993: 2 enveloppen

Ven c.s., Cees van de, Parelmoer, uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Moers Belang 2004.

Gorkom, P., W. en M.van, 1884-2009 125 jaar ‘t Maoske. (2009)

Moerse Historie (copie)

Moers Pinksterweekend

Overige omliggende plaatsen: 1 envelop

Waspik: Heemkundekring op ‘t goede spoor, 1 envelop

De Eeuwwende. Waspik in 1900. Themanummer van “Op ‘t goede spoor”, dec. 1999

Berkelmans, Mr. G., De Franciscusstichting te Oisterwijk (2000?)

Dal, Mr. Drs. A.J.M. van, Artikelen uit de Tijd-Maasbode in de jaren 1937-1939 over Openluchttheater Oisterwijk

Spapens, Paul en Wolfs, Ad, De Toren van ons dorp, Moergestel restaureert zijn oudste monument (april 2000) (lijkt op de toren van Loon op Zand)

Geschiedenis van Oisterwijk

Waspikse winkels 1920-1970. Themanummer “Op ‘t goede spoor” mei 2004.

Overzicht van de geschiedenis van Heusden in Feestgids bij het bezoek van Koningin Wilhelmina aan Heusden op 18-8-1904. zie doos: 9.1.4. Sophia’s Vereeniging.

Jeugdige poorters van Den Bosch

I: Genealogie van Immerseel.

R: Genealogische gegevens fam. Van Rooij

R: Genealogie Fam. van Rijswijck (Parenteel Jan Ariens van Rijswijck) (2003)

M: Genealogische gegevens fam. Molengraeff

M: genealogie fam. Moonen

K: Huwelijksakte van Cornelis Kokx en Maria Brands (Loon op Zand 1880)

Algemeen: 1 envelop

B: genealogie Fam. Beunis

H: Genealogie fam. vd. Heuvel

J: Genealogische gegevens fam. de Jong

C: Aantekeningen van P.v.Beers over fam. Croll

V: Genealogie fam.Verster

W: Genealogie fam. Wijtvliet

B: Genealogie fam. van Beers-Dankers: 1 envelop

C: Aantekeningen van P.v.Beers betreffende familie Cools

H: Genealogie fam. van Haestrecht.

H: Genealogie fam. van den Heuvel

G: Genealogie fam. van Grevenbrouck.

D: Huwelijksakte van Adriaan Donders en Cornelia van de Pol (Tilburg 1878)

C: Genealogische gegevens fam. Couwenberg

C: genealogie fam. Coomans

V: Genealogie fam. Verster. Zie envelop pater Rijkers in 3.1.

Het geslacht van Berchem in het heerlijkheidsarchief van Loon op Zand. Taxandria 28, 1921, (copie)

H: Hornman, Coenraad, Genealogie

Jong, Ton de, Op de kleintjes steeds gelet. De Jong, boerenfamilie sinds 1550 (2001)

H: Genealogie Fam. van Haestrecht. Uittreksel uit Vaderlands Woordenboek Jac de Kok.

W: Huwelijken familie van de Wiel in Vlijmen 1606-1811

H: Hornman, Jan, Genealogie familie Hornman

Jaarboeken, Familienamen, Voornamen Jan Hornman

Familiewapens: 1 envelop

Familiewapen fam. van den Heuvel

Kruimel, H. Op zoek naar onze voorouders (1976). Boo, J. de, Familiewapens, oud en nieuw. (1977)

De zegels van Paulus van Haestrecht, van Immerseel. Taxandria.

Familiewapens

Familiewapens op de graftombe te Bokhoven.

L: fam. Leijtens: 1 envelop

M: Stamboom van Cornelis Adrianus Gerardus van Mosselveld (geb. 26-7-1941)

K: Familie Kroot (familiefoto’s, zie envelop bij 11.3. Gouden Kloosterfeest van zr. Michaella Friedrich)

B: Beunis: Moonen, B., Gegevens rond genealogie fam. Beunis: 1 doos onder 3.1. Inventaris Berry Moonen

D.T.B. (Doop- Trouw- en Begrafenisgegevens): 5 enveloppen: 1: A-E, 2: F-K, 3: L-O, 4: P-T, 5: U-Z

L: Museum van Loon, Amsterdam, zie envelop bij 10.1.

E: 1 envelop

G: 1 envelop

K: 2 enveloppen

H: 1 envelop

L: 2 enveloppen

Q: 2 enveloppen

V; Testament Bernardus Vermeer, geb. 14-3-1868

V: 1 envelop

R: 2 enveloppen

B: Trouwboekje (1905) Marijnus Brands en Pieternalla van den Nieuwenhuizen

U: 1 envelop

B: Gerrid van Beers, grondverkoop in 1887

C: 1 envelop

S: 2 enveloppen

S: Swaans: 3 enveloppen

T: 2 enveloppen

F: 1 envelop

Z: 1 envelop

Geboorten en jubilea: zie envelop met betreffende voorletter in DOOS 2.3.3. Overlijden: zie KIST 2.3.3.

D: 1 envelop

A: 1 envelop

M: Aanstelling en ontslag van M.A. Meijer op de openbare lagere school in De Moer (zie 2.2.10)

J: 1 envelop

B: 1 envelop

I: 1 envelop

P: Gouden bruiloft Pijnenburg-Kuijpers in 1986. Voorbereidingen door de vd. Hummelstraat.

M: 2 enveloppen

X-Y: 1 envelop

O: 2 enveloppen

W: 1 envelop

N: 2 enveloppen

P: 2 enveloppen

Beers, Piet van, Hoe heerlijk is het toch het vaderland te dienen

H: Hoof, J.N.W.M. van, Ter herinnering aan Yvonne van Hoof-de Beer

B: Beunen, Symon Diercxssen, Schepen te Loon op Zand ▒1626 (copie )

E: Esch, Adriaan Cornelis van, Schepen te Loon op Zand ▒ 1626. Taxandria jg. 17 (uittreksel of copie)

S: Stoopken, Jan Willem en familie 1626. Taxandria jg. 17 (uittreksel of copie)

O: Oord, Gisbrecht van den, en fam. heeft iets met grond in Craenven. Taxandria jg. 30 (copie)

D: Familie van Drongelen. Taxandria jg. 47. Copie

S: Familie Slaats. Taxandria jg. 47. Copie

H: Heuvel, Ywen van de. Taxandria jg. 47 (1940) (copie )

R: Aantekeningen betreffende de fam. de Roy. Taxandria jg. 47 (copie )

P: Paep, Peter, Secretaris Loon op Zand 1603. Taxandria jg. 47 (copie )

O: De Heusdense familie van Oirt of van Noort met grond in Venloon. Copie uit Taxandria jg. 41.

H: Heuvel, Jacob van de, Taxandria jg. 47 (1940) (copie )

B: Van Bruhese en aanverwante geslachten. Taxandria jg. 41. Copie

B: Bond, Familie de, Taxandria jg. 47, 1940 (copie )

B: Beunen Simon Marie. Taxandria jg. 47 (1940) (copie )

B: Beunen Dirck Claeszoon. Taxandria jg. 47 (1946) (copie )

K: Kievits, Jan, Voorzitter Schepenbank Loon op Zand. Taxandria 47-1940 (copie , 2 delen)

C: Coomans, Dirk en Engelbert. Taxandria jg.47, 1940 (copie )

H: van Horne: Mansvelt, A., Captain George Vancouver.

R: Rijswijk, Henk van, Harrie van Rijswijk, een levensverhaal (2003)

S: Couwenbergh-Soeterboek, Als ge daar nou nog eens op terugdenkt. Over Cor Soeterboek en Nellie van den Hou(d)t. 2009

Herinneringen aan Willy Knippenberg

Het Brabants heem van de familie Mandos, schrijvers van het dialectenboek

C: Aernt Beus Coelborne van Loen, eigenaar van Coydenberch te Tilburg en Loon op Zand

C: Mieris, R., Piet van Corstanje

B: Lee, Anton van der, Herinneringen aan P.A. van Beers

B: Beers, P.A.van, Kerkhof, Jos, P.A. van Beers, een herwaardering

F: Ververs, Toon, Felix Piet, Illegaal werker te Kaatsheuvel

S: Kerkhof, Jos, De familie Swaans te Loon op Zand

E: Janssen, Louis, Michiel van Esch op zijn praatstoel

Beers, E. van, Drie geslachten Jan de Jager

P: Diny Kemmeren, Jan den boswachter (Jan Peijnenburg)

D: Boeren, John, Een onverwachte erfenis (over Hendrik van Diepenbroek)

P: Wijtvliet, Geert, Het gouden huwelijksfeest van Janus Pijnenburg en Mientje Vermeer, 2 oktober 1933

B: Beers, P.A., Beers,P.v.; Pijnenburg, C.; Trier, M.van, Pieter van Beers 100 jaar geleden geboren.

B: Bink, Corrie: Pijnenburg, Cees, Corrie Bink Wereldkampioene

V: Boeren, John, Jansen, Fam. van Voorst naar Loon,

T: Toorians, Lauran, In memoriam Jan Toorians

J: Boeren, John, Jansen Fam. Voorvader gezocht en gevonden

L: Boeren, John, Maarten van Leeuwen in de mist

D: Donders, Peerke (voorouders). Kleine Meierij 1982

B: Boxtel, Pierre.

D: Krantenartikel over nagedachtenis Dr. van Dortmond (1931)

D: Gerardus van den Dale (+1525).

R: Rouwbrief van C. Roestenberg (1877-1955)

B: Moonen, B., Gegevens rond genealogie fam. Beunis: 3 ordners

L: Pauselijke onderscheiding voor J. van Lier

A: Martinus v.d. Aa.

S: Van Son-Coolen

H: G. Heyda-Pijnenburg

V: Toos van Veldhoven, 40 jaar onderwijs

T: Jan Toorians

IJ: Op bezoek bij Jan Ijpelaar, 90 jaar oud

L: Janus van de Loo

L: Mechtild van Loosdrecht

L: Mechtild van Loosdrecht

IJ: Jan IJpelaar 95 jaar

L: Ad Leermakers

H: Jan Hamers

S: Familie Schoenmakers gouden bruiloft

B: 100 jaar Van Breugel Textiel

T: Jan Toorians pauselijk onderscheiden

B: Harrie Brands

V: Pieter van de Velden, onderscheiden

L: Jan van Lier -Wagemakers, gouden bruiloft

D: Jan van Dongen, 50 jaar drukkerij

I: Koninklijke onderscheiding Bernard van Iersel

J: Nico de Jong -Janssen 50 jaar getrouwd

J: Jan (de Jager) Aarts 50 jaar huwelijk

P: Echtpaar Pijnenburg-Kuypers, 50 jaar getrouwd

H: Guus van Hest

B: Truus Bennebroek – van Noije

B: Harrie van Breugel

B: Truus Bennebroek – van Noije

D: Leo Damen

K: Betje de Kok, 100 jaar

E: Jans van Esch-Beerens, 100 jaar

L: Fons van Leest overleden

C: Jan van de Corput, 100 jaar

H: J. Huybregts

V: Toos van Veldhoven, 40 jaar Echo-lid

V: Pieter en Jo van de Velden

B: Toos van de Broek

K: Betje de Kok, 102 jaar

C: Marie Coomans

B: J. van Broekhoven

L: Leendert van Loon, 100 jaar

H: Piet Horvers, 50 jaar in Loon op Zand

B: Loek Boers

B: Jan en Riet Biemans

K: Betje de Kok, 103 jaar

M: Henk Maurik, organist

K: Diny Kemmeren onderscheiden

L: Harrie en Marie Leermakers

K: Betje de Kok, 104 jaar

B: Rien Brands

B: Toon en Anna Brabers

V: Bart en Marie van de Velden, 60 jaar getrouwd

K: Betje de Kok overleden

A: Jan (de Jager) Aarts vertelt

V: Jan en Koosje van de Velden, 50 jaar getrouwd

K: Jan Koevoets

W: Pieter en Sjaan Wouters, 50 jaar getrouwd

M: Gijsje Moonen

D: Kees en Cor van Dijk

V: Willeke Vugts, 100 jaar

R: Henk Rodenburg overleden

C: Els van Coolegem-Jacobs

J: Cor en Karel Jansen

L: In memoriam Leo Leijtens

V: Jos en Riet van de Velden, 50 jaar getrouwd

J: Cor en Karel Jansen

K: Toon en Rika Kroot

J: Piet Jonkers

V: Toos van Veldhoven, 20 jaar bij Rode Kruis

V: Willeke Vugts, 102 jaar

M: In memoriam F. Mikkers, gemeentesecretaris

G: Jan van Gennip

V: Willeke Vugts overleden

D: Joost van Dal

K: Onderscheiding A. Kroot

N: Chris Nijkamp geridderd

D: Jan Donders

D: In memoriam Cees Disch

L: Doortje de Leijer overleden

H: Jan en Dora Hamers, 50 jaar getrouwd

B: Anna en Wies Beerens

M: Maria Mahieu overleden

H: In memoriam Yvonne van Hoof- de Beer

H: In memoriam Jan Hamers

F: Max Fijen

D: Kees en Cor van Dijk

K: In memoriam Diny Kemmeren

S: Christ en Leny Schellen, 50 jaar getrouwd

L: Berrie van Lier, 40 jaar Inverte

P: Siraar Pulles, 50 jaar getrouwd

B: Beers, P.A., Beers, P.v.; Pijnenburg, C.; Trier, M.van, Pieter van Beers 100 jaar geleden geboren.

M:Jan en Annie van der Made-Kuypers, 50 jaar getrouwd

L: Berrie van Lier overleden

H: N. van de Hoven-van Esch, 50 jaar getrouwd

B: Truus Bennebroek-van Noije

V: J. vd. Velden-Sins, 50 jaar getrouwd

M: Kapper Mol stopt

V: Jan Vromans

D: Frans van  Dongen

L: Echtpaar van Loosdrecht-Nijkamp, 50 jaar getrouwd

V: Luc Verschuren-Heyda, 50 jaar getrouwd

V: Zeger van de Velden-Boons, 50 jaar getrouwd

B: C. Broekhof

K: Echtpaar Konings-Smulders, 50 jaar getrouwd

K: Echtpaar Kuypers-Verboven, 50 jaar getrouwd

B: R. Broeders

E: G. van Esch, 50 jaar getrouwd

L: Ad van Loon

S: Christ Schellen

V: J. van Veldhoven, diamanten priester

T: Jan Toorians overleden

B: Karel van Breugel

J: Margot Jansen

W: Frans en Riek van Wezel, 50 jaar getrouwd

B: Leo Brands

V: In memoriam Harrie van de Ven

S: Pieter Snoeren

D: Jan Damen

P: Jeroen Punt

V: Jan Vromans 50 jaar,

L: Berry van Lier heeft eigen boom.

H: Martijn van de Hoek op solo-tour

V: De naam “Vermeulen”

K: Waiman Ko vraagt uw hulp

H: Lilian Halsema gepromoveerd.

M: Gerard en Riek Molenschot 50 jaar getrouwd.

W: Mevr. vd. Wouw neemt afscheid van de zaak

O: Henk van Onzenoord ingezonden stuk over vertrek René Aarden

P: Cees Pijnenburg neemt afscheid van de Heemkundekring.

H: Harrie en Marie Huijbregts-Kemmeren, 50 jaar getrouwd

P: Cees Pijnenburg geridderd

L: Cees van de Loo geridderd

J: Margot Jansen naar Lopburi i.v.m. Aidsproblematiek

B: Henk Baum doet oproep voor begeleiding

H: Tiny van Hooren en Els Coolegem 25 jaar bij Rond de Toren.

H: Harrie van Herk en Jet van de Hoven, 50 jaar getrouwd

C: Tiny van Hooren en Els Coolegem 25 jaar bij Rond de Toren.

D: Ad en Annie vd. Dries-Ginsheumer 50 jaar getrouwd

I: Nathalie van Iersel en Johny Coomans, wereldkampioen Rock en Roll dansen

V: Eduard Verschuren, gouden koorlid

S: Mery Schilders doet oproep voor begeleiding

M: Wethouder Ad Moonen 20 jaar bij de gemeente werkzaam

L: Krista Lommers nieuwe penningmeester Rond de Toren.

S: Fam. Spapens wint grote prijs

M: Gouden bruidspaar Mertens-vd. Lee

O: Carlo Oomen krijgt erepenning

J: Jennifer Jongen

D: Thomas van Dongen afscheid van de Theeblaoikes

H: Marie Huijbregts-Kemmeren bundelt al 12 1/2 jaar

V: Riet van Voorst-Roestenberg 100 jaar

W: Michel Wassenberg boomchirurg en ontwikkelingswerker

M: Gouden bruiloft Toon en Greet Maas

H: Lia van de Hurck bij de Nijmeegse Vierdaagse

L: Gouden bruiloft Marius en Riet Leermakers

B: Nelly Beerens-van de Schoor overleden

B: Gouden bruiloft Bert en Jeanne Berkelmans

V: Jeannine Vromans afgestudeerd

H: Piet Horvers krijgt aubade

B: Albert Bull krijgt tegel bij Kiosk-café

V: Antoon van Veldhoven: 60 jaar bij St. Ambrosius

B: Jos Botermans: 60 jaar bij St. Hubertus

V: Vier generaties van de Velden

L: Tini de Laat, Kampioen Duathlon

H: Tiny van Hooren onderscheiden

V: Koos en Riet van de Ven 50 jaar getrouwd

L: In memoriam Kees van Loon

L: Helen Logister onderscheiden

D: Jan van Dooren onderscheiden

N; Platina bruiloft echtpaar Nieuwenhijs-Lindner

B: Gerard en Riet Broeders 50 jaar getrouwd

L. Herman van de Louw

W: Frans Weijters getrouwd

A: Ramin Amat overleden

D: Fransien van Dooren spaart heiligenbeelden

G: Dierenarts Theo van Gastel neemt afscheid

L: Ton Leeuwenkuijl: hoofdpiet met pensioen

J: Louis Janssen in memoriam

O: Ad van Oosterwijck: jachthondentraining

B: Jos en Tonny van Berkel-Vugts 50 jaar getrouwd

H: Koos Haeck kookclub

V: André en Mia van der Velden 60 jaar getrouwd

G: Mirnou Grootswagers

D: Bertus en Annie Dieltjens 50 jaar getrouwd

L: Wilma Leermakers

L: Joris van Lier in Kleintje Hollands

R: Frans Rijnbeek gedecoreerd

A: Ad vd. Aa gedecoreerd

H; Jan Hendrix gedecoreerd

C: Els Coolegem gedecoreerd

H: Letty Haen gedecoreerd

M: Gouden bruiloft Henk en Tonny Meering

C: Hans Clijssen 22 jaar Theeblaoike

P: Cees Pijnenburg

B: Jos en Riek Bink 50 jaar getrouwd

V: Lia Vorstenbosch gedecoreerd

G: Guido van Gorp in bestuur Rond de Toren

V: Sil de Veer speelt in musical “Ciske de Rat”

L: Gerard van der Linden bouwt winterlandschap in huis

A: Charles Altheer en Animal Welfare Foundation

H: Mats van Huijgevoort, getalenteerde voetballer

C: Afscheid van Els Coolegem als raadslid

K: Treinhobby van Frans Kruitwagen

H: Frans van den Hurck kinderbakkerij

O: Maya van Oers bouwt poppenhuis

D: Bart van Drunen in de politiek

D: Cees van den Dries regelt bezorging Rond de Toren

L: Joris van Lier in finale Kleintje Hollands

G: Jan van Gennip eervol ontslag als kerkbestuurder

M: Gouden bruiloft echtpaar Muizelaar-Steenbergen

K: Marius Kemmeren fotografeert kapellen

B: Goud voor Truus Bennebroek bij de Echo

B: Truus Bennebroek koninklijk onderscheiden

B: Monique Bergmans overleeft hartstilstand

P: Marinus Pijnenburg, 60 jaar gildebroeder

J: Ad en Lenie de Jongh 60 jaar getrouwd

L: Marco van Leest, vliegtuigmodelbouwer

H: Marie Huijbregts krijgt Bedanktbon voor mantelzorg

H: Marie Huijbregts stopt na 15 jaar met bundelen

C: Jan Clarijs maakt advertenties

L: Ton Leeuwenkuijl loopt naar Compostella

M: Annie en Jan van der Made, 60 jaar getrouwd

V: Lia Vermeulen koninklijk onderscheiden

R: Jan van Riel koninklijk onderscheiden

E: Guus van Es loopt naar Rome

M: Jac en Jeanne Monsieurs 50 jaar getrouwd

C: Jolanda Coomans op de fiets naar Chinon

L: Joris van Lier in Kleintje Hollands

H: Piet Houtepen, 100 jaar

N: Harrie van Noye koninklijk onderscheiden

U: Elise van Uitregt exposeert

D: In memoriam Leo Damens

H: Johanna Hendrikx koninklijk onderscheiden

C: Jan Clarijs koninklijk onderscheiden

H: Jan van Hoof koninklijk onderscheiden

C: Jolanda Coomans fietst naar Zuid-Frankrijk

V: Piet en Mimi van de Velden 50 jaar getrouwd

I: Michel van Iersel biljartkampioen

I: Michel van Iersel, Nederlands biljartkampioen

N: Hans Nuyens scooterfanaat

L: Jan en Wil Ligtenberg 50 jaar getrouwd

R: Ellen van Rooij op stage in Uganda

L: Helen Logister stopt bij Rond de Toren

K; Kapellen in Brabant: hobby van Marius Kemmeren

B: Gerard Barten koninklijk onderscheiden

L: Tini de Laat: Europees kampioen duathlon

V: Koos van de Velden, biljartkampioen

B: Koen Bax, kampioen kanovaren

L: Ad Leermakers koninklijk onderscheiden

O: Ria Oerlemans kweekt lathyrus

M: Kevin Mulder op TV

H: Nelis en Riet van den Hoven 60 jaar getrouwd

P: Marinus en Sjaan Pijnenburg 50 jaar getrouwd

V: Zeger en Jo van de Velden 60 jaar getrouwd

W: Wim Weel workshops Albeweging

O: Anneke van Opstal Nooit-meer-roken-coach

O: Christianne Otten visagiste

T: Loest Timmers-Snoeren overleden

D: Dingenmans, Familie.

K: Kroot, Familie.

N: Netten, Familie 1600-1800.

L: Laros, Piet vertelt.

Heemkundeactiviteiten voor de jeugd: 1 envelop

Notulen Algemene ledenvergaderingen heemkundekring “Loon op ‘t Sandt” handgeschreven: 2 delen in doos 2.4.

Kerstkaarten: 1 envelop

Herdenking Pieter van Beers, Pieter van Beerspad: 1 envelop

Gemeentelijke subsidie aan de Heemkundekring: 1 envelop en 1 map (1999-2002)

Geschiedenis Heemkundekring van na 1979: 1 envelop

Geschiedenis Heemkundekring van vóór 1979: 1 envelop: o.a. Oudheidkamer in Loon op Zand. Pamflet uit 1949.

Geschiedenis Heemkundekring: Interviews: Jan van de Broek, Piet Ligtenberg, Marinus van de Velden, Bertus Hamers, Frits van Bladel, Jan IJpelaar, Antoon van Opstal, Uit het Dagboek van v.d.Loo: 1 envelop

Toorians, Jan, Aantekeningen en krantenknipsels over Heemkunde in de Langstraat 1948-1949: 1 envelop in doos Jan Toorians 3.1.

Organisatie Open Monumentendag in Loon op Zand: 1 envelop

Receptieboek Opening van ‘t Stamhuis van de Heemkundekring Loon op ‘t Sandt 29-30-31 oktober 1982

Heemkundebeoefening in Loon op Zand door Pieter van Beers, Trees van Beers en Emile van Beers tussen 1947 en 1992

Bezoeken van Berry Moonen aan het Streekarchief

Deskundigheidsbevordering vrijwilligersorganisaties

Tentoonstelling oudheidk. vereniging Loon op Zand

Heemkundekring De Erstelinge

Naam Heemkundekring

Prentenkabinet,

750 jaar Loon op Zand,

Eerste Lustrum,

Onthulling plaquette oorlogsslachtoffers

Open monumentendag

Tweede lustrum

Herinneringen 1940-1945

Open monumentendag

Open monumentendag

Open monumentendag

Heemkundekring in praatshow

Open monumentendag

Open Monumentendag

Uitgave boek P.A. van Beers.

Opening Pieter van Beerspad,

Terug in de tijd. Fotorubriek Heemkundekring in Rond de Toren.

Heemkundekring, een actieve club.

Heemkundekring vernieuwt werkruimte.

Heemkundekring roept Nieuw-Guineagangers op.

Terug in de tijd, een foto uit het Heemkunde-archief.

Open Monumentendag

Cees Pijnenburg neemt afscheid van de Heemkundekring.

Open Monumentendag en Jaar van de Boerderij

Heemkundekring in ‘t zilver

Open monumentendag 2005

Bidprentjes

Boek Kees Grootswagers over Loonse geschiedenis

Jubileumjaar Heemkundekring

Nieuw secretariaat heemkundekring

Schenking Karel van Breugel aan heemkundekring

Donatie van de Rabobank aan Heemkundekring

Open Monumentendag

Cursus Bedreigde monumenten

Heemkundekring: Open Monumentendag

Heemkundekring vraagt ansichtkaarten

10 jaar Heemkundekring (Ben Smit)

Interview met Emile van Beers over 10 jaar heemkundekring (Ben Smit 1989)

Interview met Hub Prins over 10 jaar heemkundekring (Ben Smit 1989)

Heemkundekring 10 jaar bestaan 1989 18 min.

Werkruimte: 1 envelop

Eigen home voor heemkundekring in Inverte,

Heemkundekring Eigen home

Nieuwe ruimte: De Refter,

Tentoonstellingen: 1 envelop o.a. in De Kuip “Van Venloen tot Loon op Zand” (ca. 1970)

Receptieboek Kerststallententoonstelling 1999, georganiseerd door de Heemkundekring Loon op ‘t Sandt

Expositie: verleden, heden en toekomst van Loon op zand

Tentoonstelling

Tentoonstelling “Bevrijding van Loon op Zand” in ‘t Stamhuis

Overzichtstentoonstelling K.A.J.

Kerststallententoonstelling

Tentoonstelling Loonse Middenstand

Tentoonstelling “Uit het verleden gegeven”

Heemkundetentoonstelling in de bibliotheek

Fotoexpositie Venloene

Tentoonstelling in de Bieb

Kerststallententoonstelling in De Venloene

Tentoonstelling Religieus Erfgoed in De Venloene

Tentoonstelling over bevrijding

Klokkengieten en Inzegening van klokken geschonken door Leo Brands 1997. Kerststallententoonstelling 1999

Overleg en correspondentie rond het Jaarboek Straet en Vaert vanaf 2003: 1 envelop

Rondom de toren zingt Loon (oude liedjes): 1 envelop + 1 map

Uitgaven behalve Jaarboeken: 1 envelop

Jaarboeken: 1 envelop

Jaarboeken nr. 1 t/m 5, 1981 t/m 1985

Jaarboeken nr. 6 t/m 10, 1986 t/m 1990

Jaarboek 1981

Jaarboek 1982

Jaarboek 1983

Jaarboek 1984

Jaarboek 1985

Jaarboek 1986

Jaarboek 1987

Jaarboek 1988

Jaarboek 1989

Jaarboek 1990

Jaarboek 1991

Jaarboek 1992

Jaarboek 1993

Jaarboek 1994

Jaarboek 1995

Jaarboek 1996

Jaarboek 1997

Jaarboek 1998

Jaarboek 1999

Jaarboek 2000

Jaarboek 2001

Jaarboek 2002

Jaarboek 2003

Jaarboek 2004

Jaarboek 2005

Jaarboek 2006

Jaarboek 2007 Schoenfabriek van Lier

Jaarboek 2008

Jaarboek 2009

Eerste jaarboek heemkundekring

Jaarboek

Tweede Jaarboek

Jaarboek

Jaarboek

Jaarboek

Rondom de toren zingt Loon (oude liedjes)

Jaarboek in het nieuw

Jaarboek

De oorlog beschreven

Jaarboek “Zes Boogscheuten Weeghs”

Aankondiging Jaarboek

Jaarboek Veldkapel Tilburgseweg

Jaarboek: “Wij maakten het zelf mee”

Jaarboek

Jaarboek

Jaarboek

Jaarboek

Jaarboek

Jaarboek

Jaarboek.

Jaarboek 2004 van de Heemkundekring

Jaarboek 2004 komt uit

Jaarboek 2003

Zilveren Jaarboek

Jaarboek Straet en Vaert 2006

Jaarboek over schoenfabriek van Lier

28ste Jaarboek Heemkundekring

Heemkundekring: 29ste Jaarboek

Lezingen: 1 envelop

Beers, E. van, Lezing over Loon op Zand in de 17e eeuw (fragment)

Lezing “Van Palmbos tot Strooike” (Dhr. van Laere)

Lezing.

Lezing Wetering

Gorkum, Miriam van, Huifkartocht (2008)

Fiets- en wandeltochten: 1 doos

Konings, Wijnand, 3 fietstochten door Sprang-Capelle 2006

Kerkpaden in beeld (in en om Kaatsheuvel), uitgave Heemkundekring De Ketsheuvel 2009

Foto’s Fietstocht en Dagexcursie Haaren-Vught 2008

Fietstocht,

Historische Fietstocht

Fietstocht,

Historische Wandeling

Lobeliatocht

Wandeltocht door dorp

Fietstocht

Fiets- en wandeltocht

Fietstocht

Fietstocht

Fietstocht

Natuurhistorische fietstocht.

Historische fietstocht

Fietstocht

Heemkundekring organiseert fietstocht

Excursies heemkundekring: 1 envelop

Excursie naar Oudenbosch

Hamers, P. Verhaal over de Tweede Wereldoorlog (1974)

Oorlogsmunument Kaatsheuvel (archief A. Muizelaar): 1 envelop

Diverse documenten betreffende 2e wereldoorlog Loon op Zand: 1 envelop

Jan de Rooij, held van de Langstraat. Krantenartikelen verzameld door A. Muizelaar (1957): 1 envelop

Bevrijdingsdagviering: 1 envelop

Fam. Van de Dries, foto’s uit 1944, stamdistributiekaarten en spot-bidprentje van Hitler: 1 envelop

Correspondentie rond geboorte van Rosalie Broeders in 1940

Regionale kranten (Nieuwsblad v.h. Zuiden; Oost-Brabant) uit 1945: 1 envelop

Tweede wereldoorlog: 2 dozen

Rooy, Piet van, Nederlands Indië (alle correspondentie uit Nederl. Indië) + brief aan soldaat Ligtenberg: 1 envelop

Oorlogsherinneringen van Maria Muizelaar

Noden bij en na de bevrijding. Tilburgs bijdrage aan de overgangstijd 1944-1945.

Sprang Capelle in de Tweede Wereldoorlog 1940-1945

Sprang-Capelle in tweede wereldoorlog

Beer, Ad de, en Kobes, Gerrit, Het leven gebroken. De geschiedenissen van de Tilburgers die als gevolg van de strijd tegen Duitsland en de bezetting van Nederland om het leven kwamen. (2002)

Kemmeren, Diny, Werkboek “Wij maakten het zelf mee” (1994)

Over d’n oorlog, Udenhout en Biezenmortel tussen bezetting en bevrijding. Uitgave Heemcentrum ‘t Schoor Udenhout 1994

Peters, Henk, Oorlogsmonumenten in het Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Udenhout 2009

Louis, Fr. M., Van toen Loon bevrijd werd

Rooij, Gerard van, Honderdentwaalf dagen Indië, Brieven van Pet A.M. de Rooij (1926-1947) Uitgave 2004

Didden, J.M., en Swarts, M., Strijd tussen Maas en Duinen, fotoverslag van gebeurtenissen in de Langstraat van sept. 1944 tot mei 1945 (1979)

Didden, Jack en Swarts, Maarten, Einddoel Maas, de strijd in zuidelijk Nederland tussen september en december 1944. Weesp 1984

Peters, Henk, Oorlogsmonumenten in het Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Udenhout 2009

Gevecht van het Bevrijdingskind

“t Was maar een mof. Film met Frans en Alexander van Venrooij (2005)

51st Highland Division

Brabant bevrijd. Filmbeelden van de bevrijding van Den Bosch Tilburg en Drunen. Tevens impressie van de Tilburgse industrie .

Gemeente Loon op Zand 65 jaar bevrijd 5-5-2010

Oorlogsgraven in Waalwijk en omgeving

Gelevert, Erik, Bevrijding van Loon op Zand

Schoenmakers, Pastoor, Gedeelte parochiearchief tijdens bezettingsjaren, herschreven door Tiny van Iersel

Iersel, Tinie van, Uit het oorlogsdagboek van Pastoor Schoenmakers

Zusters van het Gerlachus Gesticht, Oorlog en Bevrijding

Pijnenburg, Cees, Wij maakten het zelf mee

Vera, Jan, Loonse jongens in Indië

Loon op Zand betaalde zware tol aan bevrijding. krantenartikel

Nederlands Indië en Nieuw Guinea van 1945-1962.

Expositie Loon op Zand 1821 dagen om vrijheid Frans van Venrooij

Jongens Nederlands Indië

Activiteiten 40 jaar bevrijding

40 jaar bevrijd

1940-1945

Oproep schuilkelder onder de kerk.

De oorlog een feit.

Strijd om Capelse Veer.

De laatste dagen.

Herinneringen van Truus Bennebroek-van Noije.

Gedachten aan bevrijding.

Monument in de MAST.

Bevrijdingsfeesten.

Wij maakten het zelf mee.

50 jaar bevrijd.

Voordracht Capelse Veer.

De Wetering: Expositie 1940-45

De Oost 1940-1950: tentoonstelling

Concordia herdenkt bevrijding

Tentoonstelling 60 jaar bevrijding

65 jaar bevrijding Loon op Zand

The black Watch.  jaarg.6,

N.S.B. in 1937.  jaarg. 8

N.S.B.-meeting Roestelberg. jaarg. 8

Kaatsheuvel in oorlogstijd.  jaarg. 11

51st Highland Division

De bevrijding van Tilburg door de 15th Scottish Division

Beers, Pieter van, Brieven vanuit Nederlands Indië 1948-1949: 8 enveloppen; 1 envelop met ontvangen brieven; 1 envelop met diversen en zakagenda 1949 in doos Inventaris P. van Beers

 

 

Rechtsgeschiedenis en geschiedenis van instellingen

Rechtsgeschiedenis

Beers, P. A. van, Uittreksels uit Schepenprotocol, Rentmeestersboeken en Cijnsboeken 1504-1658 Cohiers 2 t/m 7 (origineel handgeschreven in doos P. van Beers)

Akkerman, J.B., Het Koopmansgilde van Tiel omstreeks het jaar 1000. Uit het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis  1962

Beers, P. A. van, Uittreksels over Loon en omstr. uit: Bossche Protocollen 1382-1391, Schepenprotoc. O’wijk 1418-1631, Aantek. uit het leenhof van Brabant, Archieven van D’ Oultremont, kasteel Nieuwkuijk. Cohier 1 (origineel handgeschr.: doos P. v. Beers)

 

Gorkum, L.E.N. van, Toelichting op het pootrecht

Stadhouders, Lia, het Pootrecht in het Hoekske

Strafrechtspleging in de eerste helft der 16e eeuw over Johanna, weduwe van Willem van Os, Loon op Zand (uittreksel of copie) (uittreksel of copie) Nr. 29

Schepenprotocol uit ca. 1540 over Dirk van Oordt of Oirt (copie Taxandria jg. 31)

Knippenberg, W.H. Th., Rechtstekens in bakstenen kerkmuren (kopie)

Schimmel, Dr. J.A., Burgerrecht te Nijmegen. Bijdragen Gesch. Zuid Nederland deel 7

Boeren, J.A.H., Pro Justitia Onderzoek naar de rechtspraak in Loon op Zand 1700-1770 (1995)

Stadhouders, Lia, Gerechtelijke stukken over Loon op Zand in Regionaal Archief Tilburg R 58 (1566-1572),R 58a(1597-1599), R59(1599-1600)

Boeren, John, Rechtsspraak in Loon op Zand achttiende eeuw

B. Dijksterhuis, Besluiten waaraan schout en schepenen zich te houden hebben (tussen 1600-1700). (Uitreksel uit dissertatie)

Strafpleging in de eerste helft van de 16e eeuw. Uit Taxandria 21e jaargang

De Jurisdictie of het ressort van Commissarissen ter Judicature in ‘s Hertogenbosch en de omliggende dorpen (ca. 1800)

Bijlegging geschil met de Heer van Baartwijk over de Turfvaart 21 mei 1461.

Geschil over betalen spuigeld op de turfvaart 1546.

Overeenkomst tussen Besoyen en Venloon 1607.

Overeenkomst tussen de Heren van Zuydewijn en Venloon 28 april 1545 van Grevenbrouck.

Bijlegging geschil tussen P. van Haestrecht en Willem van Horne 2 okt. 1394.

Witkamp: Ruzie tussen Johanna van Brabant en P. van Haestrecht 1483.

Geschillen over de turfvaart 1553.

Vernielingen aan de turfvaart door Helvoirt. 1553.

Beers, P. A. van, Straffen in Roomse Tijden, hoe laster en moord gestraft werd.(verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden, 2 delen: deel 1:?, deel 2: 21-2-1958)

Beers, P. A. van, Plaatselijke rechtspraak (o.a. het Buitengericht te Loon). (verschenen in Echo van het Zuiden)

Reglement op het bestuur en de rechtspraak  in Loon op Zand (1685). Tekst 11

B. Moonen, Uitreksels Oud Rechterlijk Archief Venloon 1598-1858

Uitreksels uit het Oud Rechterlijk Archief Loon op Zand ca. 1650 t/m 1844

Schepenstuk betreffende twee misgrepen, erfeniskwesties en het Gulden Vlies

Criminele rechtspraak in de 18e eeuw. Jg. 14  Jg. 15

 

 

Sociale geschiedenis

Cléber, Jean Paul, De Zigeuners (1964)

Diepen, Mgr. A.F., De Wellevendheid (1926)

Reisvereniging “Quo Vadis”: 1 envelop

Pijnenburg, C., Aantekeningen over Muziekvereniging Concordia: 1 envelop

Documenten over verenigingen algemeen: 1 envelop

De Vogelvriend: 1 envelop

Lionsclub: 1 envelop

Verenigingen algemeen: 1 envelop

Muziekvereniging Concordia: Documentatie van Truus Bennebroek-van Noije: 1 envelop

Oe Toch: 1 envelop

Archief Volkstuinver. De Houtsnip (1981-1995)

Begrafenisvereniging St. Willibrordus: 1 doos

Scouting: 1 envelop

K.B.O.: 1 envelop

Joachim “De Moer”: 1 envelop

Loonse Natuurverkenners: 1 envelop

Loonse Optimisten, Stichting, (zie envelop Millennium 12.3.4.)

Buurtvereniging Willibrordusstraat, Archief. zie onder 2.2.

St. Jansgarde: 1 envelop

Amicitia: 1 envelop

Concordia: 1 envelop

10 jaar Pallieters (1993-2003) brochure 2004

Vogelvriend: 1 envelop

Welpen: 1 envelop

Volkstuinen: 1 envelop

Steen, J.H. van der, De Padvinderij in oude ansichten  (1977)

Pijnenburg, Cees, 80 jaar Herensociëteit Amicitia (2005)

Brands, Rien, Dertig jaar Kath. Bond van Ouderen

Lee, Anton van der, Een feestgids van Harmonie Concordia uit 1930

Vera, Jan, Handboogschutterij “Doelen Salm Salm”

Pijnenburg, Cees, Concordia 90 jaar

Crispijn en Crispianus, patronen van schoenmakers, looiers en orthopedisten.

Toorians, J., E.H.B.O. St. Rafael 25-jarig bestaan in 1957?

Archief Loonstars 1985-1988

Archief Loonstars 1989

Archief Loonstars 1990

Archief Loonstars 1991

Archief Loonstars 1992

Archief Loonstars 1993-1995

Vogelvriend:  tentoonstelling

Postzegelclub.

Kaartvereniging Tot onderlinge vriendschap

Jong Nederland Gerlachus

Vogelvriend:  tentoonstelling

Concordia: Landskampioen.

Reisvereniging Quo Vadis.

Postzegelclub.

Vogelvriend:  2e prijs landelijk behaald

Vrolijke Vissers: Presentatie Vereniging

Vogelvriend:  tentoonstelling

Concordia: 60 jaar.

Vogelvriend:  Wintertijd, voedertijd

Vogelvriend:  Echo der Duinen, trefpunt vogelliefhebbers

Vogelvriend:  nestkastjes

Vogelvriend:  vogelbeurs

Vogelvriend:  tentoonstelling

Jeugdnatuurwacht of Loonse Natuurverkenners

Jeugdnatuurwacht of Loonse Natuurverkenners

Concordia: Jubilarissen.

NKV (dames)

Schaakclub.

Politiehondenvereniging De Duinspeurders.

Volkstuinen: Oprichting De Houtsnip

Bezig en Bijeen.

Vogelvriend:  10 jaar

Jeugdnatuurwacht of Loonse Natuurverkenners

Volkstuinen: Oprichting De Houtsnip

Buurtvereniging Cassiopeia: grandioos buurtfeest.

Jeugdnatuurwacht of Loonse Natuurverkenners

Bezig en Bijeen.

Volkstuinen: De Houtsnip: Grond beschikbaar Kloosterstraat

Vogelvriend:  tentoonstelling

NKV (dames)

Buurtvereniging Cassiopeia buurtfeest.

Politiehondenvereniging De Duinspeurders.

Buurtvereniging Scorpiassen na 4 jaar verenigd.

Buurtvereniging Boötes buurtfeest.

Concordia: majoretten landskampioen.

Jeugdnatuurwacht of Loonse Natuurverkenners

Concordia: 25 jaar drumband.

Vogelvriend:  tentoonstelling

Politiehondenvereniging De Duinspeurders.

Jeugdnatuurwacht of Loonse Natuurverkenners

Buurtvereniging Boötes buurtfeest.

Vogelvriend:  tentoonstelling

Vrouwenactiviteiten:  Informatie klusjescursus

Vrouwenactiviteiten:  Vrouwenpraatgroep

Vrouwenactiviteiten: Thema- en caféavonden

Expressiegroep

Politiehondenvereniging De Duinspeurders.

Jeugdnatuurwacht of Loonse Natuurverkenners

Volkstuinen: De Houtsnip vergadering

Volkstuinen: De Houtsnip: Boomplantdag

Loon op Zand Belang houdt op te bestaan.

Jeugdnatuurwacht of Loonse Natuurverkenners:  10 jaar bestaan

Bezig en Bijeen, eerste lustrum.

Jeugdnatuurwacht of Loonse Natuurverkenners

Vrouwenactiviteiten

Concordia: Harrie van Breugel, 70 jaar lid.

Concordia: Regiofestival.

Jeugdnatuurwacht of Loonse Natuurverkenners

Buurtvereniging Scorpiassen 10 jaar.

Expressiegroep

Vogelvriend:  tentoonstelling

Vrouwenactiviteiten

Vogelvriend:  vogelbeurs

Vogelvriend:  17de keer tentoonstelling

Jeugdnatuurwacht of Loonse Natuurverkenners

Vrouwenactiviteiten

Concordia: Carnaval kuitschieters.

Concordia: C. van Loon, 25 jaar lid en zilveren medaille.

Concordia 75 jaar.

Jeugdnatuurwacht of Loonse Natuurverkenners

Bezig en Bijeen.

Vrouwenactiviteiten

Buurtvereniging van de Hummelstraat.

Buurtvereniging Willibrordusstraat.

Buurtvereniging Boötes.

Vogelvriend:  20 jaar tentoonstelling

Buurtvereniging Scorpiassen buurtfeest.

Jeugdnatuurwacht of Loonse Natuurverkenners

Buurtvereniging Het Bergeind.

Volkstuinen: De Houtsnip: Nog enkele tuinen beschikbaar

Concordiadag.

Bezig en Bijeen.

Jeugdnatuurwacht of Loonse Natuurverkenners

Concordianieuws.

Schaakclub.

Vogelvriend:  tentoonstelling

Vrolijke Vissers: 60 jaar bestaan.

Volkstuinen: De Houtsnip

Concordiadag.

Concordianieuws.

Politiehondenvereniging De Duinspeurders 12 1/2 jaar bestaan.

Jeugdnatuurwacht of Loonse Natuurverkenners:  Adoptie bomen

Concordia: 4de lustrum majoretten.

Rakkers: Loonse Rakkers eigen home.

Concordia: Solistenconcours majoretten en drumband.

Jeugdnatuurwacht of Loonse Natuurverkenners:  Leden werven

Buurtvereniging Boötes.

Concordia: successen.

Concordia: Harrie Brands, koninklijk onderscheiden.

Concordia: 35 jaar drumband.

Concordiafeestdag.

Jeugdnatuurwacht of Loonse Natuurverkenners:  Feest

Jeugdnatuurwacht of Loonse Natuurverkenners:  Zij vinden een plaatsje

Volkstuinen: De Houtsnip bestaat 10 jaar

Volkstuinen: De Hoge Waai

Jeugdnatuurwacht of Loonse Natuurverkenners:  Erepenning voor C. van Gompel

Jeugdnatuurwacht of Loonse Natuurverkenners:  Dierendagshow

Jeugdnatuurwacht of Loonse Natuurverkenners:  Nieuw clubgebouw

Jeugdnatuurwacht of Loonse Natuurverkenners: Speurtocht

Concordia: Majorettenkorps 25 jaar.

Jeugdnatuurwacht of Loonse Natuurverkenners:  23 jaar Dierendagshow

Vrolijke Vissers: Nationale hengelsportdag

Vrolijke Vissers: Open Dag Clubhuis

Jeugdnatuurwacht of Loonse Natuurverkenners

Concordia stopt een jaar.

Pallieters, de Loonse,

Buurtvereniging Kraanven, 50 jaar.

Concordia: uitbreiding.

Scouting: Leiding gezocht

Scouting

Volkstuinen: De Houtsnip bestaat 12 1/2 jaar

Jeugdnatuurwacht of Loonse Natuurverkenners

Concordia: majorettensuccessen.

Scouting:  Wereldjamboree

Concordia: Rommelmarkt.

Scouting: Aktie van de groep

Concordia: Muziekfestival.

Volkstuinen: De Houtsnip:  14de seizoen

Jeugdnatuurwacht of Loonse Natuurverkenners

Concordia: Drumfanfare in gevaar.

Concordia: Harrie van de Velden, 60 jaar lid.

Vogelvriend:  tentoonstelling

Concordia: Middagmatinee.

Concordia: majoretten op concours.

Scouting:  Oliebollenaktie

Vogelvriend:  30 jaar

Jeugdnatuurwacht of Loonse Natuurverkenners: Werelddierendag

Concordia: Jubilarissen.

Scoutingnieuws

Concordia: Promotiedag.

Jeugdnatuurwacht of Loonse Natuurverkenners:  Afscheid C. van Gompel

Vrolijke Vissers: 70 jaar bestaan.

Scouting zoekt leiding.

Scouting:  Pastoor Simonsgroep

Jeugdnatuurwacht of Loonse Natuurverkenners:  Nieuwe leden

Concordia

Concordia: Promotieconcert.

Concordia: Promotiedag.

Volkstuinen: De Houtsnip: ledenvergadering

Volkstuinen: De Houtsnip op reis.

Volkstuinen: De Houtsnip:  sproei´nstallatie

Concordia: Rommelmarkt.

Concordia: Verenigingsbingo.

Scouting

Concordia: Promotieconcert.

Concordia 90 jaar.

Vrolijke Vissers: Hengelsport gezond en ontspannen.

Concordia bestaat 90 jaar, op naar de 100.

Concordia: geslaagd festival.

Concordia: majoretten naar Europese kampioenschappen.

Concordia: 1e prijs met promotie.

Concordia: promotieconcert.

Concordianieuws.

Vrolijke Vissers: Organisatieverbetering

Vogelvriend:  tentoonstelling

Volkstuinen: De Houtsnip:  Nieuwe leden gevraagd

Concordia: uniformfonds.

Concordia: instructeur gevraagd voor majorettencorps.

Concordia: oproep muzikanten voor nieuw orkest.

Scouting

Concordia: Promotieconcert.

Concordianieuws.

Concordianieuws.

Concordia: Zilver voor Debbie Vugts.

Concordia: succes majorettes.

Concordia: rommelmarkt.

Vogelvriend:  tentoonstelling

Vogelvriend:  ledenwerving

Volkstuinen: De Houtsnip:  Nieuwe leden gevraagd

Concordia: Majoretten behalen prijzen.

Concordia: Debbie Vugts, Nederlands Kampioen majorteen.

Concordia: Uniformen voor Polen.

Loonse Natuurverkenners: vrijwilligers gevraagd.

Loonse Natuurverkenners: Nel van Doremalen en Mia Kemmeren nemen afscheid.

Concordia: Kerstconcerten.

Scoutinggroep gaat starten met groep Bevers.

Concordia Promotieconcert.

Concordia Zomerbingo,

Scouting: Halloweenviering.

Concordia: Succes majoretten in Bakel.

Loonse Natuurverkenners

Scouting: Opening Verenigingsgebouw.

Concordia: Rommelmarkt.

Vrolijke Vissers: 75 jaar.

Volkstuinen: Percelen beschikbaar.

Volkstuinen: Hoge Waai.

Volkstuinen: Mededelingen.

Loonse Natuurverkenners zoeken nieuwe leden

Concordia: Kerstbingo

Scoutinggroep Pastoor Simons

Loonse Natuurverkenners Dierenkeuringsdag

Concordia: Majorettes nemen deel aan concours en winnen brons en zilver

Concordia: Brabantse drumbandklanken

De Moer: muziekvereniging St. Joachim

Concordia: slagwerkers in de verdrukking.

Concordia snuffelmarkt

Concordia presenteert: terug in de tijd

Concordia: Snuffelmarkt

Concordia: statiedag.

R.O.S.ponyvereniging organiseert pluimvee- en konijnententoonstelling

De Vogelvriend: tentoonstelling

Natuurverkenners: Slootje prutten

Volkstuinvereniging “De Houtsnip”vraagt nieuwe leden.

Volkstuinvereniging “De Hooge Waai” verhuur volkstuinen

Cochonnetclub

Scouting-nieuws

Muziekvereniging Concordia

Muziekvereniging Concordia 95 jaar

De Vogelvriend

Reisvereniging Quo vadis

Loonse Natuurverkenners

Kleindierententoonstelling

Volkstuinvereniging De Houtsnip

Rotaryclub

Kleindierenshow Ponyclub ROS

Scouting

Muziekvereniging Concordia

Volkstuinvereniging De Houtsnip

Volkstuin De Hoge Waai

Loonse Natuurverkenners

De Vogelvriend

Concordia op vakantie

Mahjong

Concordia Bingoavond

Blaasorkest zoekt trombonisten

Ontspanning De Zonnebloem

Scouting Pastoor Simonsgroep

Concordia

Concordia: statiedag

Concordia concert in De Wetering

Boeken- platenmarkt muziekver. Concordia

Concordia zoekt bestuurstalent

Volkstuinvereniging De Houtsnip in het zilver

Volkstuin “De Hooge Waai”

Welkom bij de Vogelvriend

Scouting

Jeugdvereniging “De Rakkers”

Concert Concordia, Sophia en Harmonie Kaatsheuvel

Muziekvereniging Concordia Jubilarissen

Oproep voor Francofielen

Einde Vogelvereniging De Vogelvriend

Bingo Concordia

Concordia openbare repetitie

Scoutinggebouw afgebrand

Kleuters op bezoek bij Volkstuinvereniging

Concordia bingo

Loonse Natuurverkenners stoppen

Volkstuinvereniging De Houtsnip

Gouden Mix

Klup Korsakow

Muziekvereniging Concordia

Jubilarissen P.V. De Luchtbode

Nieuw scoutinggebouw

Slagwerk bij Concordia

Mahjongclub

Volkstuinvereniging De Hooge Waai

Cochonnetclub

Majoretten Concordia

Blaaskapel Hopeloons

De Rakkers

De Vrolijke Vissers

Moeilijke tijden bij muziekvereniging Concordia

Scouting

Scouting

Rakkers

Volkstuinvereniging De Hoge Waai

Mahjong

Cochonnetclub 25 jaar

Volkstuinvereniging Houtsnip

Muziekvereniging Concordia

Ponyclub ROS

Euphonia.  jaarg. 13,

Loonstars 1992

Archief Reisvereniging Quo Vadis: 4 dozen

Kinderkoor “Legato: 1 envelop

Verslagboek vergaderingen ouderenkoor Loon op Zand 1988-1994: 1 envelop

Ouderenkoor De Venloene

Loon op Zands Jeugdkoor. Vera, Jan: 1 envelop

Kwint: 1 envelop

Echo der Duinen: 1 envelop

Vera, Jan, Van Loon op Zands Jeugdkoor tot Reisvereniging Quo Vadis (1989)

Bennebroek-van Noije, Truus, Liedertafel 125 jaar

Rondom de Toren zingt Loon op Zand

Pijnenburg, Cees, Liedertafel Echo der Duinen 120 jaar

Gelevert, E. van, Janssen, L., Pijnenburg, Cees, De Loonse kerkkoren

Echo der Duinen 100 jaar.

Echo der Duinen: Jubilarissen.

Ouderenkoor Venloene.

Ouderenkoor Venloene.

Echo der Duinen

Ouderenkoor Venloene.

Echo der Duinen: Zangconcours in Sleeuwijk.

Ouderenkoor Venloene.

Echo der Duinen 110 jaar.

Echo der Duinen: Uitwisselingsweekeinde.

Echo der Duinen: In memoriam W. Lauret.

Echo der Duinen: 111de statiedag.

Echo der Duinen 110 jaar.

Echo der Duinen: Vaandel.

Echo der Duinen: Kerstconcert.

Echo der Duinen: Geslaagd weekeinde Wuppertal.

Echo der Duinen vraagt verjonging.

Echo der Duinen: Concours in Sleeuwijk.

Ouderenkoor Venloene.

Echo der Duinen: 113de statiedag.

Echo der Duinen: eerste prijs.

Echo der Duinen bestaat dit jaar 115 jaar.

Echo der Duinen: Afscheid Piet en Fien van Gompel.

Echo der Duinen: 116de statiedag.

Echo der Duinen: Koffieconcert.

Echo der Duinen: Concours.

Echo der Duinen: Fred Weijers neemt afscheid.

Echo der Duinen: Concert in Diessen.

Echo der Duinen: Feestelijke statiedag.

Ouderenkoor Venloene.

Echo der Duinen: 3 jubilarissen.

Echo der Duinen: Kerstconcert.

Echo der Duinen 120 jaar.

Echo der Duinen: Concert Witte Kasteel.

Echo der Duinen: Nieuws.

Echo der Duinen: Jaarfeest.

Ouderenkoor Venloene.

De Venloene: Ouderenkoor 20 jaar

Echo der Duinen: Dag van de Muziek.

De Venloene: Ouderenkoor 20 jaar

Echo der Duinen: Kioskconcert.

Echo der Duinen: Deelname in Rotterdamse Doelen.

Echo der Duinen: Avond in Kerstsfeer.

Ouderenkoor Venloene.

Echo der Duinen: Harrie Pijnenburg 60 jaar lid.

Echo der Duinen: Jubilarissen.

Echo der Duinen: Bernard van Iersel 70 jaar lid.

Echo der Duinen: Marktwerkgroep 125 jaar.

Echo der Duinen 125 jaar.

Echo der Duinen: Speciaal jubileumboek.

Echo der Duinen: Nieuws.

Echo der Duinen: Toos van Veldhoven, 50 jaar lid.

Echo der Duinen: Jubileumconcert met Ad Parnassum als gast.

Echo der Duinen 125 jaar.

Echo der Duinen: Truus van Noye, 40 jaar lid.

Kwint: een dynamisch gemengd koor.

Kwint: Loon op Zand een koor rijker

Ouderenkoor Venloene vraagt nieuwe leden.

Ouderenkoor Venloene springlevend

Echo der Duinen: Nieuws.

Echo der Duinen: Kerstconcert.

Echo der Duinen in de regen bij de Dag van Loon.

Echo der Duinen: Driekoningen zingen.

Echo der Duinen naar Den Bosch.

Nieuw kinderkoor

Echo der Duinen: Feestconcert.

Gezamenlijke koren “Loon zingt” in De Wetering.

Echo der Duinen: Dankbetuiging Driekoningen.

Gezamenlijk concert 7 koren.

Echo der Duinen: Echo-koningen zingen weer in Loon op Zand.

Echo der Duinen organiseerde voor de 2e maal “Loon zingt”.

Zanggroep Kwint”: eerste lustrum

Legato kinderkoor zoekt leden

Legato Kinderkoor geslaagd optreden

Kwint: Concert in kiosk

Kinderkoor “Legato”opgericht in november 2002.

Echo der Duinen: Driekoningen zingen.

Echo der Duinen organiseert Kerstconcert in De Wetering

Echo der Duinen geeft concert in Landgraaf

Dameskoor St. Jan vraagt nieuwe leden.

Bejaardenkoor vraagt nieuwe leden.

Echo der Duinen tijdens Dag van Loon

Kwint in kiosk

Echo der Duinen

Kinderkoor Legato

Jubilarissen Echo der Duinen

Kinderkoor Legato

Nieuwe dirigent bij Kwint

Zanggroep Kwint

Echo der Duinen

Zanggroep Kwint

Echo der Duinen 7 jubilarissen

Kinderkoor “Legato”

Zanggroep “Kwint”

Jubilarissen Echo

Echo der Duinen 135 jaar

Echo-nieuws

Echo uitwisselingsconcert

Zanggroep “Kwint” krijgt donatie Rabobank

Zanggroep “Kwint”

Statiedag Echo der Duinen

Echolid geridderd

Kwint

Echo der Duinen

Vitamine C

Musicalgroep Legato

Kerkkoren, zie rubriek 11.2: Kerkkoren

De Gildetrom, tijdschrift in doos bij 1.4.

Crispijn: 1 envelop

Gilden algemeen: 1 envelop

Jolles, J.A., De schuttersgilden en schutterijen van Noord-Brabant (uitreksel)

Vendelen: 1 envelop

Ambrosiusgilde: 2 enveloppen

Het gilde St. Crispijn en Crispinianus

De klas op bezoek bij het gilde

Toorians, Jan, Koninklijk Zilver Gilden Loon op Zand

Aantekeningen en feiten van het Ambrosiusgilde 1784

Landjuweel 1980 te Oirschot

Verslagboek Landjuweel 1980

Het Kwartier van Oirschot 1934-1984, vijftig jaar kring van schuttersgilden

Fragment uit een artikel over gilden in Taxandria jg. 41. Copie

Repertorium Met gansen Trou 1951-2000. Inhoudsopgave over 50 jaargangen

Gildeboek Ambrosiusgilde 1784

Gildenkring Maasland 1935-1985

Jolles, J.A., De schuttersgilden en schutterijen van Noord-Brabant

Gils, Joke van, Hoeden en Pluimen. 225 jaar geschiedenis van Gilde St. Ambrosius te Loon op Zand.

Toorians, Jan, Koninklijk zilver van de gilden St. Ambrosius, St. Crispijn en Crispinianus, St Hubertus (1980)

St. Hubertusgilde te Waalwijk. Br. Heem jaarg. 27 blz. 121

Gildenbroeders: het sociaal kapitaal.( 4 art.)

Lee, Ant. vd., Voormalig jagersgilde van de Molenstraat

Kerkhof, Jos, De oorsprong van het gilde

Vera, Jan, Voor outer en herd, de gilden van Loon op Zand

St. Jorisgilde te Waalwijk 1548-1878.

Het Koningszilver van het Besoijense gilde St. Crispinus en St. Crispinianus

Rustende schutterij (ca.1853 tot ca.1914)

Loon op Zands oudste gilde ontsproot aan de gilden van Venloon in de tijd der Hervorming

Gilde St. Ambrosiua 1784-1949. (1949)

Die gemeijne schut Loon op Zand

De Loonse gilden in vroeger dagen. verschenen in Echo van het Zuiden

Ambrosiusgilde: Brief van J.H. van Heurn, griffier Tolkamer Den Bosch, aan dorpsbestuur Loon op Zand over het pas opgerichte Ambrosiusgilde (1786) Tekst 34

Foto’s gildenschildjes

Iersel, M. van, 17 dia’s Gildefeesten Ambrosiusgilde

Toorians, Jan, Het Vendel.

Ambrosiusgilde: 185 jaar Ambrosiusgilde

Hubertusgilde:  Geschiedenis

Toorians, Jan, Het Vendel.

Crispijngilde: Koningschieten.

Ambrosiusgilde: Het gilde

Ambrosiusgilde: Schietbaan

Ambrosiusgilde: Viering gildefeest

Ambrosiusgilde: 190 jaar Ambrosiusgilde

Hubertusgilde:  25 jaar Schuttersgilde St. Hubertus

Ambrosiusgilde publiceert zijn geschiedenis.

Ambrosiusgilde: Koningschieten

Hubertusgilde:  Schuttersgilde

Crispijngilde: 25 jaar Kruisboogvereniging.

Hubertusgilde:  Vaandelwijding

Ambrosiusgilde: Schutterskoning.

Toorians, J., Koninklijk zilver. boekbespreking

Tentoonstelling drie Loonse gilden + artikel J. Toorians

Hubertusgilde

Ambrosiusgilde

Ambrosiusgilde

Ambrosiusgilde bestaat 200 jaar.

Ambrosiusgilde: Verkoop loten Grote Clubactie.

Hubertusgilde:  Rommelmarkt

Ambrosiusgilde bestaat 200 jaar.

Ambrosiusgilde

Boek 50 jaar Gildekring Maasland.

Ambrosiusgilde: Koningschieten.

Ambrosiusgilde: Opening jeu de boules-banen.

Ambrosiusgilde: Overlijden hoofdman A. Verhulst.

Hubertusgilde:  Statiedag

Ambrosiusgilde: Statiedag.

Ambrosiusgilde: De oudste vereniging in Loon op Zand.

Ambrosiusgilde: Grote Clubactie.

Ambrosiusgilde: Onderscheiding Jan Toorians

Ambrosiusgilde: Open Dag.

Crispijngilde: Kruisboogvereniging.

Ambrosiusgilde: Statiedag.

Ambrosiusgilde: Dia-avond in Belgie.

Ambrosiusgilde: De eerste burgerkoning.

Hubertusgilde:  Oude traditie hersteld: Hubertusbollen

Ambrosiusgilde: Nieuwe koning H. Basters.

Ambrosiusgilde: Koninginnedag Koningschieten.

Ambrosius- en Hubertusgilde: Gildefeest

Hubertusgilde:  Oude traditie

Ambrosiusgilde: Koninginnedag.

Groot Gildefeest.

Hubertusgilde:  Paaseieren schieten

Hubertusgilde:  Kringdag Maasland

Ambrosiusgilde: Statiedag.

Ambrosiusgilde: Groot gildefeest.

Hubertusgilde:  Groots gildefeest

Hubertusgilde:  Oude traditie

Hubertusgilde:  40 jaar schutterij.

Ambrosiusgilde: Koninklijk zilver voor Harrie Basters.

Ambrosiusgilde: Koningschieten.

Ambrosiusgilde: H. Basters, koning.

Ambrosiusgilde: Burgerkoningschieten.

Ambrosiusgilde: Burgerkoning.

Hubertusgilde:  Koningschieten

Hubertusgilde:  Kampioenschieten

Hubertusgilde:  Jubilarissen

Hubertusgilde:  Open Dag

Ambrosiusgilde: F. Elshout, burgerkoning.

Hubertusgilde:  Jeu de Bouleswedstrijden

Hubertusgilde: Verkoop Huibbollen

Hubertusgilde:  Kampioen Geweerschieten

Ambrosiusgilde: Burgerkoningschieten.

Hubertusgilde:  Verkoop Huibbollen

Hubertusgilde:  Open Dag

Hubertusgilde naar Den Briel

Ambrosiusgilde: Burgerkoningschieten

Hubertusgilde:  Dubbel feest

Ambrosiusgilde zoekt vendeliers.

Hubertusgilde houdt van tradities

Hubertusgilde:  Geweerschieten en Jeu de Bouleswedstrijden

Ambrosiusgilde: Burgerkoning en Gildekoningschieten.

Hubertusgilde:  Verkoop Huibbollen

Hubertusgilde:  Wie wordt kampioen geweerschieten?

Ambrosiusgilde: Nieuwe uniformen loopgroep

Ambrosiusgilde: Bijnenthuynen 25 jaar.

Ambrosiusgilde: Subsidie reparatie gildeboek.

Hubertusgilde:  Rik- en Jokerconcours

Kennismaking met het Ambrosiusgilde.

Hubertusgilde:  Verkoop Huibbollen

Hubertusgilde heeft echte Koningin

Hubertusgilde:  Statiedag

Ambrosiusgilde: Burgerkoningschieten. Rob van Gorkum, burgerkoning.

Ambrosiusgilde trots op zijn jeugd.

Hubertusgilde:  Open Dag

Hubertusgilde:  Rik- en Jokerconcours

Hubertusgilde:  Dankbetuiging Rik- en Jokerconcours

Ambrosiusgilde: Restauratie gildenboek.

Ambrosiusgilde: Open Dag.

Hubertusgilde: Verkoop Huibbollen.

Hubertusgilde: Joker- en Rikconcours.

Hubertusgilde: Nieuw vaandel.

Hubertusgilde: Open Dag

Gilde St. Hubertus: Open Dag

Gilde St. Hubertus: rik- en jokerconcours.

Ambrosiusgilde: Koningsschieten

St. Hubertusgilde verkoopt Hubertusbroodjes

Hubertusgilde nieuw uniform

Gilde Hubertus organiseert rik- en jokerconcours

Gilde St. Hubertus zoekt nieuwe leden.

Gilde St. Ambrosius

Gilde St. Hubertus

Gilde St. Hubertus

Gilde St. Ambrosius

Antoon van Veldhoven: 60 jaar bij St. Ambrosius

Jos Botermans: 60 jaar bij St. Hubertus

St. Hubertus verliest hoofdman

Open dag Gilde St. Hubertus

Open Dag Gilde St. Ambrosius

Hoofdliedendag in Den Bosch

Nieuwe hoofdman St. Hubertusgilde

Gilde St. Hubertus: afscheid Ad Vermeer

Gilde St. Hubertus; “Huibbollen”

Gilde St. Ambrosius

Koningsschieten Gilde St. Ambrosius

Gilde “St. Hubertus

Gilde St. Hubertus

Gilde St. Ambrosius

Marinus Pijnenburg 60 jaar bij St. Hubertus

Gilde St. Ambroius Vendelconcertato

Gilde St. Hubertus: huibbollen

Verhalenboek Gilde St.Ambrosius

Gilde St. Hubertus: nieuwe schietmasten

Gilde St. Hubertus

Gilde St. Ambrosius, jubileumjaar

Nacht van Loon programmaboekjes: 1 envelop

Atletiek: 1 envelop

Mahjong: 1 envelop

Nacht van Loon, Ad Leermakers, Wandelsport Brabants Glorie: 1 envelop

Handbalclub Uno Animo: 1 envelop

Rolstoelhockey: 1 envelop

Avondvierdaagse: 1 envelop

Sportverenigingen algemeen: 1 envelop

Bridge: 1 envelop

Sport Staalt Spieren: 1 envelop

Loonstars: 1 doos

Luchtbode: 1 envelop

Bobsleeën 1 envelop

Uno Animo: 1 envelop

Motorsport: 1 envelop

Valkenjacht: 1 envelop

Biljartverenigingen: 1 envelop

White Balls: 1 envelop

Paardensport: 1 envelop

Schaken: 1 envelop

Judovereniging: 1 envelop

Zwemsport: 1 envelop

Golven: 1 envelop

Tennissport: 1 envelop

Jeu de boules: 1 envelop

80 van de Langstraat: 1 envelop

Onderzoek naar traditionele Sporten jaarg.

Brokx, Jan, Voetbalvereniging DESK in historische vogelvlucht

P.V. De Luchtbode, 50 jaar

Oorschot, Dr. J. van, Vorstelijke Vliegers en Valkenswaardse Valkeniers sedert de 17e eeuw (1974)

Fuchs, Dr. J.M. en W.J. Simons, Shell Journaal van oude sporten (1976)

Iersel, Tiny van, Uno Animo bestaat 70 jaar

Iersel, Michel van, dia’s

Biljarten.

Luchtbode.

ROS, ponyclub.

Wandelsport: Ludoka Avondvierdaagse

Biljarten.

Straatvoetbaltoernooi Koninginnedag

Uno Animo:

Wandelsport: Ludoka Avondvierdaagse

ROS, ponyclub.

Biljarten.

Sport Staalt Spieren:

Nieuwe Sportzaal

Volleybalvereniging Set Up:  Oprichting

Uno Animo

Sport Staalt Spieren

Opening Sportzaal De Nieuwe Doelen.

Volleybalvereniging Set Up

Volleybalvereniging Set Up

Wandelsport: Ludoka Avondvierdaagse

Uno Animo

Bridgeclub Loon op Zand in oprichting.

Sport Staalt Spieren

Uno Animo

Volleybalvereniging Set Up

Wandelsport: Ludoka Avondvierdaagse

Sport Staalt Spieren

Biljarten.

Tennisvereniging Loon op Zand

Uno Animo

Wandelsport: Ludoka Avondvierdaagse

Volleybalvereniging Set Up

Uno Animo

Judo

Wandelsport: Ludoka Avondvierdaagse

Sport Staalt Spieren

Tennisvereniging Loon op Zand

Uno Animo

Volleybalvereniging Set Up

Bridgeclub Loon op Zand

Uno Animo: 50 jaar

Biljarten.

Tennisvereniging Loon op Zand

Kegelclub Plekken en Gooien v/h thuis in Concordia viert jubileum

White Balls

Judo Nrs.

Eerste wielerronde in Loon op Zand.

Sport Staalt Spieren

Wandelsport: Ludoka Avondvierdaagse

Uno Animo: 50 jaar

Volleybalvereniging Set Up

Biljarten.

Uno Animo

Judo

Wandelsport: Ludoka Avondvierdaagse

Wandelsport: Ludoka Avondvierdaagse

Judo

Volleybalvereniging Set Up

Sport Staalt Spieren

Uno Animo

Luchtbode 40 jaar.

Judo

Volleybalvereniging Set Up

Sport Staalt Spieren

Wandelsport: Ludoka Avondvierdaagse

Biljarten.

Sport Staalt Spieren

Wandelsport: Ludoka Avondvierdaagse

Bridgeclub Loon op Zand vraagt nieuwe leden.

Loonstars.

Judo

Sport Staalt Spieren

Biljarten.

Wandelsport: Ludoka Avondvierdaagse 15 jaar

Luchtbode: nieuw lokaal

Uno Animo

Volleybalvereniging Set Up

Judo

Loonstars.

White Balls

Bridgeclub Loon op Zand: Beginnerscursus.

Uno Animo Handbal: 25 jaar

Judo

Loonstars.

Volleybalvereniging Set Up

ROS, ponyclub.

Uno Animo

Tennisvereniging Loon op Zand

Wandelsport: Ludoka Avondvierdaagse

White Balls

Bridgeclub Loon op Zand: Peter Bennebroek geeft cursus.

Luchtbode.

Judo

Tennisvereniging Loon op Zand

White Balls

Loonstars.

Bridgeclub Loon op Zand

Sport Staalt Spieren

Biljarten.

Bridgeclub Loon op Zand: Uitslagen.

Wandelsport: Nacht van Loon op Zand

Wandelsport: Ludoka Avondvierdaagse

Wandelsport: Nacht van Loon op Zand

Sport Staalt Spieren

Judo

White Balls

Bridgeclub Loon op Zand: Uitslag laatste competitieronde.

Luchtbode.

Uno Animo

Biljarten.

Wandelsport: Ludoka Avondvierdaagse

Loonstars.

White Balls

Uno Animo: Sponsors

Wandelsport: Nacht van Loon op Zand

Loonstars.

Jeu-de-boules-club.

Luchtbode

Volleybalvereniging Set Up:  15 jaar

Loonstars.

Biljart Ouderenvermaak, 10 jaar.

Uno Animo: Pupillen kampioen

Volleybalvereniging Set Up

White Balls

Jeu-de-boules-club.

Luchtbode.

Wandelsport: Ludoka Avondvierdaagse

Wandelsport: Nacht van Loon op Zand

Luchtbode.

Uno Animo Handbal: 30 jaar

Jeu-de-boules-club.

White Balls

ROS, ponyclub bestaat 25 jaar.

Uno Animo: 60 jaar

Loonstars.

White Balls

Wandelsport: Nacht van Loon op Zand

Uno Animo

Sportzaal De Nieuwe Doelen.

Loonstars.

Sport Staalt Spieren

Wandelsport: Nacht van Loon op Zand

Luchtbode: 50 jaar

Jeugdbiljarten.

Luchtbode: Heropening eigen home.

Loonstars.

Zwemmen

Jeu-de-boules-club.

Sport Staalt Spieren bestaat 25 jaar

Luchtbode: Jubileumjaar

Wandelsport: Nacht van Loon op Zand

Loonstars.

Zwemmen

Wandelsport: Nacht van Loon op Zand

Loonstars.

Loonstars.

Wandelsport: Nacht van Loon op Zand

Wandelsport: Nacht van Loon op Zand

Luchtbode: stukje traditie verloren

Loonstars.

Jeugdbiljarten van start.

Biljart De Vriendenkring, eerste lustrum.

Biljart Ouderenvermaak: 101-jarige W. Vugts reikt Fievezbeker uit.

Biljarten De Venloene.

Wandelsport: Nacht van Loon op Zand

Huldiging Kampioenen.

Uno Animo: Laatste fluitsignaal Piet Kemmeren

Wandelsport: Ludoka 21ste Avondvierdaagse

Volleybalvereniging Set Up: turnvierkamp

Volleybalvereniging Set Up:  25 jaar

Loonstars.

Motorsport: Carl van Esch en Mark Goudsiers naar Nederlands kampioenschap

Motorsport: Motor Tourclub

Wandelsport: Ad Leermakers loopt Parijs-Colmar

Volleybalvereniging Set Up:  25 jaar

Wandelsport: Nacht van Loon op Zand

White Balls

Wandelsport: Ludoka Avondvierdaagse

Huldiging Kampioenen

Motorsport: Presentatie race-teams

Mark de Bruin  loopt de Marathon van New York.

Luchtbode: Pieter van de Velden stopt.

Loonstars.

Scholen sporten samen.

Jeugdbiljarten: promotie

Jeu-de-boules-club: 10-jarig bestaan

Darten: Loons record.

Biljart De Vriendenkring, jubileumtoernooi.

Biljart De Vriendenkring, lustrumviering.

Uno Animo: CD-presentatie

White Balls

White Balls: Vincent Chin toernooi

Loonstars.

Wandelsport: Nacht van Loon op Zand

Wandelsport: Ludoka Avondvierdaagse

White Balls: Loonse tafeltenniskampioenschappen.

Loonstars: Er komt geen Loonstars meer.

White Balls

Wandelsport: Ludoka Avondvierdaagse

Sport Staalt Spieren: Naar N.K.S.-wedstrijden

Wandelsport: Nacht van Loon op Zand

White Balls:  Vincent Chintoernooi

Luchtbode: Rommelmarkt.

Zaalvoetbal in De Wetering: Van Venrooij Interieurbouw.

Uno Animo: Sponsorloop Mgr. Coomans

Luchtbode: Harrie Vera en zijn duiven.

White Balls: Paastoernooi Jeugd

Jeu-de-boules-club: Open Dag op het Looiershof.

Jeugdbiljarten: Kampioenschap Nederland.

White Balls

Uno Animo: Privatisering

Wandelsport: Ludoka Avondvierdaagse

White Balls:  Gemeentelijke Kampioenschappen

Wandelsport: 19e Nacht van Loon op Zand

White Balls

Uno Animo: Nico Schut neemt afscheid

Sport Staalt Spieren: Turnen Robert Cornelissen

Sport Staalt Spieren: Turnvierkamp in De Wetering

Biljarten: L.J.B.V. 1e lustrum.

White Balls:  Gemeentelijke Kampioenschappen

White Balls:  Gemeentelijke Kampioenschappen

White Balls:  Herfstcompetitie kampioen

Luchtbode: 60 jaar

Wandelsport: Nacht van Loon op Zand

White Balls:  Vincent Chintoernooi

Sport Staalt Spieren: Bewegen voor alle leeftijden

Jeugdbiljarten: eerste lustrum.

Darten: Gesloten Loonse kampioenschappen.

Volleybalvereniging Set Up organiseert dorpstoernooi

Darten: Tussentijdse competitie.

Uno Animo: Kampioenen

Jeu-de-boules-club: Open Dag op het Looiershof.

Wandelsport: Ludoka Avondvierdaagse

Uno Animo: Privatisering

White Balls

Biljarten De Venloene.

Biljarten.

Loon in bedrijf: Zwemschool Vital.

Wandelsport: Ludoka Avondvierdaagse

Jeugdbiljarten.

Uno Animo

Biljart De Vriendenkring.

White Balls

Uno Animo

White Balls

Zwemmen

Jeugdbiljarten.

Volleybalvereniging Set Up

Wandelsport: Ludoka Avondvierdaagse

Wandelsport: Nacht van Loon op Zand

Biljart De Vriendenkring.

Biljarten De Venloene.

Tennisvereniging Loon op Zand

Sport Staalt Spieren

Wandelsport: Nacht van Loon op Zand

Uno Animo

Biljarten.

Volleybalvereniging Set Up

White Balls

Jeu-de-boules-club.

Finale Fievez-wisselbokaal.

Tennisvereniging Loon op Zand: Winterharde gravelbanen.

Bewegen in water voor zwangeren.

Tennisvereniging Loon op Zand: Winterprogramma.

Feest bij Biljartvereniging De Vriendenkring.

Zwemschool Vital 12 1/2 jaar.

Darten: Kampioenschappen.

Uno Animo: Open Dag

Darten, een unieke sport.

Cochonnetclub opent hal.

Training Powerplate.

Wandelsport: Nacht van Loon op Zand

White Balls: Vincent Chin toernooi

Vriendenkring valt in de prijzen.

L.B.V. 25 jaar.

Wandelsport: Conditietraining Ad Leermakers.

Volleybalvereniging Set Up: Jaarlijks Dorpsvolleybaltoernooi.

Volleybalvereniging Set Up op zoek naar spelers eerste herenteam.

Jeugd-biljart: Nieuws

Wandelsport: Ludoka 30ste Avondvierdaagse

Gemeentelijke Bridgekampioenschappen.

Jeugdbiljart: Sukses: Jan van Hooren.

Jeugdbiljart Kampioen van Nederland

Rolstoelhockey: Tom Peters promoveert met zijn team.

Luchtbode: Bingo-avond.

Ponyclub R.O.S.: Opening Verenigingsgebouw.

K.G.V. balletschool start haar lessen.

Gemeentelijke bridgekampioenschappen.

Biljarten: Vriendenkrin nederlaagtoernooi

Zwemgroep 55+ vraagt deelnemers

Biljartvereniging Concordia vraagt nieuwe leden.

Jeugdbiljartvereniging

Biljartvereniging De Venloene Kampioenschappen

Loonse sportkampioenen gehuldigd.

Uno-animo-activiteiten als afsluiting van het seizoen

Paardensport: paardenpuzzeltocht

Tennisvereniging: Introductie

Tennisvereniging: proeflessen

Paardrijden: Menwedstrijden.

Loonse motorcoureur Jan Damen uitgeschakeld.

Badminton in De Wetering.

Biljartvereniging De Venloene: uitslag Fievez-beker

Set-Up zoekt leden

Wandelsport: Nacht van Loon voor de 25ste keer.

Set-up organiseert dorpstoernooi.

Wandelsport: 80 van de Langstraat

Jeugdbiljart bestaat 10 jaar

Sportief wandelen onder begeleiding.

Jeugdbiljart Districtskampioen B-klasse.

White Balls: Laatste Vincent Chin-toernooi.

Tennisvereniging organiseert wintertraining

Avondvierdaagse voor de 31e keer

Set Up zoekt nieuwe leden

Avondvierdaagse

B.V. De Venloene wordt Senioren Biljartvereniging Loon op Zand

Volleybal Set Up

Mahjongtoernooi in de Kiosk

Marieke de Rooij in Moskou (turnen)

Night of Darts

Nacht van Loon op Zand

Paardenpuzzelrit De Bockenrijders

Oranjekoorts in Loon op Zand

B.V. De Vriendschap

Bridgekampioenschappen

Damen, Jan, Einde carrière (motor)

Corné van Oers, biljartkampioen

The White Balls

Sportclubje van Ad Leermakers

Eerste Loonse Golfkampioenschappen

Dorpsvolleybaltoernooi

Gebroeders Peters scoren weer

K.G.V.

Burg. Fievez-wisseltrofee

Biljarten: afscheid Jac. van Oers

Sportkampioenen 2003

Tennisvereniging

L.J.B.V.

Turndemo Marieke de Rooij

Uno Animo

Postduivenvereniging De Luchtbode

Ballet bij K.G.V.

Biljarten: Burgemeester Fievez-bokaal

Seniorenbiljartvereniging

Loonse Wielerclub naar Parijs

Tini de Laat, Kampioen Duathlon

80 van de Langstraat

The White Balls

Tennisvereniging

Biljartvereniging Vriendenkring

Loonse Jeugdbiljartvereniging

Mah Jong

Voetbaltalent in Loon

Ruitersport

Loonse Jeugdbiljartvereniging

Biljarten seniorenkampioen 2005

Selectie Uno Animo nieuwe seizoen

Tafeltennis

Sportkampioenen Gemeente Loon op Zand

Loons taekwondosucces

Loonse tennisvereniging

Paasschoolvoetbaltoernooi en Brabants Kampioenschap (2 art.)

Aanval op Loons record biljarten in café Concordia

28ste Nacht van Loon op Zand

Sportief succes voor Tini de Laat

Volleybal Dorpstoernnnoi

Bilj.Ver.De Vriendenkring Nederlaagtoernooi

Biljartvereniging Centraal

Jeu de bouescompetitie

P.V. De Luichtbode

Topprestatie Loonse athleten

Nieuwe trainer Uno Animo

Afzien van Colmar: amateurwielrenners

Biljareten om de Fievez-wisseltrofee

Uno Animo: afscheid Peter Leendert

Dartclub Lodac

34ste Avondvierdaagse

Ad Leermakers: succes in Madagascar

RotaLion Fietstocht

De 80 van de Langstraat

Loons goud op NK Estafette: Gijs Peters

Uno Animo organiseert joker- en rikconcours

Menwedstrijd “De Postkoets”

Nominatie Sporters van het jaar

Postduivenseizoen van start

Avondvierdaagse

Biljartvereniging “De Vriendenkring” in het nieuw

Tini de Laat, hardloper

Jeugdbiljartvereniging

Thomas de Bell, zwarte band teakwondo

Meisjeselftal Uno Animo kampioen

Koen Bax Nationaal kampioen kanovaren

Ton van Helvert en Miranda vd. Ven lopen de Nijmeegste Vierdaagse

Volleybal Set Up

Merel de Knegt, athletiek

Mahjong in De Kiosk

Nacht van Loon

25 jaar White Balls

Loonse Dartkampioenschappen

Biljarten Fievez-trofee

Tennisvereniging Loon op Zand

Gemeentelijke bridgekampioenschappen

Nijmeegste Vierdaagse: kinderen Donders-de Jong

Loonse Mahjongkampioen: Jan Nawijn

Uno Animo in het nieuw

De 80 van de Langstraat

Avondvierdaagse

Zwemmen voor 55-plussers

Uno Animo meisjesvoetbal

Paardenmenwedstrijd

Volleybalvereniging Set Up

Gymnastiekvereniging S.S.S.

Theo Egging kampioen Tafeltennis

Uno Animo kampioenen

Nominatie gemeentelijke sportprijzen

Oosterwaal, F. Prent Uno Animo

Loonse Jeugdbiljartvereniging 15 jaar

Dartkampioenschappen

Nacht van Loon op Zand

Gemeentelijke biljartkampioenschappen

Tennisvereniging Loon op Zand

Loonse Wielerclub

Biljartvereniging L.B.V.

Biljartvereniging Loons kwartier

Gemeentelijke biljartkampioenschappen

Loonstars 2010

Uno Animo: Nico Schutconcours

Volleubalvereniging Set Up

Buurtsport op Scorpius

Vrijwilligersavond bij Uno Animo

Gymclub o.l.v. Ad Leermakers

K.N.V.B.-voetbaldag bij Uno Animo

Tafeltennisvereniging The White Balls

Nieuwe gymnastiekgroep van S.S.S.

Koen Bax, kampioen kanovaren

Tini de Laat: Europees kampioen duathlon

Jan Moonen, succesvol koetsier

Uno Animo F2 voorjaarskampioen

Avondvierdaagse 2009

Loonse Wielerclub

Bridgekampioenschappen

Nacht van Loon 2009

Tennisvereniging Loon op Zand

Darten

Uno Animo E3 kampioen

Koos van de Velden, biljartkampioen

Loonse Jeugdbiljartvereniging

Michel van Iersel, Nederlands biljartkampioen

Zaalvoetbal

Voetbalclub Don Bosco Jg. 16

Sophia’s Vereeniging: 4 enveloppen

Sophia treedt op bij het bezoek van koningin Wilhelmina aan Heusden op 18-8-1904. Feestgids

In edele vriendschap verbonden. Koninklijke Sophia”s Vereeniging 1864-2004. (2004)

Koninklijke Harmonie Sophia’s Vereeniging

Blazers en strijkers ontmoeten elkaar o.a. Sophia

Concert van Sophia’s Vereeniging in de St. Jan Den Bosch o.a. 3e Symf. Saint Saens met P. Claessens, orgel

Concert Sophia’s  Vereeniging ten bate van het Orgelfonds in de Loonse kerk 30-6-1985

Harrie van Rijswijk 100ste geboortedag. Opnamen van Sophia’s Vereeniging 2003

Koninklijke Sophia’s Vereeniging film en muziek uit 1953, 1967 en 1976

Sophia (ca.1853 tot ca.1914)

Fijen, Max, dia’s

Iersel, Michel van, dia’s

Voorzitter van Sophia over Toon de Smid (Toon van Leest)

Sophia’s Vereeniging:

Oprichting majorettenkorps

Sophia’s Vereeniging:

Sophia’s Vereeniging:

Over successen van Sophia tussen 1933 en 1962

Sophia’s Vereeniging

Sophia’s Vereeniging

Sophia Landskampioen

Sophia’s Vereeniging

Sophia Kampioen K.N.F.

Sophia’s Vereeniging

Topconcours Arnhem

Sophia’s Vereeniging

Sophia’s Vereeniging

Jubilarissen

Waarom komt Sophia’s Vereeniging nooit meer op straat.

Sophia’s Vereeniging

Sophia maakt langspeelplaat

Sophia’s Vereeniging

Sophia’s Vereeniging

Sophia’s Vereeniging 115 jaar en landskampioen

Sophia’s Vereeniging

Sophia’s Vereeniging

Sophia’s Vereeniging wint concours in Venlo.

Sophia’s Drumband 25 jaar

Sophia Landskampioen

Sophia’s Vereeniging

Sophia’s Vereeniging

Sophia’s Vereeniging

Sophia’s Vereeniging

Sophia’s Vereeniging 120 jaar

Sophia’s Carnaval

Sophia’s Vereeniging

Sophia’s Drumband 30 jaar

Jubilarissen

Amerika-reis

Sophia’s Vereeniging ontvangt harmonie uit Schabach

Sophia’s Vereeniging:  Hoogtepunten

Sophia’s Vereeniging krijgt  f. 5000,- uit het Anjerfonds

Sophia’s Vereeniging Tien keer kampioen

Sophia’s Drumband

Sophia’s Vereeniging

Sophia’s Vereeniging:  Jubileumloterij

Sophia’s Vereeniging

Aankondiging 125 jarig bestaan

Oproep majoretten

Nieuwjaarsconcert 1989

Nieuwjaarsconcert 1988

M. van Esch, 25 jaar voorzitter

Nieuwjaarsconcert

Sophia’s Vereeniging

125-jarig jubileum

Concours in kerk Broekhoven

Zilveren jubilaris Noud Voets

Spelen in Dreischor

Sluiten seizoen

Afscheid M. van Esch

Percussienieuws

Concert in kerk Broekhoven

Zomerconcert

Voorzitterswisseling: Michel van Esch opgevolgd door Paul van Dijk

Leerlingenorkest in de kerk

Slagwerkconcours S.P.E.

Muziekexamens

Afscheid drie bestuursleden

Percussie wereldmuziekconcours

Dag van de Muziek

Er zit toekomst in muziek

Heinz Friesen, nieuwe dirigent

Hennie Raaymakers beëindigt gastdirigentschap

Kioskconcert

130 jaar

Het Vetlèr 44 jaar

Muziekcentrum

Nieuwjaarsconcert

Slagwerkconcours Helmond

Sophia’s Vereeniging op T.V.

Slagwerkconcert / Jubilarissen

Kampioen

Kioskconcert

Van Stamcafé Vermeulen naar De Wetering.

Muziekevenement

Muziekconcours

Vijf jubilarissen

Sophia’s Vereeniging scoort goed.

Sophia’s Vereeniging naar Spanje.

Sophia’s Vereeniging in nieuwe concertzaal Tilburg

Sophia’s Vereeniging

Sophia’s Vereeniging naar Wereld Muziekconcours in Kerkrade

Sophia’s Vereeniging op concours

Dubbele receptie

Jubilarissen

Kioskconcert

Nieuw vaandel

Concours 26 orkesten

Sophia’s Vereeniging in Concertzaal Tilburg

Sophia’s Vereeniging

Nieuwjaarsconcert

Sophia’s Vereeniging

Sophia’s Vereeniging

Concert met Brabants Orkest

Sophia’s Vereeniging

Koffieconcert Jeugd.

Stemmig nieuwjaarsconcert.

Koffieconcert

Middenorkest succesvol concours.

Miniconcert leerlingen.

Kledingfonds Middenorkest.

Images van Marc van Delft.

Nieuwe voorzitter en jubilarissen.

Klapstoelenconcert.

Oproep materiaal voor boek.

Slagwerkconcert.

Sophia in Concertzaal Tilburg.

Concert Enschede.

Succes voor Opstap- en Middenorkest

Sophia treedt op in Concertzaal Tilburg

Klapstoelenconcert bij het kasteel

Concertreis naar Italie

Historisch boek in de maak

Beide opleidingsorkesten vragen nieuwe leden

Sophia huldigt jubilarissen.

Openbare repetitie Middenorkest

Sophia koffieconcert leerlingen.

Uitvoering Carmina Burana

Koninginnenachtconcert

Cis Damen

Muziekopleiding

Sophia Koffieconcert leerlingen

Festival Opleidingsorkesten

Sophia 140 jaar

Loterij

Proms of Loon

Minikoffieconcert

Jubileumboek Sophia 140 jaar

Middenorkest

Klapstoelenconcert

Sophia in Concertzaal Tilburg

Muziekopleiding Sophia’s Vereeniging

Sophia’s Vereeniging: Loterij

Reünie Sophia’s Vereeniging

Sophia’s Percussie Ensemble

Wensconcert Sophia’s Vereeniging

Max Fijen en Sophia’s Vereeniging

Jubilarissen bij Sophia’s Vereeniging

Concert Sophia’s Vereeniging in Concertzaal Tilburg

Blaasmuziek is Cool

Young Promises in Concert

Sophia’s festival opleidingsorkesten en Nieuwjaarsconcert

Samenwerking tussen 4 slagwerkenesembles

Stichting Muziekopleiding

Jubilarissen bij Sophia

Nieuwjaarsconcert

Succes voor Loonse Muzikanten

Klapstoelenconcert

Treveris te gast bij Sophia

Percussie Ensemble

Muziekonderwijs voor basisschoolkinderen

Festival Opleidingsorkesten

Sophia in Concertzaal Tilburg

Slagwerkconcert S.P.E.

Concert Concordia, Sophia en Harmonie Kaatsheuvel

Concertreis naar Rusland

Jubilarissen Sophia

Concert met Gé Reinders

Marlou klarinettiste bij Middenorkest

Sophia’s Middenorkest naar Luxemburg

Festival opleidingsorkesten

Stichting Muziekopleiding Loon op Zand

Concert met Kwint

Concert in de Eerste Kamer

Slagwerkconcert

Sophia 145 jaar

Muziekproject basisscholen

Festival opleidingsorkesten

Prent van de maand: Sophia

Klapstoelenconcert

Belle en Bo muzikale vertelling door Middenorkest

Archief Stichting Jeugbelangen 1962: 1 envelop in doos 1 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Archief Stichting Jeugbelangen 1970: 1 envelop in doos 2 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Archief Stichting Jeugbelangen 1958: 1 envelop in doos 1 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Archief Stichting Jeugbelangen 1960: 1 envelop in doos 1 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Archief Stichting Jeugbelangen 1961: 1 envelop in doos 1 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Archief Stichting Jeugbelangen 1963: 1 envelop in doos 1 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Archief Stichting Jeugbelangen 1982: 1 envelop in doos 3 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Archief Stichting Jeugbelangen 1959: 1 envelop in doos 1 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Archief Stichting Jeugbelangen 1971: 1 envelop in doos 2 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Archief Stichting Jeugbelangen 1972: 1 envelop in doos 2 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Archief Stichting Jeugbelangen 1973: 1 envelop in doos 2 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Archief Stichting Jeugbelangen 1974: 1 envelop in doos 2 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Archief Stichting Jeugbelangen 1975: 1 envelop in doos 3 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Archief Stichting Jeugbelangen 1985: 1 envelop in doos 3 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Archief Stichting Jeugbelangen 1977: 1 envelop in doos 3 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Archief Stichting Jeugbelangen 1979: 1 envelop in doos 3 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Archief Stichting Jeugbelangen 1964: 1 envelop in doos 1 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Archief Stichting Jeugbelangen 1981: 1 envelop in doos 3 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Archief Stichting Jeugbelangen 1976: 1 envelop in doos 3 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Archief Stichting Jeugbelangen 1983: 1 envelop in doos 3 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Archief Stichting Jeugbelangen 1984: 1 envelop in doos 3 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Akte sept. 1966: 1 envelop in doos 1 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Archief Stichting Jeugbelangen 1980: 1 envelop in doos 3 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Kasboeken: 1 envelop in doos 1 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Brieven van en aan de gemeente: 1 envelop in doos 1 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Archief Stichting Jeugbelangen 1958: 1 envelop in doos 1 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Boekje Stichting Jeugdbelangen: 1 envelop in doos 1 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

3 clubblaadjes “De boodschappentas”: 1 envelop in doos 1 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Archief Stichting Jeugbelangen 1978: 1 envelop in doos 3 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Draaiboek 10 jaar bestaan De Kuip: 1 envelop in doos 1 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Map rekeningen: 1 envelop in doos 1 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Archief Stichting Jeugbelangen 1965: 1 envelop in doos 1 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

boekje tentoonstelling van Venloon tot Loon op Zand: 1 envelop in doos 1 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Archief Stichting Jeugbelangen 1969: 1 envelop in doos 2 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Archief Stichting Jeugbelangen 1968: 1 envelop in doos 2 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Archief Stichting Jeugbelangen 1967: 1 envelop in doos 2 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Archief Stichting Jeugbelangen 1966: 1 envelop in doos 1 Stichting Jeugdbelangen – de Kuip

Jeugdbelangen:  Beatavond

Jeugdbelangen:  Jaarverslag 1967

Jeugdbelangen:  Overzicht

Gidsen Maria Goretti.

Kick Off:

Belphegor: club du disque, societeit, later: El Paso

Kabouters Maria Goretti

Expressiegroep

Kabouters Maria Goretti

Jeugdbelangen:  Kabouters

Jeugdbelangen:  Jaarverslag 1968

Jeugdbelangen:  Peter van Vugt

Jeugdbelangen:  Oriëntatietocht

Jeugdbelangen:  Vrije Expressie

Kick Off:

El Paso.

Kabouters Maria Goretti

Jeugdbelangen:  Oriëntatiebosloop

Kick Off

Jeugdbelangen

Jeugdbelangen

Kick Off

Kick Off

De Kuip

De Kuip

Kick Off

Kick Off

Kick Off

De Kuip

Expressiegroep

Jeugdbelangen De Kuip.

De Kuip

Kick Off

De Kuip

Kick Off

Jeugdbelangen: 10 jaar Stichting Jeugdbelangen De Kuip.

Kick Off

Expressiegroep

Jeugdbelangen:  Verjaardagsactie

Expressiegroep

Kabouters Maria Goretti

Kick Off

De Kuip

Het Gesticht, jongerenvereniging

De Kuip

Jeugdbelangen De Kuip: Mededelingen

Expressiegroep

Het Gesticht

Kick Off

Kick Off

Het Gesticht

De Kuip

Kick Off

Jeugdbelangen De Kuip: Mededelingen  Nr. 8

Het Gesticht

Kick Off

De Kuip onder de kap.

De Kuip

De Kuip: Zwartwerkfeest

De Kuip: Bestuur

De Kuip: Zes raar Kuipkes

Kick Off: Reünie

De Kuip: Infoavond vrijwilligers

De Kuip: Feest met barbecue

De Kuip: Mexicaanse fiësta

De Kuip: Kuipstuip

De Kuip: Tiroleravond

De Kuip: Tienertheater

De Kuip: Kuipenkolder

Kick Off terug.

De Kuip: Kerstviering

De Kuip met badkuip

De Kuip: Touwtrekken

De Kuip: Rockweekend

De Kuip: Popworkshop

De Kuip op TV.

De Kuip: Een goed begin

De Kuip: Kuipcampingrock

De Kuip: Opname CD

De Kuip: Opening seizoen 1969-97

De Kuip als circustent

De Kuip: Onbekend talent

De Kuip: Touwtrekken

De Kuip weer dakloos

De Kuip: Theo The King in de Kuip

De Kuip: Laatste Popworkshop

De Kuip: Openingsweekend

De Kuip gaat weer open.

De Kuip.

De Kuip: Kuipkinderen gaan de ruimte in.

De Kuip: Zomerfeest

De Kuip: Met goed gevoel nieuw jaar in.

De Kuip: Activiteiten.

De Kuip

De Kuip

De Kuip

De Kuip: Touwtrekken.

De Kuip-nieuws.

De Kuip: Kliederen in de keuken.

De Kuip: Opening Verenigingsgebouw.

De Kuip: Kinderdisco.

De Kuip: Eieren versieren.

De Kuip: Een nieuw begin vor de Kuip.

De Kuip: Wereldwijd-festival

Kuip-activiteiten.

De Kuip

De Kuip

De Kuip

De Kuip

De Kuip

Starters-info-avond

Zing je Ding

Touwtrektoernooi

Lesmateriaal Huishoud- en Nijverheidsonderwijs: 1 envelop

Het schoolhuis: 1 envelop

Aanstelling en ontslag van M.A. Meijer op de openbare lagere school in De Moer (zie 2.2.10)

Tijdschrift Oud Nieuws: cultureel erfgoed en educatie (voor onderwijs): 1 envelop

Collectie Truus Bennebroek van Noije: Notulen van de voorlopige medezeggenschapraad Zonnebloem en Springplank 1983-1984, Schoolcommissievergadering, Teamvergaderingen 1983-1985, 1987-1991, 1995-1996; lesboekjes: 1 doos

Brief om de aanstelling van een schoolmeester tot Heemraad wegens Lithoijen. Zie envelop pater Rijkers in 3.1.

Onderwijs, rapporten en diploma’s: 1 envelop

Onderwijzend personeel: 1 envelop

Peters, Jeanette, School en vrije tijd in de jaren vijftig. Uit: Traditie zomer 2003

Vlinderboom: 1 envelop

Katholiek Onderwijs 100 jaar: 1 envelop

Schoolbesturen: 1 envelop

Blokkendoos: 1 envelop

Onderwijs algemeen: 1 envelop

Leesboekjes algemeen: 1 envelop

Analfabeten in Loon op Zand: 1 envelop

Aan de slag met het onderwijs: heemkundige projekten voor het basisonderwijs: 1 envelop

S.e.O.-nova, Maandblad van de Loon op Zandse Scholierenvereniging. Jg. 1(mei 1963) 2 (juni 1963),  nr. 4 (okt.1963), nr. 6 (1964): 1 envelop

Kleuterschool De Zonnebloem, Springplank, Lage Weijkens: 1 envelop

Leesboekjes van de St. Emiliusschool: 1 envelop

Leesplankjes

Hoe kom je de school binnen. Archieven en Onderwijs

Hoe betrekt men de jeugd bij museum en historie

Katholieke Leergangen Tilburg. Jaarverslag 1968-1969.

Sint Odulphuslyceum, Gedenkboek 60-jarig bestaan van het gymnasium (1959)

De geschiedenis van het onderwijs in Loon op Zand

Hoe het dorp Besoyen een eigen school en schoolmeester kreeg. Taxandria.

Verhoeven, Th. Materiele positie van onderwijzers aan de openb. scholen in Nrd-Brabant

Auerbach, X. A.G., Van Openbare Lagere School naar basisschool De Start, 75 jaar basisonderwijs. De Moer A: 1980, B: 1991

Verweij, Jan, c.s., Het Theresialeven – gevoel; 75 jaar Theresialyceum Tilburg. maart 2001

Over de school, 44 opstellen over onderwijs in Udenhout en Biezenmortel. Uitgave Heemcentrum ‘t Schoor 2001

Kwaliteit schoollokaal in Loon op Zand (provinciale keuring) in 1831 zie B 369 (manuscript)

Sint Odulphuslyceum, Gedenkboek 40-jarig bestaan van het gymnasium (1939)

Dal, Mr. Drs. A.J.M. van, Artikelen uit de Tijd-Maasbode in de jaren 1937-1939 over studentenverenigingen, onderwijsproblemen.

Onderwijs algemeen: Kauret, Dr., Per imperatief mandaat  Bijdragen Gesch. Zuid Nederland deel 10

Schaik. Dr. A.H.M. van, Dr. Hendrik Moller 1869-1940. Uit de reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. Tilburg 1988

Hoogbergen, dr. Th. G.A., 75 jaar Ons Middelbaar Onderwijs 1915-1991. Uit de reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. Tilburg 1991.

Koekkoek, M.A., Wat is natuur nog? 24 schoolwandplaten (1978)

Prospectus Aardrijkskundige wandkaarten (1961)

Maas, Harrie, Een kwart eeuw Moller. ((1974-1999) Herinneringen van een docent aan het Dr. Mollercollege te Waalwijk

Onderwijzers: Een schoolmeestersaanstelling te Tilburg uit 1592. Br. Heem 1969,

Themanr. Brabants Heem, jg. 41: Onderwijs in de Kempen, Het Stuck van de Schoolmeester en de scholen (1655), Het lager onderwijs in de Antw. Kempen 17-18e eeuw,  Latijnse scholen i.d. Kempen 19-20e eeuw, Broedercongr.en Lager Onderw.Zuid-Ned. 19-20e eeuw.

 

Lessenmap voor basisonderwijs over eigen omgeving

Beers, E. van, Het Onderwijs te Loon op Zand I

Beers, E. van, Het Onderwijs te Loon op Zand en Kaatsheuvel II

Kemmeren, Diny, Pijnenburg, Cees, Vera, Jan, Toos van Veldhoven, onderwijzeres en jeugdleidster.

Schoolhuis: Haest Opstal van, Corrie, In de schaduw van de Loonse toren, school en schoolhuis op oude kerkhof

Gelevert, E. van Het primair onderwijs in Loon op Zand

Pijnenburg, Cees, Honderd jaar katholiek onderwijs in Loon op Zand

Kaart met schrijfletters

Kaatsheuvel: De eerste school te Kaatsheuvel 1615.

Werkzaamheden school (huis) (ca.1853 tot ca.1914)

Nieuwe school Kerkstraat (ca.1853 tot ca.1914)

Schoolbehoeften (ca.1853 tot ca.1914)

Salarissen onderwijzers (ca.1853 tot ca.1914)

Pensioenbijdrage onderwijs (ca.1853 tot ca.1914)

Schoolcommissie (ca.1853 tot ca.1914)

Kosten deskundig vergelijkend onderzoek onderwijzers (ca.1853 tot ca.1914)

Commissie leerplichtwet (ca.1853 tot ca.1914)

Commissie wering schoolverzuim (ca.1853 tot ca.1914)

Beers, P. A. van, ‘t Onderwijs van 1550- ca. 1850. 2 delen (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Notariele overdracht van het ambt van schoolmeester aan Govert Anthonissen uit Sprang (1650) Tekst 23

B. Moonen, Scholen en meesters

Resolutie van gemeentebestuur Loon op Zand over schoolopziener 1804

Schoolgeld bepaling ondertekend door Veerwaardens en Vesters 1792

Vervolg op brief over bouwvallig schoolhuys van 30-11-1786 van F. van Maanen 8-1-1787

Toezegging van 1920 gulden voor de restauratie vanhet schoolhuys geligt uit de verpondingen

De collecteur Vermeulen moet een bedrag betalen voor het schoolhuys 17-9-1787 De Bruijn-Vermeulen

Brief over bouwvallig schoolhuys in Loon op Zand dat vernieuwd moet worden 30-11-1786

Ontwerp leerplan. Bepalingen schooltijden mei 1889

Tekening school (De Hoorn) volgens raadsbesluit 1-9-1891

Verordening op de openbare scholen 28-3-1860. Instructie onderwijzend personeel

Gegevens over de school in Loon op Zand 15-1-1857 (ook avondschool) Onderwijzer Cornelis van der Ven, aangesteld 27-7-1824 gehuwd met Johanna Maria Verster

Bestek uitbreiding schoolgebouw Loon op Zand 16-9-1876 Aannemers J.A. de Bresser, J. Pijnenburg. Borgen: A.G. de Bresser, A. Verreijssen, G. Peters, Burgemeester P. van Dortmond. G. Anten, Ontvanger Peters

Verordening op de openbare lagere scholen in de gemeente Loon op Zand 28-3-1860. Burg. Verheijen en secr. G. den Ouden

Besluit heffing schoolgeld 15-9-1869 burg. Van Dortmond secr. Van Woensel

Besluit heffing schoolgeld 24-12-1867 burg. Van Dortmond secr. Van Woensel

Verordening op de invordering van het schoolgeld in de gemeente Loon op Zand 28-3-1860 Burg. A. Verheijen. Secr.G. den Oude

Besluit tot heffing van schoolgeld 16-11-1861. Burg. A. Verheijen en secr. J. van Woensel

Instructie voor het onderwijzend personeel bij de openbare lagere scholen te Loon op Zand. Burg. Verheijenen secr. G. den Ouden 28-3-1860

Invoering mammoetwet

Het nieuwe Schoolbestuur

Onderwijzend Personeel:  40-jarig jubileum Juffrouw Toos van Veldhoven

De Springplank: Emilius en Gerlachus

Oudercomité: Oproep voor jubileum Juffr. Toos

Schoolbestuur doet dringend beroep op ouders en jeugd.

De Springplank

De Springplank

Onderwijzend Personeel:  Juffrouw Toos van Veldhoven met pensioen

Oudercomité: Documentatiecentrum.

De Springplank

De Blokkendoos: nieuwe school in de Molenwijk

Oudercomité zoekt nauwer contact met de ouders.

Onderwijzend Personeel:  Afscheid Juffr. Mieke

De Springplank

Schoolbestuur: Mutaties.

De Blokkendoos

De Blokkendoos

De Springplank

De Springplank

De Blokkendoos geopend

De Blokkendoos

De Springplank

De Springplank

Schoolbestuur: Afscheid Ad van Oisterwijk.

Vlinderboom: Openbaar onderwijs in ons dorp.

Vlinderboom: Openbare school een stap dichterbij.

Onderwijzend Personeel:  Juffr. Truus 25 jaar in onderwijs

Vlinderboom: Officiële opening openbare school

Vlinderboom: Openbare school krijgt gestalte. Profiel.

Onderwijzend Personeel:  Jan Heuer 25 jaar onderwijzer

Vlinderboom: Open Dag en aanmelding leerlingen.

De Blokkendoos

Onderwijzend Personeel:  In memoriam Gijs Eykemans

Vlinderboom: Aanmelding kleuters.

De Blokkendoos

De Lage Weijkens

Vlinderboom: Geslaagde fancy-fair.

Vlinderboom: eerste lustrum.

Vlinderboom: Aanmelding leerlingen.

De Lage Weijkens: Nieuwbouw

Vlinderboom: Open Dag.

Vlinderboom: aanmelding leerlingen.

De Lage Weijkens: Nieuwbouw

Vlinderboom: geslaagde wereldreis.

Vlinderboom: Open Dag.

Onderwijzend Personeel:  Leo Damen vertekt als concierge

Onderwijzend Personeel:  Jan Kin, nieuwe concierge

De Lage Weijkens: Eervolle vermelding KIK-week

Onderwijzend Personeel:  Hans Wayers, 25 jaar onderwijs

De Lage Weijkens:Expositie Kindertelefoon

De Lage Weijkens

De Blokkendoos

De Lage Weijkens: Mijnheer Piet met de VUT

De Blokkendoos

De Lage Weijkens: Circus in basisschool

Onderwijzend Personeel: In memoriam Yvonne van Hoof

De Blokkendoos

Onderwijzend Personeel:  Afscheid Jan Heuer

Vlinderboom: Project NOVIB/Fancy-fair.

S.K.P.O.

Vlinderboom: Nieuwbouw.

Onderwijzend Personeel:  Juffr. Truus 40 jaar onderwijs

Schoolbestuur: Fusie: Stichting Kath. Primair Onderwijs gemeente Loon op Zand

Vlinderboom: Schoolkamp succes.

Vlinderboom: Fancy-fair

Vlinderboom: Vlinderboom opent haar deuren.

De Lage Weijkens: 100 jaar Katholiek Onderwijs

De Blokkendoos: Open middag

De Blokkendoos 25 jaar

De Blokkendoos: Geraniumactie

Vlinderboom: 15 jaar.

Vlinderboom: Nieuwbouw

Vlinderboom: Kinderen op kamp in Land van Kleef.

De Blokkendoos: Rünie

De Lage Weijkens: Speelgoedbeurs

De Lage Weijkens: Naar de groentenboer op de markt

Onderwijzend Personeel:  Juffr. Truus neemt afscheid

De Lage Weijkens: Open Middagen

De Lage Weijkens: Driekoningen zingen

De Lage Weijkens: Kindercarnavalsoptocht

De Lage Weijkens: Tweedehands Speelgoed

De Blokkendoos: Geraniumactie

De Lage Weijkens: Minibridge

Vlinderboom feestelijk geopend.

De Lage Weijkens: Speelveldje

De Blokkendoos: Open Middag

Vlinderboom: Fancy fair.

De Blokkendoos: Nationale Straatspeeldag

Schoolbestuur: Fusie besturen Kath. Basisscholen Waspik en Gem. Loon op Zand

De Lage Weijkens: Kunst-project “Laat kleur leven”

De Lage Weijkens: Speelgoedbeurs

Vlinderboom: Informatie Jenaplan.

De Blokkendoos: Kinderen geven kinderen Joegoslavië fijne Kerst

De Lage Weijkens: Carnavalsoptocht

De Lage Weijkens: Gift voor Amnesty International

Vlinderboom: Kerstactie succes.

Vlinderboom: Bezoek Dinosaurus.

Vlinderboom: Actie schoendoos.

Vlinderboom: Gedeputeerde van Nistelrooy te gast.

De Lage Weijkens: Prijs veiligheid

Vlinderboom: Informatie-avond Jenaplan.

De Lage Weijkens: Speelgoedactie Oudervereniging

De Blokkendoos: Aanmelden Leerlingen

Vlinderboom: Project veiligheid en respect.

Vlinderboom: Sportdag.

Vlinderboom: gevraagd klasse-assistente.

De Blokkendoos:Sportdag

De Lage Weijkens:  Sportdag

De Lage Weijkens:  Kledinginzameling

Onderwijzers; In memoriam Juffrouw Toos van Veldhoven.

De Lage Weijkens: Aanmelding leerlingen

Onderwijzers: Willemien van Gorkum 40 jaar in onderwijs.

De Blokkendoos: Prijs voor veiligheid.

De Lage Weijkens: Kinderboekenweek

Vlinderboom: Aanmelding leerlingen

De Blokkendoos: Geraniumactie.

Blokkendoos: Geraniumactie

Blokkendoos: Nationale Straatspeeldag

De Lage Weijkens: Speelgoedbeurs

Blokkendoos en Lage Weijkens nemen afscheid van Hans Waijers

Aanmelding leerlingen Loonse basisscholen

De Vlinderboom: Westernworld

De Lage Weijkens: Carnavalsoptocht

Basischolen van Loon op Zand houden sportdag

Lage Weijkens spelletjesdag

Lage Weijkens: kledinginzameling

Open dag Loonse basisscholen en aanmelding leerlingen.

Juffr Willemien van Gorkom neemt afscheid van de Lage Weijkens

Kerstviering Lage Weijkens.

Vlinderboom: afscheid van Henk Frenken

Vlinderboom kwam als beste uit de bus bij onderzoek ouderwaardering

Vlinderboom: Fancy-fair

De Lage Weijkens: Kledinginzameling.

Sportdag drie basisscholen

Blokkendoos 30 jaar

Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs

20 jaar Vlinderboom

Oudervereniging Lage Weijkens

Kledinginzameling Lage Weijkens en Blokkendoos

Open Avond Dr. Mollercollege

Kerst op de Lage Weijkens

Open Dag basisscholen

Project “Geef ‘m van katoen” Blokkendoos

Nationale Straatspeeldag

Nieuwe Directeur Lage Weijkens en Blokkendoos

Wij-kensdag

Straatspeeldag

Oudervereniging Lage Weijkens

Open dagen basisscholen

Blokkendoos

Projectweek”Jou een zorg” Lage Weijkens

Geraniumactie Blokkendoos

Fancy Fair Vlinderboom

Sportdag basisscholen

Kerstviering Lage Weijkens

Oudervereniging Blokkendoos

Reünie St. Gerlachusschool

Feest Vlinderboom

Jan Kin verlaat Blokkendoos

Geslaagde Straatspeeldag

Fancy Fair op de Vlinderboom

Straatspeeldag De Lage Weijkens

Kledinginzameling De Lage Weijkens

Reünie Meisjesschool St Gerlachus

Openbaar onderwijs

Lage Weijkens donatie El Inicio

Open Dagen basisscholen

Geraniumactie De Blokkendoos

Derde Wereldactie 2College Cobbenhagen

Project De Blokkendoos

Speelgoedbeurs De Lage Weijkens

Project Nicaragua op Lage Weijkens

Straatspeeldag basisscholen Blokkendoos en Vlinderboom

Fancy Fair Vlinderboom

Kledingbeurs Basisscholen

Geraniumaktie De Blokkendoos

Lokale Educatie Agenda

Reunie Springplank

Opening aanbouw Vlinderboom

Reunie Gerlachusschool 1948-1949

Reune De Lage Weijkens 1987-1988

Sportdag basisscholen

Kledinginzameling Blokkendoos en Lage Weijkens

25-jarig bestaan Vlinderboom

Lage Weijkens krijgt speelhuis

Veilige school, project Langstraat

Open Dagen Blokkendoos en Lage Weijkens

Lezing over sensitieve kinderen (Vlinderboom)

Geraniumactie De Blokkendoos

Groep 5 Blokkendoos op TV

Open Dag Vlinderboom

Lage Weijkens: sponsorloop

Geraniumactie Blokkendoos

De Vlinderboon 25 jaar

Blokkendoos zoekt overblijfkrachten

Kledinginzameling basisscholen Lage Weijkens en Blokkendoos

Buitenschoolse opvang Vlinderboom

Lage Weijkens op bezoek in de volkstuin

Lage Weijkens: straatspeeldag

Blokkendoos 35 jaar

Kerstverhaal kleuters Lage Weijkens

Duinexcursie Vlinderboom

Open dagen basisscholen

Mantelzorg: 1 envelop

E.H.B.O. St. Rafaël: 1 envelop

Vries, A.E.N. de, Lezingen en toespraken (1958-1985) + Bespreking van en reacties op proefschrift: 1 envelop

De lichtdrager van Loon op Zand: Dhr. van Fessem.

Wit Gele Kruis: 2 dozen

Beers, E. van, Maatregelen tegen hondsdolheid.

Apotheek: 1 envelop

Artsen: 1 envelop

Reijnders, Frater Jos, Arts, Mr A.C.B. en Weijers arts, Jan G.M., Gedenkboek St. Elisabeth-Gasthuis 1837-1912 (1912)

Gedenkboek Stichting het R.K. Gasthuis St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg (1954)

Dit St. Elisabeth Ziekenhuis (1982)

Vries, A.E.N. de, Gezin en huilpverlening in DorpbijStad (proefschrift 1973)

Mutzers, Joséa, Jannes, Dagboek van een moeder (2002)

Lauret, A.M., De zwarte dood in maatschappelijk perspectief (kopie)

Vries, A.E.N. de, Bodem en Volk, Bespreking proefschrift.

Het Oranje Kruis boekje (1944)

Gezin en hulpverlening in dorp bij stad

Dal, Mr. Drs. A.J.M. van, Artikelen uit de Tijd-Maasbode in de jaren 1937-1939 over de ijzeren long.

Rosendaal, drs J.M., en de Ros, drs J.W.Chr., Zorgzaam en dichtbij, het St. Nicolaas Ziekenhuis 25 jaar aan de Kasteellaan Waalwijk. 1993

Heijden, C.G.W.P. van der, Het heeft niet willen groeien. Zuigelingen- en kindersterfte in Tilburg 1820-1930. Uit de reeks: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. Tilburg 1995

Wolf, Rob, Rozen van Elisabeth, 125 jaar St. Elisabethziekenhuis Tilburg (2002)

Zuigelingensterfte en zorg te Tilburg op het eind der 19e en begin der 20e eeuw. Brabantia jaarg. 8 (1959), nr. 7-8

Abortus in Udenhout. Br. Heem jaarg. 37,

Zuigelingen- en kindersterfte op het Oostbrabantse platteland in de 2e helft van de 19e eeuw. Br. Heem, jaarg. 41,

Moderne kwakzalverspraktijken in de 19e eeuw. Br. Heem jaarg. 47,

De cholera in Noord Brabant 1832-1833. Br. Heem jaarg. 48,

Interview “Help de dokter vertelt”. Jan van Eyck, arts over museum De Doornboom te Hilvarenbeek

Beers, E. van, Volksgeneeskunst in en rond Lond op Zand

Beers, E. van, De Zwarte Dood sloeg toe in Loon op Zand

Boeren, John, Doktersverklaringen in Loon op Zand 1760-1810

Pijnenburg, Cees, Zorg voor zieken en kraamvrouwen. Wit Gele Kruis Loon op Zand/De Moer 1928-1995

Vries, dr. A.E.N.de, Afscheid van zuster Sommers

Verhaal over 400 jaar pest in Oisterwijk

Overlijdensregister van pastoor Otten over zij die in 1625 stiervan aan de pest.

Ziekenhuis Kaatsheuvel (ca.1853 tot ca.1914)

Gemeentearts (ca.1853 tot ca.1914)

Vroedvrouw (ca.1853 tot ca.1914)

Krankzinnigen (ca.1853 tot ca.1914)

Doodschouw lijken (ca.1853 tot ca.1914)

Geneeskundige hulp buiten L.o.Z. (ca.1853 tot ca.1914)

Drankmisbruik Hanze (subsidie) 1913-1914

Beers, P. A. van, Pestilentie en andere quade siektens. (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Beers, P. A. van, De meest gevreesde der  kwade ziektes.(verschenen in de Echo vh. Zuiden 1-10-1956, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Resolutie van het dorpsbestuur om de woning van de aan pest overleden kapelaan Jan Havens te laten zuiveren (1626). Tekst 19

Akte van visitatie door de chirurgijns de Langh en van den Bosch van het dode lichaam van Gerrit Snoeren in 1740. Tekst 4

Fragmenten uit verordeningen over huisdieren i.v.m. verspreiding van de pest in de heerlijkheid Loon op Zand (1656 en 1665). Tekst 20

E.H.B.O. St. Rafael: rekeningen e.d. uit de periode 1939-1964

Besluit voor het aanstellen van een chirurgijn en een vroedmeester, stuk van Verheggen 21-1-1815

Brief van ontvangst over het besluit van de geneesheer aan de gemeente L.oZ.

Extract uit het register der besluiten van de gedeputeerde Staten van Nd Brabant over de aanstelling van heel- en vroedmeester. Ondertekend B.J. Holvoet, Jan Sassen

Aanstelling Chirurgijn en Vroedmeester Hendrik Speet, ondertekend door vd. Hummel, Lombarts, C.v.Abeelen, W. Brands, W. Elias, H. van Amelsfoort, C.H. Snoeren, C. van Beers, Bosch, Jan Sup, Vermeulen, H.A. Hamers, Verbeek 15-11-1821

Brief van de heer Speet. Hij heeft Huibert van Wanrooy verbonden 2-1-1822

Brief van de heer Speet aan de provincie over het tractement januari 1823

Brief van de provincie over het ontslag van Speet 12-2-1823

Brief van de heelmeester uit Udenhout dat hij Jan van den Nieuwenhuizen heeft verbonden, wond op het onderste kaakbeen 22-juni 1824

L. Bammens, nieuwe chirurgijn en heelmeester in Loon op Zand 22 febr. 1825

Heelmeester Bammer verklaart dat Johanna Beekmans in verband met de warmte met spoed begraven moet worden 5 aug. 1826

Gewijzigde instructies en reglement heel- en vroedmeester in de gemeente 5-12-1853

Verordening tegen de uitbreiding van besmettelijke ziekten 11-2-1871 burg. Van Dortmond secr. Van Woensel

Verordening op het aangeven van besmettelijke ziektes 11-8-1866

Verordening en instructie over aantal, bezolidiging en werkzaamheden van genees- en verloskundigen 28-12-1871

Instructie voor de geneesheren belast met de armenpraktijk in Loon op Zand. Benoeming van Herbert Maria de Rooy (Loon op Zand) en Josephus Jaspers (Kaatsheuvel) 25-10-1862. Burg. A. Verheijen, secr. Van Woensel

Verordening op het vervoer van lijders aan besmettelijke ziekten naar ziekenhuis of hun woning 24-4-1873 burg. Van Dortmond secr. Van Woensel

Instructie voor de gemeentelijke genees-, heel- en verloskundige. 9-2-1918

Verordening en instructie over aantal, bezolidiging en werkzaamheden van genees- en verloskundigen 7-2-1874

E.H.B.O.: Pastoor Schoenmakers vraagt toestemming voor het plaatsen van een gebrandschilderd raam geschonken door de EHBO bij zijn 40-jarig priesterfeest 7-7-1953

Artsen: Enquête Dkt. de Vries.

Rode Kruis: Welfaredienst

E.H.B.O. St Rafaël: Doelstelling

Wit Gele Kruis: Pensionering Zr. van de Avoird

Rode Kruis: Welfaredienst

Rode Kruis: Welzijnszorg voor zieken

Affaire Dokter de Vries.

Rode Kruis: Welfaredienst

E.H.B.O. St Rafaël: 16 geslaagden

E.H.B.O. St Rafaël: Tentoonstelling

E.H.B.O. St Rafaël: Doelstelling

Wit Gele Kruis

Artsen: Oproep gift bij vertrek Dkt. de Vries.

Rode Kruis: Welfarewerk

E.H.B.O. St Rafaël: 20 cursisten geslaagd

Rode Kruis: Welfaretentoonstelling

Wit Gele Kruis

Artsen: Huisartsenpraktijk met Dkt. Witte

E.H.B.O. St Rafaël: Doelstelling

Promotie Dr. de Vries.

E.H.B.O. St Rafaël: 35-jarig bestaan

E.H.B.O. St Rafaël: Doelstelling

Artsenpraktijk Loon op Zand: bouw medisch centrum

Artsen: Huisartsengroep opening gebouw Kloosterstraat.

E.H.B.O. St Rafaël: Doelstelling

Artsen: afscheid Dkt. M. Snieders.

Wit Gele Kruis

Rode Kruis: Inzameling

Rode Kruis: Verkoop welfare-artikelen

E.H.B.O. St Rafaël: Nieuwe leden.

E.H.B.O. St Rafaël: Cursus

Rode Kruis: welfarewerk Braderie

Rode Kruis: Inzamelingsactie

Wit Gele Kruis

E.H.B.O. St Rafaël: Cursisten gevraagd.

E.H.B.O. St Rafaël: 21 geslaagden

E.H.B.O. St Rafaël: Doelstelling

Rode Kruis: Bloedplasma-avond

Wit Gele Kruis

E.H.B.O. St Rafaël: Ophalen donateursgeld

E.H.B.O. St Rafaël: Stand op de Braderie

E.H.B.O. St Rafaël: Cursisten gevraagd

Wit Gele Kruis

E.H.B.O. St Rafaël: 40 jaar.

Rode Kruis: Welfarewerk

Wit Gele Kruis

E.H.B.O. St Rafaël:  Cursisten gevraagd.

Wit Gele Kruis

Rode Kruis: 7 jubilerende welfarevrijwilligsters

Wit Gele Kruis

E.H.B.O. St Rafaël: Nieuwe leden gevraagd

Rode Kruis: Bloedafname-avond

Rode Kruis: Verkoop welfare-artikelen

E.H.B.O. St Rafaël: Cursussen

E.H.B.O. St Rafaël: Jubilarissen

E.H.B.O. St Rafaël: Jaarvergadering

Tandartsen: A. van Koningsbruggen, tweede tandarts.

Rode Kruis: Activiteiten afdeling Loon op Zand

Wit Gele Kruis

Wit Gele Kruis: Zou de zuster nog wel komen

E.H.B.O. St Rafaël: Cursisten gevraagd.

Rode Kruis: Vakanties chronisch zieken en gehandicapten in het buitenland

Rode Kruis: Reisverslag

Wit Gele Kruis

Rode Kruis: Bloedafname-avond

Wit Gele Kruis: Zuster Schleijffers

Rode Kruis: Nieuws (collectanten, dagje uit) van de afdeling Loon op Zand

Wit Gele Kruis

E.H.B.O. St Rafaël: Cursus

E.H.B.O. St Rafaël: Brandwonden

Wit Gele Kruis: Afscheid zuster Somers

Rode Kruis: Bloedafname-avond

Wit Gele Kruis

E.H.B.O. St Rafaël: Cursus

Wit Gele Kruis: Wijkverplegers

E.H.B.O. St Rafaël

Rode Kruis: Jaarlijks uitstapje

Wit Gele Kruis: 60 jaar

Rode Kruis: afdeling Loon op Zand 25 jaar

E.H.B.O. St Rafaël: 50 jaar

Artsen: Dkt. R. v.d. Bout.

Wit Gele Kruis: Afscheid mevr. Heintzbergen

Wit Gele Kruis: Kruisverenigingen

E.H.B.O. St Rafaël: Cursus

Wit Gele Kruis: Start cursus dieetadvisering

Wit Gele Kruis: Nee tegen bezuinigingen

Wit Gele Kruis: Nieuwe folders

Wit Gele Kruis: Nieuwe methode gehoorscreening

Wit Gele Kruis: Thuiszorg en service

Wit Gele Kruis: Ziekenverzorging thuis

Wit Gele Kruis: Dr. Swaakprijs voor drie medewerkers

Rode Kruis: Verkooptentoonstelling welfare

Wit Gele Kruis: Thuiszorg gaat vaccineren

Rode Kruis: Vakantieprojecten

Rode Kruis: Nationale Donorweek

Rode Kruis: Donoravond Molenwijck

Wit Gele Kruis wordt Thuiszorg Midden-Brabant

E.H.B.O. St Rafaël: Reanimatiepop cadeau.

E.H.B.O. St Rafaël: Berichten

E.H.B.O. St Rafaël: Jubilaris.

Rode Kruis: Welfare geslaagd

Artsen: J. Witte, 25 jaar arts .

Rode Kruis: Vakanties

Rode Kruis: Bloeddonatiepfroject  succes

E.H.B.O. St Rafaël: Oefening Pellikaanhal

E.H.B.O. St Rafaël: Cursus

Thuiszorg Midden Brabant: In je eentje thuis wonen

Regionaal Indicatie-orgaan.

Thuiszorg Midden Brabant: Spreekuur opvoedingsvragen

Thuiszorg Midden Brabant biedt garantie

Thuiszorg Midden Brabant: Zorgloket van start

Artsen: Nieuwe telefoon huisartsen.

E.H.B.O. St Rafaël: 60 jaar bestaan

E.H.B.O. St Rafaël: Feest 60 jaar

E.H.B.O. St Rafaël: Uitslag prijsvraag

E.H.B.O. St Rafaël: Lezing

E.H.B.O. St Rafaël: Cursus

Artsen: Praktijk Dkt. Kools verhuisd.

Nieuwbouw apotheek Venloon

Artsen: Dkt. Kools start praktijk.

Apotheek Venloon vestigt zich

Thuiszorg Midden Brabant/Thebe

Rode Kruis

E.H.B.O. St Rafaël: Cursus

Rode Kruis

Thuiszorg Midden Brabant/Thebe

Loon in bedrijf: Fysiotherapie Bernard Boink.

Rode Kruis

Artsen: Nieuwe huisarts Mevr. van Liempd.

Artsen: Mededeling Dkt. Kools en Dkt. van Liempd.

Artsen: Verbouwing huisartsenpraktijk Kools en van Liempd

Artsen: Nieuws van de huisartsen.

E.H.B.O. St. Rafaël: start nieuwe cursus.

Rode Kruis: ledenvergadering.

Rode Kruis: laatste bloeddonatie-avond.

Rode Kruis: Bloeddonatie-avond.

Rode Kruis: op vakantie.

Tandarts D. Sloots

Gehandicaptenplatform: Week van toegankelijkheid.

Chinese gezondheidsoefeningen.

Tandarts: Mededeling tandarts Hoenders.

Rode Kruis: welfare-tentoonstelling

Thebe start met gehoortest bij pasgeborenen

Rode Kruis: ledenvergadering

EHBO nieuwe cursus

Rode Kruis vacantie.

Tandarts Mevr. Bevers in de parktijk werkzaam

Reiki natuurgenezen

Dag van de Mantelzorg 2003

Huisartsenpost Waalwijk

Loon in bedrijf: Sophie Roelandt eerste Loonse osteopaat

Nationale Ziekendag

Taiji & Qigong

Nationale Ziekendag

Zuster Sleijffers overleden

Zuster Sommers overleden

Huisartsenpost Waalwijk

Stoppen met roken

Bericht huisartsen

Workshop Reiki

Rode Kruis

Kringapotheek Venloon

Ziekenzondag

Thebe Thuiszorg 2003-2004

E.H.B.O.

Dienstapotheek Waalwijk

Apotheek houdt enquête

E.H.B.O. St Rafael

Dkt. De Vries overleden

Chinese Albeweging

Apotheek Venloon

Reiki

Rode Kruis

Bevolkingsonderzoek borstkanker

EHBO nieuwe cursus

Claudia Verheijen, huisarts

Rode Kruis

Nieuwe doktersassistente

Mantelzorg

Praktijkondersteuning huisartsen

Dkt. C. Verheijen geassocieerd met Dkt. Raeven

Rode Kruis

E.H.B.O.

Dkt. Raeven neemt afscheid als huisarts

Geert Lagerwerf nieuwe huisarts

Dierenkliniek aan de Ecliptica: nieuwe dierenartsen

Tandprothetische praktijk vd. Meijs

Beurs alternatieve geneeswijzen

Oosterwaal, F., Prent van de maand: fysio-therapie

A.E.D.’s

E.H.B.O.

Gewichtsconsulent Marjolein van de Klashorst

EHBO A.E.D.’s

EHBO St. Rafael

Nooit meer roken-coach Anneke van Opstal

Mexicaanse griep

Heelmeesters, kwakzalvers.  jaarg. 3,

Declaratie Dorpschirurgijn Jan Kloek.  jaarg. 8,

Armendokter rond de eeuwwisseling. jaarg. 8,

Bouwtekeningen en vergunningen: 1 envelop

Rossen, Dr. M., Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid Tilburg en Enschede. Bijdragen Gesch. Zuid Nederland deel 77

Verordening op het bouwen van huizen langs de openbare straten der gemeente. 25-1-1855

Verordening op inwoning. 7-2-1854 Burg. Vd. Hummel en secreatris J.Olislagers

Verordening op het aangven van verhuizing 9-8-1862 Burg. A. Verheijen en secr. J. van Woensel

Casade reikt certificaat Veilige Woningen uit.

Nieuwe appartementen op het Oranjeplein

Woningverbetering Hoge Steenweg

Woningbouw Molenwijk-zuid

Woningbouwcorporatie Casade

Gemeente en Casade bekrachtigen samenwerking

EHBO Hart in actie, AED apparaten

Appartementengebouw heet voortaan “Kerkklokken”

Nieuwbouw locatie Molenwijck-Zuid

Bouwkavels te koop

Starterswoningen Molenwijck-Zuid

Info-avond Castellanieproject

Uitbreiding Molenwijck-Zuid

Bouwen in eigen beheer

Voorlichting over huizen kopen of bouwen

Project Castellanie in aanbouw

Ruim aanbod huizen in Loon op Zand

Info-avond voor starters

Woonvisie gemeente

Plan Castellanie

Huize Inverte: 1 envelop

W.M.L.: 1 envelop

Katholiek Instituut voor Maatschappelijk Werk Kaatsheuvel Loon op Zand en De Moer 19762-1973: 1 envelop

Sociaal Cultureel Opbouwwerk Loon op Zand Enquete 19??: 1 envelop

Rapport Sociaal Psychologisch onderzoek over mentaliteit (werkgelegenheid, onderwijs) der jeugdigen in de gemeente Loon op Zand, verricht door Hoogveld Instituut Nijmegen ca. 1955 (3 delen): 1 envelop

Gehandicapten: 1 envelop

Kinderdagverblijf: 1 envelop

Jeugdvakantiewerk: 1 envelop

Buitenschoolse opvang: 1 envelop

70 jaar Vincentius Udenhout, van schoolinternaat tot Centrum voor Zorg en Dienstverlening. 1995

Een stukje geschiedenis van de Sociale Werkvoorziening in en om Tilburg tot 1992. DSW 1992

Doorn, Theo van en Corry van de Ven, Een “ding” dat leeft (1980) beschrijving zorgverlening aan een gehandicapte zoon

Beers, P. A. van, Besteding van Wezen en Verpleging van Krankzinnigen. (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

B. Moonen, Huwelijk en sexprikkels

Besluiten tot heffing van belasting in natura. Hand- en spandiensten 6-2-1868 en 5-4-1868 burg. Van Dortmond secr. Van Woensel

Verordening over aard en duur van de persoonlijke diensten en en wanneer die gevorderd kunnen worden. 25-6-1855. Secretaris J.Olislagers

Verordening regelende gevallen waarin persoonlijke diensten van ingezetenen kunnen worden gevorderd (hand- en spandiensten)

Besluit tot heffing van belasting in natura. Hand- en spandiensten 1-3-1869 burg. Van Dortmond secr. Van Woensel

Herwonnen levenskracht

Herwonnen levenskracht:

Zonnebloem:

Maatschappelijk Werk

Herwonnen levenskracht 50 jaar.

Peuterspeelzaal: Werkgroep peuterspeelzaal.

Avondclub verstandelijk gehandicapten

Herwonnen levenskracht

Peuterspeelzaal Piggelmee: eerste ouderavond.

Peuterspeelzaal: Lokaal door gemeente ter beschikking gesteld.

Herwonnen levenskracht

Peuterspeelzaal Piggelmee: Wachtlijst.

Peuterspeelzaal Piggelmee: Ouderavond

Herwonnen levenskracht

Peuterspeelzaal Piggelmee: ouderavond

Herwonnen levenskracht

Inverte: Huize Eligius en zijn toekomst

Peuterspeelzaal Piggelmee opgenomen in Kindercentra Loon op Zand/Kaatsheuvel.

Avondclub verstandelijk gehandicapten

Peuterspeelzaal Piggelmee: ouderavond.

Avondclub verstandelijk gehandicapten

Peuterspeelzaal Piggelmee: speeltoestellen.

Zonnebloem

Herwonnen levenskracht

Avondclub verstandelijk gehandicapten

Peuterspeelzaal Piggelmee: ouderavond

Inverte: Welkom bewoners Inverte

Avondclub verstandelijk gehandicapten

Peuterspeelzaal Piggelmee: speelattributen gevraagd

Inverte: Karnaval voor de bewoners Inverte

Avondclub verstandelijk gehandicapten

Peuterspeelzaal Piggelmee: Informatie

Inverte: Contactgezinnen gevraagd

Maatschappelijk Werk Midden Langstraat

Peuterspeelzaal Piggelmee: Perikelen rond Piggelmee in het jaar van het kind.

Avondclub verstandelijk gehandicapten

Peuterspeelzaal Piggelmee: Matrie-Louise blijft.

Avondclub verstandelijk gehandicapten

Zonnebloem

Hoof, J.N.W.M. van, Wie zorgt er nog voor ons? De verzorgingsstaat in de toekomst.

Zonnebloem

Jeugdvakantiewerk geslaagd

Jeugdvakantiewerk: Waarschijnlijk geen J.V.W. in 1984

Zonnebloem

Jeugdvakantiewerk

Zonnebloem

Peuterspeelzaal Piggelmee: aanmelding peuters.

Jeugdvakantiewerk

Peuterspeelzaal Piggelmee: 12 1/2 jaar.

Jeugdvakantiewerk

Zonnebloem

Jeugdvakantiewerk: Stichting geworden

Jeugdvakantiewerk: Fanclub Financiën

Peuterspeelzaal Piggelmee:  Wist u dat..?

Zonnebloem

Peuterspeelzaal Piggelmee: 15 jaar

Peuterspeelzaal Piggelmee: ouderavond

Kinderopvang Gemeente Loon op Zand.

Jeugdvakantiewerk

Peuterspeelzaal Piggelmee: Marie-Louise Peeters verlaat Piggelmee.

Zonnebloem

Inverte: Start nieuwbouw Inverte

Zonnebloem

Inverte: Bewoners naar nieuwe behuizing

Inverte: Bewoners voelen zich thuis in de Van Rijckevorselstraat

Inverte: J. vd. Wiel maakt film over Inverte

Inverte: Vlag in top bij Inverte

Jeugdvakantiewerk

Zonnebloem

Jeugdvakantiewerk

Triangel

Jeugdvakantiewerk: Jan en Riet Donders nemen afscheid

Zonnebloem

Jeugdvakantiewerk

Peuterspeelzaal Piggelmee: 25 jaar

Peuterspeelzaal Piggelmee: Nieuws

Zonnebloem

Jeugdvakantiewerk

Peuterspeelzaal Piggelmee:  nieuw binnenspeelhuis

Kinderopvang Pippi.

Jeugdvakantiewerk

Jeugdvakantiewerk: Jan van Gorkum neemt afscheid

Zonnebloem

Triangel

Kinderopvang in Loon op Zand nabij.

Jeugdvakantiewerk

Jeugdvakantiewerk: De toverleerling

Zonnebloem

Triangel

Kinderdagverblijf in voormalig winkelpand Gerlachusstraat.

Jeugdvakantiewerk: Thema Oase van Sakhar

Triangel

Zonnebloem

Zonnebloem

Zonnebloem: Theatershow

Zonnebloem: lotenverkoop

Kinderdagverblijf in de Gerlachusstraat.

Yoga-lessen.

Kinderdagverblijf: Cursus Positief communiceren met kinderen.

Kinderdagverblijf Piggelmee heeft klimhuis.

Jeugdvakantiewerk.

Zonnebloem naar Elshout.

Triangel: Informatie en Advies.

Triangel: Project Normen en Waarden.

Triangel: Meer bewegen voor ouderen.

Zonnebloem: ontspanningsmidag

Jeugdvakantiewerk 15 jaar

Jeugdvakantiewerk

Zonnebloem: ledenmiddag

Kinderdagverblijf Dikkertje Dap en De Kubus geopend

Yoga in Loon op Zand

Stichting Maatschappelijk Werk Maas en Leye

Stichting Triangel

Triangel: activiteiten voor 55-plussers in Loon op Zand

Kinderdagverblijf Dikkertje Dap

Verslag Jeugdvakantiewerk

Gehandicapten: reservering parkeerplaatsen

Afschaffen zorgvervoer onverantwoord

Kinderdagverblijf opent haar deuren.

Peuterspeelzaal Piggelmee. Speelparadijs voor kinderen.

Gehandicaptenplatform.

Peuterspeelzaal Piggelmee

Jeugdvakantiewerk

Yoga in Loon op Zand

Vrijwilligersprijs Gehandicaptenplatform

Vrijwillige Thuishulp

W.M.L.

Zonnebloem

Vrijwilligers in de Thuiszorg

Radiotocht Jeugdvakantiewerk

Welzijnsinstelling Triangel

Jeugdvakantiewerk

3 jubilarissen bij de Zonnebloem

Yoga

De Zonnebloem

W.M.L.

De Zonnebloem

Radiotocht Jeugdvakantiewerk

Zorgboerderij De Moer

Yoga in Loon op Zand

Triangel zoekt vrijwilligers: seniorenvoorlichters

Peuterspeelzaal Piggelmee

De Zonnebloem

Jeugdvakantiewerk

Maatschappelijk Werkfusie Juvans

Huisbezoek Triangel

Albeweging Chinese geneeswijze

Yoga

Gehandicaptenplatform

Sociaal Cultureel werk in de gemeente

Kinderdagopvang ‘Buitenlust”

Rode Kruis Welfare

Yoga

Collectanten Astma Fonds gehuldigd

Cursussen Albeweging

Mantelzorgers

Zonnebloem

Peuterspeelzaal “Piggelmee”

Jeugdvakantiewerk

Steunpunt Wonen, Welzijn en Zorg

Klussen- en Dienstencentrale

Spreekuren maatschappelijk werk

Zonnebloem

Benefietconcert voor hospice

Juffrouw Janse neemt afscheid van de peuterspeelzaal

Turkse gemeenschap in Loon op Zand

Klussen- en Dienstencentrale

Triangel in 2009

Buurtsport op Scorpius

Peuterspeelzaal Piggelmee

Jeugdvakantiewerk

Gehandicaptenplatform

Rode Kruis Welfare

Participatiepanel W.M.O.

Scootmobielcursus Gehandicaptenplatform

Alfacheque voor thuiszorg

Yoga

Doe-pas

Gemeentelijk arbeidsmarktbeleid

Jeugdbeleid

Mantelzorg

Vrijwilligers stichting Prisma

Ondernemersgedrag (sociale situaties): 1 envelop

Gedwongen winkelnering Noord Brabantse Schoenindustrie. Den Haag (Ministerie van Arbeid 1911)

Linssen, Dr. G.C.P., Werkgeversorganisatie in katholiek patroon 1915-1940. Deel 41 van de Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland 1978

Strouken, Ineke, Werken, werken, werken. Migratie en lokale geschiedenis  (2006)

Jansen, Gerard, Gedwongen winkelnering

Archief Werkmeestersverbond Loon op Zand

Pachtbrief D. van Haestrecht (1413)

Pachtbrief Ketsheuvel (1545)

Erfchijns tafel H. Geest 1480

Grondverkoop op de Vossenberg (Kaatsheuvel) 1545

Erfwisseling 1554

Erfchijns 1501

Erfwisseling op den Klockenberg aan de tafel H. Geest

Erfwiseling op den Clockenberg 1479s

Grondverkoop Kaatsheuvel 1548

Handschriftkopie: fragment (naamlijst( afkomstig uit Leenhof te Brussel: Cour féodale Brabant, nr. 1, folio 114.

Handschriftkopie: Aanspraak van Godefridus Stappers, regerend blokmeester van de blok…. Tegen Dirk Crijns te Roosmalen i.v.m. transportbrief, gedateerd 12-10-1602

Handschriftkopie: Joris Verheyen daagt Jhr. Cornelis Broeninck van Peelland voor de Schout van Den Bosch in verband met niet betaalde zijden koopwaar. Gedateerd 18-2-1650

Handschriftkopie: Johannes van de Camp aanspraak op een akker in Tilburg van R. van Meyssenborg, ondertekend door een notaris J.van Hemert op 26-01-1705

Erfchijns Klockenberg 1481 en 1495

Erfpacht 1451

Aanpassing arbeidstijd

Gedwongen winkelnering.  jaarg. 5, nr. 2; jaarg. 7, nr. 4; jaarg. 11 nr. 2

Intergemeentelijke sociale Dienst: 1 envelop

Vluchtelingen en asielzoekers: 1 envelop

Beers, P. A. van, Armenregister van Venloon 1737. Cohier 25 (handgeschreven in doos P. van Beers)

Armoede: 1 envelop

Ontwikkelingshulp: 1 envelop

Stichting Wereldwinkel Vught, Warwinkel, Statuten landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Archief De Twee Kwartieren doos  14

Mollat, M.,Armen in de Middeleeuwen (uittreksel of copie)

Mevis, A., en Galen, J. van, Armenzorg in de Peel 1918-1940

Huisman, P., Tussen armenzorg en gezondheidszorg. Het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch. Noord Brabants Historisch Jaarboek nr. 4 1987

Armenzorg en armoede in Tilburg vóór 1800. Lindeboom jaarboek VI (1982)

Eerenbeemt, prof. dr. H.F. van den, In het spanningsveld der armoede  Bijdragen Gesch. Zuid Nederland deel 13

Stuiptrekkingen van het arme Brabant

Janssen, Louis, Zorg voor de armen

Beers, E. van, Arme en schamele inwoners van Loon op Zand in eeuwen van verdrukking.

Boeren, John, Eenmaal andermaal de armen verkocht over veilig, wezen en bejaarden

Rekest arme ingezetenen van Venloon aan de Staten Generaal i.v.m. overlast van het leger en plunderingen enz. tot 1642

Rekest arme ingezetenen van Venloon aan de Raden van Staten i.v.m. overlast van het leger en plunderingen enz. in 1639

Verstrekken woningen aan onvermogenden (ca.1853 tot ca.1914)

Jaarwedde Armmeester (ca.1853 tot ca.1914)

Armbestuur subsidie (ca.1853 tot ca.1914)

Amanuensis burgerlijk Armbestuur (ca.1853 tot ca.1914)

Onderhoud armlastigen aan andere gemeenten (ca.1853 tot ca.1914)

Diverse betalingen door gemeente inzake sociale zaken in 1869

Beers, P.A. van, Venloon onder de protectie der 7 verenigde gewesten.verarming der bevolking en eerste poging tot invoering der reformatie.

Verklaring van Laurens en Dirck van Wijk en Paulus van Haestrecht om gebeden en aalmoezen te doen. 8 sept. 1402.

Fragment armmeestersrekening van 1644.

Verzoek om vrijstelling van belasting in 1677.

Beers, P. A. van, De arme ende schamele inwonenden van Venloon. (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden 18-1-1957)

Akte van openbare aanbesteding door de armmeesters van Loon op Zand van weeskinderen. (1797) Tekst 16

Verklaring van de richter en heemraden van Sprang over de armoede in het dorp ten gevolge van militaire inkwartiering. Tekst 10.

Tafel H. Geest (o.a. 1480)

Beers, E. van, Over de arme en schamele inwoners uit Venloon

B. Moonen, Borgbrieven

Toezegging van een borgsom in de armenkas (model voor een formulier)

Conditie en voorwaarden waaraan Adriaan Janse Hamers en Willem Span als armmeesters van het Straat- en Vaartsquartier moesten voldoen. Naamlijst van weeskinderen en waar zij ondergebracht  werden. 1-5-1797

Rekeningen van Pieter Adrannse Couwenberg, armmeester te Venloon 1785-1786 (16 blz.)

Nominatie van kerk- en armmeesters over de grondheerlijkheid Venloon 1777-1778. Gerrit Oerlemans en Hendrik de Bruijn kerkmeesters, Cornelis Snoeren, armmeester Straatsquartier, Adriaan Goyertse armmester Vaartsquartier. 18-1-1777 J.B. Verheijen

Conditie van bestedingen vanarme kinderen 23-4-1766 en 15-3-1767

Nota met alfabetische lijst van de stand of het ambacht van de personen die te Loon op Zand bedeeld worden. November 1823

Gegevens Armenzorg 1823

Brief over armenzorg 1827

Begroting inkomsten en uitgaven Armbestuur over dienstjaar 1913

Rekening ontvangsten en uitgaven van het Burgerlijk of Algemeen Armbestuur over 1911

Openbare verhuring eigendommen Burgerlijk of Algemeen Armbestuur 2-1-1863 en 20-5- 1871, getekend burgemeester P. van Dortmond en J. van Woensel, secretaris

Officiele opgave van instellingen van liefdadigheid (148 mogelijkheden) van 1850

Staat van de algemene armen. Administratie der huiszittende armen in de gemeente Loon op Zand november 1823

Verordening tot verplichting aanvaarding van de functie van armenmeester 5-12-1853. burg. vd. Hummel en secretaris J. Olislagers

Reglement op het algemeen Burgerlijk Armbestuur. 12-12-1853. burg. vd. Hummel en secretaris J. Olislagers

Verordening en reglement op benoeming, aanvaarding, diensttijdenen aard der werkzaamheden van de leden van het burgerlijk armbestuur. 20-8-1855. Secretaris J. Olislagers

Antwoord van bisschop Godschalk om de fl.200,- te verdelen onder de stille armen

Legaat van pastoor G. Panhuijsen en schenking van fl. 200,- 28-1-1901 (zie O 56 6f2)

Schenking van fl. 500,- aan het armbestuur van weduwe Antonia Nouwens. 2-10-1900

Loon helpt Polen

Bazar Hogar San Pedro.

Margot Jansen opnieuw naar Thailand.

Geldinzamelingsactie El Inicio.

El Inicio vergadert bij de kiosk.

Amnesty International schrijfgroep

Schrijfgroep Amnesty International

Michel Wassenberg ontwikkelingswerker

Kinderen uit Moskou

Intergemeentelijke Sociale Dienst op 1 jan. 2004 van start

Vluchtelingen op straat

El Inicio

Stichting Wereldwijd

Intergem. Soc. Dienst

Stichting Wereldwijd

Amnesty International

Loonse reis naar Nicaragua

Stichting El Inicio

Gemeentelijk Armoedebeleid

Verarming Loon Projectontwikkeling

Festival “Wereldwijd”

3 Loonse studenten naar Tanzania

Lindsy vd. Hoven en Diana van Iersel naar Zuid-Afrika

Amnesty International

Vluchtelingenwerk

Ellen van Rooij op stage in Uganda

Festival Wereldwijd

Armenlijst van het Vaartskwartier. Snoeren , Corn. Hendrik 1805-1806.  jaarg.1

Armoede en armenzorg  in de Crisistijd.  jaarg. 9,

Bescherming Burgerbevolking: 1 envelop

Bosbrand in 1935: 1 envelop

Brandweer: 2 enveloppen en 2 dozen

100 jaar vrijwillige brandweer in Loon op Zand 1896-1996

Brandhaken en Vuurbeheersing. Br. Heem jaarg. 41,

Beers, E. van, en Bree, Fr. van, Brand en Brandweer in Loon op Zand

Grote brand in Waalwijk 1824.

Vuurgevoeligheid in Waalwijk.

Van Brandemmer tot brandspuit.

De brandweergeschiedenis van Udenhout in de vorige eeuw

Dreggen drenkeling Galgewiel in 1913

Werkzaamheden spuitgasten (ca.1853 tot ca.1914)

Brandweer (ca.1853 tot ca.1914)

Gezondheidscommissie (ca.1853 tot ca.1914)

Lijst van schadegevallen tengevolge van de brand in 1737 in de Kerkstraat te Loon op Zand. Tekst 33

Fragment over de criminele rol van Loon op Zand inzake brandstichting bij Jan Weyters bij de oude Loonse molen. (1730) Tekst 32.

Brand in de Kerkstraat in 1737

Brandstichting Kasteel en Kerkstraat door Spaanse leger omstreeks 1600.

Busching, branden in Loon op Zand en omgeving tussen 1727 en 1749

Schouw van schoorstenen 15-3-1800

Bekendmaking brandschouw op ‘t Straets- en Vaertsquartier 23-2-1799

Brandreglement ongedateerd, brandschouw 23-3-1822 en Reglement ter voorkoming en blussing van brand 19-3-1849 vd. Hummel en J.Ijpelaar, secr.

Brandreglement 24-11-1821 ondertekend door vd.Hummel, Lombarts, C. v. Abeelen, P. Vermeulen, C. van Beers, A. v. Amelsvoort, W. Elias, Jan Sup, C.H. Snoeren, C. vd.Bosch, Verbeek, secr.

Huishoudelijk reglement: bepalingen ter voorkoming en blussing van branden

Staat van aanwezige blusmiddelen in diverse gemeenten 18-1-1827 Burgemeester van de Hummel

Bijzondere verordening op de brandweer,over de spuiten en hare bewaarplaatsen. 5-9-1862 Burg. ?  en secr. J. van Woensel

Verordening ter voorkoming en blussing van brand 9-9-1855

Brandweer

Brandweer

Brandweer

Brandweer

Brandweer: Jan Broeders

Brandweer: Personeel

Brandweer: Elly Weijtmans, eerste gediplomeerde brandweervrouw

Brandweer: Eerste brandweervrouw

Brandweer: Nieuwe brandweerauto

Brandweer: Brandweerman of -vrouw?

Brandweer: Leo Hamers neemt afscheid

Brandweer in de prijzen

Brandweer zoekt vrouwen

Brandweer honderd jaar (o.a. boek uitgegeven)

Brandweer: Afscheid Frans van Bree en Jan van Kempen

Storm in Loon op Zand

Brand in jeneverstokerij vormalige C1000

Brandweer

Brandweerlieden gevraagd

Kerstbomeninzameling door brandweer

Brandweer: Jan van Dooren

Vrijwillige brandweer

Nieuwe brandweerkazerne

Loonse brandweer assisteert in Tilburg

Training in Loon op Zand van 7 brandweerkorpsen

Noodweer in Loon op Zand ( 2 art.)

Afscheid brandweerman Frans van Nieuwland

Drukke januari voor Loonse brandweer

Brand in de Bergstraat

Brandweer zonder grenzen: Guatemala

Brandweer vraagt vrijwilligers

Sirenes brandweerwagen

Drukke start voor brandweer

Tilburgse brand blijktLoonse klus

Nieuwe brandweerwagen

Brandweer in het nieuw

Brand in Loon.  nr. 3

Schut en Brandreglement gemeente Loon op Zand 1804.

Broers, E., Bestraffing van bedelaars en landlopers door de schepenbank van Tilburg in de 17de en 18de eeuw, in: Tilburg: Ts. Voor geschiedenis, monumenten en cultuur. Jg. 22(2004) nr. 3:  zie doos uitgaven andere heemkundekringen

Computerhackeraffaire 2005: 1 envelop

Beers, P. A. van, Criminele rolle 1599, 1724-1771 Cohier 21 (handgeschreven in doos P.van Beers)

Criminaliteit en Straf: 1 envelop

Bendeleven en structuur in de Heerlijkheid Venloon

Monte Verloren, J.Ph. de, Hoofdlijnen Ontwikkeling Rechterlijke Organisatie tot 1795. (1972)

Verlee, P.J., Loevenstein, onze staatsgevangenis (1925)

Goyaert Janssoen knuppelt in Loon op Zand Adriaen van Grevenbroeck neer (Schepenvestboek van Loon op Zand) (copie Taxandria jg. 24)

Ruzie op het stadhuis in Den Bosch i.v.m. een crimineel uit Loon op Zand. Copie Taxandria jg. 25. (2 delen)

Piet van Gemert uit Loon op Zand, geradbraakt (copie uit Taxandria jg. 29)

Hanawalt, Barbara, Misdaad en het perspectief van het slachtoffer (kopie)

Misdaad en Straf in Atrecht onder Keizer Karel V (kopie)

Beattie, J.M., Misdaad door vrouwen in de Wet (kopie)

Berents, D.A., Agressie in de Late Middeleeuwen (kopie)

Een razzia op vagebonderend geboefte in 1817

Geschiedenis der zigeuners in Nederland

Hiemstra, M., De bende van de Veeren 1717-1727

Ouwerling, H.N., Uit de donkere gewesten. Naar aanleding van Verstooteling, een modernen roman van H.H.J. Maas. Helmond 1908

Eerenbeemt, prof. dr. H. van den, Van mensenjacht en overheidsmacht. Criminologene groepsvorming en afweer in de Meijerij van Den Bosch 1795-1810. Bijdragen Gesch. Zuid Nederland deel 17

Op het schavot Jg. 52

Beers, E. van, Hoe in Loon gestraft werd

Boeren, John, De dienaar van justitie

Dienders en heijdens.

Hammen, J. van der, Straf voor een moord te Loon op Zand 1545. Uitreksel uit Taxandria.

Sasse van Ysselt, A. van, De Loonse schepenen in 1544 op de vingers getikt. Uit Taxandria jg. 26(1929)

Criminele zaken te Loon op Zand van 1700-1770 (overzicht).

Fragment over zigeuners de De Bende van  de Witte Veer

Inrichting gevangenis van Loon op Zand in 1806

Aandeel gemeente kwade posten (ca.1853 tot ca.1914)

Aandeel gemeente kosten Huis van Bewaring te Waalwijk (ca.1853 tot ca.1914)

Verdachten werden geworgd, geblaakt en onthoofd

Anthonius, Hertog van Brabant en Lotharingen neemt P. van Haestrecht in bescherming tegen lastige buren 20 dec. 1410.

Ruzie tussen Hertogin Johanna van Brabant en P. van Haestrecht. Uit: Onze Wachter 1876

Proces-verbaal Jan van Dal in 1761 en arrestatie Johanna Lukter-Jongmans, Loon op Zand in 1812

Beers, P. A. van, Straffen en hun toepassing in de Meijerij na 1648. (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Beers, P. A. van, Criminaliteit in en onder Venloon en hoe die gestraft werd. (verschenen in de Echo vh. Zuiden 2-1-1956, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Beers, P. A. van, Onveiligheid der streek (1700-1800) (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Vonnis van de schepenen van Loon op Zand, waarbij Engel Wielants tot de worgpaal wordt veroordeeld (1724-1810). Tekst 38

Vonnis van de schepenbank van Loon op zand, waarbij Pieter van der Horst, alias Piet van Gemert, ter dood wordt veroordeeld. (1752) Tekst 37

Vonnis van de schepenen van Loon op zand in een civiel proces (1667). Tekst 36

Certificatie van Wouter Visscher dat hij door Willem Deckers met een mes is gekwetst . Met vermelding van een visitatieverslag van chirurgijn Scholt over de lengte van de wonden. (1678). Tekst 18

Aanspraak van waarnemend drossaard Verwiel voor Adriaen Haensbergen uit Loon op Zand inzake het verwekken vabn een buitenechtelijk kind. Tekst 21

Proces Verbaal uit 1847 opgemaakt in Olen (bij Turnhout) tegen Joannes Netten en Petronella de Bines uit Loon op Zand +transcriptie

B. Moonen, Dooie en gewonden

Aangifte van verduistering van een paard

Proces Verbaal van schout en schepenen van Loon op Zand 4 februari 1806

Kostenoverzicht i.v.m. gevangenneming en brandmerken in 1772

Resolutie van de Schepenen uit 1771-1772 over een landloper

Uitspraak vagebond Godfried Woeper en Grietje Foppe Oenes door Drossaert B. Oerlemans

Vagebond en landloper Gotfriet Woeper moet terecht staan voor mishandeling vanzijn bijzit Grietje Foppe Oenes ten huizen van Pieter van Broekhoven april 1766

De kosten van onderhoud van de criminele genagenen en landlopers moet betaald worden door de 4 quartieren 1761-1769

Verordening tegen wier overtreding straf is bedreigd 1-5-1861. Burg. Verheijen Secr. J. van Woensel

Strafverordening aangaande openbare vermakelijkheden en samenkomsten, bepaald bij Wet van 31-8-1853, Staatsblad nr 83

Verordening bevattende de titels der nog geldende verordeningen, tegen wier overtredingstraf is bedreigd. 23-4-1856. Burgemeester L.Verhagen en secretaris Olislagers

Verordening vermeldende de titels der geldende verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd 7-6-1866

Beers, E. van, Strijd tegen banditisme

Inbraken van Hornestr. Venloonstr. Lijsterbeslaan

Berechting in het jaar 1737., jaarg. 1987,

Berechting in het jaar 1922,  jaarg. 1987,

Van Heijdens, Egyptenaren, vagebonden, landlopers en gauwdieven.  jaarg. 7,

De Moordmolen., jaarg. 8,

Politie en Veldwacht van 1920-1940. Jg. 14 (1999) Nr. 1/2

Zangbundel voor het Nederlandsche Leger (ca. 1915)

Militaire oefeningen in Loonse en Drunense Duinen. Archief De Twee Kwartieren doos  13

Militair complex: 1 envelop

Leger: 1 envelop

Heyden, drs. H. v.d., Groot geweld in kleine dorpen

Uijterschot, I.L., Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandse Krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden. (1935)

Onze Banier, uit de geschiedenis van de christelijke vereniging van militairen. 1982

Zakboekje van Augustinus Joannes Jansen, soldaat van het Landweerbataljon. (Tilburg 1907)

Kleijngeld, Drs. A.M.P., Gemobiliseerde militairen in Tilburg tijdens de Eerste Wereldoorlog. Bijdr. tot de gesch. van Zuid Nederland. Nr. 57

Eerenbeemt, Prof. dr. H.F.J.M. van den, en Linders, Drs. M.F.A., Vreemde militairen in een gesloten samenleving. Bijdragen tot de Gesch. van Zuid Nederland Nr. 67

Breevaart Pz, Jan van de, Tiendaagse Veldtocht in 1830

Weber, F., Eerste Politionele Actie in Indië

Veendaal, L.C., Poortjesgoed, “Battista, stenen- en pijlenwerpers” Blijde van ‘t type “Magonel” om zware keien te werpen

Hoogterp, kolonel b.d. S.H., Fort Spijkerboor

Reisgelden nationale militie (ca.1853 tot ca.1914)

Bekendmaking van betaling van contributie wegens burgerbewapening 1-2-1800

Loting voor de krijgsdienst 25-2-1811. De prefect van Departement des Bouches du Rhin, Rijksbaron Ridder van het Legioen van Eer

Brief van de Minister van Oorlog in de Franse tijd

Verzoek van de Leen- en Tolkamer vergoeding van f. 191,- voor kosten gemaakt voor marcering en biljettering van de Engelse troepen 13-11-1766. Vergadering gehouden 2-10-1766 bij Joost van den Hoek. Getekend J. Tusselman, secretaris.

Militair complex

Beers, E. van, De brigade Loon op Zand van het corps Marechaussee

Iersel, Tiny van, Brigade Marechaussee in Loon op Zand

Marechausseekazerne  Kaatsheuvel (ca.1853 tot ca.1914)

Kazernering Marechaussee Tilburg (ca.1853 tot ca.1914)

Beers, P. A. van, De Brigade Loon op Zand en Kaatsheuvel van het Korps Marechaussee. (verschenen in de Echo vh. Zuiden 31-3-1958, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Aankondiging Detachement Cavallerie Generaal Majoor van Stöcken 24-9-1785

Reglement van Policie 30 dec. 1823: 1 envelop

Politie: 1 envelop

Beers, E. van, Reglement van de Klapwaker (artikel in Rond de Toren): 1 envelop

Reglement van policie of plaatselijke verordeningen voor de gemeente Loon op Zand (1824)

Riet, Frank van, T’uwen dienst. Geschiedenis van de politie in Nederland tot aan 1940. (1994)

Beers, P. A. van, Pijnenburg, C., Reglement van policie 1823

Veldwachters (ca.1853 tot ca.1914)

Werkzaamheden politie (ca.1853 tot ca.1914)

Beers, P. A. van, De “nachtroepers”oftewel “klapwakers”. (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Beers, P. A. van, De Politieverordening van het jaar 1823. (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden, 2 delen: deel 1: 8-2-1957, deel 2: 8-3-1957)

Aanstelling van een tweede diender binnen de gemeente. Jaarlijks tractement 130 gulden uit de gemeentekas, geaccordeert met voorgeschreven register Vogelvanger 27-3-1804

Huurcontracten voor gendarmes uit Loon op Zand uit 1812-1813

Reglement van politie 24-11-1821. Algemene Platselijke Politieverordening 8-1-1894

Publicatie Algemene politieverordening ter vervanging van die uit 1894

Aanplakbiljet: verordening dag- en nachtwachten 2-5-1858. Burg. A. Verheijen en secr. J. Olislagers

Politieverordening op honden. Secretaris J.Olislagers 6-11-1855

Verordening op het houden van de Burgerwachten in de gemeente janauari 1857

Politieverordening op de herbergen in Loon op Zand 14-9-1867, getekend Burg.P. van Dortmond en secr. J.C. van Woensel

Politieverordening op het schutten van vee in de gemeente Loon op Zand 12-8-1869

Verordening over de aard en de duur van de persoonlijke diensten bij dag en nacht wachten. 21-4-1858 Bur. Verheijen en secr. J.Olislagers

Politieverordening op de herberg in de gemeente Loon op Zand. 10-12-1856. A. Verheijen en J. Olislagers

Politieverordening op de honden 25-4-1876 burg. Van Dortmond en secr.J.G. Anten

Verordening op de openbare orde en veiligheid 12-10-1859 Burg. Verheijen, Secr. Olislagers

Hans Ekstein, nieuwe politiechef

Theo van Orsouw, hoofd politie Kaatsheuvel

Marius van Nistelrooy, nieuwe wijkagent

Politie

Tips van de Wijkagent (Harry Houtepen)

Tips van de Wijkagent (Harry Houtepen)

Tips van de wijkagent.

Politie controleert streng op fietsverlichting

Tips van de Wijkagent

Fietsverlichtingscampagne

Tips van de Wijkagent

Inbraak

Inbraakgolf in Loon

Politieoptreden

Tips van de wijkagent

Tips van de wijkagent

Vandalisme in Loon op Zand

Inwoner gewond bij voetbalrellen

Tips van de wijkagent

Tips van de wijkagent

Nieuws politiebureau team Waalwijk-Loon op Zand

Politieverordening uit 1894. , jg. 8,

Vakverenigingen schoen en leder: 1 envelop

Leidersgids, Maandablad voor de K.A.J. mei 1946, sept. 1946, december 1946, januari 1947, april 1947, september 1947, oktober 1947m november 1947, juni 1948: 1 envelop

Arbeidersbeweging: 1 envelop

Brokx, Jan, KWJ-er van het eerste uur (Tonny van Wezel)

Gelder, Floor van; Armse, Ger; Perry, Jos, Mensenwerk, industrie, vakbonden op weg naar eenheid

Meeuwen, Jos van, Zo rood als de roodste socialisten

Bechtold, J., Were Di, De roeping van Tilburg (1945)

Seggelen, Jos. A. van, Wat er groeide uit de daad. 60-jarig bestaan R.K. Volksbond (1948)

Hamers, Jan, Romereis K.A.J. mei 1951

Sociale onrust onder de arbeidende bevolking van Tilburg 1825-1875. Lindeboom jaarboek VI (1982)

Tije, Dr. C.W. ten, De opkomst van het Socialisme in Breda. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. Deel 68

Gaal, Dr. F.J. van, Socialisme en Zelfstandige Arbeidersbeweging in Den Bosch 1886-1923. Bijdragen Gesch. Zuid Nederland deel  81

Thelen, Dr. A., Lambert Poell (1872-1937) en de katholieke sociale beweging. Bijdragen Gesch. Zuid Nederland deel 82.

Wagemakers, Dr. A., Buitenstaanders in actie. Socialisten en neutraal-georganiseerden in de Tilburgse samenleving 1888-1919. Bijdragen Gesch. Zuid Nederland deel  83

Iersel, Tinie van, De Jonge Werkman/K.A.J.

F.N.V.

F.N.V.

F.N.V.

F.N.V.

F.N.V.

F.N.V.

F.N.V.

F.N.V.

F.N.V.

F.N.V.

Middenstandsbond: 1 envelop

Loonse Vrouwenvereniging: 1 envelop

Glorius, Drs. F.J.J., F.B.J. Frencken en de katholieke jeugdvereniging 1927-1940. Deel 46 van de Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland 197

Loonse Vrouwenvereniging (L.V.V.)

Loonse Vrouwenvereniging (L.V.V.)

Loonse Vrouwenvereniging (L.V.V.)

Loonse Vrouwenvereniging (L.V.V.)

Loonse Vrouwenvereniging (L.V.V.)

Loonse Vrouwenvereniging (L.V.V.)

Loonse Vrouwenvereniging (L.V.V.)

Loonse Vrouwenvereniging (L.V.V.)

Loonse Vrouwenvereniging (L.V.V.)

Kath. Vrouwenorganisatie (K.V.O.): Bestuursblad 1988-1996 Boeren: beroep of roeping. Plaats van de vrouw in het agrarisch bedrijf. De bewustwording van de agrarische vrouw in deze tijd. Het leven van de boerin.: Doos 3

Katholieke Vrouwenorganisatie (K.V.O.): informatiemap afdelingsbesturen. Notulenboeken 1939-1977, 1977-1997, 1997-1999. Doos 1

Katholieke Vrouwenorganisatie (K.V.O.): Jaarverslagen, gewestelijk bestuur, notulen van districtsvergaderingen, Evaluatie afdelingsactiviteiten, Kasboeken 1954-1975 en 1976-1980. Palet, ledenblad 1992-1999. Liedjes Kruis en Ploeg. Doos 2

Katholieke Vrouwenorganisatie (K.V.O.): Liturgieboekjes, bedevaartboekjes, jubileumboekjes. Doos 1

Katholieke Vrouwenorganisatie (K.V.O.): Bestuursblad 1988-1996. Nieuwsbrieven hoofdbestuur. Verslagen district Tilburg. K.V.O. Onderstebovenplan, samenvatting uitslagen en centrale discussie. Werkstukken over: Sociale zekerheid. Doos 3

Katholieke Vrouwenorganisatie (K.V.O.) voorheen R.K. Boerinnnenbond: 1 envelop

Boerenorganisaties: 1 envelop

Contributieboek Ned. R.K. Bond van Werkmeesters Kring Loon op Zand 1946-1970

Geschiedenis van de Noord Brabantse Boerenbonden. Br. Heem jaarg. 1948,

Lee, A. van de, De R.K. Jonge Boeren van Loon op Zand I

Lee, A. van de, De R.K. Jonge Boeren van Loon op Zand II

Katholieke Vrouwenorganisatie (K.V.O.): Gouden jubilea

Katholieke Vrouwenorganisatie (K.V.O.)

Katholieke Vrouwenorganisatie (K.V.O.): Lieve Vrouwebedstro

Katholieke Vrouwenorganisatie (K.V.O.): Toneelstuk door KVO en NCB

Katholieke Vrouwenorganisatie (K.V.O.): Bedevaart naar Den Bosch

Katholieke Vrouwenorganisatie (K.V.O.): Oproep dames KVO

Katholieke Vrouwenorganisatie (K.V.O.) naar Hasseltse kapel

Katholieke Vrouwenorganisatie (K.V.O.): Debaterend KVO

Katholieke Vrouwenorganisatie (K.V.O.): Europa en familiebedrijf

Vrienden van hert platteland ZLTO Dongen- Loon op Zand

NCB Rasenberg

St Gerlachusgesticht: 1 envelop

Project Ouderenproof gemeente Loon op Zand 2005-2006: 1 envelop

TNO-rapport: Ouderen en uitdagingen, bij het 50-jarig bestaan van de K.B.O. (2002)

Ouderenzorg: 1 envelop

Verzorgingshuis Den Venloene: 1 envelop

Service-flat Molenwijck: 1 envelop

Serviceflat Molenwijck 25 jaar: 1978-2003.

Box met 6 DVD’s over afbraak oude en opbouw nieuwe Venloene

Stukken over het Gerlachusgesticht, verzameld door C. Pijnenburg

K.B.O.:

De Venloene: Schets

De Venloene: Naam “Venloene”

Gerlachusgesticht: 2 hoogtepunten

De Venloene: Ingezonden stuk

Gerlachusgesticht: Stichting bejaardenzorg Loon op Zand

K.B.O.:

De Venloene: Nieuws Nieuwbouw

De Venloene: Stichting Bejaardenzorg bouwt Venloene

K.B.O.

Gerlachusgesticht loopt leeg

K.B.O.

De Venloene: Comité Venloene

De Venloene: een centrum om trots op te zijn.

De Venloene: feestelijk geopend

K.B.O.

De Venloene: Bestuur verontrust

De Venloene: uitbreiding recreatiezaal

K.B.O.

K.B.O.

K.B.O.

Serviceflat Molenwijck: Eerste paal

Serviceflat Molenwijck: Strubbelingen bij de bouw

K.B.O.

Serviceflat Molenwijck verwelkomt eerste bewoners

K.B.O.

Serviceflat Molenwijck: rustiek en riant

K.B.O.

Serviceflat Molenwijck: F. Kleintjes, nieuwe directeur

Serviceflat Molenwijck officieel geopend

De Venloene: Bericht

De Venloene: Huisomroep

De Venloene: bewoners maken uitstapje

K.B.O.

De Venloene: TV-omroep Venloene

K.B.O.

K.B.O.

K.B.O.: Regionale Stichting Bejaardenwerk in Noord Brabant

K.B.O.

De Venloene: Indrukken van een buitenstaander

K.B.O.: Zilveren jubileum

Serviceflat Molenwijck: bomenlaantje

K.B.O.: Raad Bejaardenwerk

K.B.O.

K.B.O.: Kerstfeest

K.B.O.

De Venloene: 15 jaar

K.B.O.

K.B.O.

De Venloene: Nieuws

De Venloene: Rouwcentrum

Alarmering

10 jaar Warme maaltijdendienst

K.B.O.: 30 jaar bestaan

Serviceflat Molenwijck bestaat 10 jaar

Serviceflat Molenwijck: Fons Kleintjes neemt afscheid

K.B.O.: 35 jaar bestaan

K.B.O.: Jaarvergadering

Serviceflat Molenwijck derde lustrum.

Co÷rdinator warme maaltijden

Groepswonen ouderen in Loon op Zand

Jaar van de ouderen

K.B.O.: Jubileum

K.B.O.: Kerst bij K.B.O.

Warme maaltijden keuzemenu

Coördinator Warme maaltijden

Afscheid Lia Vorstenbosch van de Maaltijdendienst

De Venloene bestaat 25 jaar

De Venloene: Nieuwe huisvesting Stichting Sabeka-Venloene

K.B.O.: Nationale Dag

K.B.O. viert Kerstfeest

K.B.O.: 40 jaar

K.B.O.: Computercursus

K.B.O.: Hoe veilig is het nog in onze gemeente?

K.B.O.: Presentatiemiddag

K.B.O.

De Venloene: Rouwcentrum Bloemendaal neemt rouwcventrum Venloene in beheer

K.B.O.

De Venloene: Loon op Zand krijgt een zorgcentrum van formaat. Vervanging Venloene

K.B.O.

K.B.O.

S.A.R. Seniorenadviesraad in de gemeente.

Uitstapje bewoners Venloene

Verkeersvaardigheid 50-plussers

K.B.O. nieuws.

Serviceflat Molenwijck bestond 25 jaar

Gemeente Ouderenproof?

K.B.O.-nieuws

Personenalarmering

SeniorenAdviesRaad

Seniorenmiddag

Computercursussen K.B.O.

Belastingaangifte 65-plussers

Triangel-activiteiten

Senioren Dienstencentrale

K.B.O.commissie Educatie en Vorming

Nieuwe Venloene: eerste spade

Seniorenmiddag in De Wetering

Zwemclub 55+

Venloene tijdelijk naar Kaatsheuvel

K.B.O. Zorg voor de huid

Scootmobielcursus

Tijdelijk onderkomen ‘t KBO-tje

Loon op Zand Ouderenproof

Open Dag Stichting Maasduinen

K.B.O.-nieuws

K.B.O. Computercursussen

Dansmiddag senioren

Senioren dienstencentrale

Zilveren keurmaerk Stichting Maasduinen

KBO-nieuws

KBO Computercursussen

K.B.O.-nieuws

Uitbreiding ServiceResidentie Molenwijck

Senioren Dienstencentrale

SIR 55: bouwproject voor senioren

Nieuwbouw Venloene

Dansmiddag voor ouderen

Zwemmen 55+

Ondersteuningsgroep Ouderen

Computercursussen KBO

Seniorendienstencentrale

Werelddansen voor 55-plussers

50 jaar K.B.O.

Zomeractiviteiten voor ouderen

Pinautonaat in De Venloene

Scootmobielcursus

K.B.O.-nieuws

Nieuwe Venloene

Succesvolle revue “Ouderenproef”

Heropening ServiceResidentie “Molenwijck”

Zomermarkt Venloene

Senioren consultatiebureau

Dementieconsulente

Klottermarkt in De Venloene

Ouderendag in De Wetering

Vrijwilligers Venloene

Computercursus K.B.O.

K.B.O.-nieuws

Eerste steen 17 woningen bij Venloene 1987

Ebels-Hoving, B., De vrouw in de Middeleeuwen. Tijdschriftartikel 1986

Het huishoudonderwijs

Enkele tips voor de huisvrouw uit het boek voor moeder en dochter uit 1907.

Vrouwenactiviteiten

Vrouwenactiviteiten:  Diepvriesavonden

Vrouwenactiviteiten:  Klusjescursus

Vrouwenactiviteiten:  Vrijwilligerswerk

Vrouwenactiviteiten: Gezondheidszorg

 

 

Taalkunde

Latijns-Nederlands Woordenboek

Gebruikte afkortingen

Robben, Cees, De Prent van de Week, verschenen in Rooms Leven, Bisdomblad, Nieuwsblad van het Zuiden vanaf 1966 tot ca. 1980: 1 envelop

Dialectologie: 1 envelop

Spreekwoorden: De pijp aan Maarten geven.

Dialect op de keper beschouwd. Erkende spelling van Tilburgse Taal. juni 1991

Het Meertens Instituut.

De Stichting Nederlandse dialecten: dichterbij en verderaf.

Spotzinnetjes in en over de Nederlandse Dialecten

Riel, A. van, Over het Kaatsheuvels dialect

Swanenberg, Cor, Onder ons gezegd in Brabant (over Brabantse dialecten) 1993

Dialect en naamkunde: Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect en Naamkunde1979-1980

Riel, André van, Oé-toch, het dialect van Kaatsheuvel (2002)

Vroomans, Sjef, Tilburg met mate (kopie)

Oirschot, A. van, Brabantse Dialecten (uittreksel in kopie)

Kooiman, J., Ut May’s Woordenboek. Made 1990

Ginneken, Jac van, De studie der Nederlandsche Streektalen (1943)

Mandos, Drs. H., en Mandos-van de Pol, M., Brabantse Spreekwoorden (1992)

Taalgebruik: Groot Woordenboek van de Tilburgse Taal, 6e probeersel

Biemans, Johan, Over bij wijze van spreke gesproken. 2 delen. Deel 2 1981, deel 3 1982.

De Beul-Braat, Zeispreuken. (blz.1-41 ontbreekt)

Iven, Willem en Mandos, Miep, Bij wijze van spreken. Verhalen en spreekwoorden uit Noord-Brabant. Eindhoven 1984

Verbunt, Frans, Tilburgs vur Tonpraoters en andere saawelÞÞrs. (1996)

Swanenberg, Cor, Diej hé wè Oost Brabants woordebuukske. (1987)

Swanenber, dr. Jos, Brabants, Trots op je taal! (2006)

Wetenschappelijke werken over dialekt

Brabants dialektenfestival, een van de grotere in Nederland

Dooren, Frans van, Gedichten en vertalingen in dialekt.

Dialect in Noord-Brabant

D’r zit meziek in: dialect in boekenweek (o.a. gedicht van Marja van Trier)

Brabants dialect droom Gerard Korthout

Dialectkunde

Historiografie van het dialectonderzoek Brabant

Ven, Jace v.d., Tilburgs A.B.C.

Swanenberg, Jos, Dialect is hot

Taalgebruik: Lee, Ant. vd., Kleurrijk taalgebruik van de Loonse boeren 1.

Mooiste Loonse woord

De naam “Loen”. Copie uit Taxandria jg. 38

Schaar, Dr. J. van der, Woordenboek van voornamen Spectrum 1964

Het woord “heerlijkheid”

Landkaarten en beschrijving herkomst familienamen

Namenlijst A en B met namen voorkomend in Loon op Zand

Koninklijke P.B.N.A. Wie waren uw voorouders

Dialect en naamkunde: Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect en Naamkunde1979-1980

De naam in de Kempen. Br. Heem jaarg. 36

Kerkhof, Jos, De familienamen in de gemeente Loon op Zand

Poel, C. vd., Bevolkingsregistratie van 1810

Kerkhof, Jos, Persoonsnamen in de Rentmeesterboeken

Ververs, Toon, De onderscheidsnamen van Kaatsheuvel

Kerkhof, Jos, Straatnaamgeving heemkundig bezien

Toponymen: 2 enveloppen

Toorians, Lauran, Het toponiem “Kommer”. In: Tilburg, Tijdschrift voor geschiedenis Monumenten en cultuur, jg. 19, nr. 1 (april 2001) blz. 26-27

De naam “Loon” Taxandria 1894.

Bussel, F. van, Rond Zweensbergen. Over toponiemen o.a. de naam “Roestelberg” (Copie uit Taxandria jg. 39)

Beschenis, Bergen en Dalen. Roestelberg (uittreksel of copie)

Beiers, Henk, e.a., Veldnamen als historische bron

Loon: Het graafschap Loon in Belgisch Limburg

Beers, E. van, en Smit, Ben, Historische Fietstocht door Plantloon

Beers, E. van, Toponymen in de gemeente Loon op Zand

Adriaaansen, Drs. J., De Toponiemen binnen de gemeente Loon op Zand

Het Galgen Wiel.

De naam “Loon op Zand”

De Bernse Hoef onder Venloon + Efteling.

Beers, P. A. van, Perceels- en Akkernamen in het Oude Venloon. (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

De Loonse Dijk, bezwaar tegen naamsverandering in Zuid Hollandse Dijk (verschenen in de Echo vh. Zuiden 31-1-1958)

Rijkers MSF, pater Joh., De namen van Loon op Zand en Kaatsheuvel en binnen deze gemeente van gehuchten, buurtschappen, landerijen, hoeven en akkers.4 delen, verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Klokkenberg, klokken en klokkengieters. verschenen in Echo van het Zuiden

Diosna: Diessen of Dieren. Over de Procureurshof te Dongen

Beers, E. van, De naam “Loon op Zand”

Beers, E. van, De naam “Kaatsheuvel”

De grote bodem.  jaarg. 2,

Terug naar de Zandschel.  jaarg. 6,

 

 

Volkskunde

Oude namen van de maanden Bisdomblad 2-1-1981

Alledaagse Dingen, Tijdschrift over Volkscultuur in Nederland. Jg. 1993-2005 (grotendeels aanwezig); Volkscultuur Magazine jg. 2006-2009: 1 doos

Tijdschrift Volkskunst (Uitg. Schoten, Vlaanderen) jg. 1977 – 1987: 2 enveloppen in doos Jan Toorians

Toorians, Jan, Volkskunde. Artikel in envelop in doos Jan Toorians.

De wortels van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur.

Folklore en het Nederlands centrum voor Volkscultuur.

Fotografie en Volkscultuur.

Volkscultureel erfgoed in beweging.

Cultuurhistorische vereniging?

Het ontstaan van de indeling in maanden en dagen

Vries, Jan de, De wetenschap der Volkskunde. Amsterdam 1941

Sigarenbandjes bij jubilea van Loonse ondernemingen (fabrieken en horecagelegenheden) (1 envelop)

Openluchtmuseum, Bijdragen en Mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum. 1975 nr. 2, 1977 nr. 1, 1979 nr. 1: 1 envelop

Uitgave bij tentoonstelling: Rijke oogst van schrale grond. Overzicht Zuid Nederlandse materiële volkscultuur ca. 1700-1900 (1991)

Het ontstaan van agrarische collecties, boerenkamers en museumboerderijen in Brabant

Wander, B., Toiletten, privaten, stilletjes en krullen: ‘t Gemak dient de mens. In Bijdragen en Mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum. 1975 nr. 2 (zie doos bij 12.1.)

Het boerenerf als brandpunt van natuur, landschap en cultuurhistorie.

Wolfs, John, Den Herd nader beschouwd. Over Brabantse Schouwen (1981)

Gids van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem (1978)

Lennep, Mr. I van en J. ter Gouw, De Uithangtekens in verband met geschiedenis en volksleven. (2 delen) 1868

Rooyakkers, Het bovenlicht als object volkskunst. Br. Heem jaarg. 44,

Brabantse boerderijen

Traditionele boerderijen in Noord-Brabant

Arbeidershuisjes in Openluchtmuseum

Kerkhof, Jos, Kloklijsten in de gemeente Loon op Zand

Boerderij-interieurs in de Duinen

Lier, Jos van, Het notarishuis te Loon op Zand

Van bakovens tot bakhuisjes

Boerderij “De Fellenoord” een tussenbalans na 25 jaar.

Beschermtegels op huizen in de Langstraat (o.a. Loon op Zand)

Bakhuisjes

Huisraad: 1 envelop

Op bezoek in Bossche huiskamers

Vuurklokken, vuurstolpen. Jg. 2002 nr. 3

Haardijzers, vuurbokken. Jg. 2002 nr. 4

De vuurtest of stoof

Tafelschel van het kwartier Oisterwijk

Soorten halen, heugels en heugen

Komfoor

Van kolenbak tot kolenkit

Mathlener, Nel, Maastrichts aardewerk.

Gompel, Wim van, Grondbewerkingswerktuigen en gereedschappen, Reusel 1987

Vrouwen van het land. Anderhalve eeuw plattelandsvrouwen in Nederland. (1989)

Turkenburgs Handboekje voor het kweeken van groenten (ca. 1940)

Houtzaagmolens: Bos, J.M., en Soederhuizen, C., Kanttekeningen bij de geschiedenis van het houtzagen. In: Bijdragen en Mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum.  1975 nr. 2 (zie doos bij 12.1.)

Molens: 1 envelop

Moonen, B., Gegevens over molens, zie doos onder 3.1. Inventaris Berry Moonen: Molens en Sprokkels

Boonenburg, K., De windmolens

Een kijkje in de keuken van een 17e eeuwse molenaar. Opgraving aan de Molenstraat in Tilburg. Lindeboom jaarboek VII (1983)

Smulders, F., Oliemolens. Brabants Heem jaarg. 15,

Brabantse Windmolens. Brabants Heem jaarg. 34,

Torenmolens in Brabant. Br. Heem jaarg. 36,

Molenstichting Noord Brabant opgericht

Windkorenmolens in de Langstraat.

Molenaars en hun molens.

De standaardmolen op de Hil in Kaatsheuvel. Geplaatst op de Heikant eind Marktstraat in 1810 ,afgebrand van  5 op 6 jan. 1912. Eigenaar C. Robben-Mommers

Beers, P. A. van, Over mulders en malen in het oude Venloon. (verschenen in de Echo vh. Zuiden, serie: Uit Loon-op-Zand’s verleden)

Moonen, B., Onderzoek naar molens: 2 ordners

Staat van hand grut molenaars wonende onder Loon op Zand 29-7-1826 Burgemeester vad. Hummel

Eerste Brabantse molenkaart uitgekomen.

De Mariendaalse molen

De Hilse molen afgebrand in 1912. jaarg. 7,

Robben, C., De molenbrand in 1912

De molen op de Vaart Jg. 14

Rietveld, Ad, Over varkens en slachten. In: Bijdragen en Mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum.  1979 nr. 1 (zie doos bij 12.1.)

Hondenkar-artikelen, verzameld door Bert Willemen.

Houtzagen: Bos, J.M., en Soederhuizen, C., Kanttekeningen bij de geschiedenis van het houtzagen. In: Bijdragen  en Mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum.  1975 nr. 2 (zie doos bij 12.1.)

Zelfkazen: D. Bakker-Stijkel: Zelfkazen in Gouderak. In: Bijdragen en Mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum.  1977 nr. 1 (zie doos bij 12.1.)

Ambachten: 1 envelop

Mandenvlechten: Schilstra, J., Passie op koekplanken.  dec. 1991

Repertorium Met gansen Trou 1951-2000. Inhoudsopgave over 50 jaargangen

Mandenmakerij: De Vlijmense mandenmakerij

Sloten en sleutels: Eras, Vinc. J., Over sloten en sleutels

Timmermans, Ferd., Luidklokken en beiaarden in Nederland

Kits-Nieuwenkamp, Dr., Raadsel der Huismerken

Vlasserij, roten, braken en hekelen

Toorians, Lauran, Tuig dat dient om trekdieren mee in te spannen.

Damast van Brabantse bodem

Hooien in de Biesbosch

De slimme fabriekswever anno 1900

Boeren en wevers, ambachtslieden in geschiedenis van Noord-Brabant

Koperslager: van moor tot snotneus

Het vak van riet- en strodekkers.

Het eendekooibedrijf van vroeger tot heden.

Het edele ambacht van klompenmaken.

De klompenmakerij.

De schoenmakerij rond 1900.

Het verleden van de kleermakers.

De mandenmakerij

Het vak van riet- en strodekkers.

Klokkengieterij Jan en Willem Hoerken.

De oudste molenaar van Drunen.

Karnen.

Uit de ervaringen van een imker.

Manden en mandenmakers.

Schors, run en leer.

Mulders in Brabant.

Kooiker, een moeilijk ambacht.

De klompenmakerij in de oostelijke Langstraat.

Mandenvlechten: Het mandenbedrijf.

Het mandenbedrijf.

Manden en hun makers.

De leerlooierij in vroeger tijden.

De leerlooierij in vroeger tijden.

Schoenmaker, blijf bij je leest. 1

Manden-exportovereenkomst 1934-1940. 1

De rietdekker anno 1920.

De Langstraatse mandenindustrie in historisch perspectief.

Leerlooierijen die tot ca. 1860 overal in Nederland voorkwamen zijn in 1906 vrijwel allen nog te vinden in de Langstraat.

Touwslagerijen.

Van band tot mand.

Wagenmakerij van Gert van Stokkum te Vlijmen.

Terug van een dwaalweg (over mandenmaken?)

Kleermakers.

Brood bakken in het bakhuis.

Het maken van mattenkloppers.

Slachten en uithallen.

Karnen.

Over bijen en imkers

Wetzels-Mostert, M.A., Kantklossen in ‘s Gravenmoer

De klokkengieters van Loon op Zand

Klokkenberg, klokken en klokkengieters. verschenen in Echo van het Zuiden

Mathlener, Nel, De geschiedenis van de schoenmaker.

Mathlener, Nel, De hond en de hondenkar.

Zijlmans, Hellen, De hond als “melkkoe”.

Beers, E. van, De Loonse jeugd in vroegere dagen.

Het Loonse Kleed

Klederdrachten: 1 envelop

Hoedje op, hoedje af. Streekdrachten.

De das als barometer van de man.

Klederdrachten op prentbriefkaart

Bosch van Dillen, Jans van, Brabants goed gemutst (1983)

Brabantse Mutsen uit grootmoeders tijd

Hou en Trou (catalogus)

Die jakken en rokken dragen

De kleding van onze grootouders.

De boerenmuts.

Kant en klederdracht.

Dorpsgezichten en klederdrachten

Linnen en beddegoed van de 17e eeuw tot nu toe. In: Bijdragen en Mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum.  1979 nr. 1 (zie doos bij 12.1.)

Schaatsen: Broere, A.C., Schaatsen een eerste aanzet tot inventarisatie. Bijdragen en Mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum. 1977, nr. 1 (zie doos onder 12.1.)

Zwavelstokjes, sulferpotten en stekskesbakjes. Jg. 2002 nr. 2

Van koffiebrander tot koffiemolen. Jg. 2002 nr. 1

Diverse bedkruiken

Geldrop, Frans van, Een geschiedenis die in rook opging, van pijpenmakers en tabakzuigers

Oude namen  van de maanden. Volkse Weersverwachting: 1 envelop

Volkscultuur

Heuvel, H.W., Volksgeloof en Volksleven. Zutphen 1909

Weekdagen: Bosch, Marinus v.d., De weekdagen.

Annie Hamers geeft damaststopdemonstratie aan koningin Beatrix.

Bijnamen: Gerritsen. Brief met betrekking Kaatsheuvels Belang: 1 envelop

Oirschot, A. van., Bijnamen: Voor-, achter- en bijnamen (uittreksel in kopie)

Oirschot, A. van., Brabantse Scheldprocessie (uittreksel in kopie)

Loons recordboek: zie envelop Carnaval

Carnaval: 1 doos met 2 enveloppen (waarvan 1 met Kletsblaoikes: 1981, 1990 t/m 1995, 1997 t/m 1999, 2001 t/m 2003, 2005 t/m 2006)

Middeleeuws Carnaval in Binche en Malmedy

Dal, Mr. Drs. A.J.M. van, Artikelen uit de Tijd-Maasbode in de jaren 1937-1939 over Carnaval

Verpalen, Dr. M.P.A.M., De Betoverde stad, Carnaval en Feestarchitectuur in Bergen op Zoom. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. Deel 89

Pley, Herman, De omgekeerde wereld. Brabantia, jaarg. 42, nr. 1

Verhoeven, Cornelis, Het geval carnaval. Brabantia jaarg. 42, nr. 1

Hoe joods is het Brabants Carnaval?. Brabant Cultureel

Vastenavond. Br. Heem jaarg. 36,

Carnaval in Heesch. Br. Heem jaarg. 41,

West-Brabantse Vastenavondviering. Br. Heem, jaarg. 48,

Carnaval in het verleden.

Carnaval.

Het 17de Keuteltje “D’n Haozenpot” 1998

Archief Loons Tonpraotersgilde 1993-2005

Carnavalsvereniging ‘t Vetlèr

Carnavalsvereniging “De Duinplekkers”

Carnavalsoptocht in De Heerleijkheijd Loon op Zand

Carnaval bij Concordia en bij De Kuip

Loonse geschiedenis van Carnaval

Carnavalsoptochten in Brabant

Carnavalsvereniging De Bükenoters

Carnaval

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd Prinsenpresentatie

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd organiseert grasbaan fietscrosswedstrijd

Carnavalsvereniging De Bükenoters ingezonden stuk

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd rommelmarkt

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd wedstrijd grootste zonnebloem

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd Discoavond

Carnavalsvereniging De Kuitschieters

Carnaval  in de Blaospijp

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd vraagt nieuwe leden

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd presenteert disco

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd houdt liedjeswedstrijd

Carnavalsvereniging De Bükenoters rommelmarkt

Carnaval bij de Kuitschieters, de Bükenoters en de Heerlijkheijd

Loonse Carnavalsplaat

Carnavalsplezier in Theebuikenland

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd presenteert disco

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd

Carnaval bij de Kuitschieters

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd Prinsenpresentatie

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd informatie

Carnaval bij de Kuitschieters, ‘t Vetlèr, de Bükenoters en in de Blaospijp

Carnaval: Mededeling Horeca Loon op Zand

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd origineel idee om kas te spekken

Keinderkupkesfestival

Kendercarnavalslied

Zorgeloze Carnaval toegewenst

Carnavalsvereniging De Bükenoters Prinsenpresentatie

Tonpraoten en kendertonpraoten

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd recordpogingen tijdens braderie

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd 15 jaar

Carnaval  in de Blaospijp

Carnaval bij de Kuitschieters, Sophia, de Bükenoters

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd doet mee aan plaat “Harten Troef”

Keinderkupkesfestival

Carnavalsvereniging De Bükenoters Prinsenpresentatie

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd krijgt blaaskapel

Beeldje De Loonse Theebuik

Carnavalslied

Tonpraoten

Carnavalsvereniging De Bükenoters

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd Prinsenpresentatie

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd Prinsenpresentatie

Carnaval bij de Kuitschieters en de Bükenoters

Carnavalsvereniging Galmgat

Carnaval: Dankwoord Cees Meijer

Carnaval Raad van elf “t Vetlèr

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd

4 Prinsen openen samen Carnaval

Carnaval  in De Hoorn

Carnaval: Gedicht over kleding van de dames van de Heerleijkheijd

Carnavalsvereniging De Bükenoters

Tonpraotavond in De Blaospijp

Cees Meijer weer de nieuwe Prins Carnaval

Carnaval bij de Kuitschieters, bij Sophia en de Bükenoters

Carnavalskoorts  De Heerleijkheijd

Carnaval: Bidden met de feestneus op

Tonpraoten

Carnaval  in de Blaospijp

Rondje Harten Troef

Tonpraoters in retraite

Tonpraoten

Carnavalsvereniging De Bükenoters

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd Overzicht Carnaval

Inschrijven voor de Carnavalsoptocht

Carnavalsvereniging De Bükenoters Prinsenpresentatie

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd Prinsenpresentatie

Carnaval bij de Kuitschieters

Carnavalsvereniging De Bükenoters

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd Jeugdraad en Dansmariekes

Tonpraoten en kendertonpraoten in De Blaospijp

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd Carnaval

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd Prinsenpresentatie

Carnaval  in de Blaospijp

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd Overzicht Carnaval

Carnavalsoptocht Lage Weijkens

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd Prinsenpresentatie

Inschrijven voor de Carnavalsoptocht

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd zoekt leden voor Raad van Elf

Loons Carnavalslied

Carnaval bij de Bükenoters, bij ‘t Vetlèr en ‘t Galmgat

Carnaval bij de Kuitschieters en in De Blaospijp

Kendertonpraoten

Tonpraoten

Inschrijven voor de Carnavalsoptocht

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd zoekt leden voor Raad van Elf

Carnavalsoptocht Lage Weijkens

Carnaval bij de Bükenoters, bij Sophia, Concordia en in de Blaospijp

Inschrijven voor de Carnavalsoptocht

Terugblik op Carnaval

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd 22 jaar

Tonpraoten

Carnavalsoptocht Overzicht

Tonpraoten en kendertonpraoten in De Blaospijp

Inschrijven voor de Carnavalsoptocht

Tonpraoten 15e keer

Carnavalsoptocht Lage Weijkens

Oproep kendertonpraoten

Carnaval: P. Wagemakers opnieuw Prins

Carnavalsoptocht Foto-impressie

Carnaval: P. Wagemakers Prins

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd 23e Optocht

Carnaval bij de Bükenoters en in de Blaospijp

Carnaval in De Blaospijp

Loons carnaval zonder prins?

Inschrijven voor de Carnavalsoptocht

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd

Carnavalsoptocht Lage Weijkens

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd Herrieschuppersfist

Tonpraoten, gesauwel op niveau

Volle bak met kendertonpraoten

Carnaval bij de Bükenoters: Miniplaybackshow

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd 25e Optocht

Carnaval bij Vermeulen en bij Sophia

Tonpraoten en kendertonpraoten in De Blaospijp (De Wetering)

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd Herrieschuppersfist

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd Lappersactie

Inschrijven voor de Carnavalsoptocht

Carnavalsconcert in De Wetering

Tonpraoten en kendertonpraoten in De Blaospijp

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd Overzicht Carnaval Theebuikenland

Carnaval bij de Bükenoters en bij Sophia

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd zoekt leden voor Jeugdraad van Elf

Carnavalsperikelen

Verslag van de Carnavalsoptocht

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd Herrieschuppersfist

Nieuwe Tonpraoters

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd Prinsenpresentatie

Halfvastenfeest

Inschrijven voor de Carnavalsoptocht

Keinderkupkesfestival

Verslag Tonpraoten

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd Lappersactie

Carnavalsfeest De Wetering geslaagd

Tonpraoten en kendertonpraoten in De Blaospijp

Carnavalsgedicht Ivo de Wijs

Carnavalsrecept Boerenkielensoep

Carnaval bij de Bükenoters en bij Sophia

Carnaval Verbroederingsfeest

Verslag van de Carnavalsoptocht

Kendertonpraoten en pleebekken

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd Prinsenpresentatie

Inschrijven voor de Carnavalsoptocht

Carnaval

Aankondiging Tonpraoten 1999

Tonpraoten en kendertonpraoten in De Blaospijp

Inschrijven voor de Carnavalsoptocht

Carnaval  bij de Lage Weijkens

Carnavalskledingbeurs

Carnaval bij de Bükenoters en in De Wetering

Tonpraoten geslaagd

Inschrijven voor de Carnavalsoptocht

Verslag van de Carnavalsoptocht

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd: Het Loons recordboek op de Dag van Loon

Halfvastenfeest

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd Bladeren in het Loons recordboek

Carnaval  in De Wetering

Tips om carnavalskater te lijf te gaan

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd Herrieschuppersfist

Carnaval  bij de Lage Weijkens

Carnaval en Jeugd

Programma Tonpraoten en kendertonpraoten

Carnaval  bij de Lage Weijkens, de Kuip, De Wetering

Verslag Tonpraoten en kendertonpraoten

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd Herrieschuppersfist

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd Nieuws

Jan van Hoof voor het laatst in de ton.

Verslag van de Carnavalsoptocht

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd: Er was eens een prins…

Aankondiging Tonpraoten 2001

Aankondiging Tonpraoten 2000

Carnavalsoptocht Lage Weijkens

Verslag Tonpraoten en kendertonpraoten

Inschrijven voor de Carnavalsoptocht

Carnaval in De Wetering

Carnaval: Maikel van de Velden, nieuwe prins

Carnavalscultuur

Carnaval: In memoriam Harrie van de Ven

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd: Turbulentie

Carnaval  2001 was efkes aanders

Kendertonpraoten

Tonpraoten en kendertonpraoten

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd zoekt leden voor Jeugdraad van Elf

Verslag Tonpraoten en kendertonpraoten

Keinderkupkesfestival o.a. oproep vrijwilligers

Verslag van de Carnavalsoptocht

Carnavalsoptocht Lage Weijkens

Tonpraoten 2002

Carnaval in de Kiosk

Carnaval met Sophia in De Wetering (2 art.), bij de Vriendschap

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd zoekt leden voor Jeugdraad van Elf

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd: Wisseling van Prins

Carnavalsvereniging De Bükenoters

Dweilorkest in kiosk

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd Prinsenpresentatie

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd en zijn prinsen

Keinderkupkesfestival

Carnavalsoptocht Lage Weijkens

Jan Kin voor het laatst in de ton.

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd Herrieschuppersfist

Tonpraoten en kendertonpraoten

Carnavalsoptocht foto’s

Inschrijven voor de Carnavalsoptocht

Tonpraotersgilde

Oproep kendertonpraoten

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd.

Tonpraoten 2003.

Stichting De Heerleijkheijd bij de dag van Loon

Carnavalsstichting: Loons Recordboek

Tonpraoten 2003

S.M.C. organiseert carnavalsconcert.

Die Torfgrõberkapelle zoekt muzikanten.

Onechtverbintenis 2003.

Kendertonpraoten 2004

Carnavalsstichting De Heerlijkheijd: carnavalsactiviteiten opgeschort en toch weer voorgezet.

Carnavalslied 2004

Carnavalsoptocht 2003.

Carnavalsoptocht Lage Weijkens

Tonpraoten 2004

Boerenbruiloft

Blaasorkest Hopeloons

Theeblaoikes gezocht

Carnavalsstichting De Heerleijkheijd

Carnaval Loonse Horeca

Loons Recordboek

Herrieschuppersfist

Kindertonpraoten 2004

Bekendmaking nieuwe prins

Carnavalsoptocht

Carnavalsoptocht Lage Weijkens

Heerlijkheijd: toch een prins!

Prinsenpresentatie

De Heerleijkheijd

Kinderopticht Lage Weijkens

Klup Korsakow

Carnaval in de Horeca

Tonpraoten

Kendertonpraoten

Carnavalsoptocht

Herrieschuppersfist

Tonpraoten

Carnaval Lage Weijkens

Boerenbruiloft

Stichting De Heerleijkheijd

Carnaval in Loon op Zand

Carnaval in De Wetering

Optocht carnaval

Herrieschuppersfist van de Theeblaoikes

Groentjes organiseert Smartlappenbal

Kendertonpraoten

Carnaval van De Lage Weijkens

Prins Carnaval Marcel van Osch

Blaaskapel Hopeloons

Motto Carnaval 2008

De Theeblaoikes

Carnavalsoptocht

Loons tonpraoten

Boerenbruiloft

Kindertonpraoten

Sauwelavond van De Heerleijkheijd

Carnaval in de horeca

Sauwelavond

Optochtcomité

Carnavalsstichting schort activiteiten op

Carnaval in Loon (diverse bijdragen)

Kendertonpraoten

Boerenbruiloft

Doek valt voor de Theeblaoikes

Loons Tonpraoten

Ballonnenwedstrijd carnaval

Loons Carnavalslied 2010

KBO-carnaval

Carnavalsstichting “De Heerleijkheijd” stopt

Carnavalsmotto

3e Sauwelavond

Tonpraoten

Kenderspektaokel in De Wetering

Carnavalsoptochtcomité

Loons Tonpraoten 1987

Loons tonpraoten 1988

Loons tonpraoten 1989

Loons tonpraoten 1990

Loons tonpraoten 1991

Loons tonpraoten 1992

Loons tonpraoten 1993

Loons tonpraoten 1994

Loons tonpraoten 1995

Loons tonpraoten 1996

Loons tonpraoten 1997

Loons tonpraoten 1999

Loons tonpraoten 2000

Loons tonpraoten 2001

Loons tonpraoten 2002

Loons tonpraoten 2003

Loons tonpraoten 2004

Oude liederen en gedichten verzameld door Karel Jansen en A. Jansen-Ijpelaar: 1 envelop

Liedjes, verzameld door Diny Kemmeren en Gerdina de Vet: 1 doos

Pullens, Wout, Borrek, 75 jaar geleden (1999)

Leeuwen, Martha van, Verzameling liederen en toneelstukjes enz.

Liederen: 2 dozen

Liederen: 2 enveloppen

Het lied van St. Gerlachus

Over Trou en Ontrou.

Janssen, Ben, Van Nieuwjaar tot Oudejaar (opzegversjes)

Janssen, Ben, Kinderrijmen en versjes

Beers, Piet van, Gedichten, verzameld op 1 juli 2002.

Franken, Harrie, Liederen en dansen uit de Kempen

Gedichten: Heerkens, Piet, Brabanse Gedichten

Gedichten: Heerkens, Piet, Den orgel

Gedichten:Heerkens, Piet, De knaorie

Nieuwe kerstliederen uit 1928 in Kerstboek van Boekenschouw.

Verzameling Volksliederen Brabant 19e en 20e eeuw. Brabants Heem jaarg. 48,

Koehorst, Pauline, De Vogel

Rutgers, Joanan, Bedelares

Waarssenburg, hans van de, De wijn is een spotter

Storms, Werner, Sterven is kinderspel

Wagtmans, Kees, Achterbuurman

Bent, Chris van den, Dood Vogeltje

Amelsvoort, Ria van, De Klok

Moerbeek, Toine, Onze Vader en Biechten en poseren

Mouwen, Hebert, Moeders dood en Woorden van vier seizoenen

Benders, Martijn, Laatste Avondmaal

Né, Yvonne, Camping

Vacher, Robert, Lente

Boersma, Sipko, Gebed

Amin, Arjan, Opa

Cartens, Jan, Brabants Sonnet

Heerkens S.V.D., pater Piet, Gedicht als Indoloog.

Woensel, Lodewijk van, De Monikaspeuler

Koning, Harrie de, Moeder

Linden, Gerry van, Vader en zoon

Vrande, Willem van de, De zon, het meisje en het dorp

Ven, Jace van de, Met leesplank en missaal

Vroomkoning, Victor, Zoon van zestien

Schotanus, Yke, Volk

Mikkers, Jasper, “Trimmen in het bos” en “Moedertaal”

Hoppenbrouwers, Frans, Ijsheiligen

Bergh, Ingrid van den, Licht op het noorden

Maasakkers, Gerard van, ”t is Aovond’ en ‘Van m’n benkske’

Wit, Anton de, Pelgrimage

Hoek, Rouke van der, Oude bekenden

Hoppenbrouwers, Frans, Dorpse Herinneringen

Ven, Jace van de, Bibliotheken

Huyts, Myrte, gedichten “Zonder titel” en “Verlies”

Pol, Jan van der, De Wekker

Kemmeren, Diny , en Pijnenburg, Cees, Een Kaatsheuvels lied over de verplaatsing gemeentehuis rond 1860

Teurlings, Anneke, Brabants Mulderinneke, M’n Moeke

Beers, J. van, De optocht

Schootliedje

Teurlings, Anneke, Brabants Mulderinneke, Thuis

De trap des ouderdom van den man en van de vrouw

De rommelpot

Bal- en springliedjes.

Aftelrijmpjes.

Het kinderrijm.

Kinderzang en rijm.

Ons Duinlandschap.

Kinderversjes.

Het geestelijk kaartspel (ou lied).

Heerkens, Piet, Gedicht over Brabant.

Kermis: 1 envelop

Liedjes voor een ouderwetsche Sinterklaasavond ca. 1948

Sacramentsdag: Commissie voor Sacramentsdag van Loon op Zands Belang.(1946) (zie bij 11.2.)

Nieuwjaar: Nieuwjaarsbrief van Soldaat Maas naar huis 1873

Geboortekaartjes: 1 envelop

Kerstklokkenloop 2004: 1 envelop

Driekoningenzingen: 1 envelop

Feesten: diverse feesten: 1 envelop

Millennium: 1 envelop

Kerstmis: 1 envelop

Dodenherdenking: 1 envelop

Kermis: Van markt tot reizend pretpark.

St. Maarten in de kijker.

De Sint en de Kerstman.

Kunst op de kermis, kermis in de kunst. j

Kermis in Sprang (copie uit Taxandria jg. 31)

Viering van Sint Maarten

Kunst en kermis

Het boek voor den Kerstkring. Uitgave Kath. Illustratie 1935

Eijckeler, Drs. J. c.s., Kerstboek (1941?)

Kerstverhalen in Kerstnummer van De Boekenschouw 1928

Bijsterveld, Arnoud-Jan, Eddie Niesten, Yves Segers en Iris Steen, Suikerbonen en beschuit met muisjes. Eetgewoonten bij sleutelmomenten in het leven. Leuven 2005 (over Nederlands en Belgisch Brabant en Limburg)

Joode, Ton de, Feesten in Nederland 1977

Kermisgeschiedenis in het Markiezenhof te Bergen op Zoom

Toorians, Lauran, Kermis: alle erfgoed onder één dak.

Woensel, Lodewijk van, Onneuzel keinder

Mikkers, Jasper, Sint Maarten

Ven, Jace van de, Kermisvolk

Kerstklokkenloop 2005

Rogier en de Sinterklaaskunde

Beers, E. van, Van Nieuwjaar tot Silvester

Beers, E. en J. van, Driekoningen

Beers, J. van, Driekoningen zingen meej mekaor

Driekoningen en Koosje Koosje.

Driekoningen en Koosje Koosje.

Zes gouden bruidsparen uit één gezin in Berkel-Enschot

Volksgebruiken in de Goede Week en met Pasen.

Sint Maarten.

Allerzielen.

Zalig nieuwjaar

De rommelpot.

Driekoningen en koppermaandag.

De meimaand in de folklore.

De jaarwisseling. 1987 blz. 2

Driekoningen.

Toorians, J., Stijlvolle viering van Bevrijdingsdag in Loon op Zand. In Echo van het Zuiden 9-5-1955

Besluit en verordening tot heffing ven gelden op staanplaatsen op kermissen te Loon op Zand 10-7-1873

Besluit staangeld voor kermis, week- en jaarmarkten 1-1-1853

Besluit heffing belasting voor staanplaatsen kermis, week- en jaarmarkten 22-2-1857, burg. A. Verheijen en secretaris  J.Olislagers

Verordening op jaarmarkten en kermissen 17-5-1859 Burg. Verheijen, Secr. Olislagers

Belasting op standplaatsen op kermissen, week- en jaarmarkten met tarievenlijst 1-1-1850

Verordening op het plaatsen of houden van mallemolens en caroussels 15-9-1869 burg. Van Dortmond secr. Van Woensel

Stichting Oranjevieringen.

Stichting Oranjevieringen.

Stichting Oranjevieringen.

Stichting Oranjevieringen.

Stichting Oranjevieringen.

Stichting Oranjevieringen.

Stichting Oranjevieringen.

Stichting Oranjevieringen.

Stichting Oranjevieringen.

Stichting Oranjevieringen.

Stichting Oranjevieringen. + 2 koninklijke onderscheidingen

Stichting Oranjevieringen.

Stichting Oranjevieringen.

Stichting Oranjevieringen.

Stichting Oranjevieringen.

Stichting Oranjevieringen.

Stichting Oranjevieringen.

Stichting Oranjevieringen.

Stichting Oranjevieringen.

Stichting Oranjevieringen.

Stichting Oranjevieringen.

Stichting Oranjevieringen.

Stichting Oranjevieringen.

Stichting Oranjevieringen.

Stichting Oranjevieringen.

Stichting Oranjevieringen.

Stichting Oranjevieringen.

Stichting Oranjevieringen.

Stichting Oranjevieringen.

Koningin Beatrix bezoekt Loon op Zand

Stichting Oranjevieringen.

Millenniumviering 1999-2000.

Stichting Oranjevieringen.

Stichting Oranjevieringen.

Stichting Oranjevieringen: Programma Koninginnedag

Stichting Oranjevieringen: Vrijgezellenfeest in Amsterdam

Stichting Oranjevieringen: vraagt vrijwilligers

Stichting Oranjevieringen: Lintjesregen

Het heerlijk avondje komt er weer aan…

December-activiteiten-comité: Actie 5 voor de Sint.

Valentijnsdag.

De geschiedenis van Vaderdag

Driekoningen zingen.

Stichting Oranjevieringen: uitslag ballonwedstrijd

Driekoningenzingen

Koninginnedag

Stichting Oranjevieringen.

Dodenherdenking

Koninginnedag

Kerstmarkt

Kerstklokkenloop

Kaatsheuvelse kermis Gehandicaptenplatform

Driekoningenzingen

St. Nicolaas in Loon

Kermis

D.A.C. (St.Nicolaas)

Kerstmarkt

Kerstklokkenloop

Oranjevieringen

Driekoningenzingen

Uitslag balonnenwedstrijd

Driekoningen

Kerstklokkenloop

Koninginnedag Kinderfietsroute

Oudjaar: troep opruimen

Sauwelavond De Heerleijkheijd

Theeblaoikes

Kerstklokkenloop

Programma Koninginnedag

Kerstviering De Lage Weijkens

Driekoningen zingen

Sinterklaascomité DAC

Kerstklokkenloop geslaagd

Programma Koninginnedag

Sinterklaas

Driekoningenzingen

Prent van de maand: Kermis (Frans Oosterwaal)

Kerstklokkenloop

Koninginnedag

Gerlachusfeest

Driekoningen zingen

Kinderspelen: 1 envelop

Lee, Ant. van d., Speelgoed uit mijn kinderjaren.

Kinderspelen en liedjes van Waalwijk.

Kinderspelen.

Verdwenen kinderspelen.

Verdwenen kinderspelen

Onze spelen.

Lee, Ant. van d., Speelgoed uit mijn kinderjaren.

Kinderspelen.

Kinderspelen

Beugelen, een oude volkssport.  jaarg. 1,

Nationale Verteldag: 1 envelop

Pullens, Wout, Over Bork van vroeger. (2001)

Verhalen: 1 envelop

Jeugdliteratuur en Volkscultuur

Stevens, Bert, Koffie mee sekraai, Wolkse Verhalen om de plattebuis (1978)

Stevens, Bert, Gère nog ‘m bakske koffie mee sekraai. (1979)

Toebosch, J., Limburgse Vertellingen (1928)

Janssen, Ben, Weerspreuken van maand tot maand (1981)

Janssen, Ben, Geesten en Spoken

Rooij, Jan van, De tijd van toen. Belevenissen van een zelfstandige melkboer (ca. 1963)

Timmermans, Felix, En waar de sterre bleef stille staan

Sinninghe, Jacques R.W., Noordbrabants Sagenboek (1964)

Panken, P.N., Spokerijen in de Kempen. Volksverhalen  (1973)

Bij ons in het dorp. Verhaal n.a.v. verkiezingen van 1977

Lugt, Arie van der , Sjaan van “De acht zaligheden” (1974)

Roessel, Nol van, Skôn Petretten

Beers, J. van, Een avond met Jan van Beers.

Ouderen zijn op zich best wel gaaf. Kinderen interviewen senioren: verhalen over vroeger. Baarle Nassau 2002

Gebeurtenis van eenige ‘s Grevelduin-Capellenaren bij de omwenteling van het jaar 1813 (copie Taxandria jg. 20)

Verhalen uit de Baronie

Verhalen uit de Meijerij

Courtmans-Berchmans, Genoveva van Brabant (1941)

Esch, A. van, De bonte historie van Breda 1946

Weultjes, H.B.M., De ijzeren hamer (over de Bokkenrijders)

De Bondgenoot der Koningin, historische roman uit den tijd der Hugenoten. Roermond 1890. (was van pastoor Kamp uit De Moer)

Stevens, Bert, Den duvel belaozerd.  (1979)

Coolen, Anton, Dorp aan de Rivier, De drie gebroeders, Herberg in ‘t Misverstand. (1955)

Man, Herman de, De kleine wereld, Een stoombootje in de mist, Geiten. (1954)

Heerkens, Norbert, De Vijf Eiken (1973)

Timmermans, Felix, De familie Hernat

Timmermans, Felix, Boerenpsalm.

Timmermans, Felix, Minneke Poes.

Jong, A. M. de, Frank van Wezel’s Roemruchte Jaren.(1954)

Swanenberg, Cor, De spiegel van Dree de kapper (1991)

Sinninghe, Jacques R.W., Vijftig Nederlandse Sprookjes (Amsterdam 1942)

Kort, Ton de, Judith van Taxandria. 2005

Roessel, Nol van, Onder de Stulp 1987

Volksverhalen uit de Meijerij

Studiedag over volksverhalen

Beers, E. van, Oud Loon. Mijmeringen

Beers, E. van, Een overgeleverd volksverhaal

Pijnenburg, Cees, Een nieuwjaarswens uit 1873

Ieder draagt zijn kruis. Overwegingen van een Loonse moeder

Beers, E. van, Volksverhalen uit Loon op Zand en omgeving

Mathlener, Nel, Driek zijn gebed en zijn geboer

Beers, E. van, Uit de geschiedenis van Loon op Zand: de kapper, kinderspelen, de tienden, Graard van Sientjes.

Loonse mensen, verhaal dialekt

Beers, E. van, Verhalen

Beers, E. van, Verhalen

Beers, E. van, Verhalen

Kerst-CD Vertelgroep “Van Edin”

Verhalen vertellen

Beers, Jan van, Verhalen opgenomen in 1985 (Ben Smit)

Volksgebruiken: 1 envelop

Volksgebruiken rond de dood.  jaarg. 1991 nr. juni

Plaggehutten en schanps.

Wasprogram van een week.

Dienstbodes in de schijnwerpers.

Dodenkoets, lijkwagens en rouwstoet in Nederland.

Lijkkleedversiering.

Tentoonstelling en boek over de dood.

Het lichaam onder de loep.

Paasvuren blijven levende traditie.

Een spiegel van de dood, tastbare voorwerpen in onze rouwcultuur.

De musealisering van de Nederlandse volksdans.

Nederland trouwt.

Spruit, Ruud, De dood onder ogen, cultuurgeschiedenis van sterven,begraven, cremeren en rouw (1986)

Rooijakkers, Gerard, Eer en schande, volksgebruiken van het oude Brabant (1995)

Repertorium Met gansen Trou 1951-2000. Inhoudsopgave over 50 jaargangen

Jong gewend, oud gedaan. Etiquette voor kinderen.

Rooyakkers, Eer en Schande

Onderzoek naar gebruiken bij dood en begrafenis. Br. Heem jaarg. 9,

Dodenlantaarns. Br. Heem, jaarg. 11,

Trouwen in de Brabantse Grensstreek. Br. Heem jaarg. 19,

Rommelpot. Br. Heem, jaarg. 43,

Zeventiende eeuwse kroniek van de dood uit Budel. Br. Heem jaarg. 47,

Werkzaamheden van een rustend onderwijzer Panken. Br. Heem jaarg. 47,

Beers, E. van, Gebruiken rond ziekten, sterven en begraven

Begrafenisgebruiken in de Langstraat. K

Gebruiken bij sterven en begraven in Waalwijk.

De doodslamp.

Dood en begraven; talrijke gebruiken bij overlijden

Folklore bij overlijden, uitvaart en begrafenis.

Folklore bij overlijden, uitvaart en begrafenis

Folklore rond het huwelijk

Begrafenisgebruiken in de 18e eeuw

Gebruiken bij geboorten en overlijden. 1954 blz. 186; 1999 blz. 144

Zondag- en kermisviering onzer grootouders.

Bezweringen en overlezingen

Herinneringen aan kermisvolk en kooplui.

Volksgeneeskunde en hygiëne uit de oude tijd.

De trouwring.

Uitvaart.

Middelen tegen tandpijn. 1

De ouderwetse dorpskermis.

Bij het overlijden anno 1920.

Rond de geboorte anno 1920.

Beelden uit mijn kinderjaren.

Over rijst en kaf strooien bij een huwelijk.

Gebruiken bij geboorten en overlijden.

Beers, P. A. van, Gebruiken bij sterven en begraven in vroeger eeuwen. verschenen in Echo van het Zuiden

Beek, W. van, De Rent (gebruiken in De Moer bij een huwelijk) + reactie van Jan Toorians (1966)

Beers, E. van, Folklore: carnaval, de Rent, Erpelfooi, Kaojefist, Fluitjes maken, Dorpsrecht, kleppermannen, hanen knuppelen, spreekwoorden

Goeij, Maarten de, Bomen door de eeuwen heen.

Gebruiken bij dood en begraven

Tabak suygen.

Beers, E. van, Folkloristische gebruiken

Beers, E. van, Folkloristische gebruiken

De eerste dagen van Drikskes.

Jaar van de Tradities

Gilde St. Hubertus: huibbollen

Namen en Personen.

Culinaria: 1 envelop: De slacht. Uitgave van Voorlichtingsbureau voor de voeding ca. 1950

Eetcultuur door de eeuwen heen.

Culinaire groeten uit Brabant, traditionele streekrecepten

Kookboek uit ? (vóór 1940)

Bijsterveld, Arnoud-Jan, Eddie Niesten, Yves Segers en Iris Steen, Suikerbonen en beschuit met muisjes. Eetgewoonten bij sleutelmomenten in het leven. Leuven 2005 (over Nederlands en Belgisch Brabant en Limburg)

Eetregimes in de Middeleeuwen. Themanummer van Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 2003

Brabantse Heerlijkheden, recepten van toen

Kookboek Noord Brabantse Christelijke Boerenbond (1938)

Goei eten

Eetcultuur: Beers, Emiel van, De Brabantse Koffietafel

Culinaire hobby Koos Haeck

Culinaire Fietstocht Duinboeren

Zuurkool maken (zie envelop “Onnozele kinderen”)

Nederlandse Volksdans onder de loep

De toekomst van de Nederlandse Folkloredans

Kleding belangrijk in de Volksdanswereld

Folkloristische volksdansreis door Nederland