Straet & Vaert – uitgave 2018

Foto omslag Straet & Vaert 2018

Fons Snoeren (1869-1941) en zijn tweede vrouw Grada van Heesch (1887-1981) met haar zus Mientje (geboren 1888) in zijn koffiehuis aan de Hoofdstraat te Kaatsheuvel. Deze foto is met toestemming van Eduard Steenbergen overgenomen uit zijn boek ‘Kaatsheuvel 1890-1950 een tijdsbeeld beschreven’.

 


Heemkundekring Loon op 't Sandt brengt weer een nieuwe Straet & Vaert uit (persbericht)

Deze achtendertigste uitgave van jaarboek Straet & Vaert bevat zes rijk geïllustreerde artikelen en is verschenen op zaterdag 10 november.

In de vorige editie verscheen het eerste deel van de memoires van Marie Beerens (1903-1998), opgetekend door Anton van der Lee op basis van haar notities. In deze uitgave, het tweede deel, komt voornamelijk de periode na de lagere school (vanaf 1915) tot aan haar huwelijk aan de orde en daarna in grote lijnen de rest van haar leven dat zich voornamelijk afspeelde in Kaatsheuvel en Oss.

In de middeleeuwen kende Loon op Zand enkele jaarmarkten die van bovenregionale betekenis waren. In de Tachtigjarige Oorlog raakten de privilegebrieven waarmee die markten konden worden gehouden zoek. Hoewel Thomas van Immerseel al in 1662 actie ondernam om opnieuw het recht te krijgen jaarmarkten te houden, duurde het tot 1710 voordat dit weer kon. Sommige van die markten waren puur op de handel gericht – zoals een paarden- en beestenmarkt die ook in de negentiende eeuw nog bestond – andere hingen af van kerkelijke feestdagen en hadden ook het karakter van een kermis. Lauran Toorians heeft er zich in verdiept.

Van de vele vroegere Loonse schoenfabrieken wordt Van Lier algemeen als de grootste gezien. Zowel wat betreft de personeelsbezetting als de omvang van de productie stond Neerlandia op de tweede plaats. Van Lier kwam ook altijd meer in het nieuws, Neerlandia zogezegd ‘in de schaduw’ achter zich latend. Anders was dat gedurende de decennia voor de Tweede Wereldoorlog, toen Neerlandia aan verreweg het meeste aantal medewerkers werk verschafte. In 1912 waren dat er al meer dan vijftig, welk aantal de jaren daarna in hoog tempo toenam, zoals we kunnen zien een personeelsfoto’s van de jaren 1928 en 1949. Tijd voor een terugblik, verzorgd door Jan van Iersel en Jan Vera.

Het Brabants Historisch Informatie Centrum te ’s-Hertogenbosch heeft het afgelopen jaar de gevangenisregisters en een aantal vonnissen op internet geplaatst. Feitelijk gaat het om de  huishoudboekjes van de gevangenissen en huizen van bewaring in Noord-Brabant in de periode van ca. 1835 tot 1925: wie gaat wanneer de cel in en komt er wanneer weer uit. De registers bevatten persoonsgegevens van de gevangene, de rechtbank en datum van veroordeling, de reden van de gevangenisstraf en de datum van inschrijving en vertrek. Zo kan iedere geïnteresseerde snel vinden of een van zijn voorouders in de gevangenis heeft gezeten. Meer dan duizend plaatsgenoten komen in het register voor met samen ruim drieduizend registraties. Gerard Spapens geeft een bloemlezing.

Jan van Iersel vertelt over de fraterschool in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Daarbij is een centraal thema de verwevenheid van school en kerk en de alomtegenwoordigheid van de fraters in het toenmalige Loonse dorpsleven. De herinneringen aan het lager onderwijs van de fraters worden geïllustreerd met afbeeldingen uit katholieke schoolboeken, tijdschriften en ander leer- en leesmateriaal, waarbij klassenfoto’s natuurlijk niet ontbreken.

Een werkgroep van de heemkundekring, bestaande uit Henk Freijer, Anton Stalpers en Maria Verstappen-den Otter, doet onderzoek naar monumentale en/of markante panden in Loon op Zand. De opzet is om zowel een bouwkundige beschrijving te geven als een summier bewonings- en eigendomsverloop. In dit jaarboek de resultaten van het onderzoek naar de panden Hoge Steenweg 1 en 3 en Kasteellaan 1 annex Oranjeplein 2 en Kasteellaan 3.

Redactie

 

Straet & Vaert is vanaf zaterdag 10 november voor € 16,50 te koop bij de volgende adressen:

  • Loon op Zand

Primera Loon op Zand, Oranjeplein 24

  •  Kaatsheuvel

Bruna Kaatsheuvel, Hoofdstraat 65

Primera Kaatsheuvel, Hoofdstaat 78